Referat fra møde i danZIG 28. september 1999 – 19. møde

Tid og sted: tirsdag den 28. september 1999 kl. 9.30 mødelokalet i stuen.

DELTAGERE:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Anders Ardö, DTV
Henrik Dahl, Dantek
Sebastian Hammer, Index Data
Ole Hultén, DC Informatik
Dinah West Kirknæs, scandoc it (for Freddy Jørgensen)
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek København
Flemming Pedersen, DDE
Jørgen Pedersen, ICL A/S
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek Århus
Hans Erik Büscher, MikroMarc Danmark

AFBUD FRA:

Erik Bertelsen, UNI-C
Uta Maria Clausen, Dynix/MDIS
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Freddy Jørgensen, scandoc it
Ejnar Slot, BTJ Danmark

  FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 18. møde

3.       Meddelelser

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       Implementeringspørgsmål

6.       Præsentation af ONE-2 profilen (Poul Henrik)

7.       Beholdning og bestilling
Holdings schema og dansk fortolkning heraf
Andet

8.       Z39.50 portnumre og Firewalls
Hvordan kan adgang til Z39.50-sessioner sikres - hvordan kan overholdelse af Retningslinier for anvendelse af portnumre
(se: http://www.bs.dk/danzig/portnumre.htm) understøttes?

9.       Mødeplan
20. møde: 12. november 1999 kl. 9.30
21. møde: Aftales

10.    Evt.

Referat:

 ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 ad. 2. Godkendelse af referat fra 18. møde

Referat af 18. møde godkendt.

 ad. 3. Meddelelser

Leif meddelte at danZIG-hjemmesiden er udvidet med:

·     DAN-1 Attribute set B bemærk OID=en 1.2.840.10003.3.15

·     Præsentationer (og senere artikler) i relation til danZIG

·     Danske Z39.50 target, hvor følgende targets nu er med:

·     DBC Testserver

·     DVJB

·     Handelshøjskolens Biblioteks, København

·     Index Data Test Target

·     Roskilde Universitetsbibliotek

Leif referede fra sidste DEF-katalog møde:

·     Der er lavet en aftale med Gordon Pedersen, Fischer&Lorenz om konsulentbistand til test af Z39.50 servere og klienter som led i DEF-projektet (de sidste formalia mangler).

·     DBC bedt om tilbud på subkatalog: DanBib minus RUB, HHK, DPB og DTV som led i DEF-testen.

·     Faglige subkataloger drøftes B et udspil fra DEF-kat vil næppe foreligge før om et par møder.

Leif refererede at Biblioteksstyrelsen arbejder med et projekt med test af samsøgning af Z39.50 targets.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Ingen bemærkninger.

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Flemming rejste spørgsmålet om tegnsæt i visningsformat. Det blev drøftet frem og tilbage og det foreløbige resultat blev at Biblioteksstyrelsen skulle kigge nærmere på spørgsmålet.

Henrik stillede forslag om der kom en testpost med tegnsæt. Leif ville kontrollere om den ikke allerede indgik.

 ad. 6. Præsentation af ONE-2 profilen (Poul Henrik)

Poul Henrik gennemgik projektet og nævnte bl.a. at et officielt draft til ONE2-profilen forventligt ville være et resultat af det næste møde i ONE2.

Poul Henriks præsentation lægges op på ONE2 homepage - og Poul Henrik udsender en link til danZIG-listen.

 ad. 7. Beholdning og bestilling

Der var siden sidste møde i danZIG udsendt et endeligt udkast om specifikationen af holdings. Der er ikke noget i dette udkast, som strider imod danske behov. Der var derfor ikke behov for nogle ekstra danske initiativer. Derfor afventes den endelige version, hvorefter at den endelige danske profilerng hurtigt kan laves.

Leif orienterede om møder med DFs fjernlånsgruppe og BFs referencefaggruppe om fremtidige brugergrænseflader ved ILL.

 ad. 8. Z39.50 portnumre og Firewalls

Dagsordenens tekst: Hvordan kan adgang til Z39.50-sessioner sikres - hvordan kan overholdelse af Retningslinier for anvendelse af portnumre (se: http://www.bs.dk/danzig/portnumre.htm) understøttes?

Poul Henrik nævnte at DBC har haft firewallsproblemer med Matilda, som brugere Z39.50 fra lokal pc til DBC.

Leif pegede på at flere af de nu tilgængelige servere ikke bruger anbefalede porte og opfordrede til at systemleverandører sørgede for at skifte til sådanne, når der åbnes for andre. Endvidere nævnte han at Biblioteksstyrelsen overvejer at bruge ComputerWorld til at få budskabet ud.

 ad. 9. Mødeplan

20. møde: 12. november 1999 kl. 9.30

21. møde: 10. januar 2000 kl. 9.30

 ad. 10. Evt.

Intet at bemærke.