Referat fra møde i danZIG 3. februar 1998 – 7. møde

Tid og sted
Tirsdag den 3. februar 1998 kl. 9.30 - 12.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Erik Bertelsen, UNI-C
Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE
Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek

Afbud fra: Henrik Dahl, Dantek, Palle Filipsen, ICL Data, Sebastian Hammer, Index Data, Ole Hultén, DC Informatik

 

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra 6. møde

3. Meddelelser

4. Referat fra ZIG Orlando meeting - specielt Holdnings

5. DanZIG-profilen. Beskrivelse af implementering af Z39.50 i danske biblioteker

6. Explain

7. Kommende møder

Udfra de foranstående punkter planlægges indholdet af de næste møder.

8. Evt.

 

ad. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Punkt 6 blev udskudt til næste møde p.g.a. Sebastians afbud.

 

ad. 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 6. MØDE

Referatet blev godkendt.

 

ad. 3. MEDDELELSER

Fra dagsorden: Request for adding new attributes to BIB-1 er 6.1.98 sendt til "Maintenance agency z39.50" med kopi til danzig-listen.

Leif meddelte, at "Praksisregler for søgeveje" nu er endeligt godkendt.

I forlængelse af indbydelsen af nye medlemmer til danZIG har DC Information udpeget Ole Hultén og fra Dantek er tilmeldt Henrik Dahl. P.g.a. flyaflysning nåede de ikke frem til mødet. Scandoc it (Bibdia) har foreløbig sagt nej tak.

Leif meddelte, at Biblioteksstyrelsen havde besluttet at inddrage biblioteksbrugergrupperne i spørgsmålet om udfylding af funktionsprofiler for bibliografisk søgning. Dette hænger sammen med evt. aftalte delmængder af søgekoderne for grupper af biblioteker i "Praksisregler for søgeveje". Opgaven for danZIG bliver som led i trin 2 at fastlægge hvordan sådanne funktionsprofiler kan præsenteres via explain.

 

ad. 4. REFERAT FRA ZIG ORLANDO MEETING - SPECIELT HOLDNINGS

Der var ros til Sebastian for hans løbende referater til danZIG-listen from the location.

Poul Henrik gav et længere mundligt referat fra mødet. Her er alene refereret nogle hovedpunkter og herunder ikke mindst de punkter, som gav anledning til debat. Vi aftalte, at Poul Henrik også annoncerer hans engelsksprogede referat til EFILA på danZIG-listen. Se: http://www.dbc.dk/dbcefila/welcome.htm

Mark Hinnenbusch har for CIC lavet et spørgeskema om hvorledes en applikation opfylder Z39.50. Der var enighed om at vi skulle undersøge om det var brugbart i Danmark - men tidligst i relation til trin 1 af danZIG-profilen.

Vores forslag til udvidelse af BIB-1 blev godkendt - bortset fra 1091 - fællesattribut for internationale standardnumre.

Et forslag om at udvide BIB-1 med 15 attributter svarende til Dublin Core vil gå til diskussion på ZIG-listen.Spørgsmålet om holdings blev ikke afklaret på dette ZIG-møde. Men der blev nedsat en gruppe til at arbejde videre med spørgsmålet. I denne gruppe sidder bl.a. Poul Henrik.

Spørgsmålet om Union Catalog havde også været oppe igen. Leif nævnte at der er en standard vej i ISO/TC46/SC4/WG7 regi.

Et forslag om en DeDuplication / DeDup Service (matching ved vis af identiske poster fra forskellige targets eller måske blot forskellige baser hos en target) blev udskudt til senere drøftelse. Jens Chr. nævnte at spørgsmålet er relevant for Det kgl. Bibliotek.

De næste ZIG-møder er fastsat til 1-3. juni 1998 i Washington, DC og 19-21. oktober 1998 i Madrid.

 

ad. 5. DANZIG-PROFILEN. BESKRIVELSE AF IMPLEMENTERING AF Z39.50 I DANSKE BIBLIOTEKER

Der lå til mødet alene en skriftlig kommentar fra Dansk BiblioteksCenter (vedføjet som bilag efter referatet). Der er taget højde for nogle af bemærkninger fra DBC med efterfølgende beslutninger. Herudover er noteret til senere behandling:

 

Der blev truffet følgende beslutninger:

 

ad. 6. EXPLAIN

Udskudt til næste møde

 

ad. 7. KOMMENDE MØDER

8. møde 19. marts 1998 kl. 9.30. Flg. emner blev aftalt:

9. møde 19. maj 1998 kl. 9.30. Flg. emner blev foreløbig aftalt:

10. møde. Tidspunkt blev fastlagt til tirsdag den 25. august 1998 kl. 9.30

Punkter som forventes taget op inden længe:

 

ad. 8. EVT.

Leif omtalte Biblioteksstyrelsens nye diskussionliste Metadata-dk. Aftalt at Leif sender annoncering ud på danZIG-listen.

Poul Henrik nævnte at en norsk pendant til danZIG synes på vej.

 

BILAG til referat af 7. danZIG møde

DANSK BIBLIOTEKSCENTER 2.2.98: HØRINGSSVAR TIL DANZIG-PROFILEN

Hermed DBC's foreløbige kommentarer til "danZIG-profilen. Beskrivelse af Z39.50 i danske biblioteker" og "DanZIG Z39.50 Profile v1997-12-01". På grund af den snævre tidsfrist har det været vanskeligt at inddrage DBC's specialister på området, hvorfor yderligere kommentarer kan forventes senere.

DBC vil umiddelbart kunne leve op til de af dig beskrevne trin 0 og 1. Trin 1 synes at svare til den foreliggende specifikation af danZIG-profilen, selv om der kan være en vis tvivl om indholdet i specifikationen, jv. nedenfor. Trin 0 lever ikke op til specifikationen og er vel således ikke relevant i forhold hertil.

 

danZIG-profilen. Beskrivelse af Z39.50 i danske biblioteker

Afsnit 2 og 3

Generelt er det udmærket at forsøge at popularisere/anskueliggøre Z39.50-protokollens anvendelsesmuligheder overfor ikke-eksperter. Det bør imidlertid ske selvstændigt og ikke i sammenhæng med selve danZIG-profilen, som nemt sløres heraf. Der opfordres derfor til, at det generelle afsnit tages ud af beskrivelsen. Det forekommer mere relevant med en dansk version af selve DanZIG-profil specifikationen suppleret med specifikationen af samspil mellem systemer med klar trinangivelse samt bilag 1.

Afsnit 4.5

Det vil være interessant for DBC i.f.t. lokalsystemerne - og vel også af hensyn til samspillet mellem moduler i et bibliotekssystem - at kunne få forevist detaljerede beholdningsoplysninger (eksemplartal, lokalisering m.v.).

Afsnit 4.6

Der savnes en fremstilling af, hvorledes restriktioner omkring interurbanudlån af f.eks. musikbærende materialer håndteres.

Andet

Det vil være interessant for DBC i.f.t. lokalsystemerne - og vel også af hensyn til samspillet mellem moduler i et bibliotekssystem - at kunne forespørge på udlånsstatistikker.

 

DanZIG Z39.50 Profile v1997-12-01

Versioner af danZIG-profilen

Der synes ikke at være konsistens i beskrivelsen af, hvad den foreliggende version omfatter. I afsnit 2 står: The present first version of the DanZIG Z39.50 Profile covers te functions necessary to support basic Search and Retrieval of bibliographic items. Imidlertid står i afsnit 7: A system implementing this DanZig profile must support the requirements listed in the following sections based on the CENL profile, hvorefter der i de følgende afsnit er nævnt scan og access control. Også BIB-1 attributterne nævnes, og her henvises til afsnit 8.1 og 8.2, som er afsnit vedrørende "conformance requirements pertaining to version2".

Afsnit 3.2

Der opfordres til, at forespørgsel på detaljerede beholdningsoplysninger og udlånsstatistik medtages og at specifikationsarbejdet påbegyndes (jf. kommentarer til beskrivelsen).