Referat af fællesmøde mellem DEF-kataloggruppen og danZIG

afholdt i forbindelse med 17. danZIG-møde

 

Tid og sted: mandag den 14. juni 1999 kl. 11.00-14.00 Dansk BiblioteksCenter, Auditoriet

Deltagere:
Deltagere i forudgående danZIG-møde samt Mogens Sandfær, DTV

Dagsorden:

1.       Gensidig præsentation

2.       Beholdning og bestilling

3.       Planlagt test af Z39.50 (DEF Katalog)

4.       Virtuelle subkataloger

5.       Mapping af søgeattributter i danZIG-profilen til ikke-bibliotekskataloger

6.       Fremtidigt samarbejde mellem DEF-katalog og danZIG.

Referat:

AD 1. GENSIDIG PRÆSENTATION

Baggrundsmateriale:

# DEF Katalog Projektbeskrivelse og Arbejdsplan 1999 - udsendt på danZIG-listen 27. maj 1999

# Kommissorium for danZIG http://www.bs.dk/danzig/formaal.htm

# danZIG-profilen http://www.bs.dk/danzig/beskriv1-2.htm

Mogens Sandfær der er formand for DEF-Katalogstyregruppen introducerede DEF projektet. Af interesse for danZIG gruppen er de tre hovedelementer systemarkitekturen består af:

·     PORTAL, vejvisertjenester hvor der skal kunne søges på tværs af bibliotekskataloger både vandret og lodret hvis man sammenligner det med en matrix. Altså en elektronisk pendant til de virkelige biblioteker. I den forbindelse er valgt et national grov klassifikationssystem baseret på Dewey til mapning af de forskellige klassifikationssystemer anvendt på bibliotekerne.

·     NØGLE, adgangskontrol og brugeradministration. Teknologien vil operere i WEB-laget.

·     KATALOG, søgetjenester baseret på Z39.50.

AD 2. BEHOLDNING OG BESTILLING

Leif orienterede om beslutningen på det forudgående danZIG-møde.

Den diskussion der har været på danZIGlisten i forbindelse med bestillingsoplægget blev taget op. En kommentar fra Leif er udsendt på danZIG-listen. Det blev nævnt at:

·     IPIG profilen møder ikke vores behov

·     IPIG befinder sig på et lavere teknisk niveau

·     Ingen har implementeret IPIG profilen

·     Den er endnu ikke vedtaget

·     Email er mandatory i IPIG. Z39.50 o.lign. kan sameksistere med IPIG profilen.

Sebastian mente at der er ting i Gordon Pedersens indlæg som vi burde diskutere videre i danZIG sammenhæng.

AD 3. PLANLAGT TEST AF Z39.50 (DEF KATALOG)

Hver af klientfunktionerne præsenteres kort med særligt henblik på at afklare om danZIG-profilen trin 1/Søgning understøttes og om der måtte være udestående problemer i forhold til at bruge klientfunktionen.

BookWhere og ZAP ved Index Data:

Demonstration af stand alone klient BookWhere og gateway klient ZAP.
BookWhere understøtter ikke danMARC formatet, men det overvejes. ZAP forventes ikke udviklet til at understøtte beholdning/bestilling.
Det afledte en diskussion om konverteringstabeller fra og til USMARC og danMARC2. Biblioteksstyrelsen blev opfordret til at igangsætte denne opgave.
DBC har udarbejdet konverteringstabeller til ONE toolkits, som evt. kan genbruges af andre. Det vil blive taget op som dagsordenspunkt på førstkommende møde i danZIG.

DBC Netpunkt og Nina ved DBC:

Demonstration af DBC gateway og en generel (fri til rådighed) Z39.50 stand alone klient nu med navnet Zara. Mangler p.t. fuld mapning med hensyn til implementering af danZIG TRIN1.
Det er DBCs hensigt løbende at videreudvikle Zara og Netpunkt til det aktuelle niveau af danZIG-profilen - incl. beholdning og bestilling.

Europagate ved DTV:

Demonstration ved Anders og Mogens. Er endnu ikke sat op til danZIG-profilen TRIN1/Søgning, men det er alene et opsætningsspørgsmål. Der er ikke taget stilling til yderligere udvikling.

Aleph-klientfunktion ved ICL:

Udgået!

Præsentation af samsøgning RUB, HBK, DPB og Herning ved DDE:

Samsøgning via Z39.50 server hvor Europagate anvendes som gateway.

AD 4. VIRTUELLE SUBKATALOGER

# Se oplæg af den 6. juni 1999

For at understøtte modellen med de 100 grupper fra grov klassifikationssystemet skal Z39.50 håndterer dem som søgeparametre. Det vil sige:

1.   Benytte base kommandoen som adresserer til de 100 grupper

2.   Ny søgeattribut i DAN-1 som en del af Trin1 som også adresserer til de 100 grupper

Konklusion: danZIG afventer en mere udbygget kravspecifikation fra DEF Kataloggruppen.

AD 5. MAPPING AF SØGEATTRIBUTTER I danZIG-PROFILEN TIL IKKE-BIBLIOTEKSKATALOGER

Formålet er at få en principiel diskussion: Der er to synsvinkler: 

1.   Enten opnå så specifik en søgning alene ved at inkludere f.eks. DC.Title = Use 1097 alene som sig i danZIG-profilen

2.   Eller mappe DC.Title til attribut Use 4 Title og betragte DC.Title som en variant på linie med originaltitel.

Der var tilslutning til Sebastians opfattelse, at server skal kunne understøtte begge dele.

AD 6. FREMTIDIGT SAMARBEJDE MELLEM DEF-KATALOG OG danZIG

Mogens Sandfær udtrykte, at i starten kommer DEF-Kataloggruppen til at anvende danZIG profilen og den kompetence der findes på leverandør siden. Efterhånden som DEF kravene bliver mere specifikke og går ud over de tanker, der er tænkt i danZIG vil der blive mulighed for et samspil, hvor vi gensidig supplerer hinanden i et tæt samarbejde. DEF?s opgave er at implementere infrastrukturen og danZIG arbejdet er et vigtigt led i den sammenhæng.

Referat: Rubina K. Afzal