Referat fra møde i danZIG 28. november 2002 – 38. møde

Tid og sted:
Torsdag den 28. november 2002 kl. 9.30 i Biblioteksstyrelsen

Deltagere:

Poul Henrik Jørgensen, Dansk BiblioteksCenter (formand)
Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær)
Ann Poulsen, Biblioteksstyrelsen (referent)
Ole Hultén, DC Informatik
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Hans Meulengracht-Madsen, DTV (delvist)
Tommy Schomacker, DBC
Jakob Chr. Poulsen, DBC Medier

Afbud fra:

Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus
Flemming H. Pedersen, CSC Consulting Group
Lise Søderberg, Axiell BOOK-IT
Gert Jensen, SIRSI

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Godkendelse af referat fra 37. møde
Referatet udsendt på listen 18. september
Se også: http://www.bs.dk/indeks_post.ihtml?id=2462

3.       Meddelelser og konferencerapporter m.v.
Drøftelse af strategi for den fremtidige udvikling af danZIG-arbejdet er udsat til efterfølgende møde.

4.       Opsamling på emnerne på sidste møde

5.       Implementeringsspørgsmål

6.       Søgning uden blank ved søgning på lokal ID
På 35. møde blev konkluderet:
"Der var enighed om: ved søgning på faust-nr skal dette kunne ske uden blanktegn. Dvs. profilen skal foreskrive at target skal understøtte søgning uden blank ved søgning på lokal ID. Og klient skal sende søgning uden blank ved søgning på lokal ID. Dette vedrører principielt ikke formatet med felt 001 i danMARC2 med alene udlægningne i Z39.50 tilgængelige søgeregistre."
På 36. møde blev punktet udsat

7.       Implementering af beholdning og bestilling
Aftalt at Flemming udsender opsamling med forslag til justering af specifikationen

8.       Lånercheck
Oplæg fra arbejdsgruppen følger

9.       Nye transaktioner til ILL - Functional Area D
Se forslag udsendt på listen 21. november 2002

10.    Fælleskatalogen i fremtiden
se mail til danZIG-listen af 1. november 2002-12-09

11.    Mødeplan
39. møde 27. januar 2003 kl. 9.30
40. møde: fastlægges

12.    Evt.

ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

ad 2. Godkendelse af referat fra 37. møde
Referatet blev godkendt.

ad 3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.
Poul Henrik forklarede at han ikke tid til både at være generalsekretær for ONE og formand for danZIG hvorfor han fratræder inden næste møde. Han er heller ikke længere ansat i DBC, men arbejder som konsulent for DBC med ONE som primær arbejdsopgave. Som en konsekvens heraf er Tommy Schomacker fra netdivisionen i DBC trådt ind i danZIG. Tommy har arbejdet mange år i DBC og har også standardisering som arbejdsområde. Leif Andresen overtager posten som formand, og Ann Poulsen fra Biblioteksstyrelsen vil fremover være sekretær. Poul Henrik fortalte at han efterfølgende vil tilmelde firmaet Portia.

Poul Henrik orienterede kort om status for Z39.50 International Next Generation (ZING).
Ref.: http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/zing-home.html

ZING omfatter bl.a. en SOAP baseret protokol kaldet Search and Retrieval Web Service (SRW) samt en tilsvarende URL version af SRW (jvf. "OpenURL/SFX) kaldet SRU.

SRW/SRU er tænkt som et alternativ til Z39.50, men med mere bred anvendelse ved hjælp af standard HTTP/XML teknologier.

Første version af SRW/SRU er publiceret af Library of Congress med henblik på afprøvning i løbet af 2003.
Bl.a. Index Data og OCLC samt Det Kongelige Bibliotek i Belgien har allerede udviklet gateways for SRW/SRU. Portia har bl.a. aftaler om at udvikle SRW gateways til brug for finansielle informationstjenester.

Hvis danZIG i fremtiden finder det relevant at satse på SRW/SRU som alternativ til Z39.50, vil hovedparten de eksisterende investeringer i applikationer og XML dataformater sandsynligvis kunne genbruges, idet data bør kunne adskilles fra selve transportmekanismen.

ad 4. Opsamling på emnerne på sidste møde
Intet

d 5. Implementeringsspørgsmål
Poul Henrik gjorde af hensyn til arbejdsgruppens nye deltager opmærksom på, at punktet er fast på dagsordenen og fungerer som opsamling omkring erfaringsudveksling

ad 6. Søgning uden blank ved søgning på lokal ID
Leif indledte med en historisk redegørelse. Tommy foreslog at det blev slået fast at et faust-nummer er 8-cifret samt at blanktegn ikke er signifikante og derfor ikke betyder noget. Forslaget blev vedtaget og mødedeltagerne blev enige om at tilføje det til profilen.

ad 7. Implementering af beholdning og bestilling
Der har været praktiske tests mellem DDELibra og DanBibfunktionen og der er forslag til mindre ændringer i danZIG profilen.

1.       Specifikation under beholdning svarede ikke 100 pct. til specifikation under fjernlånet. Det blev godkendt at skifte fra institutionOrSiteId-27 til isilCode-29.

2.       Vedrørende artikler. 7.1.1 s. 46-47 i danZIG profilen: Der er tale om en udvidelse. Feltet er ikke tidligere brugt. Godkendt.

3.       Dækker en situation hvor modtager ikke kender afsenderen. Anvendelse af kode 20 i afsnit 7.2.1 er godkendt.

4.       Ændret dansk oversættelse af kode 26 i 7.2.2. til 'sendes' godkendt.

Poul Henrik nævnte at visse mandatory fields med ny version af Z39.50 holdings scheme nu er gjort optional. Under den forudsætning har vi ingen indsigelse.

ad 8. Lånercheck
Med hensyn til SSL blev det fastslået at SSL primært er en metode til at udveksle en symmetrisk krypteringsnøgle via HTTP. Dette er principielt uafhængigt af opgaven med at identificere parterne i en transaktion. Der er imidlertid mulighed for at udveksle certifikater som eksempelvis kan laves ved hjælp af openSSL værktøjer.

Niels anførte at der i daglig praksis kan være brug for at få oplysninger om en låner: er vedkommende borger i kommunen fx. En proxy server skal styre adgangen til licensydelser for kommunens borgere. Denne adgang kunne dog også handle om alder. Leif foreslog at der bliver givet mulighed for den slags oplysninger gennem et antal use-attributter. I teksten kan der tilføjes: use 4, 5, 6 og 7 (4 koder) der er koder til lokal anvendelse. Vi kan evt. følge op på dem senere og specificere dem når nogen har det konkrete behov efter princippet først til mølle først attribut-nummer. Der skal indføjes en passus om at tillæg af koder koordineres af formanden for danZIG. Leif foreslog, at disse beslutninger blev besluttet på et møde - alternativt som diskussion og beslutning via mail-listen. Hermed blev forslaget vedtaget.

ad 9. Nye transaktioner til ILL - Functional Area D
Leif slog fast at det drejede sig om ren teknik og at der ikke var fundet noget der ikke var taget højde for i teksten. Information om hvad man kancellerer findes i transaction ID. Niels nævnte at man skal have det i eget system og Poul Henrik bekræftede at det er filosofien bag: den der afsender giver nummeret. Poul Henrik har lavet rettelser til XML skemaet.

ad 10. Fælleskataloger i fremtiden
Leif gennemgik ved hjælp at powerpoint baggrunden for Biblioteksstyrelsens konference for forskningsbibliotekerne på Hotel Munkebjerg i Vejle den 28.-29. oktober 2002. Udsprunget af en debat om hvorvidt en fremtidig fælleskatalog skulle tage form af en fysisk fælleskatalog eller et virtuelt katalog med Z39.50 adgang iværksatte DanBib opdragsgiverne i foråret 2002 et udredningsarbejde. En nedsat arbejdsgruppe startede med at afdække mulighederne og definerede derudfra tre scenarier der er blevet evalueret af fem evaluatorer. De tre scenarier bestod af en central model, en model som den nuværende og et virtuelt fælleskatalog.

Poul Henrik deltog for at referere tilbage til danZIG-gruppen: Ca. 65 personer deltog i konferencen - hovedsageligt fra forskningsbibliotekerne. Efter Poul Henriks opfattelse havde BS gjort et godt stykke arbejde og fundet kompetente evaluatorer der ikke havde nogle private særinteresser at pleje.

Evaluatorernes konklusion var, at man for nærværende fortsat bør satse på lokale løsninger suppleret med konsoliderede fælles ressourcer (DanBib og DEF).

Det stærkt centraliserede Scenarie 1 blev primært fravalgt af politiske årsager. Det stærkt distribuerede scenarie blev primært afvist af tekniske årsager.

Af konkrete tekniske indvendinger fra konferencen kan nævnes brugen af danMARC2 formatet, der blev foreslået erstattet af den internationale MARC21, da vi ellers vanskeliggør adgang til udenlandske datakilder og standardiserede løsninger.

MARC21 er specielt praktisk for forskningsbibliotekerne, idet de primært anvender udenlandske materialer, hvor man i mange tilfælde mere eller mindre gratis kan få udenlandske katalogiseringer i varianter af MARC21.

Flere anbefalede også at anvende et fælles katalogiseringssystem jvf. eksempelvis BIBSYS, LIBRIS og Singapore. Konklusioner er tilgængelige på Biblioteksstyrelsens hjemmeside. Set fra en rent teknisk synsvinkel fandt Poul Henrik, at debatten var lidt tam, idet ingen direkte anfægtede de tekniske vurderinger. Til gengæld blev forudsætningerne og selve processen anfægtet af udvalgte deltagere.

Der blev i øvrigt diskuteret hvor stort et behov for en fælleskatalog der er i forskningsbibliotekerne da deres samlinger er mere specialiserede end folkebibliotekernes.

Med hensyn til udviklingsomkostninger blev det anført at DBCs budgetter og omkostninger er mindre gennemskuelige end f.eks. DEF.

Et forhold som danZIG-gruppen bør være opmærksom på er, at profilen i et vist omfang er upraktisk for de forskningsbiblioteker der bruger store internationale systemer. DanZIG profilen kræver visse tilpasninger, som kan være vanskelige at motivere over for internationale systemleverandører for hvem danske biblioteker ikke udgør den primære kundegruppe.

Leif anførte at der vil være systemer der ikke kan understøtte fuld elektronisk kommunikation og at det i høj grad er en klientproblematik. Ud fra spørgsmål omkring konvertering mellem danMARC2 og MARC21 blev det slået fast, at MARC21 i de fleste tilfælde kan konverteres til danMARC2, men ikke omvendt uden datatab. F.eks. lixtal og en stribe andre ting vil ikke kunne afspejles i MARC21, men dette betyder måske mindre i praksis, hvis bibliotekerne ikke er interesserede i denne type data.

ad 11. Mødeplan
39. møde: 27. januar 2003 kl. 9.30 i Biblioteksstyrelsen 40. møde: 12. maj 2003 samme tid og sted ad 12. Eventuelt
Jacob mente at den nyeste version af specifikationerne af danZIG-profilen havde gjort XML-skemaerne normative.
Poul Henrik svarede at der ikke var ændret på dette punkt ved den sidste opdatering. I evt. tvivlstilfælde har de formelle specifikationer (eks. XML skemaerne) altid forrang over de tilsvarende prosatekster og eksempler.

Leif påtog sig at gennemgå teksten for at fastslå at XML skemaerne er normative samtidig med at XML skemaerne samles på BS' server.

Mødet sluttede af med en stor tak til formanden for en række berigende møder.

Med venlig hilsen

Leif Andresen
Bibliotekskonsulent