Referat fra møde i danZIG 9. september 2002 – 37. møde

Tid og sted:
Mandag den 9. september 2002 kl. 9.30 i Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Hans Erik Büscher, MikroMARC
Henrik Dahl, Dantek
Per M. Hansen (i.s.f. Sebastian Hammer), Index data
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Flemming Pedersen, CSC Consulting Group
Jacob C. Poulsen (i.s.f. Carsten H. Andersen), DBC Medier

Afbud fra:

Carsten H. Andersen, DBC Medier
Hans-Henrik Felby, ICL Invia
Sebastian Hammer, Index data
Peder Lærke, Handelshøjskolens Bibliotek, København
Hans Meulengracht-Madsen, DTV
Heike Schmid, Dynix
Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Gert Jensen, SIRSI Nordisk
Lise Søderberg, Axiell Book-IT

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 36. møde
# Referatet udsendt på listen 25.juni 2002.
# Se også; www.bs.dk/index.ihtml?side=http://www.bs.dk/Indeks_post.ihtml?id=2372

3.       Meddelelser og konferencerapporter m.v.
# Ny version af DEFkat gateway (kort præsentation)
# Herunder præsentation af ny targetoversigt

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       Implementeringsspørgsmål
a) tegnsæt håndteringen for Term'en characterString.

6.       Status for implementering af beholdning og bestilling

7.       Lånercheck

8.       Nye transaktioner til ILL - Functional Area D
# Se oplæg ved Leif udsendt på listen 20. august 2002

9.       Strategi for den fremtidige udvikling af danZIG-arbejdet
# Se oplæg ved Leif udsendt på listen 20. august 2002

10.    Opdatering af specifikationen af danZIG-profilen
# Uagtet at specifikationen danZIG r2002-06 v1
# er dugfrisk,
# se http://www.bs.dk/index.ihtml?side=http://www.bs.dk/Indeks_post.ihtml?id=2372
# så er der forslag til justeringer:
# a) formulering vedr. flerbindværker
# udsendt på listen 30. august 2002
# b) afpudsning af attributter til SCAN
# Se nedenfor.

11.    Søgning uden blank ved søgning på lokal ID
# På 35. møde blev konkluderet:
# "Der var enighed om: ved søgning på faust-nr skal dette kunne
# ske uden blanktegn. D.v.s. profilen skal foreskrive at
# target skal understøtte søgning uden blank ved søgning på
# lokal ID. Og klient skal sende søgning uden blank ved
# søgning på lokal ID. Dette vedrører principielt ikke
# formatet med felt 001 i danMARC2 med alene udlægningen i
# Z39.50 tilgængelige søgeregistre."
#
# På 36. møde blev punktet udsat.

12.    Mødeplan
# 38. møde: 28. november 2002 kl. 9.30
# 39. møde: fastlægges

13.    Evt.

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

ad. 2. Godkendelse af referat fra 36. møde

Referatet blev godkendt med den bemærkning at der under pkt. 5a behandles en indholdsmæssig korrektion.

ad. 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

a) Ny version af DEFkat gateway

Leif præsenterede kort den nye udgave af DEF katalog gatewayservice, som findes på deff.dk under Katalog. Den er udvidet til at dække alle Z39.50 servere i Danmark med tre typer indgange:
* En emnemæssig ud fra 26 kategorier
* En mulighed for selv at sammensætte en gruppe til virtuel samsøgning (kaldet "Mine baser")

Under Mine baser findes lidt gemt de targetoplysninger, som indtil har været publiceret på Biblioteksstyrelsens hjemmeside. Som noget nyt anvendes Zspy fra Index Data til automatisk at udfylde hvilke udvekslingsformater, hvilke BIB-1 og DAN-1 Use attributter og hvilke services som understøttes. Leif oplyste at det er tanken at ændre publiceringen, således at de "professionelle" oplysninger gøres tilgængelig i anden sammenhæng, men at databasen skal være den samme.

Hans Erik mente at det er uhensigtsmæssigt at de store forskningsbiblioteker står for sig - af hensyn til brugerne.

Per MH mente at det er lidt underligt at web-sider, tidsskrifter og bibliotekskataloger står hver for sig.

b) Fremtidige fælleskatalogfunktioner i Danmark

Leif henviste til meddelelsen til sidste møde Arbejdsgruppen om de fremtidige fælleskatalogfunktioner i Danmark og orienterede kort arbejdet med udredningen:
Grundlæggende er der ud fra den tekniske synsvinkel opstillet tre hovedscenarier:
* Én fælles fysisk database, som rummer alle bibliografiske og udlånsmæssige oplysninger
* En fælleskatalog som DanBib i dag, hvor bibliotekerne indberetter deres beholdning
* En gatewayfunktioen, som fra gang til gang emulerer en fælleskatalog ved samtidige fysiske opslag i en lang række biblioteksdatabaser.

Endvidere er beskrevet fire vinkler på materialedækningen rækkende fra at falde tilbage på alene fysisk materiale til integration af ikke-bibliografisk materiale. Ved gennemgangen af de forskellige scenarier er der både behandlet forhold som er specifikke for den professionelle adgang (nu DanBib/netpunkt.dk) og adgangen for de direkte brugere (nu bibliotek.dk).

Leif gav tilsagn om at annoncere på danZIG-listen når redegørelsen ses på BS's hjemmeside - og udredningen tages på dagsordenen på næste møde.

c) ONE
Poul Henrik orienterede om, at deltagere fra ONE-2 projektet har etableret en ny international forening for bibliografiske institutioner.

Formålet for den nye forening kaldet "ONE" er bl.a. indbyrdes udveksling af bibliografisk information til søgning og genbrug. Næste år udbygges samarbejdet til formidling af bibliografiske materialer i forbindelse med fjernlån og dokumentleverancer.

Direktør Mats Herder fra LIBRIS er valgt som Formand og direktør Roy Gundersen fra BIBSYS direktør er Næstformand. Bestyrelsen omfatter desuden direktørerne fra British Library, Ungarns Nationalbibliotek og Dansk BiblioteksCenter. Direktør Juha Hakala fra Universitetsbiblioteket i Helsingfors er kasserer og Poul Henrik er sekretær for foreningen, som er hjemmehørende hos DBC.

Samarbejdet baseres bl.a. på videreudvikling af resultaterne fra ONE-2, Scandinavian Virtual Union Catalogue (SVUC) og TEL-projektet. ONE Foreningen forventer at optage flere relevante nationalbibliografiske institutioner næste år.

ad. 4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Som aftalt på sidste møde har formanden bedt om en OID for danMARC2 extented hos Z39.50 Maintenance Agency. Det bliver så ".100.1" som led i en generel model om at behandle udvidelser til standardformater på denne vis - altså med tilføjelse af "100" for variantformat og dernæst et løbenummer startende med "1".

Henrik rykkede for MARC21 / danMARC2 konvertering / crosswalk. Per MH nævnte at Index Data ikke havde et konkret behov, men forventer det kommer. Hans Erik og Ole sluttede op om behov for on-the-fly konvertering, mens Flemming gav udtryk for at det ville være rart med en standardiseret udgave. Leif lovede at forelægge en løsning på spørgsmålet på næste møde.

ad. 5. Implementeringsspørgsmål

a) tegnsæt håndteringen for Term'en characterString.

Henrik slog fast at Octetstring (i forhold til Generel - underforstået General String) er udenfor tegnsæt håndtering og dermed udenfor Z39.50 omgivelserne. Tegnsætunderstøttelse ved søgning sker ved at anvende InternationalString.

Poul Henrik checker den tekniske beskrivelse af profilen og om nødvendigt foreslår han en rettelse til næste møde.

ad. 6. Status for implementering af beholdning og bestilling

Flemming bedt gav en kort status om afprøvningen mellem DanBib og DDELibra. CSC CG kørt test i forhold til DBC og omvendt. Nu kan DDELibra sende bestillinger til testserver på DBC og den modsatte vej er under afprøvning. Der er fundet nogle uhensigtmæssigheder. Et andet problem er at DBC i praksis har behandlet bestillinger offline, hvorfor svar i første omgang er rent teknisk.

Leif bad om at CSC CG og DBC sammen laver et forslag til nødvendige ændringer. Et eksempel er at date-and-time ikke er defineret. Flemming lovede at der inden en måned foreligger et sådant notat med konkrete ændringsforslag. Forslag sendes til danZIG-listen og behandles på næste møde.

Jacob spurgte om der vil give tilsvarende tilskud som CSC CG har fået fra Biblioteksstyrelsen ved DEF. Leif svarende at det ikke var tilfældet, da det havde været med henblik på at få gennemført en hurtig test af bestilling ved at det lokalsystem, som var længst fremme, fik tilskud for at overgå hurtigere til bestilling i XML-format og principielt ikke til implementering.

ad. 7. Lånercheck

Leif foreslå DBC, CSC CG, Index Data og BS indgik i en arbejdsgruppe med henblik på at finde dels en hurtig løsning for opslag fra bibliotek.dk og dels en mere langsigtet løsning baseret på internationale standarder. Leif præciserede at forslaget til deltagere byggede på at de nævnte har en umiddelbar interesse i implementere et lånercheck. DBC Medier annoncerede også interesse for at deltage i gruppen.

Henrik bemærkede at hvis gruppen fortsætter, skal den suppleres af nye implementører. Dette kunne Leif tilslutte sig - med almen tilslutning på mødet, idet dog han bemærkede at det var forventningen at det skulle være en kortvarigt fungerende gruppe.

Henrik foreslog at referat fra gruppen udsendes til danZIG-listen, hvilket blev godkendt.

Poul Henrik spurgte om nogle leverandører havde nogen holding til LDAP - jf. DEF's LDAP projekt. Henrik nævnte at det var et problem at mange firewalls holder alt LDAP indenfor firewall, da LDAP bruges til administration af printere etc. Flere bemærkede at LDAP allene er den tekniske transport og at LDAP rummer ikke semantikken. Der var ingen som ønskede at ændre på beslutningen i danZIG om at anvende Z39.50 til transporten.

ad. 8. Nye transaktioner til ILL - Functional Area D

Leif henviste til oplæg oplyste udsendt på listen 20. august 2002 samt nævnte at han sendt forslaget til udtalelse i dels DF's fjernlånsgruppe og dels i BFs referancefaggruppe. Han have fået tilbagemelding fra BFs referencefaggruppe som tilsluttede sig. Niels kunne tilslutte sig forslaget, som ville betyde en mærkbar besparelse.

Det fremlagte forslag blev derfor vedtaget. Leif udsender den konkrete formulering til ændringer til specifikationen med henblik på behandling på næste danZIG-møde.

ad. 9. Strategi for den fremtidige udvikling af danZIG-arbejdet

Leif startede med at gennemgå det oplæg udsendt på listen 20. august 2002.

Henrik mente ikke at formuleringen om ikke at dække verdenen udenfor bibliotekerne var hensigtsmæssig. Leif medgav at det kunne være fornuftigt at modificere lidt hen i retning af dække biblioteksfælles opgaver som fokus - men også at f.eks. EDItEUR vil kræve andre modeller for at sikre samarbejdet med andre sektorer.

Per MH mente at egentlig standardisering af Cross-domain vel kræver inddragelse af andre verdener - arkiver og museeer. I øvrigt er Index Data interesseret i en sådan udvikling. Der var enighed om at udlægningen af Cross Domain som overskridende til udenfor biblioteksverdenen forudsætter inddragelse af andre. Leif konkluderede at cross domain er to forskellige ting, som skal afspejles i to forskellige "levels": et fælles med andre sektorer og et for Dublin Core baserede baser i bibliotekerne.

Flemming foreslog at rette formålsbeskrivelsen til udtrykket "til og fra biblioteksverden". Der var tilslutning til dette.

Henrik foreslog, at vi hensatte cross domain med inddragelse af arkiver og museer til senere. I første omgang skal danZIG derfor specificere søgeveje og udvekslingsformater for bibliografiske data udtrykt ved Dublin Core metadata.

Jacob mente at det måske er lidt meget at sige XML SKAL med. Flemming mente at vi skulle skille transportprotokol og udvekslingsformat ad. Derfor en god ting med XML til udvekslingsformat. Flemming mente nok han var enig at vi i "videst muligt omfang skal basere os på XML".

Der var konsensus om at der ikke skal ske et skifte - f.eks. til XML - blot fordi det er muligt.

Henrik påpegede, at vi ikke vil opnå alle XML-fordele i denne model. Poul Henrik bemærkede hertil, at det er en fordel med muligheden for at bruge udbredte XML værktøjer til til at håndtere data uanset transportmekanismen.

Poul Henrik sagde, at DBC er enig i, at det er en god ide at revurdere formålet for danZIG. Han tilføjede at det er DBC's opfattelse, at hvis formålet udvides, bør man overveje, om deltagerkredsen også bør udvides. Leif understregede at danZIG er et teknisk rådgivningsorgan for Biblioteksstyrelsen. I det omfang at danZIG bruges til at skabe konsensus mellem implementører kan det godt se ud som at det er danZIG som tager beslutninger. Men principielt er det Biblioteksstyrelsen som beslutter, men sålænge danZIG leverer god rådgivning kan man ikke se forskel. Biblioteksstyrelsen har andre organer til andre spørgsmål og således er både Katalogdataudvalget og Nationalbibliografisk Udvalg rådgivende på deres områder overfor Biblioteksstyrelsen på samme måde som danZIG er. Leif gjorde det klart at tanken ikke er at udvide danZIG udover at være en teknisk baseret rådgivende gruppe og derfor heller ikke umiddelbart en udvidelse af medlemskredsen i gruppen.

Afslutningsvis var der tilslutning til at Leif skriver oplægget igennem med henblik på en fortsat drøftelse på næste møde.

ad. 10. Opdatering af specifikationen af danZIG-profilen

På mødet blev behandlet "danZIG r2002-06 v1", se
http://www.portia.dk/pubs/danZIG/danZIGv2002-06r1.pdf

Efterfølgende justeringer er i forhold til denne version.

a) formulering vedr. flerbindsværker

Leif indledte med at henvise til oplæg udsendt på listen 30. august 2002 samt oplyste at Flemming havde henledt hans opmærksomhed baggrunden for beslutningen om at anvende Use 1049: nemlig at der i nogle lokalsystemer findes lokale minisuperposter, hvorved at felt 001 fra hovedposten alene giver hit på de underliggende bindposter (som er suppleret med data fra overliggende poster) og ikke på hovedposten alene. Leif beklagede at denne viden var blevet svedet bort af sommervarmen.

Det gav anledning til en diskussionen, hvor konklusionen blev at vi fastholder at basere instruktionen i specifikationen på at Use 12 i henhold til danMARC2 formatet og praksisreglerne alene rammer felt 001 delfelt a og at der i denne sammenhæng alene indexeres et felt 001 delfelt a med den lokale unikke ID.

Teksten bliver så:

When a client send a PresentRequest for a record, the target always answer with the requested record. If the requested record is part of a multi-volume, the client must expound the 014 and 015 fields in the danMARC2 format and then search and request the upper and/or the lower records in the multi-volume tree using BIB1 Use attributte 12.

Spørgsmålet om at kunne søge underliggende bindposter måtte Leif konkludere ikke ville være i overensstemmelse med definitionen på BIB1 use 1049, hvorfor dette spørgsmål blev sendt til hjørnespark - eksempelvis til løsning med en ny DAN-1 attribut.

Diskussionen om søgbarhed af flerbindsværker på felt 001 hænger i realiteten sammen med en anden diskussion: nemlig om der i danZIg-profilen eller i praksisreglerne skal foreskrives noget om indexering af flerbindsværker. Der er helt klart en grund til at flere systemer indexerer flerbindsværker som minisuperposter *). Det traditionelle eksempel med søgning på Danmarks Kirker - hvad skal en sådan give som resultat: - en mængde poster eller kun hovedposten.

*) minisuperpost = bindpost suppleret med overliggende evt. sektionspost og overliggende hovedpost

b) afpudsning af attributter til SCAN

Der var udsendt flg. Forslag til ændringer:
Specificationen 6.2.1:
BIB1 1=1089 og 1=1090 (bcm- og dbk-registrene): Begge registre er defineret som langordsregistre (3-bogstavs-registre), og derfor bør position være 3=1 og ikke 3=3 for at honorere structure 4=1. Attribute Combination Name skal ikke rettes, da begge hedder "fif".

Specificationen 6.2.3: DAN1 1=26 (fb-registret): Hvordan skal kombinationen 3=3 4=1 6=1 honoreres. Der er kun defineret et ordregister, derfor er det ikke muligt at skanne på frase. Derfor skal AuthoInDesc-any-ph-ic udgå.

Disse ændringer blev godkendt.

Henrik havde derudover nogle detailkommentarer. Poul Henrik opfordrede til at rent redaktionelle detaljer blot blev mailet til ham, så ville have tage dem med i redaktionen.

Som et mere principielt spørgsmål foreslog Henrik at kravet om MARC21 som obligatorium (s. 36) blev slettet igen. Der var enighed om at MARC21 alene skal have status af "recommended"!

Flemming påpegede en fejl i versionsnummer på forsiden.

Henrik spurgte om hvorfor piggyback foreskrives (s. 44). Poul Henrik checker, om dette er et krav i Z39.50 standarden?

ad. 11. Søgning uden blank ved søgning på lokal ID

Punktet blev udsat igen - men med en beslutning om at det skal højere oppe på dagsordenen.

Henrik nævnte den mulighed at dette spørgsmål burde løses i praksisreglerne.

ad. 12. Mødeplan

38. møde: torsdag 28. november 2002 kl. 9.30
39. møde: mandag 27. januar 2003 kl. 9.30

ad. 13. Evt.

Leif gjorde opmærksom på at NCIP (NISO Circulation Interchange Protocol) nu er approved og dermed officiel US-standard.

Leif meddelte at Katalogdataudvalget havde anmodet om en repræsentatant fra danZIG i en arbejdsgruppe om søgeveje for hjælpeposter (autoritetsposter). Der var enighed om at danZIG gerne modtager et udkast i høring, men ønsker ikke som teknisk arbejdsgruppe repræsenterende systemleverandører at indgå formelt i en sådan arbejdsgruppe.

Poul Henrik nævnte at høringen om Bath-profilen version 2 udløber den 20.9.2002.

Med venlig hilsen

Leif Andresen
Biblioteksstyrelsen