Referat fra møde i danZIG 25. august 1998 - 10. møde

Tid og sted
Tirsdag den 25. august 1998 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen, mødelokalet i stuen.

Deltagere

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Erik Bertelsen, UNI-C
Henrik Dahl, Dantek
Sebastian Hammer, Index Data
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE
Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek
Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus
Rubina Afzal, Biblioteksstyrelsen (referent)
Fra ICL Danmark mødte: Per Glentvor

Afbud fra:
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker

Forslag til dagsorden

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 9. møde

3.       Meddelelser

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       DanZIG-profilen.

5.1. Trin 1

5.2 Trin 2: indledende drøftelser

6.       ZIG

6.1. Opsamling fra ZIG-mødet 1-3. juni 1998 ved Poul Henrik

6.2. Ny attribut-arkitektur - oplæg ved Sebastian

6.3. Forslag til musiksøgning-attributter i BIB-1

6.4. Virtual Union Catalogue Profile - kort oplæg ved Leif

7.       Mødeplan

8.       Evt.

ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 

ad 2. Godkendelse af referat fra 9. møde

Referatet blev godkendt.

 

ad 3. Meddelelser

Pga. spam-mail på Biblioteksstyrelsens lister er er bl.a. danzig-listen nu lukket således at kun tilmeldte kan sende mails til listen.

Til brug for beregninger over omkostningerne ved teknologiløft er systemleverandørerne i sommerens løb blevet spurgt om priser for Z39.50 moduler.

Dynix inviteret til danZIG.

Møde d.d. kl. 13 i Dansk SGML-forum om XML og EDI -nogle herfra deltager.

Biblioteksstyrelsen har inviteret til dansk biblioteks/bogbranche EDI-møde fredag den 28. august.

danZIG-profilens TRIN 1 ligger ppå Biblioteksstyrelsen hjemmeside (http://www.bs.dk)

EFILA er en søster organisation til ZIG, på dens hjemmeside (http://www.efila.dk) kan man læse om IPIC som er ILL i praksis.

 

ad 4. Opsamling på emnerne på sidste møde:

RDF - Resource Description Framework

Union Catalog Profile

Anders Ardö opsummerede, at der ikke er sket noget væsentligt siden sidst. Der er kommet 2 nye artikler om emnet:

http://www.w3.org/TR/WD-rdf-syntax

http://www.w3.org/TR/WD-RDF-schema

DBC*s ONE-2 projekt starter først 1. oktober. Der kan gå op til 4 måneder før der foreligger noget konkret om UCP.

ad 5. danZIG-PROFILEN

Beskrivelse af trinene taget fra version 1.1:

·     TRIN 1: Grund-trinnet

Der understøttes:

ACCESS CONTROL

SEARCH med fuld profil (BIB-1 og DAN-1).

PRESENT med danMARC2 og USMARC

SCAN med fuld profil

Extended Service ITEM ORDER

Navn på den/de primære bibliografiske databaser skal være XXDEFAULT.

·     TRIN 2: Kommende standard-niveau

en forfinelse af udlånsstatus og bestilling

administration af fjernlån (ILL-forespørgsler)

udveksling af låneroplysninger

leverance af elektroniske dokumenter

EXPLAIN med definerede typer

·     TRIN 3: Udvidede funktioner

opdatering

 

ad 5.1. TRIN 1

Da der ikke er kommet indvendinger ved høringsrunden om *Kombination af attributter ved bibliografisk søgning* er danZIG-profilens TRIN 1 nu klar for så vidt angår bibliografisk søgning.

 

Vedr. notatet af 23.8.98 af Leif om behold/bestil

Kommentarer til afsnittet om STATUS:

det vi skal definere er grupper af rettigheder mere end grupper af lånere der er begrænsninger i forbindelse med udlån af materialetyper, f.eks. cd*ere
på nuværende tidspunkt får låneren først svaret , når vedkommende prøver at bestille materialet, svaret skal komme før.

Kommentarer til afsnittet om OMSTILLING FRA DANBIB TIL LOKALSYSTEM:

skal listen over biblioteksnummer-tabellen vedligeholdes af Danbib, skal den stilles gratis til rådighed for bibliotekerne.

Konklusion:

Hver systemleverandør levere en side om Lånerstatus og Omstilling fra Danbib til lokalsystem.

Der var ikke indvendinger mod afsnittet om Tilgængelighed som derfor er vedtaget.

Revideret forslag udarbejdet af Leif vil blive lagt på danZIG-listen ugen før afholdelse af næste møde.

Profilgruppen skal arbejde med at videregive forslagene til Rolande St.-Gelais.

Efter mødet blev det oplyst, at DBC principielt er indforstået med at stille biblioteksnummer-tabellen gratis til rådighed for alle interesserede parter - forudsat at opgavens indhold aftales nærmere med Biblioteksstyrelsen.

 

ad 5.2 TRIN 2: INDLEDENDE DRØFTELSER

Definitionen af TRIN 2 forløber frem 1999. Der skal ske en forfinelse af ILL samt arbejde med at implementere ILL-standarden.

ad 6. ZIG

Næste ZIG møde bliver afholdt i Madrid den 19. -21. oktober 1998. Alle er velkommmen til at deltage.

ad 6.1. OPSAMLING FRA ZIG-MØDET 1-3. JUNI 1998 ved Poul Henrik

Referatet kan ses i sin fulde længde på:

http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/

ad 6.2. NY ATTRIBUT-ARKITEKTUR - oplæg ved Sebastian

Se nærmere på: Z39.50 Attribute Architecture. Draft. August 11, 1998 :

http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/attrarch/arch.html

Sebastian fremlagde forslag til nyt attribut-arkitektur. Der laves en model for attributsæt, således at regler for completeness, truncation m.v. er ens. Forskellen bliver så USE-attributten. Når forslaget vedtages, bliver det næste at fastlægge en BIB-2 med de fælles erne-attributter.

Leif bemærkede at det passer fint med danZIG-profilen; hvor de særlige danske søgeattributter er placeret i DAN-1.

Sebastian refererede en diskussion på meta2-listen om Dublin Core; hvor alle 15 elementer har fået egne attributter i BIB-1 -selvom 4=Title og 1097=DC-Title efter manges opfattelse er overlappende.

ad 6.3. FORSLAG TIL MUSIKSØGNING-ATTRIBUTTER I BIB-1

http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html#111

Alle var enige om at dette projekt ligner de gamle projekter på området. Efter Leifs opfattelse har disse ikke betydning for DAN-1.

 

ad 6.4. VIRTUAL UNION CATALOGUE PROFILE - kort oplæg ved Leif/Poul Henrik

National Library of Canada har søsat et projekt -Virtual Union Catalogue Profile. Det er et selvstændig projekt og har intet tilfælles med Union Catalogue Profile bortset fra navne sammenfald.

ad 7. MØDEPLAN:

11. møde: 1. oktober 1998, Tid: 9.30, Sted: Biblioteksstyrelsen*

Til dette møde inviteres repræsentanter fra Finland, Sverige og Norge.

12. møde: 10. november 1998, Tid: 9.30, Sted: Biblioteksstyrelsen

Emner foreløbig: UCP og ONE-profilen.

13. møde: tidspunkt fastsættes senere.

*) Mødedato ændret til 5.10.98

ad 8. Evt.

Ingen bemærkninger.