Referat fra møde i danZIG 2. april 2001 – 30. møde

REFERAT af 30. danZIG-møde:

Tid og sted:
Mandag den 2. april 2001 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:
Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Carsten H. Andersen, DBC Medier
Henrik Dahl, Dantek
Hans-Henrik Felby, ICL Invia
Sebastian Hammer, Index data
Ole Hulten, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Flemming Pedersen, eHuset
Lise Søderberg, Axiell Book-IT

Afbud fra:
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Hans Meulengracht-Madsen, DTV
Heike Schmid, Dynix
Gert Jensen, SIRSI

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 29. møde
# Se http://www.bs.dk/danzig/20012602.htm

3.       Meddelelser og konferencerapporter m.v.

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       Implementeringspørgsmål

6.       Samspil lokalsystemer og bibliotek.dk.
Lånercheck og bestillinger i egen bestand
# Oplæg fra Poul Henrik: NISO Circulation Interchange
# Protocol og Bibliotek.dk udsendt 25.3.2001

7.       danZIG-profilen og flerbindsværker
# Med lidt held kommer der et oplæg ud fra Leif
# i løbet af fredag 30.3.2001

8.       Opsamling på DEFkat
# DEFkat testens fase 3 og betatest af DEFkat
# gateway service

9.       Mødeplan
# 30. møde: 30. april 2001 kl. 9.30
# 31. møde: fastlægges

10.    Evt.

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 29. møde

Referat fra 29. møde blev godkendt.

ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

CNI Spring 2001 Task Force Meeting i Washington 9-10 april 2001
Poul Henrik er sammen med Pat Stevens fra OCLC og Ray Denenberg fra Library of Congress er inviteret til at holde et foredrag om "XML and Protocols" førstkommende tirsdag i Washington.
Det giver mulighed for at diskutere bl.a. indholdet af dagsordenens pkt. 6 med nøglepersoner som Bill Moen, Ray Denenberg (chef for Z39.50 maintenance Agency) og Pat Stevens (chef for NISO CIP komiteen).
http://www.cni.org/tfms/2001a.spring/PBrief5-2001Stf.html

Publishing & Library Conference Asia i Singapore 24-25 april 2001
Endvidere er Poul Henrik inviteret til at holde seminarer om Z39.50 og "Connecting Libraries in the New Millenium" 18-26 april i Singapore.
http://www.aibf.com.sg/indexA.htm
Deltagerkredsen fra danZIG vil sandsynligvis være begrænset; men Poul Henrik efterlyste i den forbindelse informationer fra danZIG leverandørerne om relevante Z39.50 produkter, som Poul Henrik evt. kan omtale for deltagerne i Singapore.

ELAG2001 i Prag 6-8 juni 2001
Poul Henrik har et indlæg om "XML Standards & Library Applications" ved ELAG 2001 konferencen. ELAG omfatter i øvrigt en lang række relevante (gratis) seminarer om FRBR etc. med gode muligheder for faglige kontakter med ligesindede.
http://alex.stk.cz/elag2001

Nord I&D 30. Maj - 1. Juni 2001 i Reykjavik
http://www.bokis.is/iod2001/programme.html
Her har både formand og sekretær oplæg om henholdsvis "Free Access for Everyone to Danish National Union Catalogue" (Leif) samt "Cataloguing with XML, RDF, and IFLA FRBR".

ONE-2 User Trials Seminar 30. marts 2001 i Budapest
ONE-2 starter i løbet af den næste måneds tid brugertest omfattende bl.a. ZIG Holdings XML Schema og Z39.50/ILL Profile 2. Evt. interesserede testbrugere kan finde nærmere oplysninger herunder.
http://www.one-2.org/usertrial
British Library sammen med Nationalbiblioteket i Rom og Universitetsbibliotekerne i Rom og Pavia samt biblioteket i Perugia tester Shared Cataloguing via Z39.50 Union Catalogue Profile med teknisk bistand fra Crossnet, DBC og Portia fra begyndelsen af maj. Katalogiseringsforsøget er ikke åbent for andre deltagere.

ZIG Møder August og Oktober 2001:
Leif nævnte at næste ordinære ZIG-møde bliver 3-5. oktober 2001 i Boston Spa, England. Der planlægges endvidere en specialmøde om "the future of Z39.50" i forbindelse med IFLA-mødet i Boston i August 2001.

Ny Repræsentanter:
Leif meddelte flg. ændring til medlemslisten: Hans-Henrik Felby repræsenterer fremover ICL Invia.
Desuden har Heike Schmid overtaget Dynix's plads fra Uta Clausen.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Der blev spurgt til forhandlingerne med eHuset (jf. pkt. 7 referat af 29. møde). Svaret fra Leif og Poul Henrik var at de ikke havde fundet sted endnu, men at der var indholdsmæsssig konsensus.

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Intet som ikke er optaget på dagsordenen i øvrigt.

ad. 6. Samspil lokalsystemer og bibliotek.dk. Lånercheck og bestillinger i egen bestand

Indledningsvis understregede Leif at der her er tale om drøftelse før der er truffet beslutning om udviklingen af bibliotek.dk - også fordi en praktisk implementering af samspil lokalsystemer##bibliotek.dk kræver udvikling i lokalsystemerne. Der har været overvejelser om at anvende ISO ILL til lånercheck og bestilling-i-eget-bibliotek. Det har måttet forkastes, da det ville være regulær voldtægt af standarden - en anvendelse som det vil være svært at integrere i en række lokalsystemer. Endvidere bemærkede Leif at en kombination af standarder, som der nu lægges op til, efter Biblioteksstyrelsens opfattelse bør behandles i danZIG. Dette selvom andre end Z39.50 standarden anvendes, da det vigtige må være funktionen, ikke den i virkeligheden tilfældige standard.

Poul Henrik forlagde oplægget: NISO Circulation Interchange Protocol og Bibliotek.dk. Der var i forvejen udsendt et oplæg 25.3.2001 og efterfølgende sent 2.4.2001 blev PowerPoint-oplægget udsendt på danZIG-listen. Der lægges op til at NCIP anvendes til lånercheck og bestillinger i egen bestand. Poul Henrik nævnte at selvom LDAP har været nævnt i sammenhæng med lånercheck, så er LDAP blot en bæreprotokol. NCIP-data vil kunne transporteres via LDAP, men han mente ikke at det ville være specielt hensigtmæssigt.

Carsten rejste spørgsmålet om Holdings bør integreres i NCIP. Hertil kommenterede Sebastian at der en pointe i at søgning og beholdning håndteres i sammenhæng, idet det giver mulighed for at filtrere på beholdning som led i søgninger.

Flemning nævnte mulighederne for sikkerhedsproblemer i forbindelse med en NCIP-løsning over http.

Lise efterlyste en handlingsplan, idet hun påpegede faren for at konsekvensen af dagens diskussion kunne være at udviklingen på området går i stå i længere tid. Dette kommenterede Leif med at det er oplagt at udvikling af ISO ILL kan gå i stå, men at der ingen grund er til at stoppe nogen udvikling af Z39.50 Holdings Schema. Han gav tilsagn om at der til næste danZIG-møde skal foreligge en handlingsplan.

Niels spurgte om hvorfor bestillinger i egen bestand overhovedet skal sendes videre, idet han nævnte den netop gennemførte viderestillling. Derfor mente han der burde fokuseres på lånercheck og dernæst låner-initeret fjernlån.

Det blev konkluderet at det bør undersøges nærmere om NCIP kan anvendes til lånercheck og bestillinger i egen bestand og evt. bestillingsønsker til andre biblioteker (som evt. vil resultere i en ILL-bestilling). Inden næste møde gennemføres ved Poul Henrik og Leif en række nærmere undersøgelser.

ANSI/NISO Z39.83 Circulation Interchange Protocol (NCIP):
http://www.niso.org/pdfs/ncipdstu.pdf

ad. 7. danZIG-profilen og flerbindsværker

Der var udsendt et oplæg ud fra Leif på listen sent 1.4.2001. Leif startede med at resumere oplægget.

Det grundlæggende problem viste sig at være at de fleste systemer har gjort bindposterne søgbare incl. data fra hovedposten (ikke mindst titel herfra) og blindet hovedposten søgemæssigt. En søgning på en hovedpost-titel giver derfor i disse systemer hit på (f.eks.) 2 bindposter. Problemet kommer når disse data skal overføres i en present response, idet en søgning med to hit ikke kan resultere i tre poster.

Det betyder at en meget tiltrækkende model - nemlig at overføres Hovedpost, bindpost1 og bindpost2 - ikke er mulig.

Derfor blev drøftet den mulighed at justere danMARC2, således at det blev tilladt over overføre (i eksemplet) 2 bindposter, som hver især er beriget med hovedpostdata. Der var enighed om at denne model ville indeholde en række problemer.

Der var derfor overvejende stemning for at vælge den rene model:
Ved en søgning som i ovennævnte eksempel, overføres som svar på en Present Request de rene danMARC2 bindposter. Det er så op til klientimplementeringen at behandle data, således at der inden præsentation for brugeren søges på hovedpost og henter denne til klient med henblik på præsentation for brugeren.

Dette er ikke en endelige konklusion, idet det blev aftalt at spørgsmålet behandles igen på næste møde. Det er naturligvis tilladt at udveksle synspunkter på listen.

ad. 8. Opsamling på DEFkat

Leif gav en kortfattet opsamling DEFkat fase 3 og DEFkat katalogservice:

Sebastian nævnte at enkelte fejl er blevet rettet indenfor den sidste tid.

Nogle af disse punkter er leverandørspecifikke og vil blive rejst af DEF katalogstyregruppen overfor de respektive leverandører.

Endvidere annoncerede Leif at DEF katalogstyregruppen ville stille konkrete spørgsmål til både leverandører og biblioteker. Det sidste som kommentar til flere leverandørers bemærkning om at der jo er biblioteksspecifikke opsætninger.

ad. 9. Mødeplan

Der var en fejl i dagsordenen, da der var kopieret fra sidste dagsorden.

Flg. blev aftalt:

31. møde: 11. juni 2001 kl. 9.30
32. møde: 3. september 2001 kl. 9.30

ad. 12. Evt.

Intet at bemærke (udover at punktet burde have haft nr. 10).

Referat ved Leif Andresen