Referat fra møde i danZIG 12. oktober 2000 – 26. møde

Tid og sted:
Torsdag den 12. oktober 2000 kl. 9.30, Dansk BiblioteksCenter

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)

Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)

Rubina K. Afzal, Biblioteksstyrelsen

Henrik Dahl, Dantek

Ole Hulten, DC Informatik

Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker

Birthe Krog, DTV

Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København

Flemming Pedersen, eHuset

Jørgen Pedersen, ICL

Ejnar Slot, BTJ

Anders Mortensen som suppleant for Sebastian Hammer

Afbud fra:

Hans Erik Büscher, MikroMARC

Uta Clausen, Dynix

Sebastian Hammer, Index data

Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus

Freddy L. Jørgensen, Scandoc it

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 25. møde
# Udsendt på danZIG-listen 25.8.2000

3.       Meddelelser og konferencerapporter m.v.
# Status for DEF katalog testen (Per)
# Bath-profil-møde 24-25 september 2000 (Poul Henrik)
# ONE-2 profilen - nyeste udvikling (Poul Henrik)
# ICAU-møde 19.9.2000 (Leif)
# Artikel om fremtidige netstandarder i VidenOm (Leif)
# Poul Henrik har lavet en instruktiv variant af XML
# Holdings Schema, se An annotated HTML version of the
# XML Schema på: http://www.portia.dk/zholdings

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde
# Kryptering
# Søgning og levering af beholdningsoplysninger (Sebastian og Poul Henrik)
# Normalised-Name/Un-Normalised-Name (Leif)
# -- Oplæg udsendt 1-10-2000 på danZIG-listen
# Beholdning B-4 - eksemplarspecifik information (Leif)

5.       Implementeringspørgsmål

6.       DAN-1 # Oplæg fra Leif til tilføjelser ses nedenfor

7.       Klient-relateret udvikling
# Oplæg fra Leif vil følge
# Stikord: sortering, rankering, krav til klienter angivelse
# af attributter

8.       XML ILL Schema # Poul Henrik præsenterer XML ILL Schema udviklet i ONE-2 regi
http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.htm
http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.xml

9.       Mødeplan
# 27. møde: 20. november 2000 kl. 9.30
# 28. møde: Aftales

10.    Evt. 

Referat 

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

ad. 2. Godkendelse af referat fra 25. møde

Godkendt

ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

a) Status for DEF katalog testen (Per)
I Pers fravær refererede Leif at de fire sidste (af de 12) DEF-biblioteker er kommet med og at en mere omfattende test nu er forestående. Der er forberedelser til at sætte en Web-to-Z39.50 gateway i drift som en del af DEFportalen med 26 emnespecifikke udvalg af biblioteksbaser, således at der kan vælges flere biblioteker med et hak i tre niveauer: de-mest-centrale, meget-noget-materiale, alle-biblioteker.

b) Bath-profil-møde 24-25 september 2000 (Poul Henrik)
Indledningsvis henviste Poul Henrik til den AccessY2K konference, som Bath-profil-møde blev holdt i sammenhæng med. Han henviste til oplæg SfX - en metode til samsøgning via både http og Z39.50. Se AccessY2K præsentationerne her:
http://nofish.library.mun.ca/accessy2k/Presentations.htm
Det drejer sig præsentationerne af Dan Chudnov,Todd Holbrook & Mark Jordan: "Open ejournal Linking Using jake (Jointly Administered Knowledge Environment)" Se artikel i dlib:
http://www.dlib.org/dlib/april99/van_de_sompel/04van_de_sompel-pt1.html
Bath Profil mødet vedtog at medtage nogle flere niveauer af beholdningsoplysninger:
Level-1: B2 (implies B1)
Level-2: C2 (implies C1)
Level 3: B4 and C4 (implies B3 and C3)
Der blev ikke truffet beslutning om evt. følger af denne på danZIG-mødet andet end at det medtages i overvejelserne om en version 2 af danZIG-profilen.
Poul Henrik gav et længere referat af mødet, men heldigvis er der siden kommet et officielt referat, som kan ses på:
http://www.nlc-bnc.ca/bath/bathminutes-sep00.htm
En beslutning på Bath-profil-mødet om håndtering af present i forholdelse med Holdings blev drøftet under pkt. 4b - se nedenfor.

c) ONE-2 profilen - nyeste udvikling (Poul Henrik)
Det er besluttet at ONE-2 profilen vil blive rettet ind, så den hænger sammen med Bath-profilen.

d) ICAU-møde 19.9.2000 (Leif)
Leif orienterede om et oplæg "Z39.50 New developments", som han havde givet på et møde i den internationale Aleph-brugergruppe. Baggrunden for orienteringen var for det først et budskab om at invitationer fra andre brugergrupper også vil blive positivt behandlet. Han deltager også med et Z39.50 oplæg på det næste møde i DDEfolk brugergruppen. For det andet orienterede han om nogle tanker om fremtiden for Z39.50: i korthed at selve transmissionen formentlig vil holde flyttedag til http og SOAP; men erfaringskapitalen i Z39.50 primært er den indholdsmæssige specifikation af BIB-1 (og DAN-1!), Holdings Schema etc.

e) Artikel om fremtidige netstandarder i VidenOm (Leif)
I DBCs blad VidenOm er der i nr. 3 2000 et indstik om Netstandarder, hvor Leif har en artikel, hvor også overfor refererede synspunkt om fremtiden for Z39.50 er beskrevet.

f) Poul Henrik har lavet en instruktiv variant af XML Holdings Schema, se An annotated HTML version of the XML Schema på:
http://www.portia.dk/zholdings

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

a) Kryptering
Ingen supplerende kommentarer.

b) Søgning og levering af beholdningsoplysninger (Sebastian og Poul Henrik)
Poul Henrik refererede en beslutning fra Bath-profil-mødet om håndtering af præsentation af beholdningsoplysninger. Det var blevet konkluderet at det var nødvendigt at udtrække en 'magic key' fra den bibliografiske post og med denne lave et opslag i Holdingsdatabase (som kunne ligge på en anden Z39.50-adresse). Dernæst kunne søgningen suppleres med søgning på Holdings-information før end klienten sender en present.
Leif indvendte hertil at vi i "Tilføjelse til danZIG-profilen: Beholdning og bestilling" vedtaget endeligt på 25. møde netop har præciseret at en oplysning fra DanBib om lokalt ID-nr samt lokal netværksadresse skal udleveres fra DanBib [i SiteLocation er targetLocationId ID-nr. i lokalt system og networkAddress er Netværksadresse (Z39.50 URL)]. Derfor kan vi nøjes med en PRESENT med angivelse af en specifikation af Holdings for at oplysningerne kan præsenteret i XML. Og i begge modeller mangler en specifikation for hvordan parametrene til en PRESENT efter Holdings skal se ud. Det må endvidere være targets egen opgave om den hente nogle data i en anden base.
Konklusionen blev at Poul Henrik og Leif skal se nærmere på spørgsmålet og komme med et løsningsforslag på næste danZIG-møde. Men også at vi er nødt til at følge med i forhold til Bath-profilen - i hvert fald må danZIG-profilen ikke være i strid med Bath-profilen.

c) Normalised-Name/Un-Normalised-Name (Leif)
Oplæg udsendt 1-10-2000 på danZIG-listen. Jf. i øvrigt pkt. 6 i referat af 25. møde.
Der ligger ikke klare meldinger fra Bath-gruppen. Derfor bibeholdes brugen af Normalised-Name indtil videre, mens brugen af Un-Normalised-Name af flere årsager droppes. Den bruges ikke i Bath-profilen, som anvender Word i stedet. For USE 1003 Author-name har danZIG-profilen indtil nu haft to søgekoder fra praksisreglerne tilknyttet (fo og fb) med forskellige attributkombinationer - og forskelligt dataindhold. Derfor udgår Incomplete-un-normalised for BIB-1 1003 Author-name i danZIG-profilen - jf. nedenfor pkt. 6 om DAN-1.

d) Beholdning B-4 - eksemplarspecifik information (Leif)
Leif redegjorde for at de indsamlede oplysninger ikke gav mulighed for nogle lette løsninger. Der er relativt store forskelle på de forskellige systemer (altså hvilke data, som de indeholder om eksemplarer) og der er ikke plads til en struktureret lagring af den traditionelle beholdningsprofil (filial-afdeling-opstilling-(delopstilling)). Materialet vil blive brugt som baggrund for et forslag om en profilering i forbindelse med version 2 af danZIG-profilen.

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Ingen nye spørgsmål.

ad. 6. DAN-1

Der forelå et forslag til tilføjelser til DAN-1:

22 = ef = Kontrollerede faglitterære emneord, ikke systemspecifikke
23 = es = Kontrollerede skønlitterære emneord
24 = mo = Musikopstilling
25 = fv = Forkortet version af punktbøger
26 = fb = Forfatter i beskrivelse

For 25 = fv og 26 = fb skal der ikke optræde som en "langord" udgave - d.v.s Phrase og Complete.
Samtidig udgår Incomplete-un-normalised for BIB-1 1003 Author-name.

Forslaget blev godkendt.

ad. 7. Klient-relateret udvikling

Oplæg fra Leif udsendt på danZIG-listen 9.10.2000.
Punktet blev udsat til 27. møde.

ad. 8. XML ILL Schema

Præsentation af XML ILL Schema udviklet i ONE-2 regi http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.htm http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.xml Punktet blev udsat til 27. møde.

ad. 9. Mødeplan

# 27. møde: 20. november 2000 kl. 9.30
# 28. møde: 8. januar 2001 kl. 9.30

ad. 10. Evt.

Den 09.10.2000 udsendte opsamling på diskussionerne på 25. møde om SCAN blev taget til efterretning - dog således at medlemmerne fik syv dage til at gøre indsigelse. [Da der ikke kom sådanne, er denne specifikation ophøjet til lov.]

Referat: Leif