Referat fra møde i danZIG 26. februar 2001 – 29. møde

Tid og sted:
Mandag den 26. februar 2001 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Henrik Dahl, Dantek
Hens-Henrik Felby, ICL (for Jørgen Pedersen)
Sebastian Hammer, Index data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Hans Meulengracht-Madsen, DTV
Flemming Pedersen, eHuset
Lise Søderberg, Axiell Book-IT

Afbud fra:
Carsten H. Andersen, DBC Medier
Uta Clausen, Dynix
Ole Hulten, DC Informatik
Gert Jensen, SIRSI
Jørgen Pedersen, ICL

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 28. møde
# Udsendt på danZIG-listen 26. januar 2001

3.       Meddelelser og konferencerapporter m.v.

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       Implementeringspørgsmål

6.       danZIG-profilens version 1
# De to oplæg udsendt 19. februar 2001 drøftes.
# A) Forslag om en opdateret specifikation
# B) Tegnsætproblematikken

7.       Kodning af ILL-transaktioner
# Poul Henriks forslag om at danZIG bruger XML-encoded
# ILL-transaktioner drøftes - jf. referat af 28. møde
# pkt. 7.
# Præsentation af XML ILL Schema udviklet i ONE-2 regi
# http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.htm
# http://www.portia.dk/pubs/ill/schema/illv2/illv2.xml

8.       Dublin Core og danZIG-profilen
# Videre drøftelse jf. referat af 28. møde pkt. 8.

9.       danZIG-profilens fremtid
# Forholdet til Bath-profilen. Hvordan kan vi påvirke
# Bath-profilen (jf. referat af 28. møde pkt. 4) og
# hvordan skal en version 2 udarbejdes.

10.    Registrering af targets
# Biblioteksstyrelsen vil omlægge registreringen af
# danske targets og vil derfor gerne have kommentarer
# om hvilke data, som fremover bør registreres.

11.    Mødeplan
# 30. møde: 30. april 2001 kl. 9.30
# 31. møde: fastlægges

12.    Evt.

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 28. møde

Referat fra 28. møde udsendt på danZIG-listen 26. januar 2001blev godkendt.

ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

Leif meddelte flg. tilføjelser til medlemslisten:
Gert Jensen, SIRSI, som er begyndt at markedsføre Unicorn.

Carsten H. Andersen, DBC Medier, der markedsfører Integra og Mikromaster. Systemafdelingen er fra starten af 2001 en del af DBC Medier og dermed adskilt selskabsmæssigt fra DBC. Det betyder at Poul Henrik alene repræsenterer DBC og specielt DanBib i danZIG.

Hans Meulengracht-Madsen meddelte at han havde overtaget DTVs plads i danZIG.

Lise meddelte at BTJ havde indgået et samarbejde med Axiell, således at hun for eftertiden repræsenterer Axiell Book-IT.

Leif meddelte at udviklingsplanen for bibliotek.dk nu ligger på Biblioteksstyrelsens hjemmeside.

Poul Henrik orienterede om et ELAG-møde i Prag. Han lovede at udsende yderligere information til listen.

Næste ordinære ZIG-møde forventes at blive afholdt i starten af oktober i England. Der er således ikke møde i maj.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Intet som ikke er optaget på dagsordenen i øvrigt.

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Leif tog et spørgsmål om implementering af Holdings op på grundlag af en henvendelse fra Flemming.

Flere Enumeration og Chronology elementer. I version 1.1 (og tidligere) er der kun mulighed for at angive eet element i Enumeration og Chronology, hvilket er ulogisk, ad der så ikke både kan angives f.eks. årstal og nummer. Der var enighed om at det ikke kunne passe. Derfor anbefaler danZIG at der gives mulighed for flere samtidig. Leif og Poul Henrik vil sørge for at det implementeres i næste version af Z39.50 Holdings Schema.

Det blev endvidere konstateret at der altid skal være en Bibpart for monografier for at kunne inkludere Serviceinfo.

Henrik rejste spørgsmålet om hvordan man kan angive ?find alle poster med søge fo? (f fo=?). Det vil i givet fald være en ny relationsoperator. Der var en diskussion om det vil være en reelt nyttig funktion. Det blev aftalt at Henrik kan udsende oplæg inden næste møde.

Henrik havde udsendt to oplæg om dels samtidig opgaveløsning og kortest mulige svartid. Hans Erik mente ikke at det ville være relevant at lade det foreslåede indgå i danZIG-profilen. Sebastian havde tilbudt at indgå i en test. Det blev derfor besluttet at diskutere oplæggene igen efter en sådan test.

ad. 6. danZIG-profilens version 1

De to oplæg udsendt 19. februar 2001 blev drøftet.
Det stillede forslag om en opdateret specifikation blev godkendt. Det blev endvidere besluttet at spørgsmålet om hoved/bindposter skal drøftes igen, da der blev rejst tvivl om den beskreven model i opsamlingen fra et tidligere møde var korrekt. Det blev aftalt at hver systemleverandør fremsender en beskrivelse til sekretæren.

Der var en længere diskussion om det udsendte oplæg om tegnsætproblematikken. Konklusionen blev at der ikke gøres noget.

ad. 7. Kodning af ILL-transaktioner

Der var principiel tilslutning til at danZIG bruger XML-encoded ILL-transaktioner.

Det blev aftalt at formand og sekretær sammen med Flemming finder en formulering, der tilgodeser at eHuset i første udgave anvender BER-encoding.

ad. 8. Dublin Core og danZIG-profilen

Der var enighed om at Dublin Core i en form og omfang som det på 28. møde fremlagte oplæg skal indgå i version 2 af danZIG-profilen i Functional Area C.

ad. 9. danZIG-profilens fremtid

Leif havde udsendt et oplæg af 22. februar 2001. Der var tilslutning til oplægget, som indebærer at Bath-profilens struktur følges og forskelle præciseres.

En yderligere debat af hvordan kan vi påvirke Bath-profilen (jf. referat af 28. møde pkt. 4) blev hensat til at der forelå et første udkast til version 2 af danZIG-profilen.

ad. 10. Registrering af targets

Leif orienterede om at Biblioteksstyrelsen vil omlægge registreringen af danske targets og vil derfor gerne have kommentarer om hvilke data, som fremover bør registreres. Poul Henrik ønskede at det blev et struktureret XML-dokument og pegede på Explain Light og VSDL. Henrik pegede på at der bør defineres præcise termer.

Der blev aftalt at yderligere kommentarer kan indsendes til Leif inden 14 dage.

ad. 11. Mødeplan

30. møde: 2. april 2001 kl. 9.30
31. møde: 11. juni 2001 kl. 9.30

ad. 12. Evt.

Intet at bemærke.

Referat ved Leif Andresen