Referat fra møde i danZIG 3. september 2001 – 32. møde

Tid og sted:
Mandag 3. september 2001 kl. 9.30 i Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Carsten H. Andersen, DBC Medier
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Sebastian Hammer, Index data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Ole Hulten, DC Informatik
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Hans Meulengracht-Madsen, DTV
Flemming Pedersen, CSC Consulting Group
Lise Søderberg, Axiell Book-IT
Charlotte C. Pedersen, Biblioteksstyrelsen
Rubina K. Afzal, Biblioteksstyrelsen

Afbud fra:

Gert Jensen, SIRSI
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Heike Schmid, Dynix
Henrik Dahl, Dantek
Hans-Henrik Felby, ICL Invia

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 31. møde
# Referatet følger senere denne uge.

3.       Meddelelser og konferencerapporter m.v.
# Leif resumerer danZIG-relevante dele af bibliotek.dk udviklingsplan.
# Status for DEF katalog

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde
# Ikke dækket af denne dagsordens øvrige punkter
# - Samspil lokalsystemer og bibliotek.dk: Lånercheck
# - danZIG-profilen og flerbindsværker
# - Opdatering af danZIG-profilen (version 1)

5.       Implementeringspørgsmål

6.       Remote access protocols and transmission - hvad sker der nu?
# Der er i denne sommer kommet det såkaldte ZNG forslag, som står for
# Z39.50 Next Generation. Derfor har formand og sekretær besluttet et
# tema om de forskellige forslag til håndtering af remote access - både
# protokoller og transportformater - og deres relation til Z39.50 - og til
# arbejdet i danZIG. Vi har forberedt noget om ZNG, ZML, OpenURL,
# ONIX, MARC i XML, OAI - Open Archive Initiative.
# Om ZNG, se nærmere:
# http://www.loc.gov/z3950/agency/zng.html

7.       Beholdningsspecifikation # Status efter diskussion på 31. danZIG-møde.

8.       danZIG-profilens version 2 - opbygget som Bath-profilen
# Der udsendes senere
# Notat om restrukturering af danZIG-profilen
# til version 2 med tilpasning til Bath-profilen

9.       Mødeplan
# 33. møde: 12. november 2001 kl. 9.30
# 34. møde: fastlægges

10.    Evt.

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 31. møde

Lise gjorde opmærksom på at kun ikke var tilstede på mødet.
Med denne bemærkning blev referatet godkendt.

ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

Leif resumerede danZIG-relevante dele af bibliotek.dk udviklingsplanen.
Når et bibliotek kan modtage ILL-bestillinger iflg. danZIG-profilen i XML-format, skal de kunne sendes fra bibliotek.dk - d.v.s. fra DanBib-postkassen. Lånercheck er på planen jf. behandlingen på 31. danZIG-møde med overførsel af NCIP lookup user via Z39.50. Formidling af bestillinger til eget bibliotek samt ønske om fjernlånsbestilling via system-til-system overførsel er sat i bero (skal vurderes i 2002), da der er praktisk fungerende løsninger i drift. Endvidere ville det i givet fald være relevant at benytte update-funktioner i NCIP, som endnu ikke er officiel.

Ole stillede et relevant spørgsmål: Hvordan kan DanBib-Postkassekvitteringer overføres til lokalsystem tilsvarende som bestillinger via Z39.50. Der herskede en stund stilfærdigt kaos, da ingen umiddelbart kunne anvise en måde at en ILL-transaktion kunne sendes til den logiske afsender. Men behovet er oplagt. Der var derfor enighed at emnet skulle undersøges nærmere og det faldt i Poul Henriks og Leifs lod at forske nærmere i sagen.

Per Steen gav en aktuel status for DEF katalogen. Nu er Z39.50 klienten DEF Katalog Gatewayservice gjort offentligt tilgængelig ved at den er integreret i den nydesignede DEF portal. Der tilbydes søgning i de 12 DEF-biblioteker, i et subset af DanBib (ekskl. de 12 biblioteker) samt i BIBSYS, LIBRIS, British Library og Library of - Congress. Der er mulighed for at vælge delmængder af biblioteker udfra faglig dækning, hvilket er lavet udfra bibliotekernes "selvangivelse". Der er to væsentlige udviklinger på tegnebrættet:

·     supplere viderestilling til bestilling i lokalsystem, hvor materialet haves, med viderestilling til bestilling i bibliotek.dk for lånere med lånerkort i alle andre biblioteker

·     afprøve match af poster på små datamængder. Der er tale om en primitiv match og en sorteret visning efter titel på anfordring hvis antal poster ikke overstiger f.eks. 50 poster fra nogen target.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Samspil lokalsystemer og bibliotek.dk: Lånercheck:
Ingen bemærkninger.

danZIG-profilen og flerbindsværker:
Som opsamling på sidste møde var udsendt et oplæg af 29. august 2001 på listen af Leif.
Der var almindelig tilslutning til konklusionen i oplægget:

I afsnit 16.2 Present Record syntax i den tekniske specifikation tilføjes følgende:
.. using BIB1 Use attributte 1049 Control-number-linking.

Endvidere tilføjes Use attributte 1049 in section 9.1 (table Bib-1 Use Attributes in danZIG), section 15.2.1 (table DanZIG Step-1 Bib-1 Use Attribute Combinations) and section 16.4 (table Specifikation af SCAN for all USE-attributtes in the danZIG-profile).

Opdatering af danZIG-profilen (version 1):
Leif oplyste at versionen af juni2001 som behandlet på sidste møde ikke var lagt på hjemmesiden, men at det ville ske med den lige nu opdaterede version af sep2001.

ad. 5. Implementeringspørgsmål

Intet at bemærke.

ad. 6. Remote access protocols and transmission - hvad sker der nu?

Leif indledte med at sige at nok er danZIG etableret med udgangspunkt i Z39.50, men derfor skal vi ikke have øjnene lukket og derfor skal vi også i dette forum kigge på udviklingen i øvrigt indenfor området ?remote access?.

OpenURL (ved Leif):
Se: http://www.sfxit.com/openurl/openurl.html
Beregnet for linking - egentlig søgning er ikke en del af standard metadata listen.
Men der er mulighed for såkaldte private opsætninger, hvilket betyder at det nok er tilgængeligt, men brugen bliver mindre standardiseret. Sebastian bemærkede at brugergrænsefladen er bestemt af target og at OpenURL i praksis desværre i praksis forudsætter at der er aftaler mellem. Poul Henrik

OAI - Open Archive Initiative: (ved Poul Henrik)
Se: http://www.openarchives.org
OAI er en metadata harvesting protokol, hvor en såkaldt service provider er klienten.
En klient kontanter en server og spørger med en slags søgning: request over http, response i XML over http med Dublin Core metadata henholdsvis MARC-poster som XML
Støttes af CNI - opbakning i bredde kredse.

Sebastian nævnte at OAI snarere en database-høst maskine end en søgeprotokol f.eks. til at hente "ændrede poster siden sidst"

Reference:
OAI in 10 Minutes: http://www.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/uk2001/ppts/oai.ppt

MARC som XML(ved Poul Henrik):
Se: http://www.dlib.vt.edu/projects/OAI/marcxml/marcxml.html
Simpelt XML Schema til udveksling, hvor felter og delfelter angives med attribut-værdier. Anvendes f.eks. af OAI. Helt generelt - nærmest svarende til ISO2709. ZML (ved Poul Henrik):
Se: http://asf.gils.net/xer/STANDARD.HTML
Z39.50 protokol services uændrede - d.v.s. logisk kompatibelt med Z39.50 version 3.
XER encoding ASN.1 - d.v.s. en XML repræsentation af ASN.1 - drevet af GILS-initiativet
Er en mekanisk erstatning for BER. Transportmekanisme er SOAP.

Reference: Z39.50 & XML - http://www.portia.dk/pubs/CNI2001/Z3950andXML.ppt
ZNG (ved Poul Henrik):
Se: http://www.loc.gov/z3950/agency/zng.html
Z39.50 Next Generation er i høj drevet af OCLC. For at lave en search and retrival web-service. Den er stateless - d.v.s. ingen sessionskontrol. Men result set er beholdt i form af persistent result set Abstrakte poster og søgeveje. Men ikke som BIB1, men udtrykt som CCL CCL - men ikke RPN - men under navnet CQL. D.v.s. i praksis kun Find-kommandoen ONIX Retrieval Schema - ikke MARC
Explain droppes, men i stedet ExplainLite

Implementering: WSDL specifikationer, ikke ASN.1
XML Schema formater - ikke BER
SOAP Transport over HTTP, ikke TCP/IP kald
Alternativ til SOAP: URL-transport til tynde klienter

På næste ZIG-møde vil ZNG blive præsenteret og OCLC planlægger at præsentere en ZNG-grænseflade. DRA og PICA planlægger at præsentere en klient.

Poul Henrik henviste til December 2000 ZIG præsentation af NISO Survey Responses til illustration af en udbredt opfattelse af kompleksiteten af Z39.50.

Reference:
ZNG Architectural Overview:
http://www.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/uk2001/ppts/zng-architecture.pdf

ONIX ved Rubina:
Se: ONIX International release 2.0:
http://www.editeur.org/onixfiles.html
ONIX er en:

·     international standard for repræsentation & kommunikation af bogindustriens produktinformation i elektronisk form med fyldige metadata om bøger og andre materialer

·     indholdsspecifikation: dataelementer (inkl. pris & marketing information), tags, kodelister

·     XML DTD

ONIX indeholder stadig ikke samhandelstransaktioner.

Referencer:

·     ONIX/MARC Mappnings: http://www.editeur.org/onixmarc.html

·     ONIX International Implementers Information: http://www.bisg.org/onix.html

·     diskussionsforum: http://groups.yahoo.com/group/ONIX_IMPLEMENT

Der holdes et åbent EDItEUR-møde på Frankfurt Book Fair den 9. oktober 2001 med titlen: Frankfurt supply chain specialists' meeting. Blandt emnerne er ?ONIX implementation and EDI XML plans?.

DEBAT:

OCLC ser Z39.50 på samme måde som MARC - noget som fungerer som B2B, mens ZNG ses som B2U - business-to-user. ZNG er således ikke et velvalgt navn.

Leif mente at ZNG er ikke L2L -library-to-library, men D2U - database-to-user. Spørgsmålet er om at ZNG vil ?vinde? over OpenURL og OAI, som adresserer samme marked. Z39.50 adresserer bibliotekerne - det gør ZNG ikke.Derfor: der er ikke på kort eller mellemlangt sigt nogen erstatning for Z39.50. Men vil skal følge med i hvad der sker.

Flemming: Det ser ud som at det er mere politik end teknik.

Hans: måske bør Biblioteksstyrelsen overveje at f.eks. indenfor tidsskriftverdenen bliver bibliotekerne åndet i nakken af de store forlag - og finde fora til teknisk håndtering af dette.

Flere mente at ZNG-initiativet nok har noget at gøre med et slagsmål om at komme direkte ud til slutbrugerne.

OpenURL, OAI og ZNG er i virkeligheden stort det samme - ganske vist med helt forskellige målgrupper og vel derfor også helt forskellig markedsføring. OAI er dog f.eks. optimeret til at hente store datamængder.

Der var enighed om at ZNG-forslaget ikke indebærer en overflødiggørelse af Z39.50, som fortsat skal være i fokus i gruppen arbejde.

ad. 7. Beholdningsspecifikation

Poul Henrik gav en status efter diskussionen på 31. danZIG-møde.

Poul Henrik har forelagt den besluttede model for angivelse i PresentRequest med ESN?er for Ray Denenberg (= Maintenace Agency) og andre på ?højt plan?. Resultatet var negativt og derfor var vurderingen at det ville være forkert at føre os frem med den ellers vedtagne. Der blev peget på seperater schema?er i stedet for. Som forslag til næste ZIG-møde ligger en udvidelse, hvor der kan angives en URI på et schema.

Det blev besluttet at fastholde forslaget om childEnumeration og childChronology og det foreslås særskilt op til førstkommende ZIG-møde. Til angivelse PresentRequest vil vi basere os på angivelse af en URI på et schema.

Det er uhensigtmæssigt med et hovedschema med et antal uafhængige datterschema'er. Derfor foreslog Flemming, Poul Henrik og Leif at der i stedet laves datterschema'er, som refererer til hovedschemaet og derfor i praksis alene er en listning af de elementer, som benyttes.

Der var tilslutning til fremgangsmåden.

Link til Z39.50 Holdings XML Schema: http://www.portia.dk/zholdings/

ad. 8. danZIG-profilens version 2 - opbygget som Bath-profilen

Der var udsendet: Notat om restrukturering af danZIG-profilen til version 2 med tilpasning til Bath-profilen

Der blev primært diskuteres problemet med Bath-profilens anvendelse af first-in-field. Ved en runde blev det konstateret at det ville være teknisk muligt i DDELibra og BRSSearch. Der var ingen på mødet, som mente at muligheden first-in-field burde implementeres i brugergrænsefladen i de enkelte systemer, idet ingen åbenbart kunne ses brugernes behov for denne metode. Et imod first-in-field er at det forudsætter at man kender poststrukturen.

Til spørgmålet om vi skulle droppe Urx kunne det konstateres at ingen ville kæmpe for den.

Det er et problem at Bath-profilens anvendelse af first-in-field gør det umuligt at lade en national profil være en ægte delmængde. Men det obligatoriske MARC21-format indbærer i forvejen dette.

Der var således tilslutning til forslagene i notatet. Ved restrukturering af danZIG-profilen skal der skelnes mest muligt til Bath-profilen, men uden at adoptere first-in-field i forbindelse med søgning. Endvidere skal forskelle mellem Bath- og danZIG-profil fremstå tydeligt.

ad. 9. Mødeplan

# 33. møde: 12. november 2001 kl. 9.30 [ændret til 19. november]
# 34. møde: 7. januar 2002

ad. 10. Evt.

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen

Leif