Referat fra møde i danZIG 5. oktober 1998 – 11. møde

Tid og sted:
Mandag den 5. oktober 1998 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Carsten Schack-Eriksen, ICL
Sebastian Hammer, Index Data
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Martin Riget Nielsen, Scandoc it
Flemming Pedersen, DDE
Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus

Afbud fra:
Erik Bertelsen, UNI-C
Henrik Dahl, Dantek
Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek

Forslag til dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 10. møde

3.       Nyt medlem

4.       Meddelelser

5.       Opsamling på emnerne på sidste møde

6.       Status for danZIGs arbejde og implementeringen af Z39.50

7.       ZIG-mødet 19-21. oktober 1998

8.       Mødeplan

9.       Evt.

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 10. møde

Referatet blev godkendt med den bemærkning, at EFILA ikke er en søsterorganisation til IPIG.

ad. 3. Nyt medlem

Martin Nielsen fra Scandoc it blev budt velkommen og præsenterede sig.

ad. 4. Meddelser

Anders meddelte, at DTV nu har sat en Z39.50 server op. Der er tale om en kopi-server med poster i USMARC, som DTV skal konverteres til. I denne forbindelse rejste Anders spørgsmålet om certificering af danZIG-opfyldelse. Der var enighed om at spørgsmålet om certificering/verifikation skal drøftes, således at det kan afklares senest sammen med færdiggørelsen af TRIN 1.

Ole meddelte at DC Information har testet Sunstones Z39.50-server og at man vil satse på denne.

Carsten fortalte at Aleph-client virkede mod f.eks. Libris, men ikke mod DanBib. Poul Henrik lovede at undersøge dette spørgsmål. Carsten nævnte endvidere at der er en del folkebiblioteker, som har anskaffet Z39.50-server, mens idrifttagen "lader noget tilbage at ønske".

NOTE: DBC har efterfølgende bekræftet, at der er fundet et par fejl i DBC Netpunkt, som nu skulle være rettede.

ad. 5. Opsamling på emnerne på sidste møde:

Opsamling på OPAC/Holding i forhold til danZIG-profilen, TRIN 1:

Om RegionID nævnte Niels muligheden for at vi kunne bruge den til at sortere efter amter ved fremvisning. Forudsætningen vil være at klient kender "eget amt". Det blev aftalt at spørgmålet behandles i næste oplæg.

Der er sendt et mail til Rolande St-Gelais - redaktøren af OPAC/Holding - med bl.a. forslag om at tilføje networkaddress og et spørgsmål om en anden måde end 21 forskellige statuser til at afspejle om et materiale er tilgængeligt for udlån - og hvornår.

I forhold til OPAC/Holding på det kommende ZIG-møde vil Leif og Sebastian gå oplægget grundigt igennem og foreslå nødvendige justeringer inden ZIG-mødet over for redaktøren af oplægget.

ad. 6. Status for danZIGs arbejde og implementeringen af Z39.50

Leif forelagde det udsendte oplæg.

Den planlagte nye udgave af den engelsk-sprogede specifikation foreligger endnu ikke, da Poul Henrik havde haft andre presserende opgaver.

Til spørgsmålet om et justeret kommisorium for danZIG bemærkede Anders at det nordiske samarbejde bør nævnes.Om hoved/bind-poster blev aftalt, at Poul Henrik sørger for et oplæg fra DBC. Derudover lovede Niels at kommer med nogle eksempler fra det virkelige liv.

Der var en runde med systemleverandørernes kommentarer til oplægget. Generelt gælder at alle systemer anvender en kombination af lånerstatus og eksemplarerstatus til at styre udlånsrettigheder. Det blev fremhævet at udlånsrettigheder også er afhængig af f.eks. større skyldige beløb til biblioteket.

Carsten tilkendegav at Aleph "rimeligt hurtigt" efter en fastlæggelse af TRIN 1 kan implementere dette, da det vil handle om en attributopsætning.

Flemming tilkendegav at DDE p.t. afventer fastlæggelse af beholdning/bestilling. DDE har kommittet sig til at implementere TRIN 1, men Flemming ønskede ikke at udtale sig om tidsplanen. Han fortalte iøvrigt at der ikke er en klient-funktion i DDE-systemet, men at der arbejdes på en Win-klient.

Der blev drøftet hvad der skal til før Z39.50 slår igennem. Der var enighed om at der skal etableres en "kritisk masse" af biblioteker med Z39.50 før det for alvor bliver relevant at anvende i det daglige arbejde. Endvidere er en afklaring af beholdning/bestilling vigtig. I frobindelse med denne afklaring var der enighed om at der tillige er behov for oplysningsaktiviteter. Leif oplyste, at Biblioteksstyrelsen vil igangsætte sådanne aktiviteter.

ad. 7. ZIG-mødet 19.-21. oktober 1998

Punktet blev overført til det efterfølgende nordiske Z39.50 møde.

 

ad. 8. Mødeplan

12. møde: 10. november 1998, Tid: 9.30, Sted: Biblioteksstyrelsen

Emner foreløbig: UCP og ONE-profilen.

13. møde: 26. januar 1998 1999. Tid: 9.30, Sted: Biblioteksstyrelsen

ad. 9. Evt.

Der blev efter danZIG-mødet afholdt et nordisk ZIG / Z3950 møde, som der udsendes særskilt referat fra.

Derudover intet at bemærke.