Referat fra møde i danZIG 16. februar 1999 – 14. møde

Tid og sted:
Tirsdag den 16. februar 1999 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Erik Bertelsen, UNI-C
Henrik Dahl, Dantek
Sebastian Hammer, Index Data
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek København
Flemming Pedersen, DDE
Rubina K. Afzal, Biblioteksstyrelsen(referent) 

Afbud fra:
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Martin Riget Nielsen, Scandoc it
Ejnar Slot, Dynix Danmark
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek Århus
Ole Hultén, DC Informatik

Forslag til dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 13. møde

3.       Meddelelser
    Flerbindsværker
udskudt til 15. møde
    Orientering om DEF-systemarkitekturgruppen

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde5. Endelige behandling af specifikation
    DanZIG Z39.50 Profile v1999-01-28# udsendt 28. januar 1999.
    Kommentar fra Flemming udsendt 8. februar 1999

5.       Materiale til test af danZIG-profil (Leif)

6.       Fortsat drøftelse fra 13. møde

7.       ZIG-opsamling
    March
1999 ZIG Meeting, Palo Alto - foreløbig orientering (Poul Henrik)
    Z39.50 Attribute Architecture - opsamling (Sebastian)
    OPAC/Holding and filtering (Leif)

8.       Generel drøftelse af danZIG-profilen TRIN 2
    Se
nedenfor 

9.       Mødeplan

10.    Evt.

Referat:

AD. 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

AD. 2 Godkendelse af referat fra 13. møde

Godkendt.

AD. 3 Meddelelser

Flerbindsværker udskudt til 15. møde

Leif orienterede fra det indledende møde fra arbejdsgruppen om DEF-systemarkitektur afholdt d. 12.2.99. Der blev defineret en rækkearbejdsopgaver:

DEF-portalen: Ved starten af efterårssemesteret 1999 skal der være en Web-side klar med indgang til de ydelser, som DEF kan tilbyde. Målgruppen er forskere og studerende ved de højere læreanstalter.

DEF-nøglen: Der skal defineres en fælles DEF-nøgle, således at en bruger med én nøgle (brugerkode + password/pinkode) har adgang til alle DEF-biblioteker og til de licenser og øvrige DEF-ydelser, som vedkommende er berettiget til at bruge.

DEF-katalogen: virtuelle samkataloger via Z39.50

Arbejdet omkring DEF-nøglen er relevant i danZIG sammenhænge mht. udveksling af låneroplysninger.

AD. 4 Opsamling på emnerne på sidste møde

Det blev konstateret at alle relevante emner var på dagsorden.

AD. 5 Endelige behandling af specifikation

Version 1999-02-15 der er fremkommet ved at indarbejde kommentar fra Flemming udsendt den 8.2.99 blev uddelt af Poul Henrik. Profilen blev gennemgået både mht. det indholdsmæssige og det redaktionelle.

Følgende ændringer blev vedtaget bl.a. udfra betragtninger om at danZIG kravene til klienter primært skal stilles til bibliotekernes klientsystemer:

Pkt. 6 - at opfordrer i stedet for at forvente, at kunder og systemleverandører understøtter danZIG trin-1/Søgning i udbud og tilbud sammenhænge.

Pkt. 8.1 - at droppe attribut 1035 (Anywhere-phrase) som krav der skal understøttes i danZIG trin-1/Søgning. Attribut 1016 (Any) kan bruges til at understøtte fritekssøgning og er den mest anvendte til formålet.

Pkt. 8.2 - at slette sætningen om at de engelske betegnelser ikke er normative.

Pkt. 9 - ændre det sidste afsnit om relationsattributter til at:
systemerne skal kun understøtte en relationsattribut, hvis det er defineret i forhold til Use attribut i søgningen. Ifølge danZIG anbefalingerne er det origin der skal aflevere relationsattributter i en søgning transmitteret til target.

Pkt. 10 - First-in-field (value 1) og First-in-subfield (value 2) skal slettes som krav. Som minimum skal det eneste obligatoriske værdi være Any-position-in-field (value 3).

Pkt. 11 - attribut værdi Date-normalised (value 5) skal ikke være et krav. I fremtidige anbefalinger kan den medtages i forbindelse med tidsstempler etc.

Pkt. 15.3 - enten at stryge sætningen eller indsætte "at least" foran message size.

Pkt. 15.5 - slette dette afsnit.

Pkt. 15.7 - mht. låneridentifikation skal følgende valideringsoplysninger være et krav - idPass med userId og pasord.

Pkt. 15.9 - at højne krav til boolsk søgning for både origin og target.
Begge skal kunne operere med mindst 6 operand d.v.s. 5 boolske operatorer.

Poul Henrik gennemskriver specifikationen udfra de trufne beslutninger. Den sendes til høring blandt medlemmerne af danZIG i nogle få dage. D.v.s. den skal ikke sendes ud på listen. Høringsfrist er mandag den 22. februar 1999 kl. 9.00 til Leif. Høringen vedrører alene formuleringen af de ændringer, som er i forhold til den sidste udsendte version, d.v.s. - danzig Z39.50 Profile v1999-01-28.

AD. 6 Materiale til test af danZIG-profil

Punktet blev udsat til næste møde.

AD. 7 ZIG-opsamling

Poul Henrik orienterede om næste ZIG Meeting, der afholdes i Palo Alto fra den 17.3 til den 19.3.1999. Der er mange interessante emner på dagsorden, såsom Utility Attribute Set-Draft 2, Proposed Record Syntax Registrations, Bib-1 Diagnostics - Extensions, Z39.50 Duplicate Detection Service, Commentaries og Clarifications.

For yderligere oplysninger om mødet se:
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/marchzig/marchzig.html

Sebastian gav en fyldig orientering om af Z39.50 Attribute Architecture og fortalte at version 1 nu er godkendt.

Leif refererede, at der siden sidste danZIG-møde har været en debat på ZIG-listen om filtrering af beholdning. Leif og Poul Henrik har til hensigt at etablere et forum til debat om dette emne på ZIG mødet.

AD. 8 Generel drøftelse af danZIG-profilen TRIN 2

Punktet blev udsat til næste møde.

AD. 9 Mødeplan

15. møde: mandag den 29. marts 1999 kl. 9.30.

16. møde: fredag den 7. maj 1999 kl. 9.30.

AD. 10 EVT.

Intet at bemærke.