Referat fra møde i danZIG 21. marts 1997 – 1- møde

Tid og sted:
21. marts 1997 kl 9-12 på Danmarks Tekniske Videncenter & Bibliotek

 

Deltagere:

Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Videncenter & Bibliotek (formand)
Leif Andresen, Statens Bibliotekstjeneste (sekretær)
Anders Ardö
Erik Bertelsen, UNI-C
Palle Filipsen, ICL Data
Sebastian Hammer, Index Data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as
Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek

 

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkomst og meddelelse fra formanden
3. Præsentation af medlemmerne, deres Z39.50 projekter og forhåbninger til danZIG-arbejdet (max 5 min/medl)
4. Kort orientering fra Udvalg om netværkssamarbejde mellem biblioteker
5. Diskussion af kommissoriet
6. Planlægning af arbejdet
- sammensætning/konstituering
- arbejdsform/informationsform
- arbejdsplan
7. Eventuelt
8. Næste møde, tid og sted.

 

ad. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dagsorden blev godkendt.

 

ad. 2: VELKOMST OG MEDDELELSE FRA FORMANDEN

Mogens bød velkommen og startede med at opridse historien bagved arbejdsgruppen, der i princippet går helt tilbage til tiden før DanBib og diskussionerne om fysisk kontra netværkssamkatalog. Behovet for en arbejdsgruppe havde dog senest været diskuteret i DanBib-referencegruppen og efterfølgende i DBC's Fagudvalg vedrørende Systemer og Netværk, der dog indstillede, at arbejdet blev flyttet til SBT's regi. En indstilling, som også Forskningsbibliotekernes Chefkollegium støttede.

Herefter besluttede SBT, at nedsætte et overordnet politisk udvalg (Udvalg om netværkssamarbejde mellem biblioteker), som dækker de politiske og organisatoriske aspekter af alle former for netværkssamarbejde, inklusive Z39.50-området og DanWeb, og en arbejdsgruppe omkring Z39.50-implementering. Netop DanWeb-projektet har påvist det nyttige i at råde over et politisk forum, hvortil økonomiske og organisatoriske spørgsmål kan sendes til behandling i den takt, de dukker op, i stedet for at henstå uløste ved det tekniske arbejdes afslutning, som det er tilfældet i DanWeb. Derfor er danZIG en teknisk arbejdsgruppe og et samarbejds- og samkoordineringsforum for implementører. Når danZIG kommer ind på områder, der kræver politisk/økonomisk stillingtagen, beskrives spørgsmålet og løsningsmulighederne og sagen sendes til behandling i det politiske udvalg, gerne med en indstilling. For at medvirke til dette samvirke og denne arbejdsdeling mellem udvalg og arbejdsgruppe består danZIG af såvel repræsentanter for systemleverandører og *udviklere som af biblioteksrepræsentanter og derudover er Leif sekretær for både udvalget og arbejdsgruppen, ligesom arbejdsgruppens formand er observatør i udvalget.

Dernæst meddelte Mogens, at han p.g.a. af andet arbejde (Europarådet, Strasbourg) fratrådte som formand efter dette møde. Som konsekvens heraf skal der dels findes en ny formand under pkt. 6 og dels repræsenteres DTV fremover af Anders.

 

ad. 3 PRÆSENTATION AF MEDLEMMERNE, DERES Z39.50 PROJEKTER OG FORHÅBNINGER TIL DANZIG-ARBEJDET

Leif (SBT): Er arbejdsgruppens sekretær. Er bibliotekskonsulent i SBT med IT som ansvarområde og herunder f.eks. DanBib.

Anders (DTV): DTV's Europagate-projekt fortsætter i interne projekter. Endvidere er der EU-projekterne UNIVERSE og GAIA.

Erik (UNI-C): 5 års erfaring med SR-projekter. Har selv deltaget i SOCKER-projektet. UNI-C er med i en række større projekter, som er ved at rinde ud or overvejer derfor, hvorledes den oparbejdede kompetance kan fastholdes og udnyttes.

Palle (ICL): Aleph 3.2.6 har en Z39.50 server til søgning og det nye Aleph 500 har Z39.50-server og gateway. Aleph 3.2.6 har en snitflade til 3M-selvbetjeningsudlån, som gerne sås flyttet til standard (Z39.50?).

Per (HBÅ): Er p.t. ikke igang praktisk, men har eksperimenteret med klient-siden.

Sebastian (Index Data): Er leverandør af basis-software (bla YAZ) og konsulentbistand på Z39.50-området til en række systemleverandører og biblioteker og har arbejdet sammen med flere af de i arbejdsgruppen repræsenterede firmaer.

Poul Henrik (DBC): Deltaget i ONE og SOCKER. DBC's aktiviteter bygger på ONE-projektet. DBC har en SR-target, en Z39.50 version 2 target (YAZ) og en Z39.50 version 3 target (DBV-OSI). I ONE er udviklet en stand-alone klient til Win 3.1 og Win 3.11. Disse programmer er public domæne! Inden længe vil dog alene Z39.50 version 3 target være tilgængelig.

Steen (DDE): Har arbejdet med Z39.50 siden januar 1996. DDE har implementeret en server, som forventes i alfa-test i 1997. Har også lavet en klient, men primært til testfor*mål. Problem, som ønsket diskuteret: danMARC hoved/bind-poster i Z39.50-sammenhæng

Jens Chr. (KB): Ingen aktuelle projekter.

 

ad. 4. KORT ORIENTERING FRA UDVALGET OM NETVÆRKSSAMARBEJDE MELLEM BIBLIOTEKER.

Mogens gennemgik udvalgets sammensætning. På det første møde i udvalget den 20. marts 1997 blev kommisoriet strammet op, således at arbejdsfordelingen mellem det bibliotekspoli*tiske (udvalget) og det tekniske (danZIG og DanWeb) bliver præciseret. Der er derfor også justeringer til danZIG's kommisorium (tages under pkt. 6).

Om DanWeb blev besluttet, at der skal laves en opfølgende undersøgelse af de brugsmæssige muligheder samt de politiske og organisatoriske udfordringer. Denne undersøgelse forventes klar umiddelbart efter sommerferien.

Mogens bemærkede, at denne undersøgelse også er af interesse i Z39.50 sammenhænge, da de bibliotekspolitiske, økonomiske og organisatoriske problemer formentlig er meget lig hinanden.

Referater fra udvalget tilgår danZIG og omvendt.

 

ad. 5. DISKUSSION AF KOMMISORIET

Der blev diskuteret en række justeringer og aftalt, at Mogens og Leif laver et revideret udkast, som rundkastes til kommentar i arbejdsgruppen.

 

ad. 6. PLANLÆGNING AF ARBEJDET

- SAMMENSÆTNING/KONSITUERING

Poul Henrik blev valgt som ny formand for arbejdsgruppen og vil derved også indtræde i udvalget som observatør. Mogens fortsætter som observatør og står til rådighed for arbejdsgruppen som ressourceperson.

Der bliver snarest suppleret med et bibloteksmedlem med DDE-baggrund. Peter Birk fra udvalget har fået til opgave at udpege vedkommende.


- ARBEJDSFORM/INFORMATIONSFORM

Mødested bliver som default Nyhavn (SBT!) med mulighed for at aftale andre placeringer.

Der er oprettet en mailing list (tilmelding: send en mail til majordomo@list.dbc.dk med teksten: subscribe danzig). Det blev aftalt, at Leif laver en indgangsbøn til denne og sender den til Poul Henrik, som evt. justerer og derpå indlægger den.

Web-site: Mogens havde et tilbud om at vi kunne bruge NNC's server til at placere danZIG's homepage, der så senere kan flyttes til SBT*s egen Web-server. Leif står for den praktiske vedligeholdelse af informationen idet det dog undersøges, hvor meget, der kan decentraliseres. Der etableres automatisk mailing list arkiv på homepagen.

Arbejdsform: der aftales løbende to møder forud. Emner behandles typisk på tre møder:
Første gang gives der præsentation af de relevante dele af standarden og det tilhørende problem, Anden gang behandles problemet og dets mulige løsninger detaljeret, Tredje gang vælges en fælles løsning som konklusion .

Leif orienterede om at status som SBT-nedsat arbejdsgruppe bl.a. indebærer at SBT afholder nødvendige møde- og rejseudgifter efter gældende regler. Er der behov for afholdelse af andre udgifter, kan det ske efter forudgående aftale.


- ARBEJDSPLAN

Møde den 7. maj 1997 kl. 9-12
Nyt emne: BIB-1 attributsættet
Oplæg:
Bibliografiske og indholdsmæssige aspekter ved DBC-repræsentant
Tekniske aspekter ved Erik
Præsentation af ONE ved Poul Henrik

Møde den 12. juni 1997 kl. 9-12
Efterbehandling af emnet: BIB-1 attributsættet
Nye emne: Z39.70 og ILL-protokol
Oplæg:
Funktioner idag i DanBib ved Poul Henrik
Standarden/State of the Art ved Sebastian
Evt.: Implementering - et bud ved Steen

 

ad. 7. EVENTUELT

Der manglede et "e" i URL'en for ONE's BIB-1 profil. Den rigtige er:

http://www.bibsys.no/one-wg/bib-1.profile.html

Mogens foreslog at man ved hvert møde kort opsummerede ZIG-diskussionerne