Referat fra møde i danZIG 1. december 1997 – 6. møde

Tid og sted:
Mandag den 1. december 1997 kl. 12.30 - 15.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere
Leif Andresen, Statens Bibliotekstjeneste (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Erik Bertelsen, UNI-C
Palle Filipsen, ICL Data
Sebastian Hammer, Index Data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE

Afbud fra:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra 5. møde

3. Meddelelser

4. Opsamling sidste emne: EDI og accession

5. Nyt emne: danZIG-profilen

6. Optagelse af nye medlemmer af danZIG

7. Svar om tidsperspektiver

8. Mødeplan:

9. Opsummering af ZIG-diskussioner

10. Evt.

I formand Poul Henriks fravær blev mødet ledet af Leif.

 

ad. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dagsordenen blev godkendt.

 

ad. 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 5. MØDE

Referatet blev godkendt.

 

ad. 3. MEDDELELSER

Poul Henrik havde meldt afbud, da han var tilsagt til EU-seminar om metadata.

Jens Chr. havde meldt afbud, da han var på tjensterejse denne dag.

Poul Henrik har reserveret domænenavn danzig.dk.

Erik refererede fra EFILA-møde den 20. november 1997: der er en række nationale Z39.50 profiler på vej (England, Frankrig, Finland, Danmark og Italien) som alle tager udgangspunkt i CENL-profilen.

Leif havde haft et møde med repræsentanter fra ILIERS-projektet (projektleder fra Hillerød Bibliotek og medarbejder fra Courseware). De skal i projektet bruge Z39.50 mellem lokalt bibliotekssystem og specialclient - og havde dermed brug for danZIG-profilen.

 

4. OPSAMLING SIDSTE EMNE: EDI OG ACCESSION

På anfordring fra Leif redegjorde Flemming og Palle for implementering af EDI ved bestillinger til IBC. Specifikationerne var leveret af IBC. Både Aleph og Supermax tager funktionen i brug i starten af 1998.

 

5. NYT EMNE: DANZIG-PROFILEN

På mødet blev det foreliggende til introduktion til danZIG-profilen (udsendt i tre dele 26. og 28. november 1997) samt den tekniske specifikation (udsendt 1. december 1997 ret tidligt) behandlet. Der var enighed om at drøfte papirerne på listen i 14 dagen indtil 15.12 og derefter ladet et møde i profil-gruppen 16. december 1997 færdiggøre et høringsoplæg til biblioteksverdenen og til systemleverandører.

Blandt beslutningerne på danZIG-mødet om introduktionen kan nævnes:

* I afsnittet >Hovedfunktion: søgning og bestilling< skal tydeliggøres at det er case-stories for implementeringen af Z39.50 i et bibliotekssystem. Der laves endvidere tre case-stories:

- fra lokal til DanBib til bibliotek(er) med beholdning

- fra lokal til et virtuelt bibliotek (et antal andre baser) - og måske dernæst DanBib

- fra lokal med BASIS-kopi til bibliotek(er) med beholdning - og måske dernæst DanBib

* Afsnittet om låneridentifikation skal ligeledes gennemskrives i retning af cases.

* De bibliografiske niveauer deles på to ledder: først orienteret udfra BIB-1 (er med, foreslås med i BIB-1 og nationale tilføjelser) og dernæst udfra funktion, hvor den tidligere definerede basis-profil er den grundlæggende. De øvrige funktionsprofiler (bedre navn efterlyses) skal ikke være niveau-delte, men netop tage udgangspunkt i funktion.

* Levering af materiale skal samles og holdes adskilt fra bestilling - og iøvrigt medtage levering via email.

* Det blev diskuteret, hvornår en implementering lever op til en profil. Er det f.eks. tilfældet, hvis en base ikke indeholder emneord. Der var enighed om at fejl på en attribut, som er med i en understøtte profil skal betyde, at der ikke er data til denne attribut.

* Fremvisningsformat ændres til udvekslingsformat.

* Problematikken med flerbindsværker og tidsskrifter skal nævnes, men en løsning findes i forbindelse med en senere version.

 

I relation til den tekniske profil blev diskuteret:

* Er der i forhold til Artikelbasen brug for en egentlig dato? Leif undersøger.

* Date-publication skal i Use Attribute Values tekstmæssigt afgrænses til YEAR, da det faktisk sker længere nede i Structure attribute Value (4).

* Forskellen på Title-phrase og Title-word blev diskuteret. Title-phrase er et antal ord i rækkefølge, mens Title-word er eet ord. Hvad så flere ord i en Title-word skal betyde, er uklart. Men der var enighed om at det skal beskrives entydigt i specifikationen. Egentlige langord skal håndteres med Completeness.

* Det er ikke nok, at Explain er >highly recommended<. Der skal defineres nogle præcise krav til Explain. Det blev aftalt at Sebastian medtager eksempler på Explain på næste møde.

* Skal der kunne gås retur i SCAN? Det blev aftalt at Sebastian undersøger spørgsmålet i standarden.

 

6. OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER AF DANZIG

Leif kom med et mundtligt oplæg udfra den igangværende spørgeskemaundersøgelse.

Der kendes flg. systemleverandører med Z39.50 på udover ICL og DDE:

Endvidere som leverandør uden tilknytning til specifikt bibliotekssystem:

DanZIG indstiller til Udvalg om netværkssamarbejde mellem biblioteker, at der åbnes op for alle disse fem, dog således at det forudsættes at de indtræder, når de er gået teknisk igang med forberedelserne og det henstilles at repræsentanten har teknisk indsigt på området. Denne åbning ses i sammenhæng med bortfald af rejsegodtgørelse ved møder i arbejdsgruppen.

Endvidere diskuterede danZIG, om der samtidig skal åbnes for flere medlemmer af danZIG med biblioteksbaggrund grundet i en udvidelse med flere systemleverandører. I diskussionen indgik en henvendelse fra DDE forskningsbiblioteksbrugergruppen.

Der foreligger ingen indstilling fra danZIG, idet det blev aftalt at blot hovedsynspunkterne refereres for udvalget:

 

7. SVAR OM TIDSPERSPEKTIVER

Leif kom med et mundtligt oplæg til svar til Udvalg om netværkssamarbejde om vurdering af tidsperspektiver for Z39.50 set i relation til DanWeb udfra den igangværende spørgeskemaundersøgelse.

Status på den igangværende spørgeskemaundersøgelse:

Kort sagt: vil skal på den anden side af 1998/99 årsskiftet før der kan forventes at være drift i større omfang og derefter vil det vare flere år før end at DanWeb vil være overflødiggjort.

Arbejdsgruppen var enige i dette og støttede derfor, at DanWeb skal stabiliseres, men også at der ikke bør udvikles egentlige nye funktioner på denne platform.

 

8. MØDEPLAN:

7. møde tirsdag den 3. februar 1998 kl. 9.30 med opsamling fra høringsrunden om danzig-profil.

8. møde: 12. marts 1998 (siden ændret til 19. marts 1998) om specifikation af beholdning/fjernlån.

9. møde: 19. maj 1998

 

9. OPSUMMERING AF ZIG-DISKUSSIONER

Sebastian udsender materiale med henvisning til på fra ZIG-listen om beholdning/fjernlån.

 

10. EVT.

Leif lovede at den på Biblioteksstyrelsens hjemmeside vil være en side til danZIG med referater, oplæg m.v. inden næste møde.