Referat fra møde i danZIG 12. marts 1998 – 8. møde

Tid og sted
Torsdag den 19. marts 1998 kl. 9.30 - 12.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Erik Bertelsen, UNI-C
Henrik Dahl, Dantek
Palle Filipsen, ICL Data
Sebastian Hammer, Index Data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE
Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek

Afbud fra: Ole Hultén, DC Informatik

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra 7. møde

3. Præsentation af nye medlemmer

4. Meddelelser

5. DanZIG-profilen.

 • 5.a.: Bilag 1. Beskrivelse af tekniske profiler.
 • 5.b.: Stucture-attributter
 • 5.c.: DanZIG-profilen. Beholdning og bestilling.

6. Explain

 • Sebastian vil foreligge nogle eksempler på brugen af EXPLAIN

7. Union Catalog Profile Update

 • Oplæg ved Leif

8. Leverance af elektroniske dokumenter

 • Oplæg ved Poul Henrik

9. Kommende møder

 • 9. møde: 19. maj 1998. Emner: danZIG-profilen ved profilgruppen og RDF ved Anders
 • 10. møde: 25. august 1998. Emner fastsættes
 • 11. møde. Tidspunkt fastsættes

10. Evt.

 

ad. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dagsorden blev godkendt.

 

ad. 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 7. MØDE

Referatet af 7. møde blev godkendt.

ad. 3. PRÆSENTATION AF NYE MEDLEMMER

Henrik Dahl fra Dantek præsenterede sig og nævnte, at Dantek havde implementeret en Z39.50 klient.

ad. 4. MEDDELELSER

Erik meddelte at UNI-C var igang med et feasibility study for Biblioteksstyrelsen om brugerregistrering i DEF-regi.

Poul Henrik nævnte at det af Mark Hinnenbusch udarbejdede spørgeskema om hvorledes en applikation opfylder Z39.50 (jf. 7. møde, pkt. 4) egentlig var aftalt medtaget til dette møde. Han havde det i papirkopi og i en syg pdf-fil. Det blev aftalt at Poul Henrik beder om at få genoprettet pdf-filen - hvorefter en henvisning til den rundsendes.

Poul Henrik meddelte at Juha Hakala (fader til den finske profil) havde foreslået et nærmere nordisk samarbejde på profilområdet. Efter aftale med Juha vil Poul Henrik udsende nogle mails til orientering.

ad. 5. DANZIG-PROFILEN

I forbindelse med underpunkterne blev diskuteret om vi i Danmark bør have vores egen Object Identifier - OID til DAN-1. OIDs er organiseret i en træstruktur og spørgsmålet er om vi skal bede om et dansk undertræ? Samt hvem der i påkommende tilfælde skal bestyre det - eksempelvis DBC, Dansk Standard eller Biblioteksstyrelsen? Poul Henrik spørger Ray Dennenberg om dette.

Det blev nævnt, at der en en nærmere specifikation af URN på vej - og at en sådan også skal ind i profilen. Poul Henrik undersøger og rundsender information.

 

ad. 5.A.: BILAG 1. BESKRIVELSE AF TEKNISKE PROFILER

Det fremlagte bilag blev godkendt med tilføjelse af 21 = Værtspublikationstitel (uden nummer).

 

ad. 5.B.: STUCTURE-ATTRIBUTTER

Et udkast til afsnit 6.5 i specifikationen var rundsendt til udvalget inden mødet.

Der var enighed om at structure attribut 6 Word-list ikke skal bruges. Endvidere skal completeness attributten tages med i tabellen straks, således af flg. tre situationer kan overføres:

 • langordssøgning: structure attribut = 1 og completeness attribut = 3
 • enkeltord i rækkefølge: structure attribut = 1 og completeness attribut = 1
 • et enkeltord: structure attribut = 2

Det blev aftalt, at Leif herudfra skriver udkastet igennem - og at det indgår i specifikationen.

 

ad. 5.C.: DANZIG-PROFILEN. BEHOLDNING OG BESTILLING

Et udkast om OPAC/Holdning var rundsendt til udvalget inden mødet. Det knyttede sig til: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/orlando/opac.html

Fra OPAC/Holding anvendes 2.12 CircData.

Der blev konstateret følgende mangler:

 • at kunne udtrykke at et materiale ikke er til udlån, men tilgængeligt under forskellige betingelser på læsesal
 • henvisning til andet bibliotek, hvor det evt. kan lånes/ses
 • mulighed for at kunne modtage fotokopi skal kunne præsenteres

Spørgsmålet om hvornår lånerstatus skal kunne præsenteres. Der var enighed om at der både skal kunne vises udlånsstatus med oplysninger til Anonymus - og når låner-ID kendes; hvor der kan være andre rettigheder.

StartingDate skal også medtages.

Ved spørgsmål om penge skal overvejes om ØRE også skal præsenteres/håndteres.

Beholdningsoplysninger i DanBib (f.eks. h-note for folkebiblioteker og beholdningsdetaljer for forskningsbiblioteker) skal også kunne præsenteres.

Profil-gruppen arbejder videre med spørgsmålet og laver evt. nogle ændringsforslag til OPAC/Holdings.

 

ad. 6. EXPLAIN

Sebastian vil forelagde nogle eksempler på brugen af EXPLAIN. Hans oplæg kan downloads som rtf-fil fra:

http://www.indexdata.dk/EXPLAIN.rtf

Udover det skriftlige oplæg blev nævnt, at alle teksterne beregnet til menneskeøjne kan ligge på flere sprog.

Jens Chr. rejste pørgsmålet om håndtering af priser på ydelser. Erik foreslog at vi overvejede som standardløsning at indlægge en pris-database.

 

ad. 7. UNION CATALOG PROFILE UPDATE
Af tidsmæssige årsager blev oplæg ved Leif udsat til næste møde. Se om UCP: http://www.nla.gov.au/UCP/

 

ad. 8. LEVERANCE AF ELEKTRONISKE DOKUMENTER

Poul Henrik gav et oplæg:

Document Ordering kan ske ved:

 • WWW HTTP URIL via browser
 • via ftp-klient
 • Z39.50 Present request
 • Z39.50 Item Order request
 • EDI EDIFACT Order
 • Z39.50 Export-Invocation request
 • ISO ILL request

Transfer syntax kan være:

 • ASCII text / HTML
 • CCITT fax / tiff/ gif image
 • tekstbehandlingsformat
 • PDF fil
 • Z39.50 SUTRS
 • ISO2709 records
 • SGML
 • Z39.50 GRS-1
 • EDI EDIFACT Message

Interchange method kan være:

 • email: SMTP MIME
 • HTTP
 • FTP
 • Z39.50 Present Response
 • proprietære metoder

Endvidere blev (Group on Electronic Document Interchange) GEDI nævnt. Der deles op i en GEDI Header i tekstformat (ascii) med ILL dataelementer samt en GEDI Document i tiff, pdf eller SGML format. Udveskling sker med email eller via ftp.

En beskrivelse af GEDI kan ses på:

http://www.ua.ac.be/MAN/T02/t51.html

 

ad. 9 KOMMENDE MØDER

9. Møde: 19. maj 1998. Emner: danZIG-profilen ved profilgruppen, UCP ved Leif og RDF ved Anders

10. møde: 25. august 1998. Emner: danZIG-profilen - TRIN 2, UCP og RDF-opfølgning samt opsamling fra ZIG-møde Madrid.

11. møde. 29. september 1998. Til dette møde inviteres evt. repræsentanter fra Finland, Sverige og Norge.

 

ad. 10. EVT.

Leif meddelte at Biblioteksstyrelsen havde ansat Rubina Afzal pr. 1. april 1998 som konsulent. Hun skal primært arbejde med IT-spørgsmål.

Leif meddelte at Biblioteksstyrelsen havde indmeldt sig i EDItEUR.