Referat fra møde i danZIG 22. oktober 1997 – 5. møde

Tid og sted
Onsdag den 22. oktober 1997 kl. 9-12, Biblioteksstyrelsen

Deltagere

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)

Leif Andresen, Statens Bibliotekstjeneste (sekretær)

Anders Ardö, DTV

Erik Bertelsen, UNI-C

Palle Filipsen, ICL Data

Sebastian Hammer, Index Data

Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus

Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker

Flemming Pedersen, DDE

Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek

og som gæst: Anker Hedegaard, Den danske Boghandlerforening

 

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra 4. møde

3. Meddelelser

4. Opsamling sidste emne: Udvekslings- og præsentationsformater

5. Nyt emne: EDI og accession

5.1 EDI/Z39.50 ved Poul Henrik

5.2 Elektronisk materialevalg ved Poul Henrik

5.3 EDItEUR ved Anker Hedegaard (Den danske Boghandlerforening)

6. Oplæg om danzig-profilen ved Sebatian/Poul Henrik/Leif

7. Mødeplan:

6. møde mandag den 1. december 1997 kl. 13-16 med behandling af konkrete udkast til en danzig-profil. Mødets emne planlægges.

7. møde. Tidspunkt og emne fastsættes

8. Opsummering af ZIG-diskussioner

9. Evt.

 

ad. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dagsordenen blev godkendt.

 

ad. 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 4. MØDE

Referatet blev godkendt.

 

ad. 3. MEDDELELSER

Ingen.

 

ad. 4. OPSAMLING SIDSTE EMNE: UDVEKSLINGS- OG PRÆSENTATIONSFORMATER

Leif nævnte, at Dansk Standards S24u4 overvejer at fastlægge et linieformat - formentlig ikke som standard, men snarere som bilag til danMARC2. Dette gav anledning til en diskussion, hvor konklusionen var, at dette linieformat ikke har nogen anvendelse i forbindelse med Z39.50. Det bør således ikke blandes sammen med SUTRS og som indpakning af MARC-formatet er der i denne sammenhæng ikke grund til at undlade at bruge ISO2709.

 

ad. 5. NYT EMNE: EDI OG ACCESSION

ad. 5.1 EDI/Z39.50 VED POUL HENRIK

Poul Henrik redegjorde for forholdet mellem EDI og Z39.50. Ved samspil med boghandlerne skal bibliotekerne anvende EDI. Det drejer sig defor om i danzig-profilen at fastlægge specifikationer, som uden problemer kan omsættes til EDItEUR-formatet.

Med udgangspunkt i den tilsvarende præsentation som blev givet under EDItEUR mødet ved IFLA-97 demonstrerede Poul Henrik bl.a. hvorledes Z39.50, ILL og EDIFACT kan sameksistere:

* ILL transaktioner kan repræsenteres ved hjælp af EDIFACT syntaksen og udvalgte ILL transaktioner kan umiddelbart håndteres i form af Z39.50 Item-Order Extended Service.

* Andre relevante ILL transaktioner svarende til eksempelvis indkøbsordrer eller forsendelsesmeddelelser kan håndteres som >private< Z39.50 Extended Service transaktioner.

* Z39.50 Extended Service specificerer en database med informationer om aktuelle igangværende Extended Service transaktioner. Denne Extended Service database kan bl.a. anvendes til at opbevare og genfinde status for udestående bestillinger og lignende.

Den foreliggende aktuelle EDIFACT repræsentation af ILL transaktioner bør imidlertid ajourføres i til den seneste verion af EDIFACT og tilpasses i henhold til EDItEUR specifikationerne.

De foreliggende EDItEUR meddelelser bør evt. suppleres i henhold til bibliotekernes specielle behov eksempelvis i forbindelse med kommunikation mellem biblioteker og bogbindere.

DanZIG profilen bør derfor udbygges med specifikationer for ILL- og EDI-transaktioner mellem biblioteker samt deres leverandører og andre relevante samarbejdspartnere. Disse specifikationer bør udformes på baggrund af ILL standarden og EDiTEUR specifikationerne således at de kan håndteres indenfor rammerne af Z39.50 Extended Service.

Poul Henrik redegjorde desuden for nogle planlagte udvidelser af Neutral Entry Point (NEP) i forbindelse med ONE-2 projektet so forventes startet i 2. kvartal 1998:

Det vil evt blive muligt at sende bestillinger som Z39.50 Item Order transaktioner via NEP hos DBC. NEP vil efter behov konvertere bestillingerne til EDIFACT format der kan udveksles med eksterne leverandører. Samtidig vil informationer om udvalgte aktuelle bestillinger og andre EDI transaktioner være tilgængelige for autoriserede brugere via NEP Extended Services databasen.

En kopi af EDItEUR præsentationen som HTML samt PowerPoint findes på nedenstående homepage: http://www.dbc.dk/efila/edibib/index.htm

 

ad. 5.2 ELEKTRONISK MATERIALEVALG VED POUL HENRIK

Der var ved mødet ikke lejlighed til at drøfte dette emne nærmere, hvorfor der alene henvises til DBCs homepage om elektronisk materialevalg: http://www.dbc.bib.dk/nyt/emstest.html

ad. 5.3 EDITEUR VED ANKER HEDEGAARD (DEN DANSKE BOGHANDLERFORENING)

Anker Hedegaard, der udover at repræsentere boghandlerforeningen er formand for EDItEUR, redegjorde for udviklingen af EDItEUR. Udgangspunktet havde været, at der i EF-regi var et projekt (EDILIBE) om specifikation af elektronisk kommunikation mellem bogbranchens aktører. Selvom det ikke var det oprindelige udgangspunkt, lykkedes det at dreje projektet, således at resultatet ikke blev en ny standard, men alene en delmængde af EDIFACT for bogbranchen.

EDItEUR blev grundlagt af den europæiske boghandlerforening (EBF), den europæiske forlæggerforening (FEP) og EBLIDA (den europæiske biblioteksforening).

Anker fandt det vigtigt at understrege, at valget af EDIFACT også skyldes, at boghandlerne også handler med andet end bøger - og at elektroniske handelsdokumenter udveksles i et standard EDI-format. Udgangspunktet har været EANCOM, som EDItEUR er en delmængde af.

EDItEUR dækker nu kommunikation mellem:

- boghandler / forlag

- boghandler / bibliotek

- tidsskriftsagent / forlag

- tidsskriftsagent / kunder

Det er lykkedes at få gjort EDItEUR international, idet det er besluttet at de nordamerikanske X12 strandarder fra BISAC og SISAC ikke udvikles videre, men at nyudvikling sker i EDItEUR-regi. Dette hænger også sammen med at EDItEUR ved det sidste møde i forbindelse med årets Frankfurter bogmesse har skiftet navne til >EDItEUR International<. Samtidig er EDItEUR nu taget så meget i praktisk brug, at det blev vedtaget at den fremtidige udvikling skal baseres på bruger-ønsker og ikke som hidtil politisk bestemt.

Det koster p.t. 150 GBP pr. år at være medlem af EDItEUR.

Efter et møde primo september 1998 vil der blive nedsat en dansk EDItEUR-gruppe, hvor bl.a. Leif for Biblioteksstyrelsen samt DBC vil deltage.

Der var på mødet enighed, om at der skulle sikres koordinering mellem dette initiativ og arbejdet i danZIG. Foreløbig kan dette ske udfra personsammenfaldet.

Der kan findes flere oplysninger på EDItEURs homepage: http://www.editeur.org

 

ad. 6. OPLÆG OM DANZIG-PROFILEN VED SEBATIAN/POUL HENRIK/LEIF

Arbejdsgruppen med Sebastian, Poul Henrik og Leif er på initiativ af Poul Henrik blevet udvidet med Lars Edinger, DBC. Gruppen har holdt tre møder og det foreløbige resultat er to oplæg.

Der var dagen inden mødet rundsendt en >Introduktion til danzig-profilen< ved Leif og på mødet blev omdelt en engelsksproget teknisk specifikation >DanZIG Z39.50 Profile v1997-10-21< ved Poul Henrik. Det blev aftalt, at denne specifikation rundsendes på danzig-listen.

Der var enighed om at den tekniske specifikation skal være på engelsk af hensyn til det internationale samarbejde, af hensyn til at flertallet af systemleverandørerne er distribuører af programmer fra udlandet og eftersom at målgruppen (systemplanlæggere og programmører) i forvejen oftest har engelsk som arbejdssprog. Endvidere er der ingen årsag til at opfinde danske termer for de rent tekniske termer.

Begge oplæg fik forskellige kommentarer med på vejen. De bliver af arbejdsgruppen bearbejdet videre på to møder (6. og 24. november) med henblik på en grundigere behandling på 6. møde.

Der var enighed om at medlemmer af danZIG indtil næset møde skal bruge danzig-listen til at udveksle synspunkter og spørgsmål om oplæggene til danzig-profilen.

 

ad. 7. MØDEPLAN

6. Møde mandag den 1. december 1997 kl. 13-16, Biblioteksstyrelsen med behandling af konkrete udkast til en danzig-profil med henblik på en efterfølgende høring. Der var enighed om dette kunne udfylde mødet.

7. Møde blev fastsat til tirsdag den 3. februar 1998 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen. Her skal samles op fra høringsrunden om danzig-profilen og aftales hvorledes de på restende huller skal udfyldes. Mødet er placeret efter ZIG-møde i Florida ultimo januar 1998 for at sikre, at danzig-profilens første officielle udgave er up-to-date - specielt hvad angår beholdningsdata.

 

ad. 8. OPSUMMERING AF ZIG-DISKUSSIONER

Der blev af Sebastian refereret diskussioner på ZIG-listen om OPAC-formatet. Der synes stort set at være opbakning bag et forslag fra Ray Denenberg om at benytte GRS-1-formatet til at udveksle den næste generation af OPAC-format. Dette er yderst fordelagtigt, da det blandt andet giver grupper som DanZIG mulighed for at tilføje ekstra, lokale felter til strukturen uden at sætte kommunikationen over styr. Desuden sigter forslaget til at tage højde for både Z39.50 version 2 og 3 - det er dog ikke Sebatians opfattelse at dette vil volde problemer i fremtiden. Han og flere andre har fremført kommentarer om, at en metode til at >udvælge< de beholdningsoplysninger klienten vil hente for en given titel (ud af en potentielt stor samling) er nødvendig - især for fælleskataloger. Det blev bemærket, at selv for enkelte biblioteker kan omfanget af beholdningsoplysninger være stort - f.eks. for detaljerede tidsskrifts-beholdninger.

Det var Sebastians vurdering, at der er tilstrækkeligt stort behov for en løsning på alle disse problemer til, at vi kan vente at se væsentlige resultater før og under næste ZIG-møde ultimo januar 1998.

 

ad. 9. EVT.

Det blev aftalt, at formiddagsmøder a.h.t. jyderne skal starte 9.30.

Leif orienterede meget kort om 5th Dublin Core Workshop og lovede at rundsende et referat til udvalget.

Anker nævnte, at der på Frankfurt Bogmessen af den internationale forlæggerforening blev lanceret en løsning på den entydige identifikation af digitale dokumenter - vel og mærke for kommercielle produkter. Navnet er Digital Object Identifier. Se nærmere på homepage: http://www.doi.org