Referat fra møde i danZIG 25. maj 1998 – 9. møde

Tid og sted
Mandag den 25. maj 1998 kl. 13.00, Biblioteksstyrelsen, mødelokalet i stuen.

Deltagere
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Erik Bertelsen, UNI-C
Henrik Dahl, Dantek
Sebastian Hammer, Index Data
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE
Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek
Rubina Afzal, Biblioteksstyrelsen (referent)

I stedet for Hans-Henrik Felby, ICL Danmark mødte:
Carsten Schack Eriksen, ICL Danmark

Afbud fra:
Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus

Forslag til dagsorden

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 8. møde

3.       Præsentation af nye medlemmer

4.       Meddelelser

5.       Oplæg om RDF - Resource Description Framework ved Anders

6.       DanZIG-profilen.

o        6.a.: Stucture-attributter

o        6.b.: DanZIG-profilen. Beholdning og bestilling.

7.       ZIG-mødet 1-3. juni 1998

8.       Oplæg om Union Catalog Profile ved Leif

9.       Mark Hinnenbusch spørgeskema for CIC

10.    Mødeplan 

11.    Evt.

ad. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dagsorden blev godkendt

ad. 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 8. MØDE

Referatet blev godkendt.

ad. 3. PRÆSENTATION AF NYE MEDLEMMER

Ole Hultén fra DC Informatik præsenterede sig og nævnte, at DC Informatik?s kundekreds hovedsagligt består af firma- og små biblioteker, dvs. låntager og ikke långiver biblioteker. Interessen kommer af, at DC Informatik?s systemer er baseret på BRS-search.

Carsten Schack Eriksen fra ICL Danmark er ny medarbejder i firmaet og stedfortræder for Hans-Henrik Felby. Endnu ikke afgjort, hvem der fortsætter i gruppen.

ad. 4. MEDDELELSER

PHJ orienterede om EFILA-møde den 19. maj 1998. Yderligere oplysninger kan ses på: http://www.efila.dk/

Han nævnte også et ambitiøst EU-projekt PRIDE, der skulle løse alle problemer. For yderligere information se:

http://www2.echo.lu/libraries/en/projects/pride.html

Der er nu 102 på danzig-listen.

ad. 5. OPLÆG OM RDF - RESSOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK

Anders gav et oplæg: Som baggrundsmateriale se en artikel fra maj-nr. af Dlib Magazine:
http://mirrored.ukoln.ac.uk/lis-journals/dlib/dlib/dlib/may98/miller/05miller.html

og Anders? overheads:
http://nwi.dtv.dk/anders/RDF.html

RDF beskriver kun infrastrukturen, man kan putte hvilken som helst semantisk sprog i den, fx. Dublin Core, PICS etc.

ad. 6. DANZIG-PROFILEN

Spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgruppen skal intressere sig for DOI blev fremsat på mødet. Det skal nævnes at URN og DOI er kompatible. DOI fortæller kun, hvad man kan finde af information og ikke, hvordan man skal finde den.

Ingen konsensus i gruppen for eller imod.

ISO Interlibrary Loan Implementers Group (IPIG) profilen blev nævnt som muligt grundlag for en dansk ILL profil.

IPIG profilen samt andet relevant materiale om ISO ILL kan findes via ILL Standards Maintenance Agency Web:
http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/impl_ip2.htm

ad 6.a. STRUCTURE-ATTRIBUTTER

Nyt udkast til afsnit 6.5 i specifikationen blev fremlagt. Udkastet indeholder én afvigelse fra sidste version, at forfatter i beskrivelsen udgår af DAN-1.

Der var almindelig tilslutning i arbejdsgruppen. Men med baggrund i at oplægget først var kommet ud to dage før mødet (udsendt 23. maj 1998) og for at sikre, at systemleverandørerne har haft lejlighed til at kommentere, blev det aftalt at oplægget en gang til sendes ud på danZIG-listen og derudover specifikt til systemleverandørerne.

Der er kommentarfrist til den 10. juni 1998, hvorefter danZIGs profilgruppe færdigbehandler udkastet som en del af specifikationen af danZIG-profilen.

ad. 6.b. DANZIG-PROFILEN. BEHOLDNING OG BESTILLING

Der blev orienteret om profilgruppens arbejde. Et diskussionsoplæg var rundsendt til udvalget inden mødet. Det knyttede sig til: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/orlando/opac.html.

Som baggrundsmateriale blev der henvist til USMARC holdings format: http://lcweb.loc.gov/marc/holdings/echdlist.html

Gruppen er enig om at udvide den skrabede model som blev fremstillet i oplægget. Bl.a. for at kunne håndtere følgende mangler ved den nuværende model:

Det blev besluttet, at Poul Henrik tager problemstillingen med på kommende ZIG-møde i juni inkl. alle vores ønsker/mangler. Punktet genoptages på et de kommende møder.

Bemærk flg. på agenda til ZIG-møde 1-3. juni 1998:*OPAC/Holding -- St. Gelais/Hinnebusch (a proposal will be available around May 20)*

ad. 7. ZIG-MØDET 1-3. JUNI 1998

Se: June 1998 ZIG Meeting -- Agenda Items and Proposals: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/junezig/agenda.html

Beslutning: se pkt. 6.b.

ad. 8. OPLÆG OM UNION CATALOG PROFILE

Leif gav et oplæg. Union Catalog Profile ISO TC 46/ SC 4 Draft. 27 March 1998 udsendt med post. Findes også på:
http://www.nla.gov.au/ucp/dirp6.html

UCP er udviklet af australiere og afspejler derfor australske bibliotekers behov i regi af Z39.50. Groft sagt er UCP en batch overførsel, som ikke beskriver, hvordan beholdningsoplysninger skal opbevares i systemet. Forudsætning: Danbib med uændret datamodel.

Forskningsbibliotekerne:

= alle nye, ændrede og slettede regelmæssigt

opstilling felt 098

Folkebibliotekerne:

Faustnr. + to noter => OPAC/HOLDING

=> record replace

=> record insert

Proccesen:

Origin slå

Låsning:

version

Håndtering af fejlsituationen, at tidsstempel ikke passer blev drøftet. Spørgsmålet indgår i DBC?s overvejelser.

Fejlmeddelelser:

900-988 UCP special

Flere end nødvendigt

Konklusion:

Emnet tages op på et af de kommende møder, når DBC er nået til en afklaring.

ad. 9. MARK HINNEBUSCH SPØRGESKEMA FOR CIC

Det ret omfattende spørgeskema om hvorledes en applikation opfylder Z39.50 kan være brugbar i udbud sammenhænge og som inspiration til en checkliste for systemleverandører.

ad. 10. MØDEPLAN:

10. møde: 25. August 1998, Tid: 9.30, Sted: Biblioteksstyrelsen

- Emner: danZIG-profilen - TRIN 2, UCP og RDF-opfølgning samt opsamling fra ZIG-møde

11. møde: 29. september 1998, Tid: 9.30, Sted: Biblioteksstyrelsen

- Til dette møde inviteres evt. repræsentanter fra Finland, Sverige og Norge.

12. møde: 10. november 1998, Tid: 9.30, Sted: Biblioteksstyrelsen

- UCP+ONE-profilen.

ad. 11. EVT.

Biblioteksstyrelsen har i sinde at løfte EDItEUR arbejdet, og overtager nu roret efter forhandlinger med Dansk Boghandlerforening. Rubina skal deltage i EDItEUR EDI Implementation Seminar den 12. juni i Heidelberg. For yderligere information se: http://www.editeur.org/