Referat fra møde i danZIG 12. november 1999 – 20. møde

Tid og sted: Fredag den 12. november 1999 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

DELTAGERE:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter as (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Hans Erik Büscher, MikroMarc Danmark
Henrik Dahl, Dantek
Per Hansen som subsitut for Sebastian Hammer, Index Data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek Århus
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Birthe Krog, DTV
Flemming Pedersen, DDE
Jørgen Pedersen, ICL A/S
Ejnar Slot, BTJ Danmark

AFBUD FRA:
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek København
Sebastian Hammer, Index Data

Deltog ikke i mødet:
Erik Bertelsen, UNI-C
Uta Maria Clausen, Dynix/MDIS
Freddy Jørgensen, scandoc it

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 19. møde
3. Meddelelser
4. Opsamling på emnerne på sidste møde
5. Implementeringspørgsmål
6. Tegnsæt ved Search og Present
7. Beholdning og bestilling
8. Mødeplan
9. Evt.

Referat:

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 19. møde

Referatet blev godkendt.

ad. 3. Meddelelser

a) Biblioteksstyrelsen har godkendt at Anders Ardö, DTV erstattes som

medlem af danZIG af Birthe Krog, DTV . Poul Henrik bød velkommen til Birthe, der er systembibliotekar på DTV.

b) Testleverencen er suppleret med bl.a. tegnsætposter, se: http://posthus.dbc.dk/html/DanZIG.html

c) På mødet mellem systemleverandører og Biblioteksstyrelsen 8.11.1999 blev aftalt at spørgsmålet om grænseflader mellem moduler behandles i danZIG - aktuelt når DBC har meldt mere detaljeret ud om Katinka.Leif nævnte at danZIG tidligere har behandlet spørgsmål, som ligger udover Z39.50 snævert set. Særligt interessant kunne i virkeligheden være samspil mellem DBCs nye materialevalsgsystem til erstatning for papirudgaven Matilda og accessionssystem, som dog er dækket af danEDItEUR. Leif understregede at der havde været givet meddelelser om både Matilda og danEDItEUR for at sikre at systemleverandørerne var underrettet. Under henvisning til kommissoriet (Citat: Arbejdsgruppen kan inddrage tilgrænsende områder, som f.eks. ILL og Z39.70 (udlån)) blev konklusionen at spørgsmålet om snitflader mellem moduler tages op i danZIG i forlængelse af DBCs valg af teknik til samspil mellem Katinka og et administrativt system.

d) På samme møde med systemleverandørerne blev aftalt at Katinka-systemoversigten præsenteret ved mødet 2.11.1999 skal fremlægges på næste møde i danZIG med henblik på afklaring af DBCs overholdelse af danZIG-profilen. Den var god nok.

e) Leif meddelte at DEF-katalog styregruppen har haft møde 10.11.99. Ny formand for DEF-KAT er Per Steen. Der startes inden årets udgang en testperiode med flg. hovedingredienser:

·     DEF1 med DanBib excl. DTV, RUB, HHK og DPB til brug for samsøgning

·     Web-to-Z39.50 gateways på DTV og DBC

·     Egne klienter (Aleph)

·     Bookwhere (pc klient)

·     Kick-off 30.11.99

f) Leif orienterede om at Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker havde modtaget en ansøgning fra Herning Centralbibliotek om Ringbib2001: regionalt Z39.50 samspil i Vestjylland. Ansøgning behandles på møde i det rådgivende fordelingsudvalg i december 1999.

g) Poul Henrik orienterede om IPIG-møde i begyndelsen af december. Formanden for IPIG har opfordret Poul Henrik til at mødes med IPIG gruppen for at starte en drøftelse af Z39.50/ILL Profile 1 og XML i relation til IPIG og ISO ILL. Det er endnu ikke afklaret om han deltager.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Intet at bemærke.

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Intet at bemærke.

ad. 6. Tegnsæt ved Search og Present

Der var før mødet udsendt et bilag: : DANBIB, tegnrepertoire, referencetegnsæt og kodning og på dagsordenen var et kort oplæg af Leif:

Når bibliografiske poster overføres som led i PRESENT i danMARC2, bør det være med fuld funktionalitet. D.v.s. med et udfoldet tegnsæt, idet det så overlades til klienten at tilpasse output til skærm. Når poster overføres i SUTRS, bør det til gengæld være lige klar til at smide på skærmen. Tegnsæt i SEARCH er jeg mere usikker på.

Tommy Schomacker hos DBC havde gjort Poul Henrik opmærksom på, at UTF-8 ikke nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige metode til at indkode tegnsæt i forbindelse med transmission, når man primært anvender tegn fra 8859-1 Latin-1.

Det er enklere at anvende et af følgende to metoder:

1) UNICODE repræsenteret ved 2 okteter per tegn.

2) UNICODE indlejret i ISO 8859-1, dvs. danMARC2 kodning som bl.a. anvendes i DanBib.

Der var enighed om at poster i danMARC2 i Z39.50 PRESENT skal bruge ISO 8859-1 danMARC2 indkodningsformatet. En række andre spørgsmål om tegnsæt skal undersøges nærmere til næste møde:

USMARC - hvilket tegnsæt anvender DTV? (Birthe)

USMARC - hvad gør andre europæiske aktører ? (Poul Henrik)

SEARCH/SCAN tegnsæt - alle undersøger/overvejer.

Character Set Negotiation - har vi brug for denne funktion? (Poul Henrik)

SUTRS tegnsæt - alle undersøger/overvejer.

ad. 7. Beholdning og bestilling

Der var udsendt et bilag: Beholdning og bestilling - status november 1999

Efter dette er udsendt, har Joe Zeemann udsendt et mail på ZIG-listen, som indebærer at høringsperioden faktisk først vil slutte 1. december 1999.

Der var tilslutning til at den mere præcise danske profilering laves straks efter at den tekniske felt-nummerering foreligger. En nærmere diskussion må om nødvendigt ske på danZIG-listen.

ad. 8. Mødeplan

21. møde: 10. januar 2000 kl. 9.30: klienter og ZIG-møde januar 2000

22. møde: 3. marts 2000 kl. 9.30

ad. 9. Evt.

Der blev spurgt til USMARC konverteringstabeller. Leif ville snarest vende tilbage hertil.

Leif orienterede om at møde om DanBib for Alle med præsentation af skærmbilleder m.v. bliver den 28. januar 2000. Der udsendes en indbydelse.

Der blev spurgt til de klienter, som DBC stiller til rådighed:

ICON: udviklet til ONE-projektet og videre udvikles nu som led i ONE2 bl.a. med håndtering af ILL.

Zara: vil overholde danZIG-profilen inden medio 2000 incl. Mulighed for parallelsøgning.

Det blev aftalt at tage en mere generel diskussion om klienter på gruppens næste møde.