Referat af møde i danZIG 21. september 2005 – 41. møde

 

Godkendt referat fra 41. møde i danZIG

 

Tid og sted:

Onsdag den 21. september 2005 kl. 10.00 - 15.00 i Biblioteksstyrelsen

 

 

 

Deltagere:

Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (formand)

 

Ann Poulsen, Biblioteksstyrelsen (referent)

Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek A/S

Jacob Chr. Poulsen, DBC Medier

Tommy Schomacker, DBC

Jørgen Pedersen, Fujitsu

Peter Jensen, Gentofte Bibliotekerne

Per Mørkegaard Hansen, Index Data

Adam Dickmeiss, Index Data

Poul Henrik Jørgensen, Portia

Hans Erik Büscher, Reindex

Mogens Jensen, Sirsi

Erik Bertelsen, Statsbiblioteket

 

Afbud fra:

Henrik Dahl, Dantek

Sebastian Hammer, Index Data

Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker

Gert Jensen, SIRSI

Hans-Henrik Felby, Fujitsu

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 13B: Dataudveksling af beholdningsdata mellem materialevalgsmodul og bibliotekssystemets moduler.

 

 

2.  Introduktion af nye medlemmer

 

Velkommen til Erik Bertelsen, Hans Erik Büscher og Peter Jensen,

 

 

3.  Meddelelser og konferencerapporter m.v.

 

a) ZING Information Forum, June 2005, Chicago: Se noter og præsentationer på http://www.loc.gov/z3950/agency/zing/zif.html

 

Leif Andresen informerede om, at ZIG-møderne stopper nu. Det sidste ZIG møde blev holdt som en lille delmængde af ZING Information Forum 22-23 Juni 2005. ZING står for Z39.50 International. Next Generation. ZIGlisten opretholdes dog. Indsatsen skal i stedet lægges i SRW og SRU, og på konferencen blev afholdt det første åbne møde om SRW og SRU. Det er i dag ikke en standard, men er registreret af NISO. Det blev diskuteret på mødet, om tiden er moden til ophøjelse til standard. Set fra biblioteksverdenens synspunkt er SRW og SRU en naturlig fortsættelse af Z39.50, men for andre sektorer kan alternative muligheder komme på tale - om end de aktuelt ikke er så specificerede.

 

b) Orientering om MarcXchange

Se: http://www.bs.dk/marcxchange/

Tommy Schomacher oplyste, at Leif Andresen og han er editorer på ISO/CD 25577 Information and documentation ? MarcXchange og regner med, at den kan komme til afstemning i år. I 2003 blev det drøftet, om det var på tide at lave en standard. Derefter tog Dansk Standard spørgsmålet op som ?item for discussion? på ISO TC46/SC4 mødet i maj 2003. Dette blev fulgt op på mødet i TC 46/SC4 i oktober 2004, hvor Tommy Schomacher og Leif Andresen fremlagde et udkast. Det blev ved afstemning i foråret 2005 godkendt som New work item. Der var fuld enighed og et flertal for at springe ?Commitee draft? over. Udkastet har fuld amerikansk opbakning. En endelig standard kan derfor forventes i første kvartal 2006.

 

c) Andet

Samsøgningstjenesten DEFkat nedlægges og bliver fra dette efterår ført videre som en tjeneste, der understøtter ”Bøger til døren”. *)

 

Leif Andresen ønskede at vide, om katalogen over alle danske Z39.50 targets bruges. Hans Erik Büscher bekræftede. På forespørgsel oplyste Per Mørkegaard Hansen at data godt kan indlejres i Index Datas liste med fare for at de med tiden kommer ud af synkronisering. Leif Andresen vender spørgsmålet med DEF sekretariatet. Herefter fulgte en diskussion om, hvordan man kan sikre, at data bliver vedligeholdt ? på en nem måde. Det kan f.eks. være i bibliotekernes VIP-base eller som webservice. Per Mørkegaard Hansen foreslog, at man kunne overveje, om targets uden for biblioteksverden også skal medtages.

 

Konklusionen blev, at Leif Andresen tager en drøftelse med Index Data og DBC og dernæst med DEF sekretariatet.

*) Se DEFF-nyhed: http://deff.dk/content.aspx?itemguid={DA8603F2-55D3-441D-94BC-B4637C6F66A2} 

 

 

4.  DanZIG-specifikation Afsnit C. Beholdning.

Bilag E - Konsolidering af afsnit C Holdings Information Search and Retrieval. Se bilag til dagsorden.

 

Under dette punkt var en diskussion om andre punkter i danZIG-specifikationen, som er refereret under punkt 8.

 

Leif Andresen fortalte, at der vedrørende holdings er en del mindre, løse ender, som trænger til at blive bundet op. Problemer og spørgsmål er samlet i notatet. Siden starten af holdings-debatten har det været en  klar dansk intention at en dansk specifikation skulle hænge sammen med international og fremadrettet standard. Derfor valgte vi ikke at benytte OPAC Holdings (en ?lille? løsning) da et nyt koncept var under udvikling. Men udviklingen af Z39.50 Holdings Schema tog adskillige år og resulterede i et relativt indviklet schema. I dag har man et schema, som ingen bruger fuldt ud. Der er en del af skemaet som indgår i Bath-profilen, men Leif Andresen kender ingen, der har implementeret det ? og ingen af mødedeltagerne havde andre oplysninger. Fra amerikansk side blev der i 2004 stillet forslag om i TC46/SC4-regi at lave et generaliseret og forenklet skema for holdings.

 

Det betyder at ingen andre nogen sinde vil implementere Z39.50 Holdings Schema, som kører nu i forhold til en række danske bibliotekssystemer. Vi må derfor i danZIG aftale en fremgangsmåde med de aktuelle udeståender så bibliotekssystemerne kan spille sammen indbyrdes og med bibliotek.dk og DanBib uden at tage hensyn til sammenhæng med andre implementeringer, da de netop ikke findes og ikke kan forventes at komme.

 

Tommy Schomacher ønskede at vide, hvad der sker med ISO TC46/SC4 initiativet. Leif Andresen oplyste, at Poul Henrik Jørgensen er medlem af en editor-komité og han selv er officiel dansk ekspert. Men der er intet sket det sidste år, hvor der i forbindelse med ISO TC46-mødeugen ultimo oktover 2004 også var møde i den nedsatte working group om Holdings XML Schema ISO TC46/SC4/WG10. Bill Moen, der er convener for denne gruppe, har mange andre gøremål. Deltagerne i mødet diskuterede herefter, hvorvidt Z39.50 var en moderne løsning. Resultatet blev, at man må pege fremad og fokusere på hvad der er at flytte med mellem systemerne ? identificere, hvad der er brug for. Skemaet er i stand til at folde alt, hvad der er i beholdning ind og give oplysninger om hæfter etc.

 

Omkring validering foreslog Leif Andresen, at hovedskemaet skal anvendes til validering og at vi derfor ignorerer foreskrevne mandatory felter i ESN B2 og B3. Det var der enighed om.

 

I forhold til Specifikation konstaterede Leif Andresen af både DanBib og DDElibra for tiden anvender XML, som ikke fuldt ud kan valideres mod XML schemaerMaintenance Agency website, idet bl.a. namespace reference mangler. Flemming Pedersen ønskede at vide, om der blev en overgangsfase, og hvad tidshorisonten i givet fald ville blive. Tommy Schomacker ønskede at få det rettet før 1. december 2005. Flemming Pedersen tilkendegav behov for en overgangsfase, som først vil være oversået når næste version af DDElibra er udsendt og den nuværende version er fastet ud, hvilket i praksis vil være til over sommeren 2006. Dette blev taget til efterretning.

 

Mødedeltagerne diskuterede om preferredRecordSyntax skal angives inden i ComSpec eller udenfor denne. Jacob Chr. Poulsen oplyste at standarden foreskriver at en target skal understøtte begge metoder. Han var dog ikke sikker på om driftsversionen af DanBib/Netpunkt gør det, men det vil være tilfældet i udviklingsversionen. Flemming Pedersen oplyste at DDElibra kun anvender den ene metode*1). Adam Dickmeiss oplyste, at man internationalt arbejder med MARC og argumenterede for, at man på langt sigt ikke arbejder med ComSpec, selv om det på papiret er korrekt.

 

Leif Andresen konkluderede, at det er den måde, der virker, der skal kanoniseres*2) i danZIG-specifikationen, jf. den indledende bemærkning om udbredelse af Z39.50 Holdings.

 

*1) Flemming Pedersen har efter mødet oplyst at DDElibra anvender preferredRecordSyntax udenfor ComSpec og schema og elementSetName som led i CompSpec.

*2) Således bliver det så: preferredRecordSyntax bør angives udenfor ComSpec og schema og elementSetName som led i CompSpec.

 

 

5.  DanZIG-specifikation Afsnit D: ILL.

Bilag A - Afpudsning af ILL i danZIG-profilen. Se bilag til dagsorden.

Bilag B - Tilhørende XML schema:

 

Bilagsnotat B er resultatet af Flemming Pedersens arbejde med at gennemskrive skemaet. Det indeholder tilføjelse af Shipping og bruger Supplemental item description som giver mulighed for at overføre stregkode på netop afsendt fjernlån. Meningen er, at modtagende system kan modtage et fjernlån alene ved at aflæse stregkode/RFID-kode, således at identifikation af bestilt fjernlån i det lokale fjernlånssystem kan ske automatisk. Flemming Pedersen oplyste at funktionen vil blive implementeret i DDElibra.

 

Foranlediget af et spørgsmål blev det slået fast, at stregkode ikke er mandatory i XML schemaet - og at "M" i teksten til specifikationen derfor skal fjernes. Leif Andresen gør dette.

 

Anvendelse af "Time" i ILL-Request som mandatory blev drøftet. Flemming Pedersen var ikke sikker på om DDElibra havde tidspunkt med og var ikke sikker på om det var optional eller mandatory i XML schemaet. Leif Andresen konkluderede at der kun var grund til at justere beskrivelsen, hvis det er nødvendigt for at den passer til XML Schemaet. *1)

 

Flemming Pedersen gjorde opmærksom på at eksemplet i specifikationen skulle have været anvendt skilletegn, d.v.s. ikke TTMM.  Leif Andresen verificerer og retter*2).

 

Flemming Pedersen orienterede om at DDElibra for nærværende ikke har implementeret Status Query og Status or Error Report.

 

*1) Efter mødet konstateret at Time ikke er mandatory. Justeres derfor i specifikationen.

*2) Efter mødet konstateret at Time skal være hh:mm:ss og Date skal være CCYY-MM-DD.

 

 

6.  Afsnit E: forslag om dette afsnit udgår, jf. dog punkt 10

 

 Leif Andresen begrundede forslag med at det ikke synes nødvendigt nu med en særlig Z39.50 specifikation for Dublin Core databaser, idet han henviste forslaget under pkt. 10.

 

Det blev besluttet at undlade at udfylde dette afsnit.

 

 

7.  Afsnit F Update: foreslås slettet

 

Det blev besluttet at undlade at udfylde dette afsnit.

 

Leif Andresen bemærkede at emnet "Update" kan tages op igen, hvis det kan gøres bedre med en ny teknologi, men hvis det skal gøres anderledes end i dag med DBC's posthusfunktion skal der være en god grund: bedre eller billigere. Men der var enighed om at der ikke var mulighed for at det blev Z39.50 Update som kunne komme til at udfylde den rolle.

 

 

8.  Andre afpudsninger af danZIG-specifikationen

 

Leif Andresen gjorde opmærksom på, at sidste mødes vedtagelse om tilføjelse af afsnit om søgning i autoritetsposter på grund af arbejdspres og manglende efterspørgsel ikke er blevet offentliggjort. På systemleverandørmødet i august 2005 blev autoritetsposter drøftet i forbindelse med leverancer fra DBC. Nu bliver dokumentet skrevet igennem så det får et helhedspræg og kan lukkes af.

 

Erik Bertelsen ønskede at kende baggrunden for at bringe emnet op, da DBC har styr på navnene. Leif Andresen bemærkede, at der er god grund til at det er velspecificeret, hvordan man søger i autoritetsposter. I hvilket omfang det er rationelt at trække på direkte på DBCs database og i hvilket omfang at trække dem ind i som poster i bibliotekernes lokale baser var han ikke afklaret om. Erik Bertelsen var ambivalent over for Statsbibliotekets eget tekniske system der arbejder med autoritetsposter. Tommy Schomacher gav udtryk for, at han ikke var forberedt på en diskussion om dette, og Leif Andresen afrundede diskussionen med en konstatering af, at det nu var rejst og kan tages op på næste møde hvis et medlem ytrer interesse herfor.

 

Leif Andresen laver en gennemskrivning ud fra drøftelserne på mødet og således at andre nødvendige opdateringer medtages.

 

 

9.  Fremtidige specifikationer i danZIG-regi:

Mundtligt oplæg ved Leif Andresen

 

Leif Andresen præsenterede sit oplæg om Strategi Interoperabilitet.

Link til præsentation Strateg i Interoperabilitet. Web service - nye standarder. danZIG-mødet 21-9-2005 ses nederst.

 

Hans Erik Büscher nævnte, at mange af de gennemgåede features kunne laves mere enkelt i RSS Feeds. De kan også bruges uden for biblioteksverdenen. Erik Bertelsen understregede, at forretningslogikken i de enkelte systemer skal være tilgængelig på en åben måde. Peter Jensen var enig, mens Hans Erik Büscher mindede om, at det forudsætter ressourcer til at implementere det i bibliotekerne. Flemming Pedersen tilføjede, at der er mange mindre biblioteker, der aldrig kan udnytte de åbne grænseflader, men hvis man har dem, kan man skifte bibliotekssystem. Tommy Schomacher nævnte, at en gateway også kan løse opgaven med søgning. Mødedeltagerne talte sig herefter frem til, at der er tre muligheder: en standardløsning, en proprietærløsning der er tilgængelig samt en proprietærløsning der er utilgængelig.

 

Leif Andresen understregede at Biblioteksstyrelsens ønske var at finde frem til det mest rationelle og effektive ved samspil mellem systemer. Biblioteksstyrelsen vil indgå udvikling af standarder for områder, hvor der er en praktisk mulighed for at disse vil befordre integration mellem systemer og er netop interesseret under forudsætning af, at også andre er interesserede i at deltage.

 

På forespørgsel fra Hans Erik Büscher understregede Leif Andresen at Biblioteksstyrelsen i standardarbejdet vil inddrage de relevante aktører og bruge den nødvendige tid til at opnå den nødvendige konsensus. Biblioteksstyrelsen har ingen interesse i at anvende formaliserede modeller, som ikke sikrer dette.

 

 

10.  Forslag om at lade metadata schemaet DKABM danne udgangspunkt for en danZIG-specifikation.

Bilag C - XML Schema dansk metadata udveksling. Erstattet af: Bilag H - XML Schema for dansk metadata udveksling. Se bilag til dagsorden.

 

Leif Andresen forklarede, at tanken har været at få lavet et skema der er dækkende her og nu i forbindelse med import og konvertering. Der skal samles data fra de tre sektorer arkiver, biblioteker og museer til en fælles præsentationsdatabase ved anvendelse af de femten elementer fra Dublin Core og udvidet med hvad der har været nødvendigt, dels dataelementer fra AC - Administrative Components og dels specifikke ekstra elementer i et nyt namespace dkdcplus. Det er et udvekslingsformat, men det handler ikke om at udveksle fulde data, derimod om en fælles præsentation af relevante data for den brede offentlighed. Udgangspunktet har været, hvordan databaserne ser ud i Danmark i dag.

 

Per Mørkegaard Hansen været pennefører på skemaet, og han gjorde opmærksom på, at det væsentlige var at se på de elementer, der er defineret i skemaet og se om de er dækkende for hvad man kan forestille sig at bruge inden for biblioteksverdenen. Flemming Pedersen ønskede at vide, hvordan det skal foregå i praksis, og Leif Andresen forklarede, at de biblioteker, der indgår i regionale samarbejder, skal kunne eksportere data til en fælles regional database. Det handler desuden om i et opslag at kunne søge og fremvise i bibliotekers, museers og arkivers samlinger. Den nordjyske søgedatabase Noks er prototypen.

 

Peter Jensen ønskede at vide, om det ikke er en forkert fremgangsmåde at eksportere data i stedet for at lave simultansøgning i de tre sektorer. Leif Andresen svarede, at både museums- og arkivdatabaser ikke er strukturerede som poster. Søgning i dem foregår på en helt anden måde ? mere i retning af browsning. Konvertering on-the-fly er derfor særdeles krævende. Leif Andresen mente i øvrigt at der ikke er tale om at noget er forkert eller rigtigt, men hvad der er det praktisk mulige i de konkrete situationer. Specifikationen af metadataelementer skal bruges ved begge metoder.

 

Per Mørkegaard Hansen oplyste, at man mange steder - også uden for Danmark - taler meget om dette, men det er meget sparsomt med standarder og implementeringer i drift og der var ikke fundet noget brugbart.

 

Leif Andresen samlede op på debatten med at konkludere, at der ikke var blevet påpeget nogen afgørende fejl og mangler. Vedrørende spørgsmålet om den fremtidige administration af dkdcplus skal det handle om anmeldelse og registreringsprocedurer i stedet for godkendelse. Der skal ikke nedsættes en komité til semantisk vurdering. Reglerne risikerer i så fald at blive så snævre, at alle bryder dem. Biblioteksstyrelsen forventer at ville stå for vedligeholdelsen i et samarbejde med Statens Arkiver og Kulturarvsstyrelsen. Der bliver måske en domænekomité efter IT- og Telestyrelsens model. Men det handler om en pragmatisk synsvinkel med åbenhed, så alle har chancen for at nyde godt af det. Lagring er op til dem, der laver den fælles database. Leif Andresen lovede at sende konverteringstabellen for danMARC2 til Dublin Core m.v. fra den foreløbige rapport til danZIG-medlemmerne.

 

 

11.  NCIP/lånertjek som danZIG-specifikation:

Bilag D - NCIP implementation guidelines: User authentication support - som danZIG specifikation. Se bilag til dagsorden.

 

Leif Andresen fortalte, at hensigten med at gøre bibliotek.dk NCIP/lånertjek til en danZIG-specifikation er at det bliver et værktøj andre kan bruge. Han understregede at der er atle om enkel autentificering og f.eks. KKB har givet udtryk for at de har brug for mere. Erik Bertelsen advarede mod sammenblanding af autentifikation og autorisation.

 

Leif Andresen ønskede at vide, om NCIP lookup user uden yderligere specifikation kan bruges i andre sammenhænge end bibliotek.dk. Det der skal stilles til rådighed skal kunne svares med ja/nej.

 

Efter nogen snak frem og tilbage konstaterede Leif Andresen, at nogen kunne have fornøjelse af generaliseret ja/nej opslag, og at den specifikke bibliotek.dk specifikation fra sidste år derfor vil blive opdateret og generaliseret således at den ikke alene dækker bibliotek.dk.

 

 

12.  Dansk profilering af SRW Bath Queries in CQL.

Bilag G - Dansk profilering af SRW Bath Queries in CQL. Se bilag til dagsorden.

The Bath Context Set: http://zing.z3950.org/srw/bath/2.0/#2 .

 

Leif Andresen forklarede, at koblingen er en ren praktisk og hurtig opgave. Spørgsmålet er, om der med det samme skal laves en specifikation, der folder det fulde sæt søgekoder i praksisreglerne helt ud, og hvor meget der er nødvendigt, for at det kan være funktionelt. Han understregede at The Bath Context Set skal mappes til praksisreglerne og et dansk index sæt skal derfor alene rumme de søgekoder, som ligger ud over mapningen til Bath. Hans Erik Büscher kunne godt tænke sig et fuldt udfoldet sæt med søgekoder svarende til praksisreglerne. På spørgsmål fra Per Mørkegaard Hansen nævnte Leif Andresen at en søgning på DC.Subject skal ramme søgekoden ?em? i praksisreglerne.

 

Det blev drøftet om navngivningen af index termer skulle være kort (d.v.s. 2-3 tegn som søgekoderne i praksisregler) eller et længere navn svarende til BIB-1 henholdsvis DAN-1 use attribut name. Det blev bemærket at den korte løsning ikke har et æøå-problem, da den eneste søgekode i praksisregler med disse tegn er ?år?, som netop skal mappes til DC.Date. Adam Dickmeiss nævnte at index navne ikke må være case sensitive.

 

Leif Andresen konkluderede at der anvendes BIB-1/DAN-1 attribut name omsat efter passende skik og brug, d.v.s. uden skilletegn (blank, underline, bindestreg og skråstreg), men med stort tegn i stedet, f.eks. musicShelfMark (DAN-1 24) og authorName (BIB-1 1003).

 

Adam Dickmeiss ville som input sende en mapning af BIB-1 use attributter til The Bath Context Set til Leif Andresen.

 

Leif Andresen udarbejder et dokument, der beskriver konvertering, og lader det gennemgå af Adam Dickmeiss og sender det dernæst til høring i danZIG. Derefter anmeldes index sættet til SRW Managing Editor og der udarbejdes en danZIG-specifikation.

 

 

13.  NCIP Udveksling af udlånstransaktioner.

Bilag F - NCIP Udlånsforespørgsler og transaktioner. Se bilag til dagsorden.

 

Leif Andresen ønskede en tilkendegivelse af systemleverandørernes holdning

 

En runde blandt leverandørerne viste at det for stort set alle ville være teknisk muligt og at der var interesse. Erik Bertelsen bemærkede at fjernlån ikke i alle tilfælde behandles i bibliotekssystemet, idet f.eks. Statsbiblioteket håndterer fjernlån i et særskilt system. Peter Jensen tilkendegav at der fra ”Mit Bibliotek” er stor interesse for at kunne give brugere adgang til egne udlån og bestillinger ? og til at ændre i dem ? fra en anden brugergrænseflade.

 

Leif Andresen samlede op på debatten med at konkludere, at det lyder som teknisk relevant og interessant. Der skal laves nogle guidelines med hjælp fra to-tre mere foruden ham selv. Henrik Dahl havde meldt sig via mail. Derudover ville Peter Jensen og en repræsentant fra Axiell gerne deltage. Gruppen laver udkast til en danZIG-specifikation. Leif Andresen indkalder til et arbejdsgruppemøde.

 

 

13B.  Dataudveksling af beholdningsdata mellem materialevalgsmodul og bibliotekssystemets moduler.

Oplæg blev omdelt. Link til pdf-fil: Forslag til standardiseringsinitiativ for dataudveksling af beholdningsdata mellem materialevalgsmodul og bibliotekssystemets moduler ses nederst.

 

Tommy Schomacher præsenterede et forslag til hvordan der kan ske dataudveksling mellem et materialevalgsmodul og moduler i et bibliotekssystem.

 

Leif Andresen roste forslagsstilleren for at have bevæget sig fra egne interne specifikationer til at ønske om at dele disse med andre. Spørgsmålet var derfor primært om der her var et emne til egentlige fælles specifikationer eller om danZIG alene blev brugt som forum for præsentation - begge dele ville være værdifuldt.

 

Erik Bertelsen nævnte at funktionen evt. kunne bruges i forbindelse med depotbiblioteksfunktionen, hvor det skal undersøges om lokale bibliotekers kassable materiale er relevant for depotbiblioteket. Tommy Schomacher understregede at det handlede om at udvikle en standard og at han ikke så nogen væsentlig forskel mellem dette og foregående punkt. Jørgen Pedersen syntes også det lød interessant i forhold til at lave et materialevalgsmodul der passer ind i andre systemer. Peter Jensen vil gerne have en standardiseret måde at løse det på. Hans Erik Büscher var skeptisk overfor særlige danske standarder på området. Tommy Schomacher nævnte at Axiell var interesseret i at gå videre. Leif Andresen kunne godt tænke sig at se det i sammenhæng med udveksling af beholdningsoplysninger. Vi kunne så måske få et input til en international proces. Der var enighed om prisværdigheden i at bringe emnet op.

 

Leif Andresen konkluderede at der var tilstrækkelig bred interesse til at der kunne nedsættes en gruppe til at arbejde videre. Der var interesse for at deltage fra DBC, DBC Medier og Axiell. Leif Andresen indkalder til et arbejdsgruppemøde.

 

Leif Andresen orienterede om at der vil blive inviteret til møde i Dansk EDItEURforum den 15. november 2005*), hvor alle fra danZIG er velkomne. På dette møde vil blive præsenteret forslag til en web service fra økonomisystem til bibliotekssystem for at tjekke om en leverance er modtaget og prisen i orden.

 

*) Mødet siden flyttet til 28. november 2005.

 

 

14.  Mødeplan.

Fastlæggelse af 42. møde

 

Der er behov for et møde, når der er nyt at drøfte omkring de aftalte initiativer. Leif Andresen sender mødekort ud når det er afklaret tidsplaner for de forskellige arbejdsopgaver. Mødet bliver sandsynligvis ultimo 2005 eller primo 2006.

 

 

15.  Evt.

 

Leif Andresen takkede for et konstruktivt møde.

 

 

 

 

Link til præsentation: Strategi Interoperabilitet. Web service - nye standarder. danZIG-mødet 21-9-2005

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danZIG41-ref_blag1.pps

 

Link til pdf-fil: Forslag til standardiseringsinitiativ for dataudveksling af beholdningsdata mellem materialevalgsmodul og bibliotekssystemets moduler

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig41-ref_bilag2.pdf