Referat fra møde i danZIG 7. marts 2000 – 22. møde

Tid og sted: Tirsdag den 7. marts 2000 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Henrik Dahl, Dantek
Sebastian Hammer, Index data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Dinah Kirknæs (for Freddy L. Jørgensen, Scandoc it)
Knud Lytje, Kommunedata
Flemming Pedersen, DDE
Jørgen Pedersen, ICL

Deltog ikke i mødet
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Uta Clausen, Dynix
Ole Hulten, DC Informatik
Freddy L. Jørgensen, Scandoc it
Birthe Krog, DTV
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Ejnar Slot, BTJ

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra 21. møde

# Se: http://www.bs.dk/danzig/20000110.htm

3. Meddelelser

# Nyt medlem: Knud Lytje, Kommunedata
# Orientering om Ringbib2001 udviklingsprojekt

4. Opsamling på emnerne på sidste møde

# Tegnsæt
# Klientfunktioner

5. DEF katalog testen

# Orientering om DEFkat testen
# Complete field/subfield. Sebastian udsender et oplæg
# Undersøgelse af DEFkatservere 28.2.2000 - vedlagt

6. Implementeringspørgsmål

7. Beholdning og bestilling

A: Holdings Attribute Set. Prepared by Janifer Gatenby & Pieter Van Lierop, Geac Computers -  Draft 3, February 2000. For review by ZIG until April 1. Se: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/defns/holdattr.html

# Skal vi kommentere det som danZIG?

B: Dansk specifikation

# Bilag fra Leif vedlagt

C: XML Schema for Z39.50 Holdings Schema

# Poul Henrik fremlægger

8. Workshop 3. marts 2000: Library Resource Sharing & Discovery: Catalogues for the 21st Century

# Denne UKOLN-workshop om virtuelle kataloger frekventeres af

# Poul Henrik, Per Steen og Leif. Et referat må forventes

9. ZIG-møde January 19-21, 2000, in San Antonio

# Se: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/texas/output.html

# Jf. Hovedpunkter fra ZIG-mødet januar 2000

# (udsendt 24.01.2000danZIG-listen)

10. Mødeplan

# 23. møde: 3. april 2000 kl. 9.30

# 24. møde: Aftales

11. Evt.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra 21. møde

Referatet fra 21. møde blev godkendt.

Ad. 3. Meddelelser

a) Nyt medlem: Knud Lytje, Kommunedata

Knud fortalte at der arbejdes med en Z39.50 server som en del af

Mikromaster.

b) Orientering om Ringbib2001 udviklingsprojekt

Leif orienterede om dette projekt, som vil omfatte 10 servere i Ringkøbing Amt plus nogle naboer. Det er 9 DDE-servere og een Alpeh-server. Der vil bl.a. blive anvendt en gatewayfunktion fra DBC. Projektet er netop sat igang. Leif sidder i styregruppen fra Biblioteksstyrelsen og Sebastian deltog i første styregruppemøde som mulig følgeforsker.

c) Justering af praksisregler

Leif forelagde nogle overvejelser om justering af praksisreglerne:

* Ny søgekode for børneopstilling: koderne bi, dr og te fra felt 038. Det vil i givet fald betyde en nye DAN-1 Use-attribut (nr. 21).

* Trække værtspublikationstitel (felterne 557 og 558) ud af ti (titel -

BIB-1 Use 4), da specielt 557 giver mange ens titler. Dette har vist sig upraktisk i Artikelbasen på DBC, men det vil være et generelt problem ved store artikelbaser.

* Når katalogiseringsreglerne er endeligt korrekturlæst, slås de generelle materialebetegnelser n og m sammen til m for Levende billeder.

* En række mindre justeringer.

Eneste kommentar til denne fremlængelse var et spørgsmål fra Henrik om det så var tiden nu at stille andre forslag. Leifs svar var et klart ja.

Ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Ingen bemærkninger (udover hvad der ellers var på dagsordnen).

Ad. 5. DEF katalog testen

a) Orientering om DEFkat testen

Per gav en orientering om DEFkat testen. Se nærmere detaljer på: http://www.deflink.dk/def.ihtml?fil=katal

b) Complete field/subfield.

Sebastian have udsendt et oplæg med email 5. marts 2000

Der blev hurtigt enighed om at det egentlig ikke er korrekt at bruge termerne field/subfield i forbindelse med søgestrenge. I stedet burde anvendes en term som accesspoint. Sålænge der i standarden anvendes Complete field / Complete subfield må de havde den samme betydning: en fuld udtrukken søgestreng. Ved behandling af søgestrenge kan der ikke tages hensyn til om de er udtrukket af en eller flere delfelter. Det eneste der er mulighed for er at søge på en fuld (eller trunkeret) søgestreng og returnere et antal hit alt efter om den pågældende streng findes i søgeregisteret.

Det blev besluttet at Poul Henrik tager spørgsmålet op på et ONE-2 projektmøde i dagene efter dagens danZIG-møde og at Leif laver et beslutningsoplæg til næste møde.

c) Undersøgelse af DEFkatservere 28.2.2000

Undersøgelsen var udsendt på danZIG-listen 29. februar 2000 sammen med dagsordenen.

Leif understregede at selv om der kan synes mange fejl, når man ser på listen, så er det vigtigt at holde sig for øje, at vi er i en testfase, hvor det er hensigten at der skal findes fejl. Som helhed viser testforløbet at serverne i DEF-kat projektet er i en god og solid udvikling. Undersøgelsen blev fremlagt til orientering og ikke med henblik på en detaljeret gennemgang, da dette er de implicerede biblioteker (og DBC's) ansvar.

Flemming nævnte at problemet med Title Phrase på RUB ikke ligger i Z39.50 serveren, men i de underliggende søgeregistre.

Ad. 6. Implementeringspørgsmål

Der var intet konkret, men formanden henledte opmærksomheden på at punktet var sat på som fast punkt på dagsordenen for at fange spørgsmål som Complete field/subfield under det forrige punkt op og sikre en fælles afklaring.

Ad. 7. Beholdning og bestilling

a) Holdings Attribute Set. Prepared by Janifer Gatenby & Pieter Van Lierop, Geac Computers - Draft 3, February 2000. For review by ZIG until April 1.

Se: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/defns/holdattr.html

Der var ingen som ønskede at danZIG skulle sende en kommentar inden fristen.

b) Dansk specifikation

Bilag fra Leif var vedlagt dagsordenen.

Udkastet blev godkendt.

[Note: Den således godkendte #Tilføjelse til danZIG-profilen: Beholdning og bestilling# placeres på danZIGs hjemmeside indtil ny udgave af danZIG-profilen er klar og den erstatter den foreløbige tekst fra juni 1999.]

c) XML Schema for Z39.50 Holdings Schema

Da der ikke på ZIG-møde i januar 2000 var blevet sagt endeligt navn på hvem, som skulle lave et foreløbig SGML DTD til XML Z39.50 Holdings Schema, var Poul Henrik gået igang med at lave et XML Schema. Han forventede at kunne være færdig omkring 2 uger efter mødet.

Ad. 8. Workshop 3. marts 2000: Library Resource Sharing & Discovery:  Catalogues for the 21st Century

Denne UKOLN-arrangerede elib workshop om virtuelle kataloger blev frekventeret af bl.a. Poul Henrik, Per Steen og Leif.

Leif gav et kort referat: De fremlagte projekter er ikke kommet meget længere end DEFkat projektet. Der er nogle gateways, som nok ser lidt kønnere ud end de to i DEFkat-projektet, men når man går lidt dybere, så er det primært overflade. Svartiderne på workshoppen var horrible, hvilket dog nok (også?) skyldtes det lokale netværk. Men f.eks. ved søgning i CAIRNS kunne op til en trediedel af serverene blive registreret med #Intet svar# selvom det tog 2-3 minutter at svare. Der indgik tilsyneladende beholdningsoplysninger, men det var i form af MARC-felter med denne information. Vi kunne ikke få oplyst om IN i et delfelt var dannet ved eksport eller om de faktisk opdaterer den bibliografsike post ved udlån og aflevering. Præsentationsformaterne var ugennemarbejdede.

Der var eksempler på nogle muligheder for at lave faglige afgrænsninger før søgning. Men det var helt tydeligt at nok blev der udvalgt et antal relevante baser/servere, men en snæver faglig afgrænsning var ikke ført med til søgningen. I en konkret test var valgt en delmængde af jura, men desuagtet kunne der vises poster fra helt andre emneområder. Der var annonceret et indlæg om tekniske problemer ved virtuelle kataloger, men det var desværre blot en elementær indføring i Z39.50. I et af projekterne var en bestillingsfunktion, men det var helt selvstående og et ikke-integreret ILL-modul.

I det afsluttende indlæg blev som alvorlige udestående problemer nævnt duplicate detection og tidsskrifter. Som aktuelle prisværdige udviklingstiltag blev nævnt Bath-profilen og Holdings Schema.

Ad. 9. ZIG-møde January 19-21, 2000, in San Antonio

Baggrundmateriale: Se referat, præsentationer, besluttede dokumenter m.v. på: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/texas/output.html

Der blev endvidere henvist til Hovedpunkter fra ZIG-mødet januar 2000 (udsendt 24.01.2000danZIG-listen).

Poul Henrik nævnte at den nye opbygning af mødet med tutorial, break-out meetings og afsluttende plenum havde været vellykket.

Kommende ZIG-møder:

Leuven, Belgium - July 12-14 2000

Washington DC - December 6-8 2000

United Kingdom -May 2001 (foreløbig)

Rome - October 2001 (foreløbig)

Ad. 10. Mødeplan

23. møde blev flyttet til 10. april 2000 kl. 9.30

24. møde blev aftalt til 29. maj 2000 kl. 9.30.

Ad. 11. Evt.

Intet at bemærke.