Referat fra møde i danZIG 29. marts 1999 – 15. møde

Tid og sted:

Mandag den 29. marts 1999 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

DELTAGERE:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Henrik Dahl, Dantek
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek Århus
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE
Rubina K. Afzal, Biblioteksstyrelsen (referent)

AFBUD FRA:
Erik Bertelsen, UNI-C
Sebastian Hammer, Index Data
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek København
Martin Riget Nielsen, Scandoc it
Ejnar Slot, Dynix Danmark

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 14. møde

3.       Meddelelser

4.       Referat af ZIG-mødet 17-19.3.99 (Poul Henrik) 

5.       Officielle anmeldelser

6.       Trin 1/Søgning+beholdning - dansk profil til OPAC/holding (Leif)

7.       Flerbindsværker

8.       Materiale til test af danZIG-profil (Leif)

9.       Generel drøftelse af danZIG-profilen TRIN 2
 #Se danZIG-profilen - afsnit 3.4 - TRIN 2 / TRIN 3

10.    Mødeplan
16. møde: fredag den 7. maj 1999 kl. 9.30. Emner fastlægges.
17. møde: Tidspunkt og emner fastlægges

11.    Evt.

  REFERAT:

AD. 1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Godkendt!

AD. 2 GODKENDELSE AF REFERAT FRA 14. MØDE

Godkendt!

AD. 3 MEDDELELSER

LEA orienterede om mødet om DEF-kataloggruppen den 11.3.1999. Hvor han redegjorde for danZIG-arbejdet og herunder om bestræbelserne på at sikre en international afklaring om beholdningsdata (OPAC/Holding). Forventningen er en udvidelse af danZIG-profilen med beholdning. Hvilket nu er lykkedes på ZIG mødet jf. oplæg udsendt til danZIG-mødet den 28.3.1999.

DEF-kataloggruppen var foreløbig enige om en målsætning om at der inden nytår skulle foretages en test på tværs af de 3 bibliotekssystemer og DanBib baseret på danZIG-profilen TRIN 1 incl. beholdning. Det blev drøftet om det kunne være relevant at lave et virtuelt katalog bestående af de 12 store forskningsbiblioteker samt DanBib uden disse biblioteker.

AD. 4 REFERAT AF ZIG-MØDET 17.-19.3.1990 (Poul Henrik)

Poul Henrik orienterede fra ZIG-mødet. Af størst dansk interesse er en beslutning om en struktur for OPAC/Holding. Nogle deltagere rejste spørgsmål om evt. overlap mellem Holdings forslaget i Z39.50 og ISO ILL. Aktiv opbakning fra LIBRIS, Library of Congress (og dansk: BS + DBC) og fra to større systemleverandører fik det igennem. Også filtrering af behodning fik et skub. Med lidt held kan et Holdings Attribut Set vedtages til august, hvor næste ZIG-møde holdes i Stockholm.

En ny attribut arkitektur kom også lidt videre. Formålet er at gøre søgningen på tværs af domæner mulig - f.eks. på tværs af biblioteker og museer.

Poul Henriks referat lægges senere på EFILA's hjemmeside - Poul Henrik sender mail herom til danzig-listen.

Næste ZIG afholdes fra den 11-13. august 1999 hos LIBRIS i Stockholm. Der er tutorials fra den 8-9- august 1999 afgivet af en række prominente personer på området. Det kan anbefales at følge disse tutorials.

Det officielle referat vil snart være tilgængelighttp://lcweb.loc.gov/z3950/agency/marchzig/output.html

AD. 5 OFFICIELLE ANMELDELSER

Det blev vedtaget at låse danMARC OID 1.2.840.100003.5.14 til danMARC2.

danZIG -profilen anmeldes til Library of Congress profilregister. Se: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/proced.html#profiles

AD. 6 TRIN 1/SØGNING+BEHOLDNING- DANSK PROFIL TIL OPAC/HOLDING (Leif)

Forslaget blev vedtaget på ZIG-mødet den 17-19.3.99 med små tekniske ændringer. OPAC Holding Search blev ikke vedtaget. Rolande St-Gelais vil komme med et reviderede forslag om denne del til næste ZIG møde.

Oplægget om implementering af OPAC Holding blev gennemgået. Der faldt enkelte rettelser og tilføjelser til oplægget.

Det blev besluttet at anvende biblioteks-ID (primært DanBib) og evt. en filialkode til søgning af bibliografiske poster. Niels Jensen gjorde opmærksom på at KKB ikke indberetter filialkoder til DanBib. Posterne bliver alene afleveret på KKB biblioteks-ID.

De definerede Rapporteringsniveauer er kun en delmængde af OPAC Holding.

NetworkAddress angiver Z39.50 URL som kan indeholde postens ID. Teoretisk set kan der være to forskellige adresser: ItemOrder Request eller den bibliografiske post. Det anbefales at anvende ItemOrder Request hvortil man kan sende sin bestilling.

Niels Jensen bemærkede at de nuværende bibliotekssystemer ikke understøtter/udnytter alle de faciliteter der er listet op under Standardniveau, heriblandt typeOfUnitDesignator og typeOfPartDesignator.

Vi skal for at overholde reglerne udfylde disse huller. P.t. bliver det et antal "0" men hvis behovet dukker op er der gjort plads til det. Det viser sig at der eksisterer forskellig praksis på bibliotekerne med

henblik på angivelse af oplysninger om tidsskrifter. Derfor blev det besluttet at Niels og Per skal udarbejde en oversigt til hvordan de definerer tidsskriftsdata. Disse eksempellister skal sendes til Leif senest den 19.4.1999. Profilgruppen vil dernæst forsøge at indarbejde det i det efterfølgende oplæg.

AD.7 FLERBINDSVÆRKER

Oplæg ved Lars Edinger, DBC

I DanBib katalog kan flerbindsværker præsenteres på tre forskellige måder:

1.       Hovedpost med angivelse af de underliggende sektions- og bindposter

2.       Sektionspost med angivelse af hovedposten

3.       Bindpost med angivelse af sektions- og hovedpost

Søgemæssigt har forskellen i formatteringen ingen betydning. Det er alene spørgsmålet om hvordan klienten skal præsentere disse data, hvor det er serveren der kender mængden af information.

Søgesystemerne vil svarer forskelligt på en flerbindssøgning. Profilgruppen kan se på dette problem med hensyn til de tekniske løsninger m.m.

Konklusionen fra det 12. møde skal stadigvæk fastholdes: - default skal væreat hit på en bindpost giver overliggende poster med over til klienten og at hit på en hovedpost skal give hele det underliggende træ. Derudover skal der findes metoder til at klient kan bestemme hvor store dele af hoved/sektion/bindpost-træet, som skal overføres.

AD. 8 MATERIALE TIL TEST AF danZIG-PROFIL (Leif)

Formålet er at kunne teste en servers funktionalitet. Derfor stilles der en dataleverance til rådighed:

1.       alle kan anvende den frit til alle former for test og demoformål

2.       den kan downloades fra DBC

3.       omfang ca. 1000 poster

4.       disse poster dække alle de søgeattributter som er defineret i danZIG-profilen

5.       en eller flere poster med tegnsæt - d.v.s. med alle tegn, som kan indgå i poster fra DanBib

6.       en post med alle danMARC2 felter/delfelter

7.       poster med flerbindsværker

8.       store poster

9.       poster med lange felter

10.    poster med mange delfelter

11.    andre ekstremer ????????

Biblioteksstyrelsen vil lægge en kort beskrivelse af dataleverancen på danzig-hjemmesiden med link til hvorfra på DBCs website at dataleverancen kan downloades.

AD. 9 GENEREL DRØFTELSE AF danZIG-PROFILEN TRIN 2

Der kom ikke nogen bud på prioritering af hvad der skal indgå i TRIN/2.

AD. 10 MØDEPLAN

16. møde: fredag den 7. maj 1999 kl. 9.30.

17. møde: mandag den 14. juni 1999 kl. 9.30.

Forslag til kommende dagsordener:

ONE-projektet
Invitere DEF-kataloggruppen til et kommende danZIG-møde med drøftelse afbeholdning
Spørge Sebastian om han vil holde oplæg om XER/ZHTTP, Zthes Profile m.m.

AD. 11 EVT.

Kredsen vil snart kunne udvides med Bibliotekstjänst og Kommunedata, da begge planlægger Z39.50 implementering i Danmark.

 

 

BILAG:

Oplæg om implementering af OPAC Holding

I forbindelse med ZIG-mødet 17.-19. marts 1999 blev forslaget om strukturering af beholdningsoplysninger behandlet. Se oplæg Opac/Holdings Schema - Definitions and Examples, Third Draft -- March 10, 1999, som kan hentes i både Word og PDF på denne side: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/marchzig/glance.html

Der blev aftalt nogle ligegyldige ændringer af elementnavne samt tilføjet callnumber på laveste niveau (piece level). Om kort tid udsendes en færdig version med en feltnummerering. Den skal principielt til review på listen en måned, men det vil være et formelt spørgsmål.

I forbindelse med ZIG blev endvidere diskuteret spørgsmålet om filtrering af beholdning ? også kaldet søgning i beholdning. Det blev aftalt, at der skal laves et "Holdings Attribut Set", som så både skal bruges til søgning og præsentation. Jeg snakkede med redaktøren (Janifer Gatenby) og hun forventede at forelægge ZIG i august 1999 (Stockholm) et forslag med ca. 10 attributter.

Under danske forhold mener jeg vi har brug for biblioteks-ID (primært DanBib) og evt. en filialkode (??) til søgning af bibliografiske poster.

Til præsentation kan mængder af transmitterede data nedsættes med attributter for år, volume og hæftenummer.

På dette grundlag et udkast til tidsplan.

1.

15.

danZIG

29.3.99:

Dette oplæg behandles

2.

 

 

 

Profilgruppen arbejder

3.

16.

danZIG

7.5.99:

Nyt beholdingsafsnit i danZIG-profilen behandles

4.

 

 

 

Profilgruppen arbejder

5.

17.

danZIG

Juni 99

Ny version af danZIG-specifikation (engelsk) behandles ? med OPAC- Holding

6.

 

 

Juni 99

Ny version af danZIG-specifikation klar

7.

 

ZIG

11.-13. august

Holdings attribut sæt vedtages.

8.

18.

danZIG

August/sep-tember

OPAC Holdings attribut set inkluderes i danZIG-profilen

Rapporteringsniveauer

Der er defineret 10 forskellige niveauer lige fra alene lokalisering til eksemplarspecifikke data. Vi behøver i danZIG-profilen ikke at understøtte alle disse niveauer, idet jeg foreslår, at vi holder os til at definere dem, som vi har brug for i Danmark.

For alle niveauer gælder at følgende findes. Se appendix D for abstract record structure.

Top level structure:

Pointer til bibliografisk post. Skal altid være der (højere krav end Schema).

Holdingsdata:

marcHoldingsRecord understøttes ikke, mens holdingsStatement er obligatorisk (præcisering af Schema)
Bemærk at der kan være flere holdingsStatement svarende til flere lokalisering i DanBib.

Holdings Statement:

bibItemIdentifier er pointer til bibliografisk post i ID-nummer. 004 er USMARC Holding for dette.

HoldingsNotes er en fri tekst note som beskriver beholdninger udover elementer i SiteLocation. Ex: oplysning om vol+år af tidsskrift.

Site Location:

networkAddress foreslås gjort obligatorisk for DanBib for alle de tilfælde, hvor det pågældende bibliotek har en target.

Som institutionId anvendes biblioteksnummer.

IsilCode er endnu ikke en standard, men kan af DanBib med fornuft anvendes til lokaliseringer udenfor Danmark (fx NOSP). For danske biblioteker vil det være en pendant til institutionId.

SiteCal NumberPrefix er opstillingsinformation i DanBib.

SiteNotes til DanBibs noter om bestillingsmuligheder.

Beskrivelse af lokaliseringsoplysninger i DanBib er dækket af ovenstående.

Dvs. at DanBib skal understøtte Level B-1.

Standardniveau

Et bibliotekskatalog skal som standard udlevere overordnede oplysninger svarende til Level B-2.

Holdings Statement:

Som localHoldings vælges summaryBibLevel, der viser frem til SummaryBibUnit.

Summary Bib Unit:

typeOfUnitDesignator skal den udfyldes ? eller værdi= 0?

TypeOfPartDesignator skal den udfyldes ? eller værdi=0?

physicalFormDesignator dublerer materialetype i danMARC2 og er derfor overflødig dobbelt konfekt. Der er ikke en mulig infoNotAvailable, hvilket er upraktisk, da elementet er obligatorisk. Jeg prøver at få det lusket ind i sidste redaktion ? hvilket Rolande har lovet at gøre.

CompletenessDesignator skal den udfyldes ? eller skal vi blot bruge værdien 0 ?

acquisitionStatusDesignator giver mulighed for at udlevere accessionsoplysninger, men det interessante ligger i realiteten i ServiceInfo. Derfor foreslås, at vi blot anvender værdien 0.

retentionDesignator skal den udfyldes eller skal vi nøjes med værdi=0?

generalLendingInfo giver i formatet ServiceInfo de nødvendige oplysninger om muligheden for at låne et eksemplar. Tilsvarende giver generalReproductionInfo oplysninger om muligheden for en (foto)kopi.

TermUseAndRepres er til fri tekst om bibliotekets leveringsbetingelser.

Service Info:

Vi skal definere hvad værdi=0 af servicePolicy skal betyde. Den kan enten være en undtagelse (næsten en fejl) eller anvendes, hvor retten til lån/kopi afhænger af brugerens lånerstatus og denne ikke er kendt. I så fald skal serviceNotes indeholde en forklaring.

Hvis et bibliotek ikke udlåner et givent materiale, men kun giver adgang på læsesal, skal servicePolicy være 2 og serviceNotes i fritekst give forklaringen.

ExpectedDeliveryDate skal indeholde dato for hvornår biblioteket vil sende materialet. Det skal være obligatorisk at udfylde feltet hvis servicePolicy er 1.

Summary Enum Seq:

Generelle tidsskriftsoplysninger baseret på beholdningsdatabasen i modsætning til holdingsNotes, der er rent tekstinformation og i realiteten vil stamme fra den bibliografiske post.

Summary Enum:

Giver første niveau af nummerering (forslag: volume/årgang) og første niveau af kronologi (forslag: år).

Disse summariske oplysninger kan origin præsentere for brugeren, som på grundlag af svaret kan beslutte hvilken af evt. flere targets det kan betale sig at se detaljerede oplysninger fra.

Niveau for detaljerede oplysninger om tidsskrift

Der anvendes Level B-3

Holdings Statement:

Som localHoldings vælges detailedBibLevel, der viser frem til DetailedBibLeve Holdings.

Detailed Bib Unit:

Der dannes en PhysicalUnit ikke for hver eneste fysiske kopi, men for hvert eneste mindste fysiske enhed. Dvs. at hvis biblioteket har to ens eksemplarer af et givet nummer, skal der alene dannes én PhysicalUnit i Level B-3.

Fhysical Unit:

Med primaryEnum henvises til nummereringer: EnumAndChron.

Med specificLendingInfo gives oplysning om tilgængelighed ? jf. ServiceInfo under B-2.

De sidste fire elementer forventer jeg ikke at vi skal bruge i Level B-3

Enum And Chron:

Viser til Enumeration og Chronology.

Enumeration:

Der er mulighed for et antal nummereringer, som hver tildeles et tal ? enumLevel.

Der foreslås følgende mulige værdier.
1=årgang/volume
2=hæfte-nummer
3=side-fra og side-til.

I enumCaption kan anføres en beskrivelse som fx "Volume", "Årgang", "Hefte" og "Nr.".

Chronology:

Der er mulighed for at antal kronologiske angivelser, som kun har et nummer chronLevel.

Der foreslås følgende mulige værdier.
1=årstal
2=måned
3=uge
4=dag

I chronCaption kan anføres en beskrivelse.

Fuldt udfoldet niveau

Der bør nok være mulighed for at kunne bede om alle oplysninger. Det foreslås, at vi til dette brug anvender Level C-4.

Om indholdet kun en bemærkning til callNumber i CopyLocation, nemlig at den anvendes til opstilling, som i blankettiden ofte var ønsket på bestillingsblanketter.

Flerbindsværker

Vi skal overveje på hvilken måde at beholdningsoplysninger skal udleveres på flerbindsværker, hvis de bedes om beholdningsdata fra en hovedpost. Skal der trækkes beholdningsoplysninger fra de underliggende bindposter eller skal der gives et NULL-svar?

Afslutning

Det skal understreges, at dette er et oplæg både til den danske profil og den engelsk-sprogede specifikation.

Den rette forståelse opnås alene ved at læse de 46 første sider af OPAC/Holdings Schema i sammenhæng med dette oplæg.