Referat fra møde i danZIG 3. juni 2002 – 36. møde

Tid og sted:
Mandag 3. juni 2002 kl. 9.30 i Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Henrik Dahl, Dantek
Hans-Henrik Felby, ICL Invia
Per Hansen (i.s.f. Sebastian Hammer), Index data
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Flemming Pedersen, CSC Consulting Group
Jacob C. Poulsen (i.s.f. Carsten H. Andersen), DBC Medier

Afbud fra:

Carsten H. Andersen, DBC Medier
Sebastian Hammer, Index data
Hans Meulengracht-Madsen, DTV
Heike Schmid, Dynix
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Gert Jensen, SIRSI Nordisk
Lise Søderberg, Axiell Book-IT

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.   Godkendelse af dagsorden

2.   Godkendelse af referat fra 35 møde
# Referatet udsendt på listen 1. maj 2002.
# Se også; http://www.bs.dk/index.ihtml?side=http://www.bs.dk/vis_pub.ihtml?id=2255__fil=http://www.bs.dk/danzig/20022003.htm__pid=0

3.   Meddelelser og konferencerapporter m.v.
# Ny version af DEFkat gateway (kort præsentation)

4.   Opsamling på emnerne på sidste møde
# Ikke dækket af denne dagsordens øvrige punkter:
# 7.
Metadata Object Description Schema (MODS)
# 8. The Bath Profile: Release 2 - draft
# 9.
Authority Record Search and Retrieval

5.   Implementeringsspørgsmål

6.   Version 2 af danZIG-profilen
# Bilag: Draft downloades fra:
# http://www.portia.dk/pubs/danZIG/danZIGv2002-03r4.pdf
# Gennemgang af profilen med henblik af aflusning af
# evt. småfejl samt diskussion af pkt. 6.3 om håndtering
# af okale udvidelser. Endvidere kort om hvordan afsnit
# 9. E Cross-domain og 10: F Update bliver udfyldt

7.   Søgning uden blank ved søgning på lokal ID
# På sidste møde blev konkluderet:
# "Der var enighed om: ved søgning på faust-nr skal dette kunne
# ske uden blanktegn. D.v.s. profilen skal foreskrive at
# target skal understøtte søgning uden blank ved søgning på
# lokal ID. Og klient skal sende søgning uden blank ved
# søgning på lokal ID. Dette vedrører principielt ikke
# formatet med felt 001 i danMARC2 med alene udlægningen i
# Z39.50 tilgængelige søgeregistre."
#
# Dette har givet anledning til diskussion på danzig-listen
# og tages derfor op igen.

8.   Lånercheck i bibliotek.dk
# Der henvises til referat af 31. danZIG-møde:
# ad. 6. Samspil lokalsystemer og bibliotek.dk: Lånercheck

9.   ZIG-møde og Bath-møde april 2002
# Referat og beslutninger (Poul Henrik)

10.    Mødeplan
# 37. møde: 9. september 2002 kl. 9.30
# 38. møde: fastlægges

11.    Evt.

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 35 møde

Referatet blev godkendt.

ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.
# Ny version af DEFkat gateway (kort præsentation)

Leif redegjorde en aftale om videreudvikling af DEFkat gateway med en ny startside med valg blandt de 26 emneområder og dernæst søgning på både de 12 store og mindre forskningsbiblioteker indenfor det pågældende emne. Dernæst et antal andre grupper af biblioteker, hvor de 12 store og udenlandske nationale er besluttet. Til sidst en mulighed for at sammensætte sine egne virtuelle kataloger udfra en total liste over danske targets. Denne liste skal også erstatte Biblioteksstyrelsens nuværende liste over Z39.50 target.

Leif om nedsættelse af Arbejdsgruppe om fremtidige fælleskatalogfunktioner i Danmark.
Se: http://www.bs.dk/index.ihtml?side=http://www.bs.dk/vis_pub.ihtml?id=2262__fil=http://www.bs.dk/danbibforalle/faelleskatalog_kommis.htm__pid=0

Poul Henrik orienterede om årets ELAG-møde, hvor der ikke havde været mange nyheder.
Hans Henrik Lund fra DBC præsenterede, hvorledes DBC anvender IFLA FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) til at forbedre håndteringen af dubletter i forbindelse med fremvisning.
Poul Henrik præsenterede implementeringer af RDF og FRBR etc. i forbindelse med VisualCat og andre bibliografiske systemer.
Leif præsenterede bibliotek.dk med vægten på teknisk samspil med lokalsystemer.
Se: http://www.ifnet.it/elag2002/

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Ikke dækket af denne dagsordens øvrige punkter:
7.
Metadata Object Description Schema (MODS)
8. The Bath Profile: Release 2 - draft
9. Authority Record Search and Retrieval

Poul Henrik nævnte, at en ny version af MODS trapperne fra Library of Congress. Se: http://www.loc.gov/standards/mods/

ad. 5. Implementeringsspørgsmål

Henrik Dahl stillede et spørgsmål til ZIG-listen om databasenavn (se print af mail). Skal der følge "rigtigt" basenavn med retur og hvad hvis den samme post er i to baser.
Per spurgte om det baserede sig på et reelt problem.
Henrik beskrev et scenarie med at bruge base til at opdele en biblioteksbase i f.eks. børn og voksne.
Det blev aftalt at Henrik laver oplæg og emnet sættes på dagsorden til næste møde.
Per bad om at det indeholdt en beskrivelse af de mulige problemer.

Henrik havde også rejst et spørgsmål om brug af tegnsæt. Hvorfor ikke udveksle XML dokumenter med deri defineret tegnsæt. Det var der nu ikke nogen på ZIG-listen, som syntes at det et problem.

Poul Henrik nævnte at der i forbindelse med praktisk ILL- og holdingstest mellem DBC og CSC-CG er fundet et problem: date-time er i Holdings schemaet defineret som eet element, men det bør være to elementer. Skal defineres som henhv. Standard XML DATE og TIME. Poul Henrik retter XML Skemaet.

ad. 6. Version 2 af danZIG-profilen

Poul Henrik introducerede ændringerne siden version 3 fremlagt på sidste møde, hvorefter der blev gået over til en gennemgang af dokumenter.

5.3:
Henrik foreslog at der anvendes International string i.s.f. listning af tegnsæt.
Poul Henrik laver et nyt til sidste sætning og sender det høring i danZIG.
Leif lovede at ville sikre en opdatering af praksisreglerne.

6.3 om håndtering af lokale udvidelser:
Det blev besluttet, at danMARC2 OID kun må anvendes i forbindelse med udveksling af poster, som overholder danMARC2 specifikationerne. Dvs. indeholder en "lovlig" kombination af danMARC2 felter - og intet andet.
danMARC2 poster, som er suppleret med "private" felter skal anvende en ny alternativ OID (danMARC2 eXtended). Vi anmoder Z39.50 Maintenance Agency om at registrere denne nye OID.

Henrik efterspurgte konvertingsbeskrivelse MARC21 - danMARC2 - MARC21. Det var der overvældende tilslutning til.

ad.7. Søgning uden blank ved søgning på lokal ID

På 35. møde blev konkluderet:
"Der var enighed om: ved søgning på faust-nr skal dette kunne ske uden blanktegn. D.v.s. profilen skal foreskrive at target skal understøtte søgning uden blank ved søgning på lokal ID. Og klient skal sende søgning uden blank ved søgning på lokal ID. Dette vedrører principielt ikke formatet med felt 001 i danMARC2 med alene udlægningen i Z39.50 tilgængelige søgeregistre."

Punktet blev udsat til 37. møde.

ad. 8. Lånercheck i bibliotek.dk

Poul Henrik fortalte at DBC har identificeret to relevante muligheder, som begge indebærer at bruge NCIP Authenticate User transaktionen i XML båret via Z39.50.

Spørgsmål 1: Z39.50 enten via Extended Service eller PresentRequest. DBC foretrækker den sidste - Det var tilslutning til PresentRequest

Spørgsmål 2: Encoding: skal det være alle parametrene i den komplette NCIP-transaktion eller en relevant delmængde. Det var tilslutning til delmængde.

DBC går videre på dette grundlag. Et mere specificeret implementeringsforslag vil blive forelagt danZIG.

ad. 9. ZIG-møde og Bath-møde april 2002

Referatet blev droppet p.g.a. at det fremskredne tidspunkt. Se det officielle output på:
http://www.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/oclc2002/output.html

ad. 10. Mødeplan

# 37. møde: 9. september 2002 kl. 9.30
# 38. møde: fastlægges 28.11

ad. 11. Evt.

Leif nævnte at han planlægger at skrive den dansksprogede beskrivelse igennem, da den foreliggende version er fra 1998. De tekniske afsnit i denne beskrivelse er efterhånden overhalet af virkeligheden.

Referat ved Leif Andresen