Dagsorden danZIG-møde februar 2006

Endelig dagsorden for 42. danZIG-møde 1. februar 2006 kl. 10-15

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Introduktion af nyt medlem

    Adam Dickmeiss har afløst Sebastian Hammer som repræsentant for Index Data.

3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

    a) Orientering om MarcXchange

    ISO/DIS 25577 er sendt fra ISO TC46/SC4 sekretariat til ISO med henblik

    på afstemning. Se: http://www.niso.org/international/SC4/n577.pdf 

4. Høring af udkast til Praksisregler for søgeveje

    Der henvises til email udsendt 23.12.2005.  Se oplæg på Høring af ny udgave af praksisregler

    Bemærk at høringsindkaldelsen også indeholder en række tilføjelser foreslået af DBC. Kommentarer til disse udbedes - specielt hvis nogen af forslagene anses for værende problematiske.

5. Z39.50 Specifikationer

    a) Dan-1 er opdateret med søgekoder til hjælpepostformat, jf. 40. danZIG-møde

    Se: DAN-1 Attribute set

    b) Opdatering af danZIG profile specification v 2002-06 r10 

    Draft: danZIG Profile Specification v2002-06 Revision 11, se bilag C.

    c) Status for danZIG-profilen - beskrivelse af Z39.50 i danske biblioteker

    Dette dokument danZIG-profilen - beskrivelse af Z39.50 i danske biblioteker var udgangspunktet for danZIG's arbejde, men er ikke opdateret siden 30.3.1998. Det er efterhånden kun historisk og teknisk profilindhold er med Annex 1 til specifikationen forlængst ikke længere aktuelt.

    Det foreslås derfor at dokumentet "nedklassificeres" til historisk dokument og at det erstattes af en introduktion på samme sted på hjemmesiden, som omtaler dette indledende dokument.

6. SRW specifikationer

    Der foreligger et notat til diskussion om udkast til en dansk bibliografisk SRW profil og et dan2 indexsæt. Se nærmere bilag A.

7. Rapport fra arbejdsgruppen om udlånstransaktioner

8. Materialeanskaffelsestransaktioner

   a) Generelt om standardisering af materialeanskaffelsestransaktioner

    Der var været nogle aktiviteter i danEDItEUR-regi. Disse foreslås henlagt til danZIG - bl.a. fordi alle aktive aktører er medlemmer her. Oversigt drøftes, jf. bilag D.

   b) Rapport fra arbejdsgruppen om beholdningshistorik, jf. bilag E.

   c) Udveksling af beholdningsprofiloplysninger

   d) Web service med faktura godkendelse

    Status på arbejde med en web service med kontrol af modtagelse og pris ved opslag fra økonomisystem til bibliotekssystem

    Jf. oplæg til danEDItEUR-møde 28.11.2005.

    Se: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-pkt8d.pdf

   e) EDItX som erstatning for danEDItEUR profilen

    Jf. oplæg om EDItX til danEDItEUR-møde 28.11.2005.

    Se: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-pkt8e.pdf  

9. Status for andre specifikationer/aktiviteter

   a) Status for NCIP lånertjek som danZIG-specifikation

   b) Status for dkabm metadata XML schema

   c) Erstatning for DEFkat Z39.50 vejviser

   Der er lavet en tilføjelse til VIP-basen med en særlig udtræksfunktionen. Z39.50 URL'er er overført - og bibliotekerne for VIP-adgang til opdatering omkring marts ved ny VIP version. Der er lavet en frit tilgængelig udtræksmulighed.

   Se: http://vip.dbc.dk/zlister.php 

10. Webservice

   Drøftelse af web service, herunder igangværende bibliotek.dk web service udvikling.

   Jf. bibliotek.dk 2006 udviklingsplan, projekterne 49 og 51. Se: Udviklingsplan 2006 for bibliotek.dk

   11. SRW/SRU internationalt

   a) SRU/CQL OASIS Proposal

   Der blev på SRU-listen 23.12.2005 udsendt et SRU/CQL OASIS Proposal fra SRU Editorial Board. Efter en mail-høring blandt danZIG-medlemmer og en drøftelse i S24u4/u9 (Dansk Standard) er sendt en kommentar, jf. bilag. B.

   b) SRU Implementors Group Meeting and integration workshop 1-3.3.2006

   Der afholdes det første "SIG meeting" på Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Holland 1-2.3.2006 og efterfølgende en workshop Integrating Services - Integrating Standards 3.3.2006.

   Se: http://www.loc.gov/standards/sru/march06-meeting/

   Tilmeldte fra danZIG: Adam Dickmeiss og Leif Andresen. Desuden Rikke Lose fra DBC.

12. Orientering om ændringer af biblioteksnumre

13. Mødeplan. Fastlæggelse af 43. møde

14. Evt.

 

Bilag A: Udkast til Danish Bibliographic SRW profile og dan2 context set - J.nr.: 331-9

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-bilagA.pdf 

Bilag B: SRU/CQL OASIS Proposal and Comments - J.nr.: 331-9

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-bilagB.pdf

Bilag C: Draft: danZIG Profile Specification v2002-06 Revision 11 - J.nr.  331-3

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-bilagC.pdf

Bilag D: Materialeanskaffelser ? standardisering - J.nr. 312-2

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-bilagD.pdf

Bilag E: Rapport fra arbejdsgruppe om beholdningshistorik - J.nr. 330-4

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-bilagE.pdf