Referat fra møde i danZIG 12. maj 2004 – 40. møde

 

Tid og sted:

Onsdag den 12. maj 2004 kl. 9.30 - 15.00 i Biblioteksstyrelsen

 

Deltagere:

Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (formand)

Ann Poulsen, Biblioteksstyrelsen (referent)

Alice Brødsgaard, Axiell Bibliotek A/S

Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek A/S

Jacob Chr. Poulsen, DBC Medier

Tommy Schomacker, DBC

Hans-Henrik Felby, Fujitsu

Peder Lærke Nielsen, Handelshøjskolens Bibliotek, København (delvist)

Sebastian Hammer, Index Data

Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker

Poul Henrik Jørgensen, Portia

 

Bodil Dalgaard-Møller, DBC (gæst)

 

Afbud fra:

Henrik Dahl, Dantek

Gert Jensen, SIRSI

Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus

 

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af punkterne:

2 A - Høring af forslag til justeret kommissorium for danZIG

3 E - Søgeveje

3 F - Webservice i forbindelse med Z39.50

 

 

2. Godkendelse af referat fra 39. møde. Referatet udsendt på listen 12. juni 2003.

http://www.bs.dk/Indeks_post.ihtml?id=3084

Referatet blev godkendt. Leif orienterede om at mødefrekvensen fremover vil blive styret efter behov - sandsynligvis en til to gange om året - hvorfor referatet fra dette møde sendes ud til deltagerne med 14 dages indsigelsesfrist. Det rettes efterfølgende til i forhold til kommentarer/indsigelser og publiceres på www.bs.dk.

 

2.A. Høring af forslag til justeret kommissorium for danZIG

 

Leif gjorde opmærksom på at en række forældede oplysninger er fjernet, og at kommisoriet generelt er gjort mere tidsneutralt. Et forslag fra Erik Bertelsen, Statsbiblioteket om at udvide kommissoriets overordnede formål til at omfatte teknisk samspil mellem bibliotekssystemer blev drøftet, men arbejdsgruppen holdt fast ved at udgangspunktet indtil videre skal være Z39.50. Kun en enkelt mindre ændring til kommissoriet blev vedtaget, således at tilføjelsen på s. 2 bliver med følgende ordlyd: "Arbejdsgruppen behandler efter behov også andre former for teknisk samspil mellem biblioteks- og informationssystemer i danske biblioteker, informationscentre og fællessystemer og fungerer dermed?".

 

 

3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

 

3.A. ELAG 2004. Poul Henrik orienterer.

Se nærmere: http://www.elag2004.no/

ELAG 2004: Interoperability: new challenges and solutions 28th Library System Seminar. Trondheim, 9 - 11 June 2004

Poul Henrik gav en kort orientering om seminarets indhold. Poul Henriks egen interesse er primært et nyt autoritetskontrolsystem som han præsenterer et paper omkring (ONE Shared Authority Control with RDF and FRBR.

Kopi af præsentationen findes her:

http://www.elag2004.no/papers/Jorgensen.pdf).

Mats Herder, direktør for det svenske Libris, holder oplæg om portaler da Libris har en bred erfaring hermed. Han skal også facilitere en paneldiskussion om emnet. Poul Henrik skal lede en NCIP workshop. Poul Henrik anbefalede at deltage i seminaret idet det er en god anledning til at networke og få nye input. På nuværende tidspunkt er der ca. 50 tilmeldte deltagere. Der er gratis deltagelse.

 

3.B.ISO TC46/SC4 NWI schema for holdings information Leif orienterer om "New Work Item to develop a schema for holdings information". Der er nedsat dels en working group med Bill Moen som formand og Leif som dansk medlem og dels en redaktionskomite, hvor Poul Henrik er medlem.

Projektets hjemmeside findes på:

http://www.unt.edu/xmlholdings/

Leif indledte med en historisk redegørelse. Status nu er at Bill er klar til at gå videre. Han har udarbejdet en arbejdsplan til kommentering fra nationale eksperter fra ISO TC46/SC4 medlemmer - i Danmark er det Leif. I første omgang skal det undersøges hvad der er brug for. Nuværende schema er måske for omfattende. Leif ønsker at give en tilbagemelding om hvad gruppen her synes er vigtigt og spurgte derfor om der var nogle leverandører som anvendte elementer udover hvad der er specificeret i danZIG-profilen. Det var der ikke nogen tilstedeværende som gjorde. Resultatet i sidste ende bliver et xml-schema med ISO nr. - ikke en ISO standard, men en ISO PAS - Public Available Specification. Det kan tidligst være færdigt ved udgangen af 2004 da det sandsynligvis skal behandles på ISO-standardmødet i oktober. Leif vil orientere udvalget når der foreligger nogenlunde færdige tekster og skemaer.

 

3.C. Konverteringsbeskrivelse Dublin Core - danMARC2

Jævnfør orientering på danZIG-listen 1.4.2004

Se beskrivelsen:

http://www.bs.dk/metadata/dcac_til_danmarc2_marts2004.pdf

Punktet er medtaget til orientering. Beskrivelsen kan findes på www.bs.dk under katalogisering -> konverteringsbeskrivelse.

 

3.D. Status for ILL-XML projektet

Flemming fortalte at projektet nu har været gennem den første uges pilottest i Kolding med ILL Request og ILL Answers både til og fra Kolding. Der blev konstateret nogle grundlæggende problemer, fx at bestillinger fra BOB-basen kan komme fra biblioteker der er ukendte i Koldings base. Det viste sig dog at 90 - 95 pct. af de afviste bestillinger kom fra kendte biblioteker - oftest fordi der ikke var oprettet filialer i bibliotekerne. Problemet er nu forsøgt løst gennem en ad hoc leverance fra DBC som distribueres til de biblioteker, der skal køre ILL-XML. De ukendte biblioteker vil få at vide at de ikke kan foretage bestillinger. I næste uge genoptages pilotdriften. Når driften fungerer tilfredsstillende åbnes op for generel drift - sandsynligvis efter 2 - 3 uger.

Et andet problem er at fejlkoder i danZIG profilen ikke er dækkende for alle situationer. Derfor er brugt responder note feltet. Også requester note-feltet er taget i brug. Hensigten er at få afviklet bestillingerne så maskinelt som muligt. Mødedeltagerne diskuterede på baggrund heraf om bibliotekarerne alternativt kunne tage stilling til afviste bestillinger. Leif rundede af med et forslag om at undersøge omfanget og typen af afviste bestillinger og foreslog under pkt. 7 E i dagsordenen en overvejelse af om der er anledning til justering i profiler.

Niels spurgte om den nuværende plads til i Netpunkt at skrive en note bliver ført med? Han havde også spørgsmål til håndtering af bestillinger på flere eksemplarer af samme titel samt den type af emneforespørgsler hvor låneren fx er interesseret i tre forskellige titler, men blot gerne vil have den første der kommer hjem. Flemmings svar var at spørgsmålet om flere eksemplarer er et uløst problem, og at man til det sidste spørgsmål kan bruge skaf-kommandoen. Leif mente godt at den kan passes ind i xml skemaet, men det falder uden for det automatiserede koncept, da der ikke er noget systemnr. deri. Set fra en specifikations- og ILL synsvinkel kan man godt sende flere end ét svar på en enkelt request. Det er i overensstemmelse med standarden.

I øvrigt gjorde Leif opmærksom på sammenhængen mellem de tekniske spørgsmål og de etiske retningslinjer omkring ILL.

Niels kom herefter ind på et andet scenarium: ved værkvisning i bibliotek.dk ville det være hensigtsmæssigt også at kunne foretage en værkbestilling. Leif mindede om at det er et område hvor det er svært at lave en 100 pct. løsning, men at 99 pct. også er godt. Det handler om ressourcebesparelser i arbejdstimer. Derfor må vi tage nogle af de nævnte problemer ind under fremtidig udvikling.

 

3.E. Søgeveje

Leif oplyste at forretningsudvalget for katalogdataudvalget har vedtaget en procedure vedr. Vedligeholdelse og udvikling af praksisregler for søgeveje. Søgeveje for autoritetsposter indeholder nogle steder mere end de gældende praksisregler, og der skal justeres. Der arbejdes også med at lette konvertering fra MARC21 til danMARC2 og der kommer nye felter i danMARC2. Det skal resultere i en samlet opdatering af Praksisregler for søgeveje, og der skal derfor efterfølgende implemeteres konsekvensændringer for danZIG-profilen.

 

3.F. Webservice i forbindelse med Z39.50

Under DEF systemarkitektur handler et af projekterne om XML services: fra lokalsystemer at foretage søgninger med SRW der havner i en Z39.50 gateway-funktion og derfra i bibliotekernes kataloger via Z39.50. Sebastian oplyste at Index Data bruger SRW og er underleverandør til projektet.

 

 

4. Opsamling på emnerne på sidste møde

Ingen bemærkninger.

 

 

5. Implementeringsspørgsmål

Sebastian nævnte, at Index Data har hjulpet Library of Congress med SRW, SRU samt Z39.50. En effektiv server er opnået ved at begrænse download af store søgninger fra Z-serveren til klienter fra enkeltbrugere, fx i forbindelse med anvendelse af Bookwhere. Der mangler etik for hvad man kan tillade sig over for en Z39.50 server. Portia har bl.a. udviklet en SRW klient i forbindelse med ONE Shared Authority Control Service (ONESAC). Ved hjælp af ONESAC SRW klienten har Portia med held testet den nye SRW server hos LC. Portia har desuden udviklet en SRW Server som standard systemgrænseflade for ONESAC.

 

Flere medlemmer af ONE Foreningen inkl. British Library, LIBRIS og Italiens Nationalbibliotek anvender også SRW/SRU som alternativ til Z39.50. Andre toneangivende biblioteksorganisationer inkl. eksempelvis OCLC og The European Library (TEL) satser generelt på SRW/SRU i stedet for Z39.50.

 

Det kan konstateres at der er bevægelse på området og at arbejdsgruppen vender tilbage til emnet på et senere møde.

 

 

6. Høring om bibliotek.dk - samspil med lokalsystemer

Leif orienterede om høringsrunden om samspil mellem bibliotek.dk og lokalsystemer. Der indkom også ideer knyttet til samspil mellem lokalsystemer, f.eks. at overføre stregkode på sendt bog.

Se oplæg til høringen: http://www.bs.dk/bibliotekdk/samspil.pdf

 

Leif fortalte at nogle af biblioteksforeningerne i 2003 ytrede ønske om mere samspil omkring udviklingen af bibliotek.dk og de lokale bibliotekssystemer. En opfordring til at komme med konkrete ideer affødte nogle meget forskellige forslag. En del af dem gik på at lånertjek og ILL-XML projekt er væsentligt. Desuden var der forslag til emner omkring brugergrænseflade og BOBbasen samt nogle få til samspillet mellem systemer. Endelig var der forslag til samspillet mellem bibliotek.dk og lokale systemer.

Heraf var det væsentligste lånernes mulighed for at se status på egne bestillinger. Det er også ønsket i Top of the Web og i hotlinehenvendelser til DBC. Det kan være svært for lånerne at bevare overblikket og se hvilken base man er i. Der er også en del lånere der shopper i flere forskellige biblioteker. Via bibliotek.dk vil de derfor gerne have et overblik over deres bestillinger.

Der er flere modeller til at løse problemet. Den mest simple kunne være at man fra favoritbiblioteker kan linke sig frem bibliotek for bibliotek. Den model er ikke særlig integreret, men hjælper forståelsen. Den mere langsigtede løsning ville være at specificere NCIP til brug for opslag på lånere. Hvis arbejdsgruppen lavede en profilering på NCIP kunne bibliotekssystemerne så facilitere den løsning? Det blev aftalt at systemleverandørerne hver især vender tilbage med status/forventninger i løbet af 14 dage. Hvis det kan lade sig gøre på kort sigt vil den førtsnævnte løsning ikke være interessant.

Et andet ønske går på en funktion der kan sende stregkoden på interurbane lån til de modtagende biblioteker. Leif nævnte at ILL SHIPPING transaktionen kan klare det og spurgte om nogle lokalsystemer ville overveje konkret at implementere denne transaktion. Flemming gav udtryk for, at det umiddelbart lyder som en rationalisering - måske endda uden det store udviklingsarbejde og at det derfor vil blive overvejet i forhold til DDELibra. Leif foreslog at aftale håndteringen af sådan en udvidelse under dagsordenens punkt 7 E, hvilket blev tiltrådt.

Næste skridt bliver en afrapportering af høringen på www.bs.dk i løbet af en månedstid.

 

 

7. danZIG-profilen: justeringer af specifikationen.

Gældende version downloades fra: http://www.bs.dk/Indeks_post.ihtml?id=2666

Leif beklagede at opdateringen efter sidste møde var forsinket. Profilen blev ikke gået igennem punkt for punkt på mødet, men Leif følger op med nemt gennemskuelige forslag der sendes til en kort skriftlig høring blandt medlemmerne af danZIG arbejdsgruppen.

 

 

7. A. Justeringer efter XML Schemaer er færdige, jfr. ZIG-høring af dansk fremlagte XML Schemaer for holdings og ILL.

Se opslag på Z39.50 MA's homepage:

http://www.loc.gov/z3950/agency/proposals/holdings-schemas.html

Flere skemaer og variationer er blevet opdateret siden sidst. De ligger nu på MA's hjemmeside. Leif vil gennemgå danZIG profilen med henblik på henvisning til skemaerne på MA's hjemmeside. I de tilfælde hvor det ikke er den normative beskrivelse, bliver den føjet til. Der var enighed om at det er et godt initiativ.

 

7. B. Nyt functional area Authority Records

Bilag fra Bodil Dalgaard-Møller vedlagt (J.nr. 331-3)

Bodil var inviteret til at forelægge forslaget. Kommentarer fra Leif: med genbrug af afsnit 5.3 (dog uden multi volumes) er det et færdigt forslag til umiddelbar integration i danZIG-profilen med en lille smule afpudsning. Detaljer om BIB1 1031 og 1087 ville han afklare inden udsendelse færdigindskrevet i specifikationen. Han fremhævedevat den sidste side også er et forslag om at udvide DAN-1 med USE attributterne 28 til 34. Bodil beskrev baggrunden for forslaget, der er lavet i sammen proces som beskrivelse af praksisreler for søgeveje for autoritetsposter. Dermed er afpudsning af formatet, praksisregler for søgeveje og Z39.50 specifikationer lavet i en sammenhængende proces. Der var tilslutning til forslaget.

 

7. C. Forslag om at inkludere danMARC2 i XML

Tommy orienterede om forslag rejst i ISO TC46/SC4 om et generaliseret XML Schema for MARC. Det med dagsordenen vedhæftede skema har taget udgangspunkt i det skema, som LC (Library of Congress) har udformet til brug for MARC21. Der er lavet så få ændringer som muligt, men skemaet skulle herefter kunne indeholde alle ISO 2709 baserede poster, inkl. danMARC2-poster. LC's skema indeholder et element til specifikation af posttype (bibliographic, holdings etc). I det generaliserede skema er tillige tilføjet et element til specifikation af MARC-formatet.

Leif opridsede baggrunden for dette punkt. Til mødet i ISO TC46/SC4 (technical operability) i maj 2003 blev der fremsat forslag om et New Work Item. Da der er mindst to XML skemaer for MARC (LC og OAI) foreslog vi fra dansk side at der skulle laves et fælles XML Schema. Der var mest stemning for at lave den som selvstændig specifikation med udgangspunkt i LC's MARC21. LC accepterede ideen.

Tommy forklarede at udgangspunktet i skemaet var taget fra LC's MARC21 XML Schema. Der blev først forsøgt at foreslå et New Work Item i form af en beskrivelse af projektet. Svar herpå fra Sally McCallum, LC (formand for TC46/SC4) var at hun gerne også ville se et konkret skema. Tommy har derfor udarbejdet et forslag der kan bruges sammen med alle MARC-formater og dermed være en generel container. Skemaet er udvidet så man kan angive hvilket specifikt MARC-format det handler om. Det er løsnet her og der og herunder blevet muligt at bruge flydende data i samtlige felter.

Poul Henrik mente at forslaget afspejler at danMARC2 formatet netop ikke overholder den normative ISO 2709 standard. I stedet for at forsøge at få resten af verden til at ændre MARCXML af hensyn til danske danMARC2 afvigelser fra ISO 2709 standarden, burde man i Danmark specificere en alternativ metode til at repræsentere danMARC2 poster ved hjælp af det eksisterende MARCXML format.

Leif anførte at Danmark ikke i praksis kan stille forslag til en standard som LC er imod, men der er brug for at kunne udvikle en XML container som kan bruges til danMARC2 poster. Det skal ikke være en dansk proprietær standard.

Almindelige udbredte værktøjer skal kunne bruges også på danMARC2 poster i XML. Danmark har en gammel synd i form af manglen på faste delfelter og anvendelsen af æ, ø og å. I udvekslingsformatet er felterne 001-009 ikke defineret som faste delfelter. Nu er spørgsmålet om det er muligt at lave en generalisering inden for LC's ønsker så vi i Danmark kan fortsætte med at gøre som vi har gjort hele tiden. Hvis tilbagemeldingen er negativ, må der laves noget andet. Efter en længere diskussion afsluttede Leif med at slå fast at vi venter på bolden fra Washington, sikkert inden mødet i oktober. Derefter må vi agere afhængig af hvordan tilbagemeldingen ser ud. Dermed skal der ikke aktuelt ske en tilføjelse på dette punkt til specifikationen af danZIG-profilen.

 

7. D. Skal vi droppe Functional area F: Update?

Leif havde bedt Tommy om at orientere om DBC's overvejelser om Z39.50 Update. Tommy havde ikke haft mulighed for at afslutte de interne DBC overvejelser om punktet. Leif foreslog derfor at der på næste møde kom en temadiskussion om automatisk opdatering mellem DanBib og lokalsystemer på dagsordenen. Der var tilslutning til dette forslag.

 

7. E. Andre justeringer

Herunder: evt. drøftelse af konsekvenser af pkt. 6. F.eks. at inkludere ILL-SHIPPING til transport af materialeidentifikation (stregkode) for nu fremsendt eksemplar. Der var tilslutning til at specificere ILL-SHIPPING til brug for transport af materialeidentifikation på udlånt eksemplar da Flemming tilkendegav at man i DDELibraudviklingen ville overveje en sådan funktionalitet.

 

8. TEMA: NISO Metasearch projektet. Oplæg ved Sebastian.

Se powerpoint-slides:

http://quinn.indexdata.dk/niso-filer/frame.htm

Det handler om et initiativ som NISO påtog sig i 2003. Dette software er i stigende grad blevet en del af amerikanske bibliotekers services. Det kan kommunikere med Z39.50 og folks proprietære protokoller. Målet er søgning i en række databaser gennem en enkelt brugergrænseflader. Traditionelt har det været svært at få databaseejerne med, de har ikke været interesserede. Dette initiativ er taget af databaseudbyderne fordi disse metasøgningner er blevet mere og mere populære. Udbyderne kunne se det på deres forbrugsmønster (det forskruer bl.a. statistikken). NISO er et af de første tilfælde hvor softwareleverandører (mellemmænd), biblioteker (brugere) og databaseleverandører (indhold) samarbejdede. I det forløbne år er der sket en opsplittelse i delspørgsmål:

 

1. Authentification/authorization

Kompliceres af mange konkurrerende standarder. Der er en state of the art survey og udvikling af use cases i gang. Målet for NISO's arbejde er ikke nødvendigvis standardisering, men at belyse et område så anstrengelserne munder ud i en recommendation. Man håber på en gensidig forpligtelse.

2. Collection/service desription

Collection: indholdet. Service: adgang til indholdet fx Z39.50. Fokus er på eksisterende 'standarder': ZeeRex: letvægts-explain og Dublin Core Collection Description Application Profile. Målet er at stille til rådighed for downloads.

3. Search

Problemet er at der er mangel på standardisering. En mulig løsningsmodel kunne måske være en referencemodel baseret på SRW (videreførsel af kerneaktiviteten i Z39.50 (+ udvidelser), anbefaling om understøttelse af SRW samt mange proprietære protokoller.

4. Aktiviteter

Der var strategimøde i maj 2003, åben workshop i oktober 2003 og arbejdsmøde i april 2004. Kommunikation foregår via teleconference og maillister. Mere info på: www.niso.org -> initiatives.

Med hensyn til branding håber databaseleverendørerne at når de stiller data til rådighed kan de have indflydelse på indhold og søgemetoder i databaserne. Hans bemærkede at når der er tale om providers med et overlag må det være svært at håndtere overlaget da de to parter har forskelligartede interesser. Sebastian svarede at fra starten var de store leverandører Gale Thomson, Elsevier etc. med. Ved sidste møde var der forholdsvis færre databasefolk.

Mødet diskuterede herefter det forretningsmæssige princip contra den tekniske løsning. Hvis det ikke bliver styret kan det ende som en ny ZIG-agtig forsamling. Leif slog fast at et tidspunkt kommer der en erstatning for Z39.50, men SRW opfylder endnu ikke kravene til funktioner i biblioteksdomænet med beholdning og bestilling. Hvis en standard for Remote Access slår igennem mere generelt i informationsdomænet, så må biblioteksdeldomænet og dermed danZIG i Danmark følge efter.

 

 

9. Mødeplan 41. møde

Holdes efter ISO-mødet den 25-29 oktober 2004 - evt. i november.

 

10. Evt.

Der var ingen bemærkinger til dette punkt.