Referat fra møde i danZIG 29. maj 2000 – 24. møde

 Tid og sted: Mandag den 29. maj 2000 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Henrik Dahl, Dantek
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Birthe Krog, DTV
Flemming Pedersen, DDE
Ejnar Slot, BTJ

Afbud fra:
Uta Clausen, Dynix
Ole Hulten, DC Informatik
Sebastian Hammer, Index data
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Freddy L. Jørgensen, Scandoc it
Jørgen Pedersen, ICL 
 

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra 23. møde

Se: referat af 23. møde den 10. april 2000

3. Meddelelser

# Status for DEF katalog testen

4. Opsamling på emnerne på sidste møde

5. Implementeringspørgsmål

6. SCAN

# Oplæg om SCAN til 23. danZIG-møde:

# The Bath Profile: An International Z39.50 Specification for Library Applications and Resource Discovery. - Release 1.0 - Stable Draft (afsnit 5.A.1 SCAN. Functional Area A: Level 1 Use of SCAN):

# http://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/activities/z3950/int_profile/bath/draft/stable1.html

# Klip fra html-version af Z39.50 om SCAN:

# Indlæg fra Leif på ZIG-listen:

7. Beholdning og bestilling

A. Z39.50 Holdings Schema 1.1

# Udsendt på danZIG-listen 14.5.2000.

#Se også ZIG-arkiv:

B: Dansk specifikation

# Bilag fra Leif udsendes

C: XML Schema for Z39.50 Holdings Schema

# Poul Henrik fremlægger. Se nærmere på: http://www.portia.dk/zholdings/index.htm

D: Workshop om implementering af Beholdning

# Jf. referatet 23. møde pkt. 8.

8. Ny DAN-1 use attribut

# Nr. 21 svarende til en ny søgekode bs for børne/skole opstilling (felt 038 *a)

9. Mødeplan

# 25. møde: 21. august 2000 kl. 9.30

# 26. møde: Aftales

10. Evt.

 

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer, men der udspandt sig foranlediget af Hans Erik en diskussion om antallet af dagsordenspunkter og ikke mindst mængden af bilag. Formand og sekretær var enig i at dagsordenen var omfangsrig, men havde valgt at lade den være fyldig, da en stor del af punkterne 6 og 7 er opfølgning/gentagelser.

Som en del af diskussionen blev understreget formålet med danZIG: nemlig at skabe dansk konsensus, men afstemt med international standarder. Derfor blev beslutningen om at Bath-profilen skal være en ægte delmængde af danZIG-profilen bekræftet.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 23. møde

Referatet blev godkendt.

ad. 3. Meddelelser

Per gav en kort status for DEF katalog testen. Den simple test (enkeltord) er gennemført og en mere kompleks test med bibliotekernes gensidige test er gennemført. Resultatet er at der er afdækket en række problemer. Derfor gen-gennemgøres denne fase af testen efter fejlrettelser på targets og Web-to-Z39.50 gateways. Dette forventes i juni og derfor udskydes testen af virtuelle kataloger til efter sommerferien. Efterfølgende er det tanken at fortsætte med en test af beholdning/bestilling så såre at det er implementeret noget steds. Flemming ønskede mere direkte information om fundne fejl og Leif og Per gav tilsagn om at DEF Katalog ville finde en måde at formidle det på.

Listen på danZIGs hjemmeside over danske targets rummer nu 11 forskningsbiblioteker og 7 folkebiblioteker og Leif opfordrede til at leverandørerne var opmærksomme på at få anmeldt nye targets.

Leif omdelte Library of Congress's kommentar til Bath-profilen som DIRP - Draft International Registered Profile.

Se nærmere mail på ZIG-listen:

http://www.lists.ufl.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0005d&L=z3950iw&F=&S=&P=1275

Poul Henrik fortalte om SVUC - Scandinavian Virtual Union Catalogue, som er et nystartet Nordinfo-støttet projekt. Formålet er at etablere en fælles integreret service for virtuelle kataloger dækkende NUC'er (National Union Catalog) i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island samt eventuelt de baltiske lande. De nuværende deltagere inkluderer Helsinki Universitets Bibliotek, Libris, Bibsys, Norges Nationalbibliotek og DBC.

Den planlagte SVUC Service bygger ONE-2 profilen. Dvs, at SVUC Servicen bl.a. skal understøtte søgning, fremvisning, beholdningsoplysninger og bestillinger. ONE-2 profilen ligner meget den planlagte nye danZIG profil. DanZIG kompatible systemer teknisk vil derfor teknisk set også kunne anvende SVUC Servicen.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

De relevante punkter er selvstændigt på dagsordenen.

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Der blev ikke rejst nye spørgsmål.

ad. 6 SCAN

Leif henviste til Library of Congress's kommentar til Bath-profilen som DIRP, som om SCAN siger det samme, som der var argumenteret for i oplæg om SCAN til 23. møde; nemlig at Relation og Truncation ikke er relevante at udfylde for SCAN.

Med udgangspunkt i spørgsmålet om Truncation blev på foranledning af Hans Erik diskuteret om der ikke netop brug af trunkering ved SCAN kunne understøttes nogle faciliteter, som findes i nogle systemer - f.eks. ved at liste alle de titler (med antal hit), hvor ordet kvinder indgår. Modsat blev argumenteret for at specifikationerne i standarden ikke giver mulighed herfor. Det fremgår således at listen skal starte enten på den angivne tekststreng eller den sorteringsmæssigt efterfølgende tekststreng, som så findes i termlisten. Men trunkering som beskrevet kan dette ikke opfyldes.

Leif understregede at Hans Eriks forslag om brug af trunkering ikke hænger sammen med Bath-profilens brug af trunkering, som sammen med andre attributter bruges til at skelne mellem enkeltords-skan og sætnings-skan.

Konklusionen blev:

a) at danZIG på ZIG-listen støtter Library of Congress's ændrinsgforslag til Bath-profilen, således at Truncation og Relation ikke udfyldes

b) at danZIG senere tager spørgsmålet op vedrørende mere avancerede SCAN-ligende funktioner og andre faciliteter såsom Zoom.

c) at der til næste møde laves en specifikation af SCAN for alle USE-attributter, som indgår i danZIG-profilen.

Leif gentog i forlængelse af c) opfordringen til systemleverandører om at melde ud, hvis der nogle som har problemer med at levere SKAN-lister på enkelte attributter.

Ad a:,se:

http://www.lists.ufl.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0005e&L=z3950iw&F=&S=&P=64

ad. 7. Beholdning og bestilling

ad. 7A. Z39.50 Holdings Schema 1.1

Den af Leif reviderede Holdings Schema 1.1 er til reviewZIG-listen med frist til 30. maj 2000 - og der har indtil nu ikke været indvendinger. Vi kan derfor godt regne med at det ligger fast.

ad. 7B: Dansk specifikation

Bilag fra Leif udsendt 26. maj 2000. Leif redegjorde for at det havde været drøftet med en gruppe med repræsentanter for DFs Fjernlånsgruppe og BFs Referencefaggruppe (nedenfor benævnt ILL gruppen).

Det udsendte udkast blev gennemgået og fik følgende kommentarer:

side 4 og 6: udfoldning af 247/248 bør alene være delfelterne g, a og w.

side 9: 17.21 i ILL-Request skal være Mandatory (hvilket ledte til at i næste version skal Optional/Mandatory ikke være IPIG, men danZIG-profil). 15 i ILL-Request skal udfoldes.

side 9: 7.3.1 i ILL-Answer: vi beder ILL-gruppen om at definere indholdet af koderne.

side 10: 7.5.1 i ILL-Answer udfoldes.

side 11: 7.3.1 i Status-or-Error-Report: vi beder ILL-gruppen om at definere indholdet af koderne.

Leif foreslog følgende konklusion:

a) afsnittet om beholdning er færdigt med ovenstående justering

b) afsnittet om bestilling gennemskrives og diskuteres endnu engang med ILL-gruppen

c) en gennemskreven version sendes til diskussion på danZIG-listen herefter med en forpligtigelse for medlemmerne at melde evt. uenighed ud

d) specifikationen tages på dagsordenen på det næste danZIG-møde

Der var tilslutning til den fremlagte konklusion.

ad. 7C: XML Schema for Z39.50 Holdings Schema

Poul Henrik fremlagde det reviderede XML Schema for Z39.50 Holdings Schema.

Denne version anvender det seneste officielle udkast til Skema syntaks fra W3C.

De viste plancher kan ses her:

Selve skemaet kan finde via nedenstående link:

http://www.portia.dk/zholdings/index.htm

Desværre mangler der stadig den endelige version af XML Schema syntaksen, men der var enighed om at basere sig på den nyeste version. Der var enig opbakning til at dette XML Schema bør have et officielt ZIG-stempel. Dette bør rejses på det næste ZIG-møde.

ad. 7D: Workshop om implementering af Beholdning

Der blev konstateret interesse for spørgsmålet, men der var enighed at formen skulle være et ekstraordinært danZIG-møde med mulighed for at medtage gæster. Det blev drøftet om sproget skulle være engelsk, men dette blev overladt til Poul Henrik og Leif, som udformer et program. Udfra tilmeldingerne afgøres sproget. Leif gav udtryk for at hvis der kommer repræsentanter fra flere leverandører, der ikke er nordisk talende, bør workshoppen afvikles på engelsk. Poul Henrik og Leif kan overveje om workshoppen skal åbnes yderligere.

ad. 8. Ny DAN-1 use attribut

Den foreslåede nye DAN-1 use attribut nr. 21 svarende til en ny søgekode bs for børne/skole opstilling (felt 038 *a) blev godkendt.

ad. 9. Mødeplan

25. møde: 21. august 2000 kl. 9.30

26. møde: 26. september 2000 kl. 9.30

ad. 10. Evt.

Poul Henrik henledte opmærksomheden på ZIG mødet i juli i Leuven.

Se nærmere: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/leuven/