Referat fra møde i danZIG 9. maj 1997 – 2. møde

Tid og sted
9. maj 1997 Kl.9 til 12.30, SBT

Deltagere

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Statens Bibliotekstjeneste (sekretær) - delvist
Anders Ardö, DTV
Erik Bertelsen, UNI-C
Palle Filipsen, ICL Data
Sebastian Hammer, Index Data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE
Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 1. møde
3. Mødeplan:
- sted for 3. møde (alt optaget SBT)
- tidspunkt og emne for 4. møde
4. Meddelelser
5. Nyt emne: BIB-1 attributsættet
5.1 Bibliografiske og indholdsmæssige aspekter ved DBC-repræsentant Lars Edinger
5.2 Tekniske aspekter ved Erik
5.3 Præsentation af ONE ved Poul Henrik
6. Opsummering af ZIG-diskussioner
7. Udkast til revideret kommisorium
8. Evt.

 

ad. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Dagsorden blev godkendt. Der blev byttet om på rækkefølgen under pkt. 5.

De to nye medlemmer Niels og Flemming blev budt velkommen.

 

ad. 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 1. MØDE.

Godkendt.

 

ad. 3. MØDEPLAN

Det 3. møde afholdes den 12.juni 1997 hos DBC i Ballerup kl. 9-12. Emnet tidligere aftalt til Z39.70 og ILL-protokol blev udbygget med:

Det 4. møde afholdes 27. august 1997 kl. 9 - 12 hos SBT med Udvekslingsformater som nyt emne. I denne sammenhæng blev bl.a. nævnt fl.g stikord: præsentation beholdningsdata, download, Dublin Core, linieformat, ISO2709 og størrelse af poster.

ad. 4. MEDDELELSER

Steen fra DDE har meddelt, at han p.g.a. jobskifte erstattes af Flemming Pedersen.

 

ad 5. BIB-1 ATTRIBUTSÆTTET

ad. 5.1 TEKNISK ASPEKT VED ERIK.

Erik gennemgik BIB-1 attributsættet og udleverede en grundig dokumentation af emnet. Kort fortalt er Z39.50 oprindeligt udviklet til bibliografiske data, men kan i princippet anvendes til mange andre datatyper. Og bliver det i stadig stigende omfang. Z39.50 er en client/server baseret protokol, som udbyder en række services herunder søgning. Søgningerne bliver i praksis udført ved hjælp af RPN (omvendt polsk notation). BIB-1 attributerne udtrykkes v.hj.a. talpar for søgekoderne, trunkering og position). Erik afsluttede med at gennemgå Z39.50 V3 udvidelelserne, disse udvidelser gør den relative simple oprindelige Z39.50 protokol meget mere kompleks med de fordele og ulemper, dette medfører. Se også udleveret materiale.

5.2 BIBLIOGRAFISK OG INDHOLDSMÆSSIGE ASPEKTER VED DBC REPRÆSENTANT LARS EDINGER

Lars Edinger tog udgangspunkt i problemet med fortolkningen af BIB-1 attributsættet ved at fortælle om den delmængde af attributer, der er blevet enighed om at bruge til det EU-støttede ONE projektet (OPAC Network in Europe). Da et af problemerne med BIB-1 attributsættet er at det ikke findes en klar og entydig fortolkningen af de attributer, der findes i denoprindelige standard. BIB-1 profile for ONE BIB-1 attributerne kan lettest kobles sammen med US-MARC formatet, da standarden har sit udspring i USA. Men det er selvfølgelig muligt at finde de tilsvarende felter i DANMARC. F.eks. oversættes 1003 til følgende US-MARC felter: 100, 110, 111, 400, 410, 411, 700, 710, 711, 800, 810 og 811. Dette vil i DANMARC formatet svarer til blandt andet: 100, 110, 239, 700, 710, 770. ANY bliver i DANBIB til en default søgning. Dette kan selvfølgelig være et problem, da en default søgning i en anden database kan indeholde andre felter. Dette er et helt generelt problem, da opbygningen og udformningen af de eksisterende databaser er meget forskellig. Derfor vil en Z39.50 søgning give forskelligt resultat i datamæssige "ens" databaser trods enighed om attributer. Problemet kan måske minimeres ved at tilføje redundant data ved selve indekseringen. Der var enighed i gruppen om at benytte ONE projektets BIB-1 attributsæt som udgangspunkt (ægte fællesmængde) for det danske attributsæt. Lars Edinger afsluttede med en række henvisninger til yderligere information om ONE og Z39.50: Attribute set BIB-1 semantics findes på

ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/defs/bib1.txt

Adresse med en række forskellige nyttige z3950 referencer
http://ds.internic.net/z3950/z3950.html

ONE BIB-1 profilen:

http://www.bibsys.no/one-wg/bib-1.profile.html

ONE-klienten

http://www.sil.com/crossnet/htdocs/onec.html

 

5.3 PRÆSENTATION AF ONE VED POUL HENRIK

ONE (OPAC Network in Europe) er støttet af EU. Formålet er at sammenkoble en række af de store nationalbibliografiske systemer i Europa som SR server v.hj.a. Z39.50 standarden. Som samarbejdsparterne kan bl.a. nævnes: DBC, BIBSYS, British Library, Die Deutsche Bibliothek, Libris, PICA. Projektet har nået følgende mål: Enighed om et BIB-1 attributsæt. Etablering af et virtuelt fælleskatalog med 2000 biblioteker og 50 mil. bibliografiske poster. Udviklet forskellige Z39.50 protokol moduler (herunder Target servere og
en X39.50 client. Skabt et væsentligt internationalt samarbejdsforum. Det oprindelige ONE projektet stopper i slutningen af 1997, men man forventer at ONE projektet videreføres i en eller anden form, sandsynligvis som et nyt projekt. For nærværende er der ved at blive udarbejdet et nyt projektforslag på foranledning af EU. Se også udleveret materiale.

 

6. OPSUMMERING AF ZIG-DISKUSSION

Sebastian refererede fra det sidste møde i den internationale ZIG gruppe. Diskussionen i ZIG gruppen bevæger sig i øjeblikket væk fra biblioteksområdet og over til andre områder (f.eks. SQL databaser). Explain problemer. Beholdningsregistrering (Skal man bruge ILL standarden eller et beholdningsfelt i Marc posten). BIB-1 attributer (Udpegning af kerne attributer og specificering af attributerne). Anvendelse af CORBA til udviklingen af ny object-orienteret Z39.50

7. UDKAST TIL REVIDERET KOMMISORIUM

Ingen bemærkninger.

 

8. EVT.

Jens Chr. Poulsen gjorde udvalget opmærksomt på to gode oversigtsartikler om Z39.50:

Sebastian Hammer og John Favaro: Z39.50 and the World Wide Web. March 1996