Referat af 43. møde i danZIG 15. juni 2007

Tid og sted:

15. juni 2007 kl. 10-15 i Bibliotek og Medier

Deltagere:

Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek

Henrik Dahl, Dantek

Tommy Schomacker, Dansk BiblioteksCenter

Hans Henrik Felby, Fujitsu

Niels Jensen, Gentofte Bibliotekerne

Adam Dickmeiss, Index Data

Mogens Jensen, Sirsi

Erik Bertelsen, Statsbiblioteket

Hans Henrik Büscher, Reindex

Poul Henrik Jørgensen, Portia

Leif Andresen, Bibliotek og Medier

Ulla Kvist, Bibliotek og Medier(referent)

Afbud fra:

Jakob Chr. Poulsen, Biblioteksmedier

Peter Jensen, Gentofte Bibliotekerne

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. 2. Meddelelser og konferencerapporter

Leif Andresen orienterede om en juridisk redegørelse om sikkerhedskonfigurering http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig43-bilagD.pdf              

KL anbefaler kommunerne at benytte it-sikkerhedsstandarden DS/484:2005, som allerede nu skal anvendes af statslige institutioner. Herefter udspandt sig en diskussion om det problematiske i denne standard mht. til fælles login i udlånsskranken. Personfølsomme oplysninger som årsag til spærring af en låner må f.eks. ikke være tilgængelig via et fælles login.

Poul Henrik Jørgensen har deltaget i en svensk projektgruppe, som er barslet med rapporten: Gemensamt Biblioteksdatasystem inom Akademi sydost med Libris som lokal katalog, hvori dele af danZIG profilen bliver genbrugt. Se: http://vxu.se/bib/biblioteken_i_akademi_syd/ [dødt link]

Ad. 3. Referat fra sidste møde.

Leif Andresen beklagede det sene referat og ligeledes den noget summariske form, referatet fra sidste møde havde fået. Referatet blev dog taget til efterretning uden kommentarer.

Ad. 4. Z39.50 specifikationer

Leif Andresen gennemgik derefter Bilag A: Opdatering af DAN-1 og danZIG Profile Specifikation, som var vedhæftet dagsordenen. De i bilaget forslåede tilføjelser til DAN-1 blev godkendt. Endvidere blev ændringerne i kapitel 1-5, herunder at afsnit 4.5 (ExplainLite Facility) slettes, godkendt. Ligeledes blev ændringerne til afsnittene 5.1.1 til 10.2.3 samt Annex 1 principielt godkendt. Det færdige udkast med fuldt udfyldte skemaer sendes til skriftlig høring blandt danZIGs medlemmer med en svarfrist på 14 dage for yderligere kommentarer.

En arbejdsgruppe om implementeringsspørgsmål ved ILL blev nedsat. Deltagere i arbejdsgruppen: DBC, Axiell, Dantek, Fujitsu og Leif Andresen. Mødekort udsendes snarest med henblik på et møde i første uge af september.

Niels Jensen foreslog, at Z39.50 URL'er for alle bibliotekerne med samt deres EAN numre blev en del af VIP-basen. Tommy Schomacker mente, at det rimelig nemt kunne implementeres, vel at mærke i det biblioteksprofessionelle opslag. Erik Berthelsen pointerede, at VIP basen kunne være et fornuftigt repositorium for andre tværgående tjenester, idet VIP basen er baseret på selvvedligehold med automatisk opdatering hos andre biblioteker. Endvidere burde der tages højde for, at et bibliotek kan have flere Z39.50 targets. Tommy Schomacker nævnte muligheden af en gateway for de biblioteker, der endnu ikke har Z39.50.

Det blev aftalt, at Tommy Schomacker foranlediger, at DBC udarbejder en kort redegørelse over hvilke tiltag, der er i gang mht. VIP basen, og hvad der kan være ønskeligt at tage med af nye tjenester. Det eneste, der umiddelbart kunne forhindre en hurtig løsning, er den nærmere prioritering af udviklingsressourcerne. DBC forventes klar med denne redegørelse i august.

Bibliotek og Medier har igangsat et projekt, der giver Z39.50 adgang til bibliotek.dk. Der følger mere information, når det er færdigudviklet. Efter ønske på mødet vil Leif Andresen undersøge, om lokaliseringsoplysninger vil kunne indgå i udvekslingsformatet.

Ad. 5.  SRU specifikationer

Leif Andresen  redegjorde for arbejdet i SRU-regi om et generelt BIB index set.  Der er intet sket siden august sidste år. Men emnet er nu på dagsordenen på SRU Implementors / Editorial Board meeting, som finder sted 18. og 19. juni 2007. Planen er at lade en evt. dansk profil og et supplerende dan index afvente færdiggørelsen af CQL bibliographic searching  - også afhængigt af efterspørgslen.

Derefter blev Bilag B: Søgning med SRU gennemgået og det stillede forslag om guidelines for mapping til the Bath Profile for SRW blev gjort til en danZIG specifikation blev godkendt. Forslaget skal pakkes færdig og der vil være en 14 dages høringsfrist på en færdigredigeret version. Forventes at være en færdig danZIG specifikation i august.

Ad. 6. Rammeformater

Pga. et skift i sekretariatet for ISO TC46/SC4 er publiceringen af standarden ISO 25577  MarcXchange blevet forsinket. Status er nu, at standarden er afleveret til ISO Centralsekretariatet med henblik på publicering.

Arbejdet i arbejdsgruppen, der skulle se på de danske guidelines, er ligeledes gået i stå.  Et genoplivningsforsøg stables på benene: Niels Jensen udarbejder et oplæg om status og  Tommy Schomacker kommer med et udkast til  en dagsorden. Arbejdsgruppen består derudover af Hans Erik Büscher og Adam Dickmeiss. Hensigten er, at disse guidelines skal publiceres som en danZIG specification.

Leif Andresen orienterede om arbejdet med ABM standarder. Der har været forskellige forsinkelser undervejs i forløbet, men nu skulle specifikationerne være tæt på publicering.

I forhold til høringsversionen er der lavet en smule om på selve opbygningen. Der bliver tale om et sæt af specifikationer med flere enkeltstående dokumenter, hvor bl.a. transport af ABM data ikke var med i den oprindelige version. Endvidere blev det nævnt, at Styrelsen forventer at bruge standarden i forbindelse med dataudveksling med nettjenesterne og at ArBiMus og herunder NOKS samarbejdet i Aalborg baserer sig på specifikationerne.

Ad. 7.  Cirkulationstransaktioner

Leif Andresen nævnte i forlængelse af NCIP Implementation Guidelines: User Authentication Support, version 1.0 ,et udviklingsprojekt i bibliotek.dk, der skal munde ud i en version 1.1 af Guidelines. Projektet er endnu ikke afsluttet, men vil efter afslutning blive forelagt danZIG til høring og publiceres som en danZIG specification.

Endvidere omtalte Leif Andresen høringen af specifikation: NCIP Implementation Guidelines: User Lookup & Renewal support. Der var tilslutning til, at den aktuelle specifikation bliver udgivet med enkelte redaktionelle opdateringer (der er kommet et nyt NISO Maintenance Agency for NCIP) i serien af danZIG-specificationer.

Høringen af udkastet til denne specifikation af NCIP har været lagt op på  Styrelsens hjemmeside, hvilket affødte bemærkelsesværdigt få kommentarer fra bibliotekerne. Leif Andresen forklarede, at denne form for høringsprocedure er forladt og havde i den forbindelse anmodet bibliotekslederforeningerne m.v. om at sikre, at en eller flere medarbejdere abonnerer på danZIG listen og e-mail nyhedsservice på Styrelsens hjemmeside.

Det er derefter disse medarbejderes ansvar at følge med i dette område. Der vil altså ikke blive tale om organiserede offentlig høringer, men om mulighed for indenfor offentliggjorte tidsfrister at kommentere notater og udkast til specifikationer.

Derefter orienterede Henrik Dahl om et projekt vedr. mere komplet NCIP understøttelse af virtuelle udlånsfællesskaber, bl.a. i kombi-biblioteksvæsener, hvor også forskningsbiblioteker (bl.a. et teknisk bibliotek) er involveret.

Leif Andresen nævnte flere udviklingsprojekter i bibliotek.dk regi, som er delvist overlappende med ovennævnte projekt. I den forbindelse foreslog han, at der blev nedsat en arbejdsgruppe og at der til det næste møde skal udarbejdes et forslag til et sæt guidelines for forskellige anvendelser af NCIP i Danmark.

Henrik Dahl påtog sig at udarbejde et oplæg, der skal foreligge inden det første møde i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen kommer til at bestå af: Henrik Dahl, Erik Bertelsen, Leif Andresen og Poul Henrik Jørgensen samt ikke på forhånd navngivne deltagere fra Fujitsu, Axiell og DBC. Mødekort udsendes snarest og mødet vil finde sted formentlig i begyndelsen af september.

Ad. 8. Materialeanskaffelsestransaktioner

Leif Andresen redegjorde for arbejdet i danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppen, dels med håndtering af handelstransaktioner og dels med et format for historisk cirkulationsinformation. Der har været afholdt møder med IT- og Telestyrelsen om OIOUBL og kontakt med EDItEUR om EDItX.

Derefter blev Bilag C: Forslag til EDItX guidelines og kommentarer til forslag vedhæftet dagsordenen gennemgået. Status for arbejdet er, at den danske profil for Book Order Format for Library Supply er på plads og at EDItEUR er interesseret i at få en engelsk version. Ship Notice skal udvides med danske tilføjelser for at kunne bruges. Det var Tommy Schomackers vurdering, at EDItEUR ville være interesserede i at medtage danske tilføjelser.

Erik Bertelsen spurgte i hvilket omfang specifikationen ville blive brugt. Svaret var, at den ville blive brugt ihvertfald mellem bibliotekssystemet DDELibra, DBC's materialevalgssystem og Biblioteksmedier som materialeleverandør.

Leif Andresen gav udtryk for, at der er tale om et skitseagtigt dokument. Det blev aftalt, at en engelsk udgave skal udarbejdes i løbet af de næste uger med Tommy Schomacker som pennefører. Denne version sendes til høring blandt danZIG-medlemmer og sendes til EDItEUR. Det er på baggrund af medlemmernes bemærkninger hensigten at offentliggøre et færdigt udkast umiddelbart efter sommerferien.

Tommy Schomacker tager endvidere initiativ til at undersøge, hvordan danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppen kommer videre med spørgsmålet om yderligere transaktioner.

Leif Andresen orienterede om, at der har været et parallelt forløb med møder om OIOUBL (baseret på Universal Business Language) med IT- og Telestyrelsen. Det er IT- og Telestyrelsens hensigt at udbrede OIOUBL i den offentlige sektor. På det tidspunkt, hvor OIOUBL måtte blive aktuel for biblioteksverdenen, er vi forberedt. Erik Bertelsen påpegede, at notatet til IT- og Telestyrelsen kun omhandler folkebibliotekerne. Leif Andresen vedgik dette og ville ved næste givne lejlighed præcisere dette.

Flemming Pedersen orienterede om, at Axiell har haft kontakter med KMD vedrørende en  webservice om fakturagodkendelse samt mere konkret vedr. Fujitsu's økonomisystem PRISM.  Det blev aftalt, at Flemming Pedersen udarbejder en redegørelse, som skal ligge som bilag til referatet.

Tommy Schomacker redegjorde for at der i danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppen var arbejdet med et dansk Holdings History format. I forbindelse med arbejdet i ISO TC46/SC4/WG10 om Holdings format blev der fra dansk side orienteret om dette arbejde. Dette førte til at konceptet blev adopteret og der nu i forslaget til CD (Commitee draft: ISO 20775 Information and documentation -- Schema for holdings information) er en sektion Summary History, som dækker behovet formuleret i Holdings History.

Erik Bertelsen spurgte om, hvad baggrunden er for Holdings History. Svaret var, at det giver et uafhængigt materialevalgssystem adgang til informationer om antal udlån,reservationer m.v. i forbindelse med materialevalg.

(Generelt om Holdings Schema, se pkt. 11 a.)

Ad. 9. Orientering om specifikation og initiativer

På dagsorden var henvist til to bibliotek.dk notater, som var lagt lagt op på Biblioteksstyrelsens hjemmeside med høringsfrist d. 25.juni 2007. Der blev efterlyst evt. kommentarer til disse.

Til notatet: Driftsmodel bibliotek.dk webservice (søgning i bibliotek.dk med SRU) bemærkede  Leif Andresen, at der er ikke så mange biblioteker, der har meldt sig som interesserede. Hans Erik Büscher bemærkede, at Reindex har overvejelser om at bruge en sådan service. Erik Bertelsen spurgte, om bibliotek.dk bliver tilgængelig i Zpunkt og om MARC21 bliver et muligt postformat. Flemming Pedersen spurgte, om bibliotek.dk vil indeholde de fulde poster, hvortil Tommy Schomacker svarede, at der kan mangler biblioteksinterne felter.

Der blev også stillet spørgsmål om data fra bibliotekskatalogisering (som ikke frit tilgængelig som nationalbibliografiske poster) er med. Endvidere om de er betalingsbelagte eller ej. Leif Andresen bemærkede, at det for biblioteker med DanBib-abonnement næppe vil være noget særligt. Tommy Schomacker gav udtryk for, at DBC ikke har nogen interesse i at gemme på data. Det blev aftalt, at Tommy Schomacker  foranlediger, at DBC leverer uddybende bemærkninger som tillæg til referatet.

Til notatet: Værkvisningseksport bemærkede Leif Andresen, at det er udarbejdet i dialog med Axiell. Flemming Pedersen nævnte den mulighed, at DBC i stedet for en dataleverance udleverede algoritmen. Erik Bertelsen nævnte, at Statsbiblioteket også var interesseret i denne funktion og ville foretrække en dataleverance. Der blev drøftet om der ville være behov for at andre oplysninger end de sammenknyttede ID-numre skulle indgå i eksporten.

Niels Jensen henviste til en udsendt email med kommentarer og argumenterede for, at materialetype for alle poster skulle med. Erik Bertelsen bemærkede, at alt andet end en "nøgen" leverance med kun ID-numre vil give diskussioner om, hvad der så præcist skal med.

Leif Andresen konkluderede, at kommentarerne vil indgå i den nærmere behandling af notatet. Samtidig fremhævede Leif Andresen, at udvalgets medlemmer forsat til fristen kan fremsende skriftlige kommentarer.

Leif Andresen kommenterede derefter nyheden på hjemmesiden: Materialetyper og ikoner til eksport og bemærkede, at der er udarbejdet et XML- format til kommentar hos udvalgets medlemmer. Notatet betyder, at materiale-ikonerne i bibliotek.dk i teorien er til fri anvendelse for alle. Efter ønske ville han  undersøge, om der er eventuelle begrænsninger, for hvem der kan anvende disse ikoner, i selve aftalen. Det er dog ikke alle materialetyper, der blevet udstyret med et ikon. Det skal undersøges nærmere, hvordan flere materialetyper i samme katalogpost kan håndteres.

Leif Andresen orienterede om Udveksling af personoplysninger/håndtering af brugerstyring, hvor Styrelsen følger med i de forskellige initiativer, der er i gang i øjeblikket, bl.a. følges udviklingen af brugerstyringen i borger.dk tæt. Han henviste til et referat fra en brugerstyringsworkshop publiceret på Styrelsens hjemmeside. Fremover vil Bibliotek og Medier lægge tilsvarende oplysninger om emnet op på hjemmesiden.

Pkt. 10. SRU Internationalt

Adam Dickmeiss redegjorde kort om arbejdet Editorial Board og orienterede om hovedlinjerne for det næste møde i udvalget, som han desværre ikke havde mulighed for at deltage i.

Ad. 11. Nye standard initiativer

a) ISO Holdings

Tommy Schomacker og Leif Andresen orienterede om arbejdet med ISO 20775 Information and documentation - Schema for holdings information. Der er aktuelt en Commitee draft afstemning i gang med frist 5. juli 2007. På møde i ISO TC46/SC4/WG11 8. maj 2007 blev det aftalt, at kommentarer skulle fremsendes til convenor Janifer Gatenby før et møde i WG11 den 20. juni 2007.

Ved drøftelsen på møde 8. maj 2007 kom der relativt få justeringer på bordet og kun ganske få tilføjelser til selve XML schemaet. Der blev fra dansk side lagt vægt på, at en samlet præsentation af beholdning (alle eksemplarer under ét) skal fremgå eksplicit af standarden. Både OCLC, SIRSI/Dynix og Exlibris har tilkendegivet, at de vil implementere schemaet. Det er planen, at der skal være en revideret version klar til DIS afstemning i ISO TC46 i august 2007 med henblik på en færdig standard i februar/marts 2008.

Erik Bertelsen bemærkede, at der var tale om et mere overskueligt skema end Z39.50 Holdings Schema. Han spurgte endvidere til, om det nye schema skulle overføres med Z39.50. Hertil var svaret, at schemaet i sig selv ikke foreskriver en transportprotekol, men at det vil være oplagt at bruge Z39.50, men at det også vil indgå i forhold til SRU og Remote Transfer Message (se nedenfor). I første omgang kan der forventes endnu en VIP parameter om beholdningsopslag skal ske med Z39.50 Holdings Schema eller med  ISO 20775.

Der blev efterspurgt danske leverandører og/eller biblioteker, som ville teste og evaluere schemaet, når næste version foreligger. Flemming Pedersen gav tilsagn om, at Axiell ville evaluere XML schemaet. Også Erik Bertelsen gav tilsagn om, at Statsbiblioteket lidt mindre forpligtende ville evaluere det.

b) Andre initiativer

Leif Andresen orienterede om det aktuelle initiativ: Rethinking Ressouce Sharing, de første møder blev holdt for en lukket kreds, ideen er at udarbejde en plug-in til en browser, som giver en knap ud fra ISBN-nr. m.v. til viderestilling til bibliotek eller anden leverandør. Poul Erlandsen er deltager i initiativet, men endnu er intet færdigt.

Et andet initiativ er: Request Transfer Message, et OCLC initiativ, som er et forsøg på at udarbejde en anden måde at lave en ILL-request på. Stadig i sin vorden, men Bibliotek og Medier følger udviklingen af projektet tæt.

Ad. 12. Næste møde

Næste og 44. møde i danZIG blev aftalt til tirsdag 6. november 2007 - forventeligt i form af et halvdagsmøde med start kl. 10.

Ad. 13.  Evt.

Intet. Mødet blev afsluttet kl.13.50

Der henvises til dagsorden for bilag og henvisninger [link udgået – erstattet af links efterfølgende].

Bilag A: Opdatering af DAN-1 og danZIG Profile Specification. http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig43-bilagA.pdf

Bilag B: Søgning med SRU http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig43-bilagB.pdf

Bilag C: Forslag til EDItX guidelines og kommentarer til forslag http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig43-bilagC.pdf

Annex 1: Redegørelse for VIP udvikling

[Jævnfør pkt. 4. Udfyldes senere redegørelse fra DBC - forsinket af sommerferie. Tilføjelsen sker i dette dokument]

Annex 2: Redegørelse for webservice fakturagodkendelse

Jævnfør pkt. 8.:

Der er p.t. ved at blive testet en løsning til automatisk godkendelse af fakturaer hos Gentofte Bibliotek/Gentofte Kommune. Gentofte Bibliotek kører DDElibra som bibliotekssystem, og Gentofte Kommune anvender Prisme fra Fujitsu som økonomisystem.

Teknisk set anvender løsningen standard OIO fra Prisme til fagsystem, og kræver at fagsystemet kan behandle elektroniske regninger - OIO og LæsInd - samt modtage Prisme's bilagsnummer i ExtensibleContent på fakturaniveau. Finanskonteringen returneres i standard kmd-snitflade GQ311001Q (G69 økonomiposteringer) med Prisme's bilagsnummer i felt 116 (Bilagsarkivnr). Filen kan anvendes overfor flere økonomiløsninger på det kommunale marked, og giver desuden adgang til "ren" finanskontering - ex. omkontering af tidligere bilag.

Workflowet er følgende:

  • Biblioteket afsender en ordre til leverandøren
  • Leverandøren sender materialet til biblioteket
  • Leverandøren sender en elektronisk faktura i OIOXML til kommunen/Prisme
  • Prisme sender en kopi af OIOXML fakturaen til biblioteket/DDElibra
  • DDElibra sender automatisk posteringer tilbage til Prisme i GQ311001Q formatet svarende til de materialer der er modtaget.

Med venlig hilsen

Flemming / AXIELL

Annex 3: Redegørelse for bibliotek.dk web service

[Jævnfør pkt. 4. Udfyldes senere redegørelse fra DBC - forsinket af sommerferie. Tilføjelsen sker i dette dokument]

13.7.07

Ulla Kvist