Referat fra møde i danZIG 14. juni 1999 – 17. møde

Tid og sted: mandag den 14. juni 1999 kl. 9.30 Dansk BiblioteksCenter, Auditoriet

I forlængelse af mødet blev holdt fællesmøde med DEF Katalogstyregruppen.

Deltagere:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Henrik Dahl, Dantek
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE
Sebastian Hammer, Index Data
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek København
Ejnar Slot, BTJ Danmark
Hans Erik Büscher, Mikromarc Danmark
Freddy Jørgensen, scandoc it
Rubina K. Afzal, Biblioteksstyrelsen

Afbud fra:
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek Århus
Erik Bertelsen, UNI-C
Ole Hultén, DC Informatik
Bente Schade Poulsen, Dynix Danmark

Forslag til dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 16. møde

3.       Meddelelser

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       Tilføjelse til danZIG-profilen: Beholdningsoplysninger (Leif)

6.       Teknisk specifikation af beholdningsoplysninger (Poul Henrik)

7.       Bestilling i danZIG-profilen (Leif)

8.       ZIG-møde august (Poul Henrik)

9.       Mødeplan

10.    Evt.

Referat:

AD. 1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Godkendt!

AD. 2 GODKENDELSE AF REFERAT FRA 16. MØDE

Godkendt!

AD. 3 MEDDELELSER

Præsentation af nye medlemmer:

Ejnar Slot vil fremover deltage som repræsentant for BTJ.
Hans Erik Büscher er ny danZIG-medlem. Mikromarc har via deltagelse i norZIG en del erfaringer på området.
Freddy Jørgensen vil fremover deltage i stedet for Martin Riget Nielsen fra scandoc it.

Nordinfo seminar 3-4. juni 1999:
Juha Hakala fremlagde på seminaret med et forslag om at udvikle et fælles skandinavisk Attribut Set som supplement tilBIB1 og baseret på DAN-1 som i givet fald suppleres med øvrige landes særlgie søgeatrributter.
Blandt projektforslagene på dette seminar var der et forslag om at udarbejde et metadata-katalog over metadata.

AD. 4 OPSAMLING PÅ EMNERNE PÅ SIDSTE MØDE

Leif havde glemt at sætte implementeringsspørgsmålet på dagsorden: Ingen aktuelle.

AD. 5 TILFØJELSE TIL danZIG-PROFILEN: BEHOLDNINGSOPLYSNINGER (Leif)

# Se høringsoplæg udsendt den 13.maj 1999

Oplægget blev godkendt!

AD. 6 TEKNISK SPECIFIKATION AF BEHOLDNINGSOPLYSNINGER (Poul Henrik)

Poul Henrik redegjorde for de vanskeligheder der opstod ved udarbejdelsen af den tekniske specifikation af beholdningsoplysninger. Teknisk set skal OPAC Holdings Profile opdateres, så den henviser til den senest version af OPAC Holdings Schema.

OPAC Holdings danZIG Profile vil indeholde følgende:

1.   Record Syntax = GRS-1 - eller skal vi vælge XML?

2.   Abstract Record Syntax= OPAC Holding Schema

3.   Attribute Sets=TagSet-G eller HoldingSet?

4.   Element Sets=

·     siteLocation (B-1 DanBib)

·     summaryBibLevel (B-2 Standard OPAC)

·     detailedBibLevel (B-3 Serials details)

·     extendedCopies (C-4 All details)

5.   Seraching and selective retrieval?

6.   Multi volume works?

Spørgsmålet er om danZIG skal udarbejde en ny teknisk profil eller præcisere den nuværende tekniske beskrivelse med danske forhold og kontakte Rolande St. Gelais og rykke for den nye Attribute Set?

Sebastian mente, at der ingen grund er til at anvende XML da der ikke foreligger en overenskomst på området. Konklusion: GRS-1 fastholdes.

Niels rejste spørgsmålet om, hvordan danZIG foretrækker at definere en dansk praksis med hensyn til flerbindsværker: om opslag på en hovedpost skal give bindposternes beholdninger? Niels mente helt klart at der burde være en valgmulighed.

Konklusion: Poul Henrik laver en teknisk specifikation af de data der skal være indeholdt i danZIG-profilen. Poul Henrik og Leif udarbejder eksempler, der kan illustrere den danske problematik. Poul Henrik rykker Rolande St. Gelais og Ray Denenberg med hensyn til den tekniske udformning.

AD 7. BESTILLING I danZIG-PROFILEN (Leif)

# Se bilag udsendt den 7. juni 1999

Poul Henrik supplerede det foreliggende oplæg med orientering om praksis på de italienske og tyske biblioteker, der har bl.a. udarbejdet bestillingsprofiler efter:

1.   XML som beskrivelsessyntax

2.   HTTP som tranfersyntaks

3.   ItemOrder2

Det blev anbefalet at medtage statusforespørgsel i beskrivelsen som optional. Og konklusionen blev at der skal udarbejdes en teknisk beskrivelse af forslaget.

AD 8. ZIG-MØDE AUGUST (Poul Henrik)

Poul Henrik gav et opsummering om ZIG-møde i marts og anbefalede at så mange som muligt deltog i næste ZIG-møde der foregår fra den 11-13. august 1999 hos LIBRIS i Stockholm. Der er tutorials fra den 8-9. august 1999 afgivet af en række prominente personer på området. Det kan anbefales at følge disse tutorials.

AD 9. MØDEPLAN

18. møde: 24. august 1999 kl. 9.30.

19. møde: 28. september 1999 kl. 9.30.

AD 10. EVT.

Intet at bemærke!

 

Referat : Rubina K. Afzal