Referat fra møde i danZIG 10. november 1998 – 12. møde

Tid og sted:
Mandag den 10. november 1998 kl. 9.30, Dansk BiblioteksCenter

Deltagere:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Erik Bertelsen, UNI-C
Henrik Dahl, Dantek
Carsten Schack Eriksen, ICL Danmark
Per Steen Hansen, Handelshøjskolen i Århus
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE
Jens Chr. Poulsen, Det Kongelige Bibliotek
Ejnar Slot, Dynix Danmark
Lars Edinger, Dansk BiblioteksCenter as (pkt. 10)

Afbud fra:
Sebastian Hammer, Index Data
Martin Riget Nielsen, Scandoc it

Forslag til dagsorden for danZIG-møde:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 11. møde

3.       Nyt medlem
Ejnar Slot, Dynix Danmark 

4.       Meddelelser

5.       Opsamling på emnerne på sidste møde

6.       OPAC/Holding og danZIG-profilen
Notat ved Leif udsendt 29. oktober 1998
Forslag om at justere danZIG-profilen, således at TRIN 1 uden beholdningsoplysninger defineres som TRIN 1/SØGNING.

7.       ZIG-mødet 19-21. oktober 1998
Referat ved Poul Henrik

8.       Anvendelse af portnumre
Oplæg ved Leif udsendt 29. oktober 1998

9.       Håndtering af flerbindsværker
Oplæg fra DBC og ved Niels

10.    Kommisorium for danZIG
Forslag til justeret kommisorum udsendt 29. oktober 1998

11.    Mødeplan
møde: 26. januar 1999. Tid: 9.30, Sted: Biblioteksstyrelsen. Emner fastlægges
møde: tidspunkt fastsættes.

12.    Evt.

 Ad. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Godkendt.

Ad. 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 11. MØDE

Godkendt.

Ad. 3. NYT MEDLEM

Ejnar Slot, Dynix Danmark præsenterede sig og lovede at rundsende en beskrivelse af Z39.50-funktionerne i Horizon.

Ad. 4. MEDDELELSER

Carsten meddelte, at han fratræder sin stilling i ICL og at ICL derfor vil være repræsenteret af en anden på næste møde.

Ad. 5. OPSAMLING PÅ EMNERNE PÅ SIDSTE MØDE

Ingen bemærkninger til punkter, som ikke særskilt er på dagsordenen.

Ad. 6. OPAC/HOLDING OG DANZIG-PROFILEN

Leif fremlagde notatet udsendt 28. oktober 1998 og refererede punktets skæbne på ZIG-mødet: Rolande St-Gelais skal sende et nyt draft på listen, hvor der så bliver en måned til kommentarer, hvorefter det er godkendt uden at afvente næste ZIG-møde. Leif havde aftalt med Rolande, at vi sendte en beskrivelse af vort forslag hurtigt med forbehold for yderligere kommentarer fra dette møde.

Niels har lavet en opgørelse der viser at 43 poster i DanBib har registreret over 1.000 eksemplarer i et eller flere enkelte biblioteker - alle tidsskrifter. Ikke alle biblioteker indberetter imidlertid eksemplarantal, så det reelle antal er højere.

Poul Henrik referede et forslag på ZIG-mødet om at kunne udvælge dele af de evt. mange beholdningsoplysninger for en given bibliografisk enhed ved hjælp af en slags filter - eksempelvis lokation. Se:http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/madrid/pieter.html

Forslaget led desværre en krank skæbne - primært ud fra principielle indvendinger om ikke at søge i et resultatsæt.

Anders rejste spørgsmålet om at skelne mellem adgang til at levere forskellige typer og formater af elektroniske dokumenter. Vi skal undersøge, om det foreliggende udkast kan håndtere dette problem. Ofte har man eksempelvis en slags "campus" licens; hvor man må ikke levere elektroniske eksemplarer til "fremmede".

Det blev konkluderet at vi meddeler Rolande St-Gelais at vi ikke har tilføjelser til det forslag, som er fremsendt 28. oktober 1998 - bortset fra hvis der er behov for en tilføjelse i relation til leverance af elektroniske dokumenter. Endvidere skal en dansk profilering af beholdningsoplysningerne behandles på næste danZIG-møde.

Leif fremlagde et forslag om at justere danZIG-profilen, således at TRIN 1 uden beholdningsoplysninger defineres som TRIN 1/SØGNING. Formålet er at definere noget afsluttet NU, da en endelige definition af beholdningsoplysninger kan tage tid. Det giver systemleverandører og bibliotekerne mulighed for at handle om noget veldefineret. Leif oplyste at Biblioteksstyrelsens krav om Z39.50-funktionalitet i de bibliotekssystemer, som søger om tilskud til tværkommunalt samarbejde, vil tage udgangspunkt i TRIN 1/SØGNING.

Forslaget om at definere TRIN 1/SØGNING blev godkendt.

Spørgsmålet om, hvordan man kan verificere om en given Server eller Klient opfylder profilen blev drøftet.

Poul Henrik nævnte at en nøjagtig verifikation vil være en bekostelig affære. Leif tilføjede her at Biblioteksstyrelsen ikke vil bruge penge på deltaljeret tekniske godkendelsesprocedurer. Det er leverandørerne, som har ansvaret for at et program virker! Det ansvar hverken kan eller vil Biblioteksstyrelsen tage fra leverandørerne. Derimod medvirker Biblioteksstyrelsen gerne til etablering af fælles testmuligheder og til registrering med basisoplysninger om Z39.50 servere i drift.

Poul Henrik fortalte at DanBib eksempelvis indeholder en test-server, der indeholder ca 1.000.000 poster til brug for test og eksperimenter.

Leif laver oplæg om evt. uformel testsuite og skema til næste møde.

Biblioteksstyrelsen vil sammen med DBC drøfte evt "frikøb" af et større antal poster til brug for test og eksperimenter for systemleverandører og kunder.

Anders bemærkede, at en testsuite skal være dynamisk.

En eller anden sagde, at vi skulle huske at et sæt testposter også skal indeholde nogle tegnsætposter.

Ad. 7. ZIG-MØDET 19-21. OKTOBER 1998

Poul Henrik distribuerer referat fra ZIG og ZIP møderne.

Ad. 8. ANVENDELSE AF PORTNUMRE

Oplæg ved Leif udsendt 29. oktober 1998. Firewalls er et stigendeproblem i den sammenhæng. Vi definerer et antal produktionsnumre plus et antal testnumre for hver protokol. Leif laver et forslag efter konsultation med relevante specialister. Forslaget sendes til høring i danZIG inden Biblioteksstyrelsen offentliggører på hjemmeside m.v.

Ad. 9. HÅNDTERING AF FLERBINDSVÆRKER

Niels indledte med at han ikke havde nogle kvantificeringer for flerbindsværker, da de åbenbart ikke giver anledning til ekstreme eksemplartal pr. enkeltpost. Da han havde ledt efter noget sådant, havde han i stedet fundet mange eksemplarer af tidsskrifter (se ovenfor).

Lars Edinger gennemgik den generelle håndtering af flerbindsværker i DanBib:

DanBib indeholder Monografier, Periodika og Analyser inkl. ejermarkeringer og lokaliseringsdata. Folkebibliotekerne indberetter beholdningsoplysninger.

En bibliotekspost indeholder en fælles standarddel (titelpost) plus supplerende lokale data.

En lokalpost indeholder for forskningsbibliotekernes vedkommende normalt af bindspecifikke oplysninger i felt 248 i lokalposterne.

For folkebibliotekerne findes Hovedposter samt evt Sektionsposter og/eller Bindposter. Ved dataleverancer leverer DanBib normalt alle tre niveauer samlet.

Der findes flere typer logisk forbundne poster:

Det sjældent, at den nederste post i niveauet i sig selv er interessant, f.eks. kan felt 245 alene indeholde tekst som f.eks "Del 1". Normalt behøver man data fra overliggende niveauer.

Visse serier er katalogiseret som "flerbindsværker" muligvis fordi selve katalogiseringen derved bliver lettere ved genbrug af fællesposten. Samme værk kan principielt optræde på alle tre måder i forskellige bibliotekers katalogiseringer.

Enighed om at default skal være at hit på en bindpost giver overliggende poster med over til klienten og at hit på en hovedpost skal give hele det underliggende træ. Derudover skal der findes metoder til at klient kan bestemme hvor store dele af hoved/sektion/bindpost-træet, som skal overføres.

Poul Henrik foreslog at der evt. kan defineres et antal strukturererede formater, der eksempelvis kan overføres som GRS-1 strukturer (eller XML).

Som opfølgning på dette emne laver Poul Henrik et notat til næste møde om forslag til strukturerede poster med GRS-1 (og evt XML).

Ad. 10. KOMMISORIUM FOR DANZIG

Forslag til justeret kommisorum var udsendt 29. oktober 1998. Der var ingen bemærkninger til forslaget, hvorfor det oversendes til godkendelse i Biblioteksstyrelsen.

Ad. 11. MØDEPLAN

13. møde: 26. januar 1999. Tid: 9.30, Sted: Biblioteksstyrelsen. Emner: opfølgning flerbindsværker, beholdning/dansk profilering, test/registrering

14. møde: 16.februar 1999. Tid: 9.30, Sted: Biblioteksstyrelsen. Emner: ILL og ZIG-møde.

Ad. 12. EVT.

Erik nævnte at følgende to Internet Drafts nævner ILL:

Nov 3 13:40 draft-needleman-mime-ill-02.txt

Oct 21 19:17 draft-rfced-info-blinov-00.txt

Internetdrafts er dokumenter, der er under debat, og som er gældende i op til 6 måneder, hvorefter de skal opdateres, forfremmes til RFC eller udgå. Internet-drafts kan hentes med anonym ftp fra f.eks.:

ftp://ftp.nordu.net/internet-drafts/draft-needleman-mime-ill-02.txt

ftp://ftp.nordu.net/internet-drafts/draft-rfced-info-blinov-00.txt

(Vælg kopi til disk).

Leif nævnte at Biblioteksstyrelsen den 18. november 1998 har et møde med repræsentanter fra BFs Referencefaggruppe og DFs interessekreds for fjernlån bl.a. bibliotekernes brug af og forventninger til automatiseret ILL.

 

 

 

Bilag til 12. danZIG-møde

På sidste danZIG-møde drøftede vi OPAC/Holding og det blev aftalt at Sebastian og undertegnede skulle gå Rolande St-Gelais* oplæg grundigt igennem.

Det gjorde kort før ZIG-mødet og opdagede, at der fuldstændig manglede håndtering af beholdningsoplysninger på biblioteksplan (site-level). Torsdagen før ZIG-mødet kom desuden en ny udgave af oplægget, som indebar at heller ikke summariske beholdningsoplysninger fra DanBib (årgange af tidsskrifter m.v.) var dækket. Rolandes 2. draft gav kun mulighed for enten en ren lokalisering eller oplysninger om alle eksemplarer - med nogle variationer og modifikationer for tidsskriftseksemplarer.

En forudsætning for at kunne implementere det niveau af samspil mellem bibliotekssystemer, som er beskrevet i "danZIG-profilen - beskrivelse af Z39.50 i danske biblioteker" er at target elegant giver svar på spørgsmålet: er mindst et eksemplar til rådighed for lån JA/NEJ - og hvis ja: hvornår?

Derfor mødte jeg op på ZIG-mødet med et forslag om to nye levels med plads til summariske beholdningsoplysninger. Forskellen var om tidsskriftbeholdning var summarisk eller specificeret ud på det enkelte hæfte. Efter en del diskussion med Rolande nåede vi frem til enighed om en model for at løse problemet.

Da OPAC/Holding blev behandlet på ZIG-mødet stillede LIBRIS et forslag om et level for kunne håndtere deres summariske beholdningsoplysninger, som svarer til DanBibs. Derudover fremlagde jeg baggrunden til forslaget om to nye levels.

Konklusionen på ZIG-mødet var en accept af denne udvidelse af OPAC/Holding og en aftale om at Rolande inden jul skulle udsende et "final draft", som efter en måneds frist til diskussion og indsigelser kunne ophøjes til gældende for Z39.50 håndtering af beholding.

Jeg lavede en aftale med Rolande om at levere input til beskrivelse af disse level. Nedenfor er den beskrivelse jeg har sendt til hende. Aftalen er derudover at vi kan fremsende tilføjelser og justeringer efter danZIG-mødet den 10. november 1998. LIBRIS har fået en kopi til orientering.

Henvisninger til den nyeste udgave af OPAC/Holdings Schema ses nedenfor.

Ovenpå den endelige udgave af OPAC/Holdings Schema skal vi så lægge en dansk profilering. Umiddelbart mener jeg at vi skal understøtte mindst tre forskellige levels.