Referat fra møde i DanZIG 10. januar 2000 – 21. møde

Tid og sted: Mandag den 10. januar 2000 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Henrik Dahl, Dantek
Sebastian Hammer, Index data
Ole Hulten, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Birthe Krog, DTV
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Flemming Pedersen, DDE

Afbud fra:
Uta Clausen, Dynix
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Freddy L. Jørgensen, Scandoc it
Jørgen Pedersen, ICL
Ejnar Slot, BTJ

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra 20. møde

Se: http://www.bs.dk/danzig/991112.htm

3. Meddelelser

Erik Bertelsen, UNI-C er efter eget ønske udtrådt af danZIG, da de ikke længere har primære udviklingsaktiviteter omkring selve Z39.50-protokollen.

4. Opsamling på emnerne på sidste møde

5. Implementeringspørgsmål

6. Tegnsæt ved Search og Present

Tommy Schomacker, DBC er indpunkt til at deltage under dette punkt. Der følger et oplæg i den første uge af januar

7. Beholdning og bestilling

Bilag: Leif udsender

Se endvidere: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/defns/holdings.html

8. Klient-funktioner

Hver leverandør redegør for deres planer m.v. for klienter og herunder hvordan visionen i danZIG-profilens  afsnit 2 - se http://www.bs.dk/danzig/beskriv1-2.htm

(2. Hvad skal Z39.50 bruges i danske biblioteker)

9. Næste danZIG-profil version

Poul Henrik forelægger en oversigt over forslag til ændringer og tilføjelser i version 2 af danZIG-profilen samt en arbejdsplan

10. ZIG-møde January 19-21, 2000, in San Antonio

Se: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/texas/texas.html

11. Mødeplan

22. møde: 3. marts 2000 kl. 9.30

23. møde: Aftales

12. Evt.

 

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

ad. 2. Godkendelse af referat fra 20. møde

Referatet blev godkendt.

 

ad. 3. Meddelelser

Erik Bertelsen, UNI-C er efter eget ønske udtrådt af danZIG, da de ikke længere har primære udviklingsaktiviteter omkring selve Z39.50-protokollen.

Leif orienterede om DEF kataloggruppens testplan.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Leif lovede at arrangere at en beskrivelse af Z39.50 forsøget i Ringkøbing Amt Ringbib 2001 bliver rundsendt på danZIG-listen.  

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Hans Erik rejste spørgsmålet om hvordan en target skulle håndtere ikke at have data som svar på en søgeattribut: ingen hit eller unsupported attribut.

Sebastian foreslog med gruppens tilslutning at der anvendes unsupported attribut, da dette giver mest information til origin. Hvilket svar som klienten giver i sin brugergrænseflade er et andet spørgsmål.  

ad. 6. Tegnsæt ved Search og Present

Tommy Schomacker, DBC deltog under dette punkt.

Tommy forelagde et notat om tegnsæt. Dette blev diskuteret og en opdateret version er vedlagt referatet (HTML-fil).

Spørgsmålet er om vi i danZIG skal basere os primært på UTF-8, som er mest populært på den anden side af dammen eller på UCS-2. Dette tegnsæt kan relativt enkelt indeholde det brugte specialtegn i to oktetter, mens UTF-8 anvender et variabelt antal oktetter. Det blev bemærket at UCS-2 benyttes af Microsoft i Office 2000 og at det bruges i SQL. Poul Henrik nævnte at UCS-2 iflg. EU er >politisk korrekt<.

Der var stemning for UCS-2, men at andre muligheder skulle kunne håndteres ved forhandling om tegnsæt (character set negotiation).

Tommy rejser spørgsmålet om tegnsæt overfor relevante udvalg i Dansk Standard.  

ad. 7. Beholdning og bestilling

Der foreligger nu Z39.50 Holdings Schema af 27. december 1999.

Leif havde 7.1.2000 udsendt et bilag med en delvis udfylding af det tidligere vedtagne dataindhold ind i det nu vedtagne schema. Der var ingen bemærkninger til indholdet og Leif arbejder derfor videre med specifikationen med henblik på vedtagelse på næste danZIG-møde.

Som nyt i forhold til tidligere var der to ting i oplægget: at medtage ServicePolicy på øverste niveau i B1 (fælleskatalogniveauet) og en model for at integrere flerbindsværker i én post. Modellen for sidstnævnte lovede Hans Erik at kigge nærmere på.

 ad. 8. Klient-funktioner

Bordet rundt redegjorde de forskellige deltagere for deres aktuelle planer:

Mikromarc ved Hans Erik: Vil bruge Bookwhere som klient.

DDE ved Flemming: DDElibra har en klient, men hensigten er at udvikle en integreret Windowsklient.

DCInfo ved Ole: Planen er en stand-alone løsning med API-snitflade i egne bestillingsrutiner.

Dantek ved Henrik: Planen er en integreret klient. Vil evt. I en overgangsperiode anvende en stand-alone klient.

DBC ved Poul Henrik: Ser ikke en stor fremtid i generelle stand-alone klienter. DBC udvikler dedikerede klienter som Matilda til materialevalg og aktuelt også en katalogiseringsklient. I ONE-2 udbygges klient ICONE til at beholdning og bestilling. Endvidere udvikler DBC DanZap (se efterfølgende).

Indexdata ved Sebastian: som dansk distributør af BookWhere oplyste Sebastian at flg. Udvikling er planlagt (i prioriteret rækkefølge): dansk dialog, understøttelse af danMARC2 og DAN-1 attributsættet. Der er ikke taget stilling til udvikling af beholdning/bestilling. Sammen med DBC udvikles DanZap (parallelt med generelt klient) til dansk brug. DanZap vil understøtte beholdning/bestilling i.h.t. danZIG-profilen. DanZap vil blive testet som led i DEFkat testen.  

ad. 9. Næste danZIG-profil version

P.g.a. af sygdom havde Poul Henrik ikke et færdigt oplæg klar. Tidligere har der været opbakning til at opbygge den næste version af danZIG-profilen som Bath-profilen.

Der var enighed om at kryptering ved Z39.50 transaktioner skal prioriteres højt.  

ad. 10. ZIG-møde January 19-21, 2000, in San Antonio

Sebastian opsummerede hovedpunkterne. Der er en ny struktur på mødet med breakout meetings den ene dag. Her vil ske en yderligere behandling af Bath-profilen, Z39.50 og Web, et nyt Holdings attributset og af BIB-2. Det egentlige ZIG-møde bliver relativt kort.

ad. 11. Mødeplan

22. møde: 3. marts 2000 kl. 9.30 *)

23. møde: 3. april 2000 kl. 9.30  

ad. 12. Evt.

Intet at bemærke.

*) Dette møde er siden flyttet til 7. marts 2000 kl. 9.30