Referat fra møde i danZIG 12. juni 1997 – 3. møde

Tid og sted:
12. juni 1997 kl. 9-12, på Dansk BiblioteksCenter

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Statens Bibliotekstjeneste (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Erik Bertelsen, UNI-C
Palle Filipsen, ICL Data
Sebastian Hammer, Index Data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE

Desuden deltog Per Mogens Petersen, DBC i mødet.

(Deltog ikke: Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek)

 

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 2. møde
3. Mødeplan:
4. Meddelelser
5. Opsamling sidste emne: BIB-1 attributsættet
6. Nyt emne: Z39.70 og ILL-protokol
6.1 State of the Art ved Sebastian
6.2 Funktioner i DanBib ved repræsentant for DBC
6.3 Implementering af ILL ved DDE og ICL
7. Opsummering af ZIG-diskussioner
8. Evt.

ad. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Godkendt.

ad. 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 2. MØDE

Godkendt.

ad. 3. MØDEPLAN

Det 4. møde afholdes onsdag den 27. august 1997 kl. 9-12: Emne:
Udvekslings- og præsentationsformater
Oplæg: ISO2709 og MARC-konvertering ved Per
GSR-1 ved Sebastian
Linieformater og SUTRS ved Erik (med Sebastian som suppleant)
HTML ved Niels

Det 5. møde blev aftalt til 22. oktober 1997 med EDI og accession som
nyt emne.

ad. 4. MEDDELELSER

- Poul Henrik refererede fra EFILA/EDItEUR-møde 16. maj i Italien:

EDItEUR er en gruppe, som primært er beskæftiget med standardisering af EDI aktiviteter i forlags- og boghandlerbranchen men man ønsker også at inddrage biblioteksverdene yderligere.

Der arbejdes på at udfase de tilsvarende US standard ANSI.X12 og den Britiske Tradacoms standard til fordel for EDIFACT meddelelser specificeret af EDITEUR. I samarbejde med en forskellige VANS operatører driver den
engelske og amerikanske forskellige bogbranche en EDI service med en vis udbredelse. Flere parter satser dog fremover på at anvende Internet som alternativ til VANS firmaernes private net.

Under EDItEUR mødet i Firenze gav Poul Henrik en orientering om EFILA samt om relationerne mellem Z39.50 Item Order Extended Services og ILL samt EDI.

Der er bl.a. tegn på at EDIFACT vil opnå større udbredelse som medium for udveksling af bestillinger og andre transaktioner mellem bibliotekernes systemer og eksterne leverandører.

Hos National Library of Canada findes en Web side med henvisning til EDIFACT repræsentation af ILL transaktioner. Se homepage: www.nlc-bnc.ca/ifla/II/illprot.htm#8

En videredviklingen af ISBN kaldet Digital Object Identifier System kan være interesseant. Se homepage:
www.doi.org

Endvidere blev nævnt en homepage fra BIBLINK om katalogisering af netdokumenter: www.ukoln.ac.uk/metadata/BIBLINK/

Leif nævnte, at SBT har drøftet et introducerende møde om EDITEUR med Anker Hedegaard, Den danske Boghandlerforening for systemleverandører og andre interesserede fra biblioteksverdenen. Leif sørger for at der på danzig-listen udsendes information om EDI-workshop på IFLA 4. september 1997 (udsendt 21. juni 1997).

- Leif fra ISO/TC46 12-16. maj 1997
Der var to vedtagelser af interesse i netværks/Z39.50-sammenhæng:
* Et register over Z39.50-implementører. Se homepage: lcweb.loc.gov/z3950/agency/register/register.html
* Som ny standard (undervejs) om dataelementer for katalogisering: en standard for vedligeholdelse af et fælleskatalog: Union Catalogue
Profil: Using Z39.50 Enquiry and Update. Se homepage: www.nla.gov/2/abn/ucpzdrft.html

- SBT har 20. maj 1997 godkendt danZIGs reviderede kommisorium

ad. 5. OPSAMLING SIDSTE EMNE: BIB-1 ATTRIBUTSÆTTET

Der var ikke noget umiddelbart at samle op, men der var enighed om at sætte BIB-1 attributsættet på dagsorden for det 6. møde.

Der blev nævnt sammenhængen til *Praksisregler for opsætning af søgeveje med danMARC2'. Leif oplyste, at disse ville blive sendt til bred høring inden næste møde i danZIG og det blev derfor aftalt atsætte praksisreglerne på dagsorden for det 4. møde.

Poul Henrik oplyste, at ONE-testgruppen er åben - henvendelse til Lars Edinger, DBC (telefon 4486 7846, email: le@dbc.dk).

ad. 6. NYT EMNE: Z39.70 OG ILL-PROTOKOL

ad. 6.1 STATE OF THE ART VED SEBASTIAN

Sebastian havde været på en rundtur på nettet for at kunne fremlægge en situationsrapport. Han bemærkede, at EDI tilsyneladende spillede en større rolle end forventet. USMARC-Holding er kernen i programmet, men OPAC-holdning er dukket frem. I ZIG-regi har været drøftet om OPAC-holdning er god nok.

ILL-protokol version 2 er på vej.

I debatten blev nævnt at implementeringer af ILL-protikollen ofte kun har taget ILL-request og kvittering herfor med - og overladt resten til mere eller mindre manuelle rutiner.

Udveksling af ILL-pakker sker med:
- email
- connection ovenpå tcp/ip (hvor der sendes en ILL-request og ventes på svar med pakkerne i BER eller EDIFACT)
- Z39.50 båret som EXTENTED SERVICE

Metoden med tcp/ip forbindelse er overraskende udbredt.


ad. 6.2 FUNKTIONER I DANBIB VED REPRÆSENTANT FOR DBC

Per Mogens Petersen fra DBC gav en beskrivelse af DanBibs postkasse, hvor bestillinger modtages i DanBib og videresendes til modtagende bibliotek elektroniske eller via fax. En anden model er DanWeb, hvor brugeren udfra lokaliseringsoplysninger i DanBib stilles videre til en udlånsstatus for ejende bibliotek. Endvidere nævnte Per DBC Uncover, hvor brugeren via Find-Menuen stilles videre til UnCover med danske lokaliseringer samt NOSP-lokaliseringer.

Udleveret materiale: afsnit 9 Postkassen fra DanBib Dokumentation samt brochure om DBC Uncover.


ad. 6.3 IMPLEMENTERING AF ILL VED DDE OG ICL

Flemming fra DDE indledte med at DDE baserer sig på BER (ISO 8825 Basic Encoding Rules) og ridsede en ILL-s livscyklys op (med fra = afsendt fra forespørger og til = modtaget af forespørger):

ILL-REQUEST (fra)
ILL-ANSWER (til)
materiale sendes (til)
ILL-SHIPPED (til)
materiale modtages udlånes til låner
ILL-RETURNED (fra)
materiale sendes retur
materiale modtages
ILL-CHECKIN (til)

Flemming fremhævede iøvrigt, at mens der er standarder, som dækker kommunikationen mellem RESPONDER-SERVER og REQUESTER-SERVER, så er kommunikationen mellem REQUESTER-SERVER og CLIENT-PC fortsat en proprietær protokol.

Flemming oplyste, at version 2 af ILL-standarden (10160/10161), kan hentes fra:
www.nlc-bnc.ca/ifla/II/illprot.htm

ad. 7. OPSUMMERING AF ZIG-DISKUSSIONER

Intet særligt at bemærke.

ad. 8. EVT.

Intet.