Referat fra møde i danZIG 7. maj 1999 – 16. møde

Tid og sted: mandag den 7. maj 1999 kl. 9.30 Biblioteksstyrelsen, mødelokalet i stuen.

DELTAGERE:
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE
Sebastian Hammer, Index Data
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek København
Ejnar Slot, Dynix Danmark
Bente Schade Poulsen, Dynix Danmark
Bo Rabe Tønnesen, MikroMarc Danmark
Rubina K. Afzal, Biblioteksstyrelsen

AFBUD FRA:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Erik Bertelsen, UNI-C
Henrik Dahl, Dantek
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek Århus
Martin Riget Nielsen, Scandoc it

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 15. møde

3.       Meddelelser

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       Trin 1/Søgning+beholdning - dansk profil til OPAC/holding (Leif)

6.       Forslag om nyt fastpunkt: Implementeringsspørgsmål (Leif)

7.       Generel drøftelse af danZIG-profilen TRIN 2

8.       Orientering om Zthes og ZER/Zhttp (Sebastian)

9.       Mødeplan

10.    Evt.

REFERAT:

AD. 1 GODLENDELSE AF REFERAT

Godkendt!

AD. 2 GODKENDELSE AF REFERAT FRA 15. MØDE

Godkendt!

AD. 3 MEDDELELSER

Bente Schade Poulsen præsenterede sig som ny medlem fra Dynix Danmark.

Arbejdsgruppen er udvidet med endnu en systemleverandør, MikroMarc Danmark.

Bo Rabe Tønnesen deltog som substitut for Hans Erik Büscher.

Leif orienterede om DEF Katalogstyregruppens projektbeskrivelse og

arbejdsplan 1999 (er udsendt på danZIG-listen).

AD. 4 OPSAMLING PÅ EMNERNE PÅ SIDSTE MØDE

Dataleverance til test af danZIG-profil er kommet retur fra DBC.

Dataleverancen vil være klar til brug ultimo maj.

På sidste møde blev vedtaget at låse danMARC OID 1.2.840.100003.5.14 til

danMARC2. Der er et par praktiske problemer hos DBC og DDE forbundet med

det, men begge arbejder med en løsning. Beslutningen fastholdes således at

det er acceptabelt at det tager til efter sommerferien at få løst

problemerne, men herefter skal OID 14 være lig med danMARC2.

AD. 5 TRIN1/SØGNING+BEHOLDNING - DANSK PROFIL TIL OPAC/HOLDING

# Bilag A udsendt fredag 23-04-99

# Bilag fra 15. møde : http://www.bs.dk/danzig/990329b.htm

Leif fremlagde forslaget. Niels sagde at substantielt og i forhold til praksis skal der rettes i teksten vedr. dato for forsendelse af materialet. Den oplyste dato skal være den dato, hvor biblioteket forventer at materialet er "available for delivery". Niels havde lavet et udtræk af eksempler på tidsskriftsregistreringer. Konklusionen blev, at der er forskellig praksis og ingen konsekvens med hensyn til behandling af tidskriftsdata. Række prioriteres højere end årgang/volume. Som kronologi bør der altid være et årstal som øverste niveau. Forhåbentlig vil afgrænsning på kronologi give mulighed for hits. Leif sagde at oplægget om tidsskriftsnummerering vil også blive afleveret til Katalogdataudvlaget.

 Som videre håndtering blev aftalt:

Den nye version vil blive lagt på danZIG-listen, DEF Katalogstyregruppen, Forskbib-L listen, Katalogdataudvalget og Systemleverandørerne til høring og orientering. Tidsfrist for kommentarer = 10. juni 1999, kl. 15.00.

AD. 6 FORSLAG OM NYT FAST PUNKT: IMPLEMENTERIGNSSPØRGSMÅL

Vedtaget med stor tilslutning.

Ad. Introduktionsspørgsmålet: Parametre i klienten definere piggy-back.

Serveren skal understøtte piggy-back funktionen.

AD. 7 GENEREL DRØFTELSE AF danZIG-PROFILEN TRIN 2

Der var ingen forslag til ændringer i forhold til den skitsemæssige

beskrivelse i danZIG-proilen.

AD. 8 ZTHES OG ZER/ZHTTP

Sebastian gav en generel orientering om Zthes og ZER/Zhttp m.m. Zthes - Z39.50 thesaurus, den bibliografiske post og emnestrukturen i en. Emnestrukturen udvikles parallelt og som en del af den bibliografiske post. ZER/Zhttp er en interessant protokol i Z39.50 sammenhæng. Z39.50 kritiseres for at være for komplekst. I denne protokol er forsøgt XML repræsentation af Z39.50. XML er en standard for struktureret metadata og søgning i én og samme protokol

AD 9. MØDEPLAN

17. møde: 14. juni 1999 kl. 9.30. Emner: danZIG-profil Holding og ZIG-møde

18. møde: 24. august kl. 9.30.

10. EVT.

Leif gav en orientering om DanBib for Alle.

 

Referat: Rubina K. Afzal

 

 

Bilag A til 16. danZIG-møde

 

I forbindelse med ZIG-mødet i marts 1999 blev fastlagt formatet for beskrivelse af beholdning til

udveksling med Z39.50. Et notat om hvorledes at en dansk implementering kan foretages blev

behandlet på det 15. danZIG-møde og på grundlag af mødets diskussioner og oplægget hermed et

udkast til tilføjelse til danZIG-profilen - beskrivelse af Z39.50 i danske biblioteker

Udkastet skal drøftes på næste møde. Derefter foreslås at det sendes til en kort høring på danZIGlisten

med orientering til andre fora (bibliotekssystembrugergrupper, forskbib-l listen og måske

andre??) med henblik på endelig vedtagelse på det aftalte 17. danZIG-møde den 14. juni 1999.

 

UDKAST: NYT BILAG TIL DANZIG-PROFILEN: BEHOLDNINGSOPLYSNINGER

 

Der er med #OPAC/Holding Schema# fastlagt et format for udveksling af beholdningsoplysninger

med Z39.50. Her er specificereret de fleste, som der skal gøres positivt brug af. Der henvises til den

engelske specifikation for øvrige detaljer.

 

Af et større antal mulige er der udvalgt fire forskellige præsentationsformater:

1. Level B-1 for lokaliseringsoplysninger på fælleskatalogniveau - især DanBib

2. Level B-2 med lokaliseringsoplysninger på biblioteksniveau og med tidsskriftsoplysninger på

summarisk niveau

3. Level B-3 med lokaliseringsoplysninger på biblioteksniveau og med tidsskriftsoplysninger på

hæfte niveau

4. Level C-4 med fulde oplysninger

 

1. FÆLLES KATALOG-NIVEAU

Fra DanBib gives følgende oplysninger:

ID-nr. i lokalt system

Biblioteksnummer

Netværksadresse (Z39.50 URL)

Hvis lokalt bibliotekssystem har en Z39.50 URL, så denne

Hvis lokalt bibliotekssystem IKKE har en Z39.50 URL, så Z39.50 URL forDanBibs

postkassefunktion

Derudover følgende beholdningsoplysninger

 tilgængelighed

 beholdning for tidsskrifter

 lokal opstilling

 

2. STANDARDNIVEAU

Som svar på forespørgsel gives der på biblioteksniveau oplysning om biblioteket vil udlåne den

pågældende titel eller om man ikke gør det. Hvis et materiale ikke udlånes, men er tilgængeligt på

anden vis, så skal dette oplyses i fri tekst. Eksempel på sådan tekst: "Udlånes kun til brug på

læsesal".

Når biblioteket stiller et materiale til rådighed for udlån, skal en forventet leveringsdato kunne

oplyses. Oplysningen skal gives på biblioteksniveau. D.v.s. at hvis der haves flere eksemplarer, så

oplyses hvornår det første eksemplar forventes ledigt. Den oplyste dato skal være den dato, hvor

biblioteket forventer at kunne forsende materialet.

Oplysninger om beholdning af tidsskrifter gives i struktureret form i form af nummer og kronologiinformation

på øverste niveau - normalt årstal fra og til samt årgang fra og til. Eksempel: årstal 1982-

1993 og Vol. 41 - 52.

 

3. STANDARDNIVEAU med detaljerede tidsskriftsoplysninger

Der gives de samme oplysninger, men for tidsskrifter for hvert enkelt hæfte.

Der er teknisk mulighed for op til seks niveauer af nummerering og fire niveauer af kronologi.

For hver angivelse er muligt at angive dels en værdi og dels en beskrivelse.

Eksempel kan være værdi = 1988 og beskrivelse = ÅR samt værdi = 11 og beskrivelse = Hæfte.

Ligger værdi og beskrivelse i ét felt i det lokale bibliotekssystem, gives begge oplysninger som

værdi.

Der er ikke nogen fast værdi af de forskellige niveauer. For nummerering vil årgang/volume normalt

være det øverste niveau, men indgår der en række i betegnelsen, så hører den til på øverste niveau.

Som nummerering og kronologi anvendes i prioriteret rækkefølge:

Nummerering:

årgang / volume

række

hæftenummer

startside

slutside

Kronologi:

år

måned / årstid

uge

dag

 

4. FULDE OPLYSNINGER

Der gives oplysninger om alle eksemplarer.

 

Leif Andresen