Referat fra møde i danZIG 11. juni 2001 – 31. møde

 

Tid og sted:

Mandag den 11. juni 2001 kl. 9.30, Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Carsten H. Andersen, DBC Medier
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Henrik Dahl, Dantek
Hans-Henrik Felby, ICL Invia
Ole Hulten, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Hans Meulengracht-Madsen, DTV
Flemming Pedersen, eHuset
Lise Søderberg, Axiell Book-IT

Afbud fra:

Sebastian Hammer, Index data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Gert Jensen, SIRSI
Heike Schmid, Dynix

Forslag til dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 30. møde
# Se referat fra møde 2. april

3.       Meddelelser og konferencerapporter m.v.

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       Implementeringspørgsmål

6.       Samspil lokalsystemer og bibliotek.dk: Lånercheck
# Se Poul Henriks mail af 16. april 2001 samt
# Leifs mail af 29. maj 2001 (begge BS J.nr. 330-2)

7.       danZIG-profilen og flerbindsværker
# Endelig beslutning, jf. pkt. 7 i referat af 30. møde

8.       Opdatering af danZIG-profilen (version 1)
# Se udkast DanZIG Z30.50 Profile v2001June
# udsendt til danZIG-listen 5. juni 2001
# (BS J.nr. 331-2)

9.       Beholdningsspecifikation
# Der har for Leif og Poul Henrik udestået en opgave
# med opdatering af Z39.50 Holdings Schema med dels
# flere Enumeration og Chronology elementer og dels
# angivelse i Presentrequest. Oplæg herom udsendt
# til danZIG-listen 5. juni 2001 (BS J.nr. 331-4)

10.    Mødeplan # 32. møde: 3. september 2001 kl. 9.30
# 33. møde: fastlægges

11.    Evt.

ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 30. møde
Se referat fra møde 2. april
Referatet blev godkendt.

ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.
Leif meddelte at der er en ny version af bibliotek.dk udviklingsplanen på trapperne.

Fra ELAG2001 i Prag 6-8 juni 2001 (se referat af 30. møde) refererede Poul Henrik at OpenURL var genstand for stor opmærksomhed.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde
Ingen bemærkninger, formentlig fordi dagsordenen for dagens møde dækkede de relevante punkter.

ad. 5. Implementeringspørgsmål
Ingen bemærkninger

ad. 6. Samspil lokalsystemer og bibliotek.dk: Lånercheck
Se Poul Henriks mail af 16. april 2001 samt Leifs mail af 29. maj 2001 (begge BS J.nr. 330-2)

Der var enighed om at anbefale den forelagte model, d.v.s. NCIP lookup user og med transmissionsformatet XML. Der var endvidere enighed om at der skal benyttes Z39.50 extended service som bæreprotokol fremfor at indføre brugen en ny kommunikationsprotokol.
Poul Henrik nævnte at netop denne transaktion synes at blive det mest brugte fra NCIP iflg. sædvanligvis velunderrettet kilde.
DBC arbejder videre udfra disse principielle retningslinier i forhold til bibliotek.dk og Biblioteksstyrelsen. Et mere konkret implementeringsforslag vil blive forelagt danZIG til udtalelse.

ad. 7. danZIG-profilen og flerbindsværker
Endelig beslutning, jf. pkt. 7 i referat af 30. møde

Efter en længere diskussion om forskellige muligheder måtte vi konstatere at der ikke var nogle nemme løsninger. Den foreløbige konklusion fra 30. møde blev derfor ophøjet til den endelige konklusion: Ved en søgning, hvis resultat er en bindpost uanset om søgeordet alene findes i hovedposten, overføres som svar på en Present Request de rene danMARC2 bindposter. Det er så op til klientimplementeringen at behandle data, således at der inden præsentation for brugeren søges på hovedpost og henter denne til klient med henblik på præsentation for brugeren. Men der var også enighed om at løsningen ikke elegant, men den eneste mulige på tværs af systemer her og nu.

Beslutningen indebar at forslaget til tilføjelse til specifikationens pkt. 16.2 blev godkendt:

When a client send a PresentRequest for a record, the target always answer with the requested record. If the requested record is part of a multi-volume, the client must expound the 014 and 015 fields in the danMARC2 format and then search and request the upper and/or the l ower records in the multi-volume tree.

Der var enighed om at der for at kunne implementere denne løsning er behov for en ny søgeattribut, som kan bruges til at søge på hovedpost ud fra data i bindposten alene rammer den lokale ID i felt 001. Use attribut 12 Control-number-local kan ikke bruges, da en del lokalsystemer netop har opsat søgeregistre således at de med søgning på denne attribut med indhold af felt 001 fra hovedpost får alle bindposter (incl. information fra hovedpost).

Det blev overladt til sekretæren at komme med et forslag til løsning på dette spørgsmål.

ad. 8. Opdatering af danZIG-profilen (version 1)
Se udkast DanZIG Z39.50 Profile v2001June udsendt til danZIG-listen 5. juni 2001 (BS J.nr. 331-2)

Det udsendte forslag blev godkendt med den mindre opdatering, som er nævnt under punkt 7.

ad. 9. Beholdningsspecifikation
Der har for Leif og Poul Henrik udestået en opgave med opdatering af Z39.50 Holdings Schema med dels flere Enumeration og Chronology elementer og dels angivelse i Presentrequest. Oplæg herom udsendt til danZIG-listen 5. juni 2001 (BS J.nr. 331-4)

Oplæg til 31. danZIG-møde om beholdningsspecifikation blev godkendt, idet der var enighed om at vælge den rekursive model som løsning på at angive flere levels i Enumeration og Chronology. D.v.s. forslaget om i Appendix: Holdings Schema -- Abstract Record Structure at tilføje childEnumeration til Enumeration og tilføje childChronology til Chronology.

Det blev overlagt til formand og sekretær at forelægge forslagene for Maintenance Agency.

ad. 10. Mødeplan
32. møde: 3. september 2001 kl. 9.30
33. møde: 12. november 2001 kl. 9.30

ad. 11. Evt.
Ingen bemærkninger

Referat ved Leif Andresen