Referat fra møde i danZIG 21. august 2000 – 25. møde

Tid og sted: Mandag den 21. august 2000 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)

Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)

Ole Hulten, DC Informatik

Sebastian Hammer, Index data

Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus

Birthe Krog, DTV

Jørgen Pedersen, ICL

Ejnar Slot, BTJ

Afbud fra:

Hans Erik Büscher, MikroMARC

Uta Clausen, Dynix

Henrik Dahl, Dantek

Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker

Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København

Freddy L. Jørgensen, Scandoc it

Flemming Pedersen, DDE

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 24. møde
# Udsendt på danZIG-listen 8.6.2000

3.       Meddelelser
# Status for DEF katalog testen

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       Kryptering # Oplæg ved Poul Henrik, se: Z39.50 and Cryptography
# http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/leuven/presentations/poul-crypt.ppt

6.       Implementeringspørgsmål

7.       ZIG-møde juli 2000
# Se: ZIG Meeting, July 2000 - Leuven, Belgium Meeting Report (preliminary)
#
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/leuven/report.html

8.       SCAN
# Oplæg udsendt 31.7.2000 fra Rubina
# Kommentar udsendt af Flemming 14.8.2000

9.       Beholdning og bestilling
# Tilføjelse til danZIG-profilen: Beholdning og bestilling
# udsendt 1.7.2000 af Leif. Ses også på:
# Tilføjelse til danZIG-profilen: Beholdning og bestilling
# Kommentarer udsendt fra Flemming 8.8.2000 og Carsten H. Andersen 9.8.2000.
# Disse kommentarer er samlet i vedlagte notat af 14.8.2000.

10.    Mødeplan
# 26. møde: Forslag til ny dato: 9. oktober 2000 kl. 13.00
# 27. møde: Aftales

11.    Evt. 

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 24. møde

Godkendt.

ad. 3. Meddelelser

Leif meddelte fra DEF katalogstyregruppen:
DEF kat testen fortsætter her efter sommerferien med test af virtuelle samkataloger.
Endvidere er DTV og DBC bedt om at give deres bud på en gatewayservicedrift med enkel søgning, men med mulighed for at vælge flere baser med ét kryds. Hensigten er at give adgang via DEF vejviseren indenfor 26 forskellige emneområder.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Intet, som ikke er på dagsorden i forvejen.

ad. 5. Kryptering

Poul Henrik gennemgik præsentationen (se link ovenfor), som han havde forelagt ved ZIG-mødet i juli.
Konklusionen er at der ikke skal udvikles nogle specielle Z39.50 features, men at en Z39.50 løsning skal baseres på generelle værktøjer nærmere bestemt SSL ? Secure Socket Layer. Med et SSL-toolkit krypteres den samlede Z39.50 session. Poul Henrik skal forelægge et udkast til RFC på næste ZIG-møde i december 2000.
Det blev aftalt at Poul Henrik forelægger et udkast på næste danZIG-møde og derefter sender det til diskussion på ZIG-listen.

På forespørgsel konkluderede Leif at dette er den rigtige løsning med international fundering og baseret på generelle standarder. Og selv om en hurtigere løsning ville have være ønskelig a.h.t. bibliotek.dk, så vil denne være hurtigt på plads hurtigt nok til at det ikke vil påvirke implementering af beholdning/bestilling negativt.

ad. 6. Implementeringspørgsmål

Leif rejste spørgsmålet om forskellen mellem Bath-profilen og danZIG-profilen hvad angår specifikationen af søgning på forfatter. I Bath-profilen anvendes structure-attributes Phrase henholdsvis Word, mens vi i danZIG-profilen bruger Normalised-Name henholdsvis Un-Normalised-Name. Baggrunden for valget i danZIG-profilen var at vælge den rigtige og artige løsning.

Der var enighed om at vi ikke skal fastholde brugen af bruger Normalised-Name / Un-Normalised-Name, hvis det normale ude i den store verden er noget andet. Derfor blev aftalt at Leif sender en føler ud på ZIG-listen om dette spørgsmål og herefter laver et forslag til næste danZIG-møde.

Det blev i øvrigt bemærket at netop implementeringen af Normalised-Name / Un-Normalised-Name havde/har drillet i DEF-katalog testen. Leif nævnte at netop med Normalised-Name/Un-Normalised-Name skelnes der som det eneste sted i danZIG-profilen mellem forskellige indhold med den samme USE attribute (både fo=Forfatter og fb=Forfatter i beskrivelse). En omlægning vil derfor formentlig indebære at fb flyttes til DAN-1 som særskilt attribut.

ad. 7. ZIG-møde juli 2000

Poul Henrik henviste til det foreløbige referat (se link ovenfor) for detaljer. Han gav lidt ondt af sig om tidspunktet midt i sommerferien, men mente i øvrigt at det havde været en succes med den nye temaopdeling. De formelle ZIG-møder er nu den mindste del af arrangementet, så der bruges mindre tid til sofistikerede detaljediskussioner.

Der havde været en overordnet diskussion om Z39.50?s fremtid. Her havde været almindelig tilslutning til at semantikken på sigt bør adskilles fra transportprotokollen. Styrken i Z39.50 er primært de præcise specifikationer af indhold, mens det efterhånden ikke er uproblematisk at transportprotokollen er specifik for biblioteks m.m. miljøet. I denne sammenhæng blev nævnt SOAP (Simple Object Access Protocol), som i W3C sammenhænge synes at få en stor opbakning. Men SOAP er blot en meget enkel metode til remote procedure calls og der er ingen indholdsspecifikation.

ad. 8. SCAN

Rubina forelagde det udsendte oplæg. Der var almindelig tilslutning til oplægget. Til de konkrete kommentarer udsendt af Flemming var holdningen til den første mere redaktionelle, at det skulle indgå i redaktionen af en version 2.0 af danZIG-profilen, men at det foreliggende oplæg ikke skulle justeres. I forhold til Flemmings indholdsmæssige kommentarer kunne Leif umiddelbart tilslutte sig at Phrase skulle fjernes i forbindelse med USE 63 (Note). Om bemærkningerne om 1003 og 1005 ville han gerne have lov at gå i tænkeboks og herunder se det i sammenhæng med spørgsmålet refereret ovenfor under pkt. 6.

Konklusionen bliver at oplægget med en redaktionel justering (incl. USE 63, 1003 og 1005) ved Rubina bliver lagt på danZIG-hjemmesiden som den autoritative beskrivelse af SCAN med henblik på at dem skal indgå i en kommende version 2 af danZIG-profilen.

ad. 9. Beholdning og bestilling

De indkomne kommentarer blev gennemgået:

BEHOLDNINGSOPLYSNINGER: Forslaget blev tiltrådt således at formuleringen bliver: Der anvendes XML i forbindelse med beholdning.

FULDE OPLYSNINGER: Enighed om at B-4 udgår som option til trin 1 af danZIG-profilen. Med henblik på udfylding af B-4 på linie med B-2 og B-3 blev besluttet at alle systemleverandører skal levere en liste over dataelementer for eksemplarer (af seriepublikationer og monografier) med beskrivelse (hvis nødvendigt). De skal fremsendes inden tre uger til sekretæren. Leif sender en henvendelse til alle systemleverandører.

FÆLLES KATALOG-NIVEAU: Forslaget blev tiltrådt således at Netværksadresse får de to følgende bullets som underpunkter.

ID-nr FLERE STEDER: Betegnelse ID-nr ændres til Identifikator i lokalt system.

BIBPART: Enighed om at det bør være ens for seriepublikationer og monografier om antal eksemplarer oplyses. Da udgangspunktet for danZIG-profilen er at target skal oplyse forventet leverancedato i ServiceInfo, var der enighed om at antal eksemplarer for seriepublikationer slettes.

LEVERANCE AF BEHOLDNINGSOPLYSNINGER: Sebastian og Poul Henrik påtog sig at udarbejde en specifikation for hvordan at klienten spørger efter beholdningsoplysninger på de tre niveauer, som er specificeret i nærværende specifikation.

BESTILLING: Det præciseres at de fire transaktioner udveksles via Z39.50.

Konklusionen på punktet er at "Tilføjelse til danZIG-profilen: Beholdning og bestilling" de ovenfor nævnte justeringer foretages og at specifikationen bliver lagt på danZIG-hjemmesiden som den autoritative beskrivelse af beholdning og bestilling med henblik på at dem skal indgå i en kommende version 2 af danZIG-profilen.

Specifikation for hvordan at klienten spørger efter beholdningsoplysninger bliver et selvstændigt dokument, som også skal indgå i en kommende version 2 af danZIG-profilen.

ad. 10. Mødeplan

26. møde: 12. oktober 2000 kl. 9.30
27. møde: 20. november 2000 kl. 9.30

ad. 11. Evt.

Leif orienterede om en uformel workshop han havde afholdt uge før mødet. Formålet havde været at diskutere nye punkter, hvor der er behov for f.eks. udbyggede specifikationer.

Mere konkret var drøftet:
Søgning i/filtrering af beholdning.
Sortering: som forudsætning for merging af større sæt af poster.
Rankering: indikere relevans af poster i forhold til søgning.

Referat:  Leif Andresen

 

PS: Om til- og framelding m.v. til danZIG-listen, se på http://www.danzig.dk/danzig under "danZIG-listen"