Referat fra møde i danZIG 19. november 2001 – 33. møde

Tid og sted:
Mandag 19. november 2001 kl. 9.30 i Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Sebastian Hammer, Index data
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Gert Jensen, SIRSI Nordisk
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Hans Meulengracht-Madsen, DTV
Flemming Pedersen, CSC Consulting Group
Lise Søderberg, Axiell Book-IT

Afbud fra:

Carsten H. Andersen, DBC Medier
Hans-Henrik Felby, ICL Invia
Ole Hulten, DC Informatik
Heike Schmid, Dynix
Henrik Dahl, Dantek

 FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 32. møde
# Referatet udsendt på listen 14. november 2001.

3.       Meddelelser og konferencerapporter m.v.
# Status for DEF katalog
# W3C AC møde 6.-7. november 2001 hos INRIA / Poul Henrik
# ONE-2 Profile V3R2 http://www.one-2.org/

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde
# Ikke dækket af denne dagsordens øvrige punkter:
# - Remote access protocols and transmission
# - danZIG-profilens version 2

5.       Implementeringspørgsmål

6.       ZIG-meeting og Bath-meeting October 2001
# Bath Profil mødet 3. oktober hos British Library
# http://www.nlc-bnc.ca/bath/bathminutes-oct01.htm
# ZIG mødet 4-5 oktober hos British Library
# http://www.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/uk2001/output.html

7.       Beholdning og bestilling
# Status for beholdningsspecifikation og implementering
# Status for bestillingsspecifikation og implementering

8.       Mødeplan
# 34. møde: 7. januar 2002 kl. 9.30
# 35. møde: fastlægges

9.       Evt.

Før mødet startede præsenterede Gert Jensen, SIRSI sig selv og UNICORN, som SIRSI sælger. UNICORN opfylder Texas og Bath profilerne og forventer at opfylde danZIG-profilen. Har både server og klient-løsninger.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra 32. møde

Med sletning af en forunderlig "Poul Henrik" i slutningen om OpenURL i pkt. 6 blev referatet godkendt.

Ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

Per Steen gav en status for DEF katalog: Der er gennemført en belastningstest af DEFkat gateway med mange samtidige (50 effektive) brugere. Der blev ikke afsløret nogle fejl i gateway'en. EN usability test i DEFportal har vist af funktionen med valg af Mange/få databaser ikke forstås af brugerne. Der er ønske om Avanceret søgning og bestilling.

Peder gav en introduktion til DEFs LDAP projekt. Det er et autentifikationsprojekt (jf. DEF-nøgle licitation). Aktuelt laves nu et mindre ambitiøst projekt: LDAP-baseret autentificering med henblik på adgang til tidsskriftssøgning. Bygger på LDAP i forbindelse med proxy. Forventes også at give adgang til andre baser på universiteterne. Et kernespørgsmål er om lånerbasen eksporteres til LDAP-registry eller direkte LDAP-opslag. Skal give adgang til tidsskriftsressourcer normalt alene tilgængeligt på campus.

Poul Henrik spurgte hvorfor der fokuseres på LDAP og ikke på NCIP? Peder svarede at det skyldes sammenhæng med universiteternes databaser.

Leif opfordrede til at anvende NCIP Borrower Lookup i stedet for at opbygge egne propriretære dataelementdefinitioner.

Leif orienterede om Ringbib2001: Bestilling og beholdning via Z39.50 er i gang sammen med Faust-nr opslag og med en ide om sortering baseret på leveringstid.

Poul Henrik orienterede om W3C Advisory Committee møde 6.-7. november 2001 hos INRIA.Som baggrund fortalte han at der et halvårligt AC-møde og at OCLC, DBC og Library of Congress er biblioteksorganisationerne.
Meget standardiseringsarbejde er gået i stå p.g.a. patenter på i virkeligheden banale patenter, hvor spørgsmålet er om specifikationer kan indeholde patentbeskyttet håndteringer. Problemet er ikke Microsoft men en række små pirat-firmaer. Andre emner fra mødet: - WSDL og RDF er ikke velkoordineret.
- Soap og WSDL er tæt på at blive final recommandation.
- Opbakning til RDF og Semantic Web er uændret.
- Ny version af XML på vej bl.a. for at løse problemet med at parse en "ramme" og ikke transporterede data.

Poul Henrik orienterede om ONE-2 Profile. ONE-2 projektet afsluttet - ny version af ONE-profilen - kan findes på http://www.one-2.org/ og er afpudset således at den omfatter hvad der er brugt i praksis.
User trial: testet på Essex folkebibliotekerne - viste at også almindelige brugere kan have fornøjelse. Poul Henrik gennemgik den nyeste ONE-2 profile som bygger på Bath-profilen, men er udvidet med ILL og Update og Holdings er udfoldet. EU-Kommissionen har insisteret på at der etableres en permanent vedligeholdelse af ONE2-profilen.

Ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Til punktet Remote access protocols and transmission på sidste møde blev bemærket:
- OpenURL: vedtaget som OpenURL version 0.1 på første trin i en NISO standardisering
- SOAP: bliver formentlig W3C's XML-protokol

Ad. 5. Implementeringspørgsmål

Intet at bemærke.

Ad. 6. ZIG-meeting og Bath-meeting October 2001

Tilstede på fra Bath Profil mødet 3. oktober hos British Library Danmark var Sebastian, Poul Henrik og Leif. Der er ikke nogen stor bevægelse i Bath-profile-arbejdet. Lille skift omkring UNIMARC, hvor UNIMARC blev nedgraderet.

Leif mente at der i høj grad er tale om pindehuggeri. Om normalised name referede han at US'er ikke interesseret, men europæere er.
BIB-2 forventes som nyt område - men endnu ikke nogen som har implementeret BIB-2. Der blev nikket bordet rundt på danZIG-mødet til konklusionen om at der fortsat ikke er grund til at inddrage BIB2 i danZIG-profilen.

Referat af Bath Profil mødet ses på:
http://www.nlc-bnc.ca/bath/bathminutes-oct01.htm

ZIG mødet 4-5 oktober hos British Library blev i skøn samdrægtighed refereret af Leif, Poul Henrik og Sebastian.

ZING er et paraply navn for videre udvikling af Z39.50, hvor SRW, ZOOM og ZML er de konkrete initiativer. Se nærmere på den særlige ZING-hjemmeside: http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/zing.html
- SRW - search and retrieval for the Web - er navnet på det konkrete forslag baseret på XML og SOAP som blev præsenteret under navnet ZNG. En server er oppe og flere på vej.
- ZOOM - object orienteret API ovenpå Z39.50 for at gøre det nemmere for systemudviklere. Der er mappet til Perl og C. Der arbejdes på en C++ og er en Java mapning. Ideen er at lave noget som er tool kit uafhængigt. Tanken er også at gøre det nemmere at lave toolkit, som dækker andet end den nuværende Z39.50 - såsom SRW. Se nærmere: http://zoom.z3950.org
- ZML - en direkte omsætning af Z39.50 til XML. På spørgsmål fra Leif svarede Poul Henrik at han ikke tror at der sker mere med ZML.

Der er nedsat en datamodel working group - hvor Sebastian er chair. Emnet er hvordan håndteres enkeltkapitler, d.v.s. håndtere fritekst i dokument databaser og dermed give en mere fleksibel tilgang hvad en record er. Deltagere udover Sebastian: Mike Taylor, Ralph Levan, OCLC og Mark Neddlemann, SIRSI. Sebastian holder os orienteret.

Vores forslag om et Amendment to Holdings Schema blev sendt til høring på ZIG-listen.

Z39.50 version "4": en gennemskrivning med "optagelse" af defect reports m.v. + en gennemskrivning. Kritik af at der ikke var sket en mere grundig gennemskrivning. Med gennemskrivningen er standarden blevet mere læsbar.

Næste ZIG-møde er i april 2002.

Referat af ZIG mødet 4.-5. oktober hos British Library ses på:
http://www.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/uk2001/output.html

Ad. 7. Beholdning og bestilling

Poul Henrik opsummerede hvad der var sket Beholdningsspecifikationen, hvor vi fra danZIG har rejst et problem med med Chronology and Enumeration vedr. udfoldede tidsskriftsoplysninger. Vores forslag er til høring, hvor det er foreslået at benytte en rekursiv BibPart i stedet.

Der var enighed om at vi ikke ønsker at benytte Rekursiv BibPart.

Det blev besluttet at give prokura til formand og sekretær at håndtere dette i forhold til Maintenance Agency.

Leif opsummerede hvad der var sket Bestillingsspecifikationen. Endvidere gav en kort orientering om et XML-ILL DEF-projekt, hvor de tre DDELibra DEF-biblioteker opgraderes til ILL i XML format.

Flemming nævnte spørgsmålet om hvordan XML record håndteres i item order.

Det blev besluttet at give prokura til formand og sekretær at håndtere dette i forhold til Maintenance Agency samt at godkende detaljer i en justering af bestillingsspecifikation i det omfang der findes problemer/mangler ved den konkrete implementering.

Ad. 8. Mødeplan

34. møde: 7. januar 2002 kl. 9.30 [ændret siden til 28.1.2002].
35. møde: 4. marts 2002 kl. 9.30

Ad. 9. Evt.

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen

Leif