Referat fra møde i danZIG 8. januar 2001 – 28. møde

Tid og sted:
Mandag den 8. januar 2001 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Henrik Dahl, Dantek
Hens-Henrik Felby, ICL (for Jørgen Pedersen)
Sebastian Hammer, Index data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Ole Hulten, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, eHuset
Lise Søderberg, BTJ

Afbud fra:
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Uta Clausen, Dynix
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Jørgen Pedersen, ICL
Flemming Steen Sørensen, DTV

 FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 27. møde
# Udsendt på danZIG-listen 3.1.2001

3.       Meddelelser og konferencerapporter m.v.

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde
# Klient-relateret udvikling

5.       Implementeringspørgsmål

6.       Referat fra ZIG-møde 6-8. december 2000, Washington, D.C.
# Se: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/dc2000/
# Referat fra Leif udsendt 3.1.2001

7.       XML ILL Schema
# Præsentation af XML ILL Schema udviklet i ONE-2 regi
# http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.htm
# http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.xml
# Punktet blev udsat til 28. møde.

8.       Ikke-MARC databaser og danZIG-profilen
# Oplæg fra Leif udsendes.

9.       danZIG-profilen
# Version 1 afrunding og version 2 hvordan gør vi
# Indledende drøftelse

10.    Mødeplan
# 29. møde: 26. februar 2001 kl. 9.30
# 30. møde: fastlægges

11.    Evt.

 ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

ad. 2. Godkendelse af referat fra 27. møde

Hans Erik Büscher havde i sit afbud gjort opmærksom på at hans forslag på mødet om en mere specifik målsætning og en klar faseinddeling af aktiviteter ikke var nævnt. Med denne tilføjelse blev referatet godkendt.

ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

Leif meddelte at 3. og sidste fase i DEF katalogtesten nu var i gang og bliver afsluttet i januar 2001. Denne fase omhandler samsøgning i flere ressourcer..

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Punktet Klient-relateret udvikling blev drøftet. Henrik spurgte om ikke kravet om alle 6 attributter er for hårdt. Poul Henrik kommenterede at Bath-profilens krav er hårdere end danZIG-profilens, idet Bath kræver at alle 6 attributter er udfyldt, mens danZIG kræver at en server kan håndtere alle seks.

Om oplægget drøftet på sidste mødet blev endvidere konkluderet at de øvrige punkter for nærværende var at betragte som spørgsmål, der var drøftet uden aktuel beslutning.

Denne diskussion gav anledning til en længere debat om forholdet til Bath-profilen. Det har i et års tid været hensigten at danZIG-profilen skulle tilpasses Bath-profilen, således at Bath er en ægte delmængde af danZIG. Dette er en hensigtserklæring, som vi med justeringerne på oktober 2000 mødet er gået i gang med.

Endvidere blev drøftet det forhold at Bath i virkeligheden definerer krav til klienter, mens danZIG entydigt definerer krav til servere.

Der var enighed om at hensigten om tilpasning er rigtigt, men at det på den anden side er vigtigt at få præciseret evt. afvigelser fra denne (jf. ovenfor om de 6 attributter). Der var endvidere enighed om at det var vigtigt at prøve at påvirke Bath-profilen, således at uoverensstemmelser kunne justeres på denne måde.

Det blev aftalt at Sebastian, Poul Henrik og Leif skal komme med et oplæg til næste møde om initiativer med henblik på at påvirke Bath-profilen.

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Henrik rejste spørgsmålet om søgninger skal overføres som CCL eller RPN.

Konklusionen blev at det er RPN.

Det skal bemærkes at der her er tale om den tekniske overførelse - ikke brugergrænsefladen.

ad. 6. Referat fra ZIG-møde 6-8. december 2000 , Washington, D.C.

Referat fra Leif udsendt 3.1.2001 var udsendt på danZIG-listen. (Tilføjet: se bilag nedenfor)

Det bemærkes at vores forslag til syntaks for Holdings retrieval blev godkendt med den modifikation at koderne blev forkortet og at der tilføjes en kode for MARC-holdings. D.v.s. at vores forslag til elementSetName: HoldingsESN-B1, HoldingsESN-B2 etc. blev kortet ned til B1, B2, B3 etc. - samt M for MARC-holdings. Endvidere skal der i specifikationen stå at klienten bør udfylde preferredRecordSyntax med OID 1.2.840.10003.5.109.10 for XML. Det blev endvidere slået fast at Z39.50 Holdings Schema version 1.1 indeholder XML Holdings Schema.

ad. 7. XML ILL Schema

Poul Henrik præsenterede XML ILL Schema udviklet i ONE-2 regi. Han bemærkede at der er en aktuel strid om ILL-transaktioner skal være BER-encoded eller XML-encoded. Poul Henrik foreslog at vi i danZIG bruger XML-encoded ILL-transaktioner. Det vil formelt være en afvigelse i forhold til Z39.50/ILL Profile 1, som vi bygger på. Men denne er ikke eksklusiv, således at vi godt kan afvige på et punkt uden at droppe den helt.

Det blev aftalt at Poul Henrik forslag om at danZIG bruger XML-encoded ILL-transaktioner behandles på næste møde.

ad. 8. Ikke-MARC databaser og danZIG-profilen

Oplæg fra Leif udsendt fredagen før mødet

Der var en drøftelse af om dette område overhovedet skal behandles af danZIG. Sebastian nævnte at der er et behov hos kredse, som har data liggende i Dublin Core format og at vi derfor burde kontakte kredse uden for bibliotekerne (museer og arkiver blev nævnt) inden der i danZIG fastlægges en norm.

Punktet drøftes yderligere på næste møde.

ad. 9. danZIG-profilen

Henrik havde i et indlæg på danZIG-listen kort inden mødet kritiseret dokumentationsniveauet af danZIG-profilen. Der var på mødet enighed om at dette burde hæves. Leif fremlagde et arbejdspapir, som indeholdt referatuddrag af beslutninger, som indeholdt ændringer og præciseringer i forhold til profilen. Han tilføjede at de forskellige dokumenter, som indgår i profilen, er opdateret på forskelligt niveau.

Der var enighed om at ét dokument med oversigt over justeringer (en tilvækstliste blev det kaldt) under alle omstændigheder vil være et brugbart dokument og Leif påtog sig at gennemskrive det foreliggende til en sådan status.

Derudover Poul Henrik og Leif sig på dette grundlag at vurdere om arbejdet med en version 2.0 ville tage så lang tid, at en version 1.3 af den tekniske specifikation ville være fornuftig at bruge tid på.

Der blev konkret aftalt en afpudsning af justeringen af profilen vedr. attribut 1003 Author-name, således at der tilføjes Single-word med Structure Attribute value = 2 (Word) og Completeness Attribute value = 1 (Incomplete-subfield).

Henrik præsenterede et forslag om to justeringer:
a) at PresentRequest skal understøtte segmentation
b) at Concurrent Operations skal understøttes for bedre at understøtte flere TCP/IP forbindelser og minimere antallet af round-trips.

Sebastian mente at der ville være en uforholdsmæssig lille gevinst.

Det blev aftalt at Henrik sender en beskrivelse af forslagene til danZIG-listen.

ad. 10. Mødeplan

29. møde: 26. februar 2001 kl. 9.30
30. møde: 30. april 2001 kl. 9.30

ad. 11. Evt.

Intet at bemærke.

Referat: Leif

 

 

Rapport fra december 2000 ZIG-møde

Rapport fra December 2000 ZIG-møde

ZIG-mødet 6-8. december 2000 på Library of Congress, Washington D.C. bestod af en to plenummøder, et antal focus-sessions samt et enkelt break-out meeting.

Flere af præsentationerne på mødet er nu tilgængelige på:
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/dc2000/presentations/presentations.html

Der er nedenfor henvist til præsentationer blot med disses navn.

HOLDINGS
Umiddelbart er det absolut vigtigste set med danZIG-øjne at ZIG-plenum i fredags tog en række beslutninger i relation til beholdning:

Der var en lidt rodet diskussion omkring disse punkter, men der var ingen som på anfordring ville udtrykke at de påtænkte at implementere Holdings i GRS-1.

FEM ÅRS REVIEW AF Z39.50 STANDARDEN
Som normalt i standardorganisationer skal Z39.50 i år 2000 udsættes for et review, som har til formål at sikre at gældende standarder er aktuelle. Maintenance Agency arbejder på en formel ajourføring med sletning af OSI-henvisninger og nogle aldrig implementerede features.

Z39.50's FREMTID
Der var en række oplæg, som på forskellig vis relaterede sig til fremtiden for Z39.50. Denne standard er sådan set et alderstegen sag, som stod i sin manddoms pragt før end faderen til WWW havde samlet sin første Mosaic.

Ray Denenberg gennemgik i NISO Survey Responses en række besvarelser fra NISO's medlemmer om hvad de mener om Z39.50. Der er mange plancher, som afslører en hel del forvirring.

På det indledende plenum var det nogle "Provokerende præsentationer" af John Kunze Future-Proofing Z39.50, Poul Henrik's Z39.50 Issues og Matthews Doweys Provocative Points. Man kan ikke sige at der var et entydigt billede, der blev tegnet - andet end at der nok er grund til at overveje den fremtidige udvikling.

Der arbejdes i W3C med et søgesprog til XML - XML Query Language. Oplægget herom ligger i skrivende stund endnu ikke tilgængeligt. Der er iflg. Working Group's egen tidsplan et års tid til at arbejdet er færdigt. Det er derfor for tidligt at sige noget færdigt om resultatet. Selvom XQL måske ikke vil bibringe noget egentligt nyt til Z39.50, kan der alligevel være mere politiske grunde til at adoptere XQL. Men min foreløbige konklusion er også her at vi skal følge med i hvad der ske og vente med egentlige konklusioner.

Der blev i ez39.50: SOAP & Z39.50 fremlagt et eksperiment med at benytte SOAP til at bære søgninger m.v.. Poul Henrik kan bidrage med mere om dette, da har er medansvarlig. Der blev ikke taget nogen beslutninger, men til slut under dette punkt tog Ray Denenberg ZIG Maintenance Agency kasketten af og beholdt Library of Congress's kasket på og erklærede af LC sammen med nogle få andre ville arbejde videre med dette aspekt.

Men om fremtiden bliver SOAP er nu ingenlunde sikkert. Der er et andet arbejde i gang - W3C XML Protocol - i kort form blot XP. Det er ikke utænkeligt at vi på lidt længere sigt vil snakke om XP fremfor SOAP. Men set med vores øjne er forskellen også ens. Det er tale om en mere generel metode (læs: via http) til remote procedure call. Undervejs blev http benævnt som mere moderne end Z39.50. Det synes jeg egentlig er noget ævl, men at den er langt mere udbredt er jo korrekt nok.

Hvad er så konklusionen på diskussionerne om fremtiden for Z39.50? Udover en aftale om et særligt ZIG-møde i maj 2001 back-to-back til en NISO-workshop om standardens fremtid, kan det efter min opfattelse udtrykkes således:

Der ses et vadested forude. Ingen er indtil nu trådt ud i vandet - mange snakker om at det nok er vådt og enkelte har pirket i det våde sand med en pind, men i forskellige retninger. Men formentlig vil nogle planlægge at soppe lidt på prøve i løbet af foråret.

Hvad gør vi ved det? Svaret er foreløbig: ikke rigtigt noget i forhold til SOAP, XP, XQL m.v. - men til gengæld en del i forhold til XML. Opgaven nu og her er at få implementeret Z39.50 Holdings Schema og i forlængelse heraf bestilling. Begge dele vil ikke blive berørt at de diskuterede mulige ændringer og indeholder markante funktionalitetsløft for bibliotekerne.

BIB-2 / NY ATTRIBUTARKITEKTUR
Der lå umiddelbart før mødet et 4. udkast til BIB-2. Nu er BIB-2 skåret ned til kun at tilføje et begrænset antal nye USE-attributter til de overliggende i Ultility Attribute Set og Cross-Domain Attribute Set. Derimod tilføjes der til de fleste en række kvalifikatorer.

I udkastet var der nogle få søge attributter, som var udelukket og henvist til et MARC-attributsæt. De fleste blev trukket tilbage til BIB-2 efter jeg havde argumenteret for at det i realiteten ville binde til MARC21.

BIB-2 er principielt ikke et ZIG-anliggende, men er indtil nu behandlet på break-out meetings i forbindelse med ZIG-møder. Der var tanker om mere formelt at hænge det op på f.eks. ISO / TC46.

Det fremlagte MARC-attributsæt (1. udkast) giver mulighed for at udtrykke en søgning direkte og præcist på MARC-formatet: et specifikt felt, delfelt og specifikke indikatorer. Jeg må indrømme at jeg ikke kan se formålet. Ganske vist vil man kunne udtrykke en hysteriske specifik søgning, men det står mig ikke klart hvem der skulle være glad for det. Og de ganske få katalogiseringsfanatikere, der måske alligevel kunne glæde sig, er ikke grund til en almen implementering. Og mig bekendt er der ikke nogen af systemerne på det danske marked, som ville kunne understøtte det uden voldsomt besvær.

I virkeligheden tror jeg at BIB-2 vil få en tilsvarende skæbne og dermed også implementering af den nye attribut arkitektur. Jeg har ikke set nogen klar indikation af nogen som helst i library-community, som vil implementere. Den primære bruger af STAS-attributsættet (Chemical Abstracts) sagde direkte at de ikke ville migrere STAS til den nye attribut arkitektur. Derfor er min holdning ikke blevet ændret: vi venter og ser!

USE ATTRIBUTTER
Der var to forslag til nye BIB-1 attributter, Sears og et statsligt publikationsnummer fra Texas. Det første blev godkendt, men der var debat om det andet, ikke mindst i det lys at der findes 46 af slagsen i USA. Jeg tillod mig at sige at det rigtige ville være at de lavede deres eget attribut-sæt a la DAN-1. Resultatet blev at forslag blev trukket tilbage til nærmere overvejelse. Dette skal sikkert ses i lyset af en beslutning at lave en USA-pendant til danZIG-profilen i form af en officiel NISO-standard. Den skal bygge på Bath-profilen, men parallelt med danZIG-profilen være en ægte delmængde af Bath-profilen.

En interessant deltalje i denne sammenhæng er at man i USA er begyndt at arbejde på en pendant til Praksisregler for søgeveje, som et hjælpeværktøj til at kunne opfylde i første omgang Texas-profilen.

Z39.50 URL
Udover en oversigt over hvad Z39.50 URL'en - Z39.50 URLs - History and Overview - var der en diskussion af nogle ideer om at kun lægge flere ting ind i URL. Nu kan man adressere en post direkte, men der blev foreslået også at kunne gemme en søgning i selve URL'en. Jeg synes ikke at det var særlig interessant. Når man har lavet en Z39.50 server er det vel for at benytte styrken i Z39.50 (som bl.a. er muligheden for præcise søgninger) og ikke for at lave ANY-søgninger, som mere enkelt kan pakkes ind i en WWW URL efter spørgsmålstegn - jf. mange søgemaskiner og f.eks. også bibliotek.dk.

EXPLAIN
En focus-session gav forskellige vinkler på Explain udfra udsagn fra flere om at Explain er for indviklet.
Her blev ONE2-projektets Explain Lite omtalt nærmere - se Explain Lite - Research and Development activity in the ONE2-Project. Det er model med nogle XML-filer med nogle færre oplysninger end en fullblown Explain-implementering. Her blev også omtalt UDDI, som er planer om en web-baseret struktureret beskrivelse af en server (ikke kun Z39.50). Der var ikke nogen entydig konklusion, men der blev annonceret en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med en justering af Explain-konceptet.

På nuværende tidspunkt er det at der ikke aktuelt er grund til at kaste os ud i en specifikation på dette område. Skulle dette initiativ munde ud i noget mere funktionelt, kan vi vælge at følge det. Eller vi kan overveje et hoppe på noget a la Explain Lite. Men i hvert fald ikke før end at der er en officiel specifikation, som vi i givet fald kan bygge på.

VIRTUELLE BIBLIOTEKER
Der var en focus-session om virtual libraries. Det første indlæg var Sebastians fremlæggelse af samsøgningprojektet for Biblioteksstyrelsen - Parallel searching. Sagt i kort begreb har den vist at en samsøgning på 100 servere ikke afslører flaskehalse af tekniske karakter i kommunikationen mellem en klient og 100 servere. Der er derfor grund til at fokusere nærmere på hvordan en klient kan behandle en sådan mængde af information. Problemerne kan listes således:

I realiteten betyder det at man må erkende at virtuelle kataloger ikke alene kan ses som emulering af en fysisk katalog - og måske ikke særligt interessant, når man som vi har i Danmark faktisk har et fysisk union catalog.

Herefter fremlagde jeg Integration of ILL and Z39.50 med en beskrivelse af den integrerede danske løsning med søgning - beholdningspræsentation og bestilling i én session.

Herefter præsenterede Barbara Shuh i Interlending Scenarios en anden model, som blev præsenteret som en vision. Hovedpointen var at der blev anvendt flere forskellige protokoller undervejs i processen:

I præsentationen indgik derudover den videre gang med ILL-transaktioner frem og tilbage.

Det primære her at der ikke blev præsenteret et alternativ relevant for danske forhold. NCIP-lookup er ikke en søgning, men alene et opslag på nogle basale information om en enhed (det var uklart for mig om det er på eksemplar eller bibliografisk niveau). D.v.s. at NCIP lookup ikke dækker noget, som Holdings ikke også dækker og NCIP dækker langt mindre end Holdings. Det viste sig at baggrunden var en formodning om at de ikke får de lokale biblioteker til at understøtte Z39.50 Holdings Schema - og dermed heller ikke til at støtte Bath-profilen. Der er en pointe heri, da Barbara Shuh er ansvarlig for Maintenance Agency for ILL-standarderne på Canadian National Library og samme bibliotek også er Maintenance Agency for Bath-profilen.

NCIP er en standard under udvikling i en komite under den amerikanske standardiseringsorganisation NISO og står for NISO Circulation Interchange Protocol. Som det fremgår ovenfor mener jeg ikke at den er relevant i denne sammenhæng, men bemærk at samme standard også indeholder standard for udveksling af udlånsoplysninger mellem et udlånssystem og en selvbetjeningsstation.

AFSLUTNING
Nærværende referat er principielt blot mine indtryk fra ZIG-mødet og de anførte konklusioner er kun mit eget ansvar. De to øvrige danske deltagere - Sebastian Hammer og Poul Henrik Jørgensen - har set et udkast, men kan altså ikke hænges op på indholdet. Til gengæld kan de kommentere/tilføje/uddybe på danZIG-mødet 8.1.2001.01.02

Leif Andresen