Referat fra møde i danZIG 26. januar 1999 – 13. møde

Tid og sted:

Tirsdag den 26. januar 1999 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Henrik Dahl, Dantek
Sebastian Hammer, Index Data
Ole Hultén, DC Informatik
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek København
Martin Riget Nielsen, Scandoc it
Flemming Pedersen, DDE

Afbud fra:
Anders Ardö, DTV
Erik Bertelsen, UNI-C
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Ejnar Slot, Dynix Danmark

Forslag til dagsorden for danZIG-mødet:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 12. møde

3.       Nyt medlem

4.       Meddelelser

5.       Opsamling på emnerne på sidste møde

6.       OPAC/Holding (Leif)

7.       Fremlæggelse af #danZIG-profilen - beskrivelse af Z39.50 i danske biblioteker#

8.       Oplæg om materiale til test af danZIG-profil (Leif)

9.       Orientering om "DanBib for alle" temamøde 20. januar 1999

10.    Orientering om danEDItEUR (Rubina/Leif)

11.    ZIG-opsamling

12.    Mødeplan

13.    Evt.

Ad. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Godkendt.

Ad. 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 12. MØDE

Godkendt.

Ad. 3. NYT MEDLEM

Det nye medlem Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek København præsenterede sig. Han er leder af bibliotekets IT-funktion.

Ad. 4. MEDDELELSER

Anvendelse af portnumre: På grundlag af sidste møde har Biblioteksstyrelsen offentliggjort

"Retningslinier for anvendelse af portnumre", se http://www.bs.dk/danzig/portnumre.htm

Revideret kommisorium for danZIG godkendt, se http://www.bs.dk/danzig/formaal.htm

Biblioteksstyrelsen har aftalt med DBC, at DBC vedligeholder en fortegnelse over Z39.50 URLer svarende til de til enhver tid i DanBib registrerede Z39.50 URLer i Danmark i et velbeskrevet format tilgængelig på Internettet.

Ejnar Slot, Dynix Danmark henviser som produktinformation om Horizion til Ameritechs hjemmeside http://www.amlibs.com med information om produkterne WebPAC (Z39.50) og Resource Sharing System (RSS - ILL system, baseret på ILL standard).

Poul Henrik omtalte ONE2 projektet, som netop er gået igang. P.g.a. projektpartnerne kan dette projekt blive normgivende i Europa. Der skal laves en ONE2-profil og videreudvikles et toolkits omfattende bl.a. en protokolmaskine og en MARC-konverter samt klient ICONE. Det blev aftalt at Poul Henrik udsender nærmere/henviser til en nærmere beskrivelse.

ad. 5. OPSAMLING PÅ EMNERNE PÅ SIDSTE MØDE

Eneste punkt fra 12.møde, som ikke var på dagsorden i forvejen, var Flerbindsværker. Yderligere behandling blev udskudt til et senere møde, hvor Lars Edinger, DBC kan være til stede.

ad. 6. OPAC/HOLDING

Leif fremlagde det udsendte bilag (Bilag A). Forfatteren til OPAC/Holding er i dialog med Leif efter at hun har fået det udsendte.

Med udgangspunkt i et af Henrik stillet spørgsmål om filtrering var der enighed om at tage spørgsmålet op senere. Det er problematisk, at et forslag på netop filtrering (af tidsskriftshæfter udfra numre og år) blev jordet på ZIG-mødet i oktober 1998. Der var enighed om at der er et oplagt behov for at filtrere visse oplysninger - f.eks. tidsskriftshæfter og lokaliseringer.

Skitsen til dansk profilering blev drøftet kort og der var enighed om 14 dage til kommenterring på listen og derefter tage den på næste møde.

ad. 7. FREMLÆGGELSE AF #DANZIG-PROFILEN - BESKRIVELSE AF Z39.50 I DANSKE BIBLIOTEKER VERSION 1.2#

Som bilag var henvist til http://www.bs.dk/danzig/beskriv1-2.htm - og det udsendte bilag B: DanZIG Z39.50 Profile v1999-01-19#

Leif forelagde profilbeskrivelse (den dansksprogede) og nævnte at justeringen i forhold til 1.1 var TRIN 1/Søgning, en integration af kombination af attributter fra juni 1998 og en redaktionel tilretning.

Poul Henrik forelagde specifikationen (den engelsksprogede), som er bragt i takt med profilbeskrivelsen. Specifikationen blev gennemgået og justering af en række detaljer blev aftalt.

Det blev aftalt at en ny version udsendes til kommentar på listen (er sket 28. januar 1999) og der så er 14 dage til kommentarer på danZIG-listen. Specifikationen behandles derpå igen på næste møde.

ad. 8. OPLÆG OM MATERIALE TIL TEST AF DANZIG-PROFIL

Leif forelagde det udsendte udkast (Bilag C). Det aftalt at det skal chekes om typiske fejlsituationer kan repræsenteres.

Registreringer af systemer med danZIG-profil blev drøftet uden beslutning. Henrik foreslog at det skal ske med en tekstfil, som overholder LL1.

ad. 9. ORIENTERING OM "DANBIB FOR ALLE" TEMAMØDE 20. JANUAR 1999

Leif orienterede om at Biblioteksstyrelsen havde igangsat et udrednings- og udviklingsarbejde om almen adgang til DanBib. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DBC, KL, KKB og Biblioteksstyrelsen og som indledning blev afholdt en temadag 20. januar 1999. Det skal ses i sammenhæng med en hensigtserklæring fra kulturministeren (se Nyt fra Nyhavn 98/4, side 10) om at give åben adgang til DanBib i forbindelse med en ny bibliotekslov.

Leif refererede et oplæg, som han holdt på temadagen. Plancherne til oplægget er vedlagt referatet.

ad. 10. ORIENTERING OM DANEDITEUR

Leif redegjorde for at der i danEDItEUR arbejdsgruppen er ved at være færdiggjort et udkast til ORDRE-meddelelsen. Han understregede at et af de praktiske udgangspunkter var at DBC var igang med Matilda. Systemleverandørerne blev derfor opfordret til at være opmærksomme på spørgsmålet - ikke mindst hvis nogen overvejede at gå ind med et tilsvarende materialevalgssystem.

ad. 11. ZIG-OPSAMLING

Spørgsmålet om fler-base søgning blev nævnr, men blev sammen med de på dagsordenen anførte underpunkter blev udskudt til 14. møde:

March 1999 ZIG Meeting, Palo Alto B foreløbig orientering (Poul Henrik)

Z39.50 Attribute Architecture B opsamling (Sebastian)

ad. 12. MØDEPLAN

14. møde: tirsdag den 16. februar 1999. Emner: ILL og ZIG-møde.

15. møde: mandag den 29. marts 1999

ad. 13. EVT.

Intet at bemærke.