Referat fra møde i danZIG 20. marts 2002 – 35. møde

Tid og sted:
Onsdag 20. marts 2002 kl. 9.30 i Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Hans-Henrik Felby, ICL Invia
Sebastian Hammer, Index data
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Jacob C. Poulsen (i.s.f. Carsten H. Andersen), DBC Medier

Afbud fra:

Carsten H. Andersen, DBC Medier Hans Erik Büscher, MikroMARC Henrik Dahl, Dantek Ole Hultén, DC Informatik Hans Meulengracht-Madsen, DTV Heike Schmid, Dynix Lise Søderberg, Axiell Book-IT Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus Sebastian Hammer, Index data Gert Jensen, SIRSI Nordisk Flemming Pedersen, CSC Consulting Group

Flemmings og Henriks afbud var samme morgen p.g.a. manglende flyforbindelser. Flemming gav telefonisk udtryk at det ville være i orden under pkt. 6 at vedtage den nye specifikation, da han alene havde nogle mindre detaljer som han ønskede blev justeret. Blot ville han gerne have adgang til at fremføre disse detaljer efterfølgende.

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.   Godkendelse af dagsorden

2.   Godkendelse af referat fra 34. møde
# Referatet udsendt på listen 20. februar 2002.
# Se også; referat fra mødet 28.01.2002

3.   Meddelelser og konferencerapporter m.v.
# Ny version af DEFkat gateway (kort præsentation)

4.   Opsamling på emnerne på sidste møde
# Ikke dækket af denne dagsordens øvrige punkter:
# - Blanktegn i faust-nummer i DBC's dataleverance

5.   Implementeringsspørgsmål

6.   Version 2 af danZIG-profilen
# Bilag: Draft downloades fra:
# http://www.portia.dk/pubs/danZIG/danZIGv2002-03r2.pdf

7.   Metadata Object Description Schema (MODS)
# XML-format for en delmængde af Marc21:
# http://www.loc.gov/standards/mods/
# LC har bedt Poul Henrik om at indsamle kommentarer.
# jf. nedenfor

8.   The Bath Profile: Release 2 - draft
# Skal drøftes på Bath-møde april 2002
# Se: http://www.nlc-bnc.ca/bath/bp-release2-1stdraft.htm

9.   Authority Record Search and Retrieval
# Forslag til nyt område i Bath-profilen
# Se: http://www.nlc-bnc.ca/bath/bp-functional.htm

10.    ZIG-møde og Bath-møde april 2002
# http://www.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/oclc2002/oclc2002.html
# http://www.nlc-bnc.ca/bath/bathag-apr02.htm

11.    Mødeplan
# 36. møde: 13. maj 2002 kl. 9.30
# 37. møde: fastlægges

12.    Evt.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra 34. møde

Referatet blev godkendt.

Ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

En annonceret præsentation af en ny version af DEFkat gateway blev udskudt til senere på mødet - og blev ikke nået.

Ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Ikke dækket af denne dagsordens øvrige punkter var fra sidst: Blanktegn i faust-nummer i DBC's dataleverance.

Poul Henrik gjorde opmærksom på at DBC mener at blanktegn i faust-nummer i DBC's dataleverance er et generelt spørgsmål ved dataudveksling og ikke specifikt vedrører danZIG.

Hans-Henrik gav udtryk for at det ville rart med konsensus om en model.

Sebastian mente at det var et principielt problem hvis det er ikke er entydighed med hvordan søgning på faust-nr sker.

Der var enighed om: ved søgning på faust-nr skal dette kunne ske uden blanktegn. D.v.s. profilen skal foreskrive at target skal understøtte søgning uden blank ved søgning på lokal ID. Og klient skal sende søgning uden blank ved søgning på lokal ID. Dette vedrører principielt ikke formatet med felt 001 i danMARC2 med alene udlægningen i Z39.50 tilgængelige søgeregistre.

Ad. 5. Implementeringsspørgsmål

Intet at bemærke.

Ad. 6. Version 2 af danZIG-profilen

Det blev bemærket at der var publiceret en release 3 kort før mødet. Denne var sendt til ZIG-listen primært med BCC til danZIG-listen. Visse deltagere havde derfor overset denne version. Der blev derfor fremskaffet et sæt kopier af release 3 som grundlag for gennemgangen på mødet.

Se denne: http://www.portia.dk/pubs/danZIG/danZIGv2002-03r3.pdf

Poul Henrik gennemgik profilen som den forelå.

Om afsnit 4:
Der indsættes et afsnit 10: F. Update (Katalogisering) med en tekst om at dette senere vil blive udfyldt.
Bemærk at trin 0 nu er fjernet (skulle være udgået i 1999 ?..). Ang. diagram: det skal sikres at numre m.v. i diagram og tekst hænger nøje sammen.

Om afsnit 5.1:
Aftalt at tilføje Anmendtments nødvendige for danZIG-profilen samt give en reference til den kommende 2002-version (teknisk opdatering).

Om afsnit 5.5:
Det præciseres at Explainlite konceptet bør anvendes. Endvidere tilføjes en henvisning om at en anden DTD på vej.
DTD på ONE-2 homepage skal kun ses som et eksempel.

Om afsnit 6.1.1:
Asterikser (*?er) som tidligere henviste til trin 0 skal fjernes.

Om afsnit 6.2:
Den indledende liste over use-attributter, som der ikke indgår i scan-listen, skal suppleres og for sidste linie denne i tabel byttes kolonner. Sidste linie i afsnit 6.2 skal slettes.

Om afsnit 6.3:
Spørgsmålet om hvordan lokale udvidelser blev drøftet igen - idet bl.a. Jacob argumenterede for at OID skal være en anden end danMARC2.
Leif gav udtryk for at hvis man beder om danMARC2 og F, skal det være danMARC2 og ikke ekstra data udover danMARC2. Andre mente at teksten om formålet med DM2PX skal udbygges og at DM2PX gøres optional.
Der blev afslutningsvis aftalt at der indsættes en forklaring på problemet i teksten og at punktet tages op på næste møde.

Om afsnit 7:
Poul Henrik foreslog en ændring vedrørende håndteringen af Transfer Syntax, Record Schema og Element Set Name. Det foreliggende udkast til profilen anbefalede i henhold til tidligere drøftelser at identificere Record Schema ved hjælp af en streng med URI for Holdings Abstract Schema XML Namespace.

Imidlertid kræver det tekniske ændringer i eksisterende Z39.50 Targets for at identificere "Record Schema" ved hjælp af en streng - i stedet for at anvende en OID. Poul Henrik foreslog derfor at anbefale brugen af OID til at identificere Record Schema - i stedet for XML Namespace URI Strengen.

"Element Set Name" identificeres fortsat ved hjælp af en streng med URI for det aktuelle ESN XML Schema Namespace. Dette kræver ikke ændringer i eksisterende Z39.50 Targets, da ESN parameteren altid har været en streng.

Poul Henriks forslag blev vedtaget. Dvs. at Present request for Holdings skal indeholde følgende tre parametre for identificere indhold og syntaks:

1 - Record Syntax: XML. OID = 1.2.840.10003.5.109.10
2 - Record Schema: ZIG Holdings Abstract Schema.
OID = 1.2.840.10003.13.7.2
3 - Element Set Name

Det blev drøftet hvordan Element Set Name skal udformes. Det blev fremhævet at det skal være en URI som ikke nødvendigvis også er en rigtig URL som f.eks.: danzig.dk/holdings/7/EsnB2 eller blot B2.

Om afsnit 9:
Der var enighed om at det var en foreløbig version, som skulle være til genstand for yderligere diskussion. Efter lidt frem og tilbage blev aftalt at afsnittet alene skal være en placeholder.

Om afsnit 10:
En placeholder for opdatering indsættes.

Konklusion:
Det blev besluttet at danZIG-profilens tekniske specifikation version 2 som den foreligger med de ovenfor trufne ændringer i forhold til den forelagte release 3 skal erstatte den hidtidige version 1 med tillæg om beholdning/bestilling. Samtidig blev besluttet at den samlede specifikation skal sættes på dagsordenen næste gang med henblik på at de på dagens møde ikke tilstedeværende medlemmer kan stille forslag om detailjusteringer. Samtidig er der mulighed for at udfylde nogle af de åbne afsnit.

Ad. 7. Metadata Object Description Schema (MODS)

Library of Congress havde bedt Poul Henrik om at indsamle kommentarer. Der var ingen diskussion på dette møde om emnet.

Ad. 8. The Bath Profile: Release 2 - draft

Forslaget skal drøftes på Bath-møde primo april 2002. Der var på danZIG-mødet ikke nogle bemærkninger til draftet. Det blev aftalt at Poul Henrik fremlægger kommentarer sendt til ham før ZIG-mødet inden 2.4.2002.

Ad. 9. Authority Record Search and Retrieval

Der er tale om et forslag til nyt område (Functional Area D: Authority Record Search and Retrieval in Online Library Catalogues) i Bath-profilen. Poul Henrik fortalte at en intern DBC-arbejdsgruppe har vurderet at det synes at passe fint sammen med danMARC2 udvikling m.h.t. autoritetsposter - og anbefaler at det integreres i danZIG-profilen.

Det blev aftalt at vi senere vil drøfte om det skal optages i danZIG-profilen.

Ad. 10. ZIG-møde og Bath-møde april 2002

Poul Henrik mente at dagsorden for ZIG-mødet som den forelå så meget tynd ud - men måske noget relevant om ZING og Character set negotiations.

Under pkt. 8 og 9 ovenfor er behandlet det væsentlige indhold af Bath-mødet. Derudover nævnte Poul Henrik at han ville foreslå at strukturere Bath-profilen som danZIG-profilen.

Ad. 11. Mødeplan

36. møde aftalt til 3. juni 2002 kl. 9.30 (en ændring)
37. møde: 9. september 2002 kl. 9.30

12. Evt.

I forbindelse med diskussionen under pkt. 6 spurgte Niels om der nogen måde at en klient kan specificere at der ønskes engelsk i klartekster. Det blev noteret som et ?Godt spørgsmål?.

Referat: Leif Andresen