Referat fra møde i danZIG 24. august 1999 – 18. møde

Tid og sted: fredag den 24. august 1999 kl. 9.30 mødelokalet i stuen.

DELTAGERE:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Erik Bertelsen, UNI-C
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, DDE
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek Århus
Per Hansen, Index Data, substitut for Sebastian Hammer
Ejnar Slot, BTJ Danmark
Hans Erik Büscher, MikroMarc Danmark
Rubina K. Afzal, Biblioteksstyrelsen (Referent)

AFBUD FRA:

Anders Ardö, DTV
Henrik Dahl, Dantek
Sebastian Hammer, Index Data
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek København
Freddy Jørgensen, scandoc it

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 17. møde

3.       Meddelelser

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       Implementeringspørgsmål

6.       Check af låner i lokalt udlånsregister - en mulig lokal facilitet med DanBib for Alle

7.       ZIG-møde 11-13. august 1999 (Poul Henrik m.fl.)

8.       Møde om international profil 15-17. august 1999 (Poul Henrik)

9.       Liste over tilgængelige danske targets (Leif)

10.    Dansk specifikation af beholdning

11.    Dansk specifikation af bestilling

12.    Mødeplan

13.    Evt.

REFERAT:

AD. 1 GODKENDELSE AF REFERAT

Godkendt!

 AD. 2 GODKENDELSE AF REFERAT FRA 16. MØDE

Godkendt!

AD. 3 MEDDELELSER

·     Dynix vil fremover være repræsenteret af Uta Clausen

·     DEF katalog har besluttet at tilknytte Gordon Pedersen, Fisher & Lorenz til at styre det planlagte testforløb på DEF-bibliotekerne

AD. 4 OPSAMLING PÅ EMNERNE PÅ SIDSTE MØDE

Poul Henrik fortalte at DBC's konverteringstabeller til ONE toolkits som blev udarbejdet i forbindelse med ONE-projektet principielt er frit tilgængelige. Imidlertid blev tabellerne udarbejdet inden de seneste ændringer til danMARC2 formatet. Konverteringstabellerne går fra:

1.USMARC til danMARC2
2.danMARC2 til USMARC
3.UNIMARC til danMARC2
4.danMARC2 til UNIMARC

Leif fortalte at han havde modtaget disse tabeller, som behøver en tilretning. Biblioteksstyrelsen vil sørge for dette; men kunne endnu ikke give en tidsfrist.

AD. 5    IMPLEMENTERINGSSPØRGSMÅL

Intet at bemærke!

AD. 6    CHECK AF LÅNER I LOKALT UDLÅNSREGISTER - en mulig lokal facilitet med DanBib for Alle

Bilag udsendt 6. august 1999. Se også på: http://www.bs.dk/danzig/990824b1.htm
Fremlæggelsen af forslaget havde det til formål at give forsamlingen mulighed for at kommentere de løsningsmodeller der her er opstillet. Forslaget er tænkt som en automatisering af den ILL praksis der eksisterer i dag.
Model 2 blev fremhævet som en god løsning, hvilket medførte en diskussion om:

1.   Sikkerhed/validering af låner

2.   Videreførelse - check af data

Det ansås ikke for hensigtsmæssigt at anvende et 3-trins indlogningsprocedure: bibliotekskode, brugernavn, pasord.
Teknisk set kan det løses ved en brugergrænseflade.
Spørgsmålet er om låneradministrationen skal foregå centralt eller lokalt.
Der var bred enighed om at løsningmodellerne 2 og 3 er den bedste løsning.

AD. 7     ZIG-MØDE 11-13. AUGUST 1999 (Poul Henrik m.fl.)

Se aganda: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/august/agenda.html
Poul Henriks notater i referat form vil også være tilgængelige på EFILA's hjemmeside (www.efila.dk).

Her skal kort redegøres for arbejdet omkring OPAC Holding Profile og Element Specifikation Format, Holding Attribute Set, Atrribute Architecture.
Det eneste der blev vedtaget vedrørende forslaget om OPAC Holding Profile var navnet, som nu er omdøbt til HOLDINGS Schema og Profile.
Beholdningsinformaitone er ikke kun relevante i forbindelse med OPAC (Online Public Access Catalogue).
I forbindelse med ZIG mødet blev det uformelt besluttet at foretage en del ændringer til struktur og indhold i det foreliggende 4. forslag vedrørende Holdings Schema. Bl.a. droppes nogle logiske niveauer og der introduceres nogle nye numeriske dataelementer. En af ophavsmændene til de seneste ændringer (Joe Zeeman) lovede at udarbejde et revideret forslag inden midten af september 1999. Der var i danZIG opbakning til en offensiv linie for at fremskynde den endelige fastlæggelse.

Element Specifikation Format - espec-q blev vedtaget til søgning i data i 2 sammenhænge:

1.   I forbindelse med søgning (search)

2.   Præsentation af data (present også kaldet filtering)

Det forslåede Holding Attribute Set blev hellere ikke vedtaget under ZIG mødet og skal ændres på en del punkter.

Atrribute Architecture:
Utility Atrribute Set skal udarbejdes i en ny udgave.
Bib-2 Attribute Set blev udsendt i Draft 2.
Næste møde afholdes 19.-21. januar 2000 på San Antonio Public Library i Texas, USA.

AD.    8 MØDE OM INTERNATIONAL PROFIL 15-17. AUGUST 1999 (Poul Henrik)

Efter initiativ fra National Library of Canada er der indledt et arbejde med at definere en omfattende Z39.50 International Library Systems Profile, ZILS.
UKOLN inviterede i august en række internationale eksperter inkl. Poul Henrik til møde i Bath, UK med henblik på at udforme første version af denne profil. Mødet var meget konstruktivt og resulterede i et samlet forslag omfattende faciliteter til bibliografisk søgning, "Cross-domain" søgning mellem bibliotekssystemer og CIMI systemer, samt beholdningsdata.
Som resultat af mødet udarbejdedes den såkaldte Bath Profile. UKOLN planlægger at publicere forslaget i slutningen af september med henblik på officiel godkendelse ved ZIG mødet i januar 2000.
Bath profile er struktureret som en matrix, hvor forskellige funktionsområder repræsenterer søjler og niveauer repræsenterer rækker.

Der er specificeret tre funktionsområder:

·     Søgning I Bibliotekskataloger

·     Kontrol af beholdningsoplysninger

·     Cross-domain søgning mellem bibliotekssystemer og CIMI systemer i museer og arkiver

Beholdningsdata blev dog fjernet fra det forslag som bliver offentliggjort p.g.a. ZIG mødets beslutning om at udskyde Holdings Skemaet. Specielt specifikationerne for Cross-domain Searching er bemærkelsesværdige på to punkter:

·     Der anvendes XML som udvekslingsformat mellem bibliotekssystemer og CIMI systemer.

·     Der anvendes normale Bib-1 atributter til søgning i CIMI systemer.

Blandt Bath profilens forfattere var der i øvrigt enighed om, at XML vil vinde stigende indpas som alternativ til MARC og GRS-1 inden for nye anvendelsesområder.

Se: http://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/activities/z3950/int_profile/bath/

Både danZIG profil2, CENL profilen samt ONE-2 profilen vil blive opbygget efter samme matrix struktur som Bath profilen.
De nævnte profiler bør desuden specificeres således at Bath profilen bliver en ægte delmængde af de øvrige profiler indenfor relevante funktionsområder og niveauer.

 AD. 9    LISTE OVER TILGÆNGELIGE DANSKE TARGETS (Leif)

Leif omdelte et forslag til indhold i en oversigt over danske targets. Forslaget blev godkendt med enkelte tilføjleser. Alle bedes indsende skemaet til Leif i udfyldt stand som vil blive lagt ud på BS's hjemmeside.

 AD. 10    DANSK SPECIFIKATION AF BEHOLDNING

Eftersom forslaget om Holding Profile ikke blev vedtaget, mangler vi en international anerkendt tagSet for at udfærdige dansk specifikation af beholdning. (jf. iævrigt pkt. 7)

AD. 11    DANSK SPECIFIKATION AF BESTILLING

Poul Henrik ridsede 3 forskellige tekniske løsningsmodeller op til håndtering af bestilling og ILL:

1.   z39.50/ILL Profile-1 Arkitektur - anvendes mellem ISO ILL kompatible systemer.

2.   z39.50/ILL Profile-2 Arkitektur - anvendes hvor ILL Requester og/eller Responder ikke er et ISO ILL system. Eksempelvis hvor udefra kommende klienter henvender sig til et ISO ILL system.

3.   z39.50 ILL Gateway - en kombination af Profile-1 og Profile-2

Leif supplerede med at fremstille de specifikke danske behov der skal tilgodeses i en sådan løsning.

Unik identifikation er ikke obligatorisk i hverken IPIG eller ONE-2. Leifs forslag om at bestillingen skal indeholde unik ID blev diskuteret, hvor der bl.a. blev gjort opmærksom på problematikken med flerbindsværker i én post (med flere 248-felter) Leif vil indarbejde dette i forslaget og vende tilbage med et svar.

AD. 12    Mødeplan

19. møde: 28. september 1999 kl. 9.30.
20. møde: 12. november 1999 kl. 9.30

AD. 13    Evt.