Referat fra møde i danZIG 10. april 2000 – 23. møde

Tid og sted: Tirsdag den 10. april 2000 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Henrik Dahl, Dantek
Sebastian Hammer, Index data
Ole Hulten, DC Informatik
Birthe Krog, DTV
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Flemming Pedersen, DDE
Jørgen Pedersen, ICL

Deltog ikke i mødet:
Uta Clausen, Dynix
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Freddy L. Jørgensen, Scandoc it
Ejnar Slot, BTJ

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra 22. møde

# Se: http://www.bs.dk/danzig/22.htm.htm

3. Meddelelser

# Status for DEF katalog testen

4. Opsamling på emnerne på sidste møde

# Completeness field/subfield

5. Implementeringspørgsmål

# SCAN - oplæg fra Leif følger

6. Beholdning og bestilling

A. Justeringer i Z39.50 Holdings Schema

# Det har vist sig, at der er flere mangler i

# Z39.50 Holdings Schema fra 27.12.1999. Jeg har

# været i "dialog" med de ansvarlige og det

# foreløbige resultat er at bolden er havnet

# på mit tastatur. På mødet orienteres nærmere.

B: Dansk specifikation

# Bilag fra Leif vedlagt

C: XML Schema for Z39.50 Holdings Schema

# Poul Henrik fremlægger. Link til første

# udkast udsendt med referatet og gentages her:

# http://www.portia.dk/zholdings/holdingsschema2.xml

7. Oplæg om ILL ved Leif

# Måske kommer der et bilag på forhånd

8. Mødeplan

# 24. møde: 29. maj 2000 kl. 9.30

# 25. møde: Aftales

9. Evt.

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 22. møde

# Se: http://www.bs.dk/danzig/20000307.htm

Godkendt.

ad. 3. Meddelelser

# Status for DEF katalog testen

DEF katalog styregruppemøde 4.4.2000: Bibliotekernes gensidige test af Z39.50 servere er nu skudt i gang og skal afsluttes inden 15.4.2000. Resultatet behandles på næste DEFkat møde 5.5.2000. Endnu engang er emnemæssige subkataloger drøftet. Enighed om nogle praktisk relaterede test. Musikfagportalen tilbydes at DEFkat deltager i en analyse - og RUB og DTV prøver at mappe fra eget klassifikationssystem til én af de nu 26 grupper i DEF grovklassifika-tionssystem ( = de 26 opdelinger i DEF vejviser). DEFkatalogprojektet får lejlighed til at præsentere sig ved DF's årsmøde medio juni.

Leif omtalte et ønske fra DBC om en supplerende repræsentation i danZIG samtidig med at Knud Lytje var udtrådt af danZIG, da han som bekendt ikke længere kunne repræsentere Kommunedata. Leif spurgte til medlemmernes kommentar hertil. Henrik tilkendegav at han mente at at kunne vente til situationen var afklaret dels i forhold til DBCs fremtidige selv-skabskonstruktion og dels i forhold til de møder, som Mogens Brabrand har tilbudt systemle-verandørerne efter DBC's overtagelse af MikroMaster.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Om Completeness field/subfield kunne Poul Henrik fortælle, at han umiddelbart efter sidste danZIG-møde havde forelagt konklusionen på sidste møde for parterne i ONE2-projektet. Der havde her været en klar tilslutning. Ved et reviewmøde med repræsentanter for EU havde der været tilfredshed med beslutningen. Han havde også rejst spørgsmålet i Bath-gruppen, hvor synspunktet også havde vundet støtte. Eneste lidt negative havde været Ray Denenberg, som ikke mente at man skulle foretage Are-enginering@ med BIB-1. Poul Henrik havde derpå foreslået at spørgsmålet blev rejst på laveste niveau som en ZIG Commentary.

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Leif forelagde det 5. april 2000 udsendte oplæg om SCAN. Relation og Truncation attributter-ne har ikke nogen mening i forbindelse med en SCAN, men alle de øvrige bør med. Der var alene positive kommentarer på mødet.

Det blev besluttet, at SCAN tages op på næste møde med udgangspunkt i Leifs oplæg, Bath-profilens afsnit om SCAN samt selve standardens tekst om SCAN.

Se: The Bath Profile: An International Z39.50 Specification for Library Applications and Resource Discovery. - Release 1.0 - Stable Draft (afsnit 5.A.1 SCAN. Functional Area A: Level 1 Use of SCAN): http://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/activities/z3950/int_profile/bath/draft/stable1.html

Relevant afsnit af Z39.50 standarden vedlagt som bilag.

ad. 6. Beholdning og bestilling

ad. 6A. Justeringer i Z39.50 Holdings Schema

Leif forelagde det ændringsforslag, som har han udarbejdet. Det har vist sig, at der er flere mangler i Z39.50 Holdings Schema fra 27.12.1999. Leif har været i ?dialog? med de ansvarlige og det foreløbige resultat er at bolden er havnet hos ham. Der mangler en af B-1, B-2, B-3 og B-4 samt en kædning af BibPart og ServiceInfo (ja/nej til om man vil udlåne og forventet leveringsdato). Forventningen er at Leifs tilretning suppleres med nogle justerin-ger, som har vist sig nødvendige ved XML-specifikationen og snarligt bliver til en version 1.1.

Ad. 6B: Dansk specifikation

Leif fremlagde det udsendt forslag, som var justeret i forhold til en version 1.1. Der var tilslutningen til ændringerne.

Det blev aftalt, at der under 2 - Standardniveau skal præciseres, hvilke delfelter, som skal trækkes ud af felterne 247 og 248 til bibPartNotes

Ad. 6C: XML Schema for Z39.50 Holdings Schema

Poul Henrik fremlagde et udkast svarende til version 1.0 og vist et eksempel på hvordan Abstract Record Structure var omsat til Holdings Data struktur i XML. Der udestår nu en afpudsning til version 1.1 og en sammensmeltning med Leifs tilretning af Z39.50 Holdings Schema.

Link til første udkast: http://www.portia.dk/zholdings/holdingsschema2.xml

ad. 7. Oplæg om ILL ved Leif

Leif gennemgik ILL-standardens transaktioner og kommenterede dem i forhold til vigtighed og dermed en foreslået implementeringsrækkefølge. Derefter en gennemgang af mulige scenarier i lokalsystemer for at disse kan leve op til kravet om en stadigt stigende effektivi-sering.

En væsentlig pointe er at det faglige grundlag for den kommende profilering af ILL-standar-den leveres udefra i forhold til danZIG. Dette er baggrunden for at Biblioteksstyrelsen er gået i samarbejde med BF=s Referencefaggruppe og DF=s Fjernlånsinteressekreds.

fjernlånskonferencen 13-14. april 2000 skal Leif have et oplæg om samme emne.

[Slides fra denne seance vil blive offentliggjort på Biblioteksstyrelsen hjemmeside].

Udover en debat om konsekvenserne i bibliotekerne blev nævnt at nok skulle noter undgås i bibliotek-til-bibliotek kommunikation, men det burde overvejes om sådanne noter kunne være til videreformidling til låneren.

ad. 8. Mødeplan

24. møde: 29. maj 2000 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

25. møde: 21. august 2000 kl. 9.30

Spørgsmålet om en evt. Workshop om implementering af Beholdning tages på dagsordenen til næste møde.

ad. 9. Evt.

Intet at bemærke.

 

 

 

BILAG

Oplæg om SCAN til 23. danZIG-møde

I specifikationen af danZIG-profilen er et afsnit (16.4) om SCAN, som mildest talt ikke er specielt udfoldet.

Det er muligt at udtrykke endog meget komplekse funktioner med SCAN i kombination med de seks attributter. Det er ikke det samme som at det er relevant at gøre det. Det vil derfor være relevant at specificere hvordan de USE-attributter, som indgår i danZIG-profilen, kan bruges i forbindelse med andre attributter.

Generelt gælder at Relation og Truncation ganske enkelt ikke er relevante i forhold til SCAN.

Endvidere gælder at der ikke bare kan bruges de samme kombinationer, som indgår i de specificerede kombinationer for SEARCH. Helt oplagt er det ikke relevant at bruge Position = Any-position-in-field i kombination med Structure = Phrase (mere herom længere nede).

For enkeltord:

Position : Any-position-in-field

Structure : alt andet af de danZIG-tilladte end Phrase - måske bortset fra Name-un-normalised (men fra BIB-1 iøvrigt er f.eks. Wordlist helt meningsløs)

Completeness : Incomplete-subfield altid

for sætninger/langord:

Position : First-in-field / First-in-subfield

Structure : Phrase

Completeness : Complete-subfield / Complete-field

Kombinationen Structure = Phrase og Completeness = Incomplete-subfield er i forbindelse med SCAN er meningsløs med den opbygning af registre, som vi de facto bygger overpå. Men principielt kunne man da godt forestille sig at man kunne scanne på sammenstående ord (så skulle man også have Position = Any-position-in-field). Det ville give en SCAN som f.eks.:

SCAN på titel: Ahus på@ - antal = 10

SVAR:

hus på den lille plads

Hus på Færøerne, Thorshavn den 23.-28. maj

hus på prærien

--- og der ville næppe være 10.

Eksempel med den fulde titel:

(Der er et) hus på den lille plads

(Havforskning og fiskeri i Nordatlanten rapport om nordisk møde i Nordens) Hus på Færøerne, Thorshavn den 23.-28. maj

(Det lille) hus på prærien

Denne lille lidt flippede konsekvensgennemgang for at illustrere, at man skal være omhyggelig med brugen af attributterne. Det er forkert at mene at f.eks. Completeness er overflødig at specificere i forhold til SCAN blot fordi, at valget af Structure-attribut for nogle USE-attributter indikerer hvordan Completeness ser ud. Det er nemlig ikke teoretisk korrekt, omend at det i forhold til de bagvedliggende søgeregistre i de enkelte tilfælde.

Det kan så tilføjes at for Structure = Name-normalised er det ikke givet, hvordan Completeness skal se ud.

En SCAN på enkeltords søgekoden fo (forfatter) skal opbygges således:

 

Use:

1003

Author-name

Position :

3

Any-position-in-field

Structure :

101

Name-normalised

Completeness :

1

Incomplete-subfield

 

En SCAN på langords søgekoden lfo (forfatter) skal opbygges således:

 

Use:

1003

Author-name

Position :

1 eller 2

First-in-field / First-in-sufield

Structure :

101

Name-normalised

Completeness :

2

Complete-subfield

 

Et andet aspekt:

Det har kun mening at specificere at der skal kunne udføres en SCAN på en USE attribut, hvis de bagvedliggende bibliotekssystemer rent faktisk kan foretage denne operation. Derfor bedes alle til næste danZIG-møde gøre op, om der er nogle attributter, hvor der vil kunne være problemer med at liste / skanne. Fra min egen fortid med flere forskellige bibliotekssystemer husker jeg svagt nogle problemer med ISBN og ISSN.