Referat af 44. møde i danZIG 6. november 2007

Tid og sted

Tirsdag 6.november 2007 kl.10-15 på Gentofte Bibliotekerne

Deltagere:

Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek

Hans Henrik Felby, Fujitsu

Niels Jensen, Gentofte Bibliotekerne

Erik Bertelsen, Statsbiblioteket

Tommy Schomacker, Dansk BiblioteksCenter

Poul Henrik Jørgensen, Portia

Hans Henrik Büscher, Reindex

Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier

Ulla Kvist, Styrelsen for Bibliotek og Medier (referent)

Afbud fra:

Peter Jensen, Gentofte Bibliotekerne

Henrik Dahl, Dantek

Adam Dickness, Index Data

Jakob Chr.Poulsen, Biblioteksmedier

 

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad 2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

a) Leif Andresen meddelte, at ABM standard specifikationer: Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på Internettet nu er lagt op på Styrelsens hjemmeside. Se endvidere dagsordenens pkt. 8.

b) Leif Andresen orienterede om, at ISO/DIS 20 775 Information and Documentation: Schema for holdings information nu er på vej til afstemning. Det nye forslag vil snarest blive sendt til udvalget. Det nye format er udarbejdet på baggrund af et tidligere dansk udkast, så derfor vil der fra dansk side blive stemt ja. Se endvidere dagsordenens pkt. 6.

c) ISO 2709 er til revision, der er ingen ændringer i formatet, men vigtige præciseringer af teksten skal bl.a. klargøres til at være UNICODE. Der er 5 måneders stemmefrist. Tages op på næste møde med Tommy Schomacker som ansvarlig.

d) Leif Andresen meddelte, at Sirsi/Dynex kontoret i Danmark er lukket, og firmaet derfor p.t. er uden repræsentation i danZIG.

e) Leif Andresen uddelte et bilag om XML schema og namespace. Intentionen er at få udarbejdet en ensartet vejledning, som til sidst kan lægges på Bibliotek og Mediers hjemmeside. Der udspandt sig derefter en diskussion om, om namespaces skulle versioneres. Enighed om at det er en simpel model, som kan være en udmærket begyndelse på en ensartet håndtering. Erik Bertelsen ville lade en af Statsbibliotekets eksperter på XML schema kommentere beskrivelsen.

f) Flere deltagere gjorde opmærksom på, at Bibliotek og Mediers CMS system vanskeliggjorde deres udskrivning af dokumenterne til mødet.

g) Leif Andresen orienterede om en henvendelse fra en leverandør, der forespurgte, om Styrelsen ville udarbejde en "best practice" vedr. biblioteksgebyrer for mistede dvd'er. Bibliotek og Medier har ingen aktuelle planer, men vil i givet fald publicere en sådan vejledning på hjemmesiden under Lovgivning, spørgsmål og svar om Erstatning.

h) Der bliver afholdt orienteringsmøder om projektet National Forsideservice den 7. november i Roskilde og den 19. november på Statsbiblioteket.

i) Leif Andresen uddelte bilaget "DanBib som ægte fælles katalog" fra beretning til biblioteksledermødet 2007 og orienterede om, at DEFFs programgruppe for Arkitektur & Middleware har søgt om tilskud til et forprojekt for at få belyst en række forhold som organisering, datamodel og systemvalg. Det blev fremhævet, at dette projekt, hvis det blev gennemført, kunne få enorm betydning for hele danZIG arbejdet og ville betyde en centralisering af data vedligeholdelsen i Danmark.

Leif Andresen understregede, at det kun drejede sig som en forundersøgelse, for at klarlægge om et sådant projekt overhovedet er gennemførligt og meddelte, at udvalget selvfølgelig ville blive orienteret løbende og især ville blive inddraget mht. til eventuelle tekniske implikationer.

j) Leif Andresen orienterede om en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Statsbiblioteket, DBC og Bibliotek og Medier, som er nedsat for at forhandle med OCLC Pica om en præsentation af danske bibliotekers beholdning i WorldCat. Der vil blive afholdt et møde med de biblioteker, der er aktive OCLC brugere.

Endnu er intet afklaret, og det hele er i sin vorden, men hvis det bliver gennemført, vil det kunne eksponere de danske bibliotekers beholdning til resten af verden. Statsbiblioteket vil forventeligt forestå udlån af dansk materiale til udlandet.

Ad 3. Opsamling på 43. danZIG møde

Anneks 1: Redegørelse for VIP udvikling og anneks 3: Redegørelse for bibliotek.dk web-service mangler i referatet. Tommy Schomacker vil sørge for, at de bliver fremsendt snarest.

Ad 4. danzig ILL arbejdsgruppe

Leif Andresen orienterede om et møde i danZIG ILL arbejdsgruppen. Referat af mødet, samt en redegørelse og forslag til ændringer i specifikationen, er udsendt som bilag A.

Enighed om at få opdateret danZIG profilen som foreslået og vigtigheden af ensretning blev understreget. Beskrivelsen af håndtering af obligatoriske felter uden indhold blev drøftet. Flemming Pedersen fremsender et nyt udkast, der indarbejder de kommentarer, der kom på mødet med samt et konkret eksempel. Udkastet sendes til udvalget pr. mail, således at justeringen af specifikation kan afsluttes hurtigt.

Der er ikke aftalt et næste møde i arbejdsgruppen. Gruppen er planmæssigt sat på stand-by men vil blive indkaldt, hvis og når nye emner dukker op.

Ad 5) danZIG NCIP arbejdsgruppe

Enighed om at guidelines skal hænge sammen, også på det laveste niveau og dermed også på de enkelte transaktioner. Et første skridt er det foreløbige udkast til specifikationselementer, hvor de forskellige udarbejdede specifikationer samles til et dokument.

Flemming Pedersen berørte spørgsmålet om ASO og Øresunds Universitet, og lovede at fremsende mere information efter at have undersøgt baggrund.

Erik Bertelsen understregede vigtigheden af, at specifikationen blev nøje gennemarbejdet inden publicering, da den vil kunne genbruges i mange andre sammenhænge.

Enighed om at gruppen arbejder videre med specifikationen, et nyt møde i arbejdsgruppen skal aftales, og forhåbentlig vil et mere udbygget oplæg kunne præsenteres på næste danZIG møde.

Ad 6. danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe

En opsamling fra arbejdsgruppen er udsendt som bilag D.

Leif Andresen orienterede om arbejdet i gruppen, der primært har drejet sig om 3 emner:

Leif Andresen meddelte, at Den danske Boghandlerforening har fået en ny repræsentant, Olaf Winslöw, i arbejdsgruppen og benyttede lejligheden til at tjekke, at de tilstedeværende medlemmer/firmaer stadig ville deltage i arbejdet - hvilket alle ønskede. Leif ville endvidere kontakte Dantek om bekræftelse/ændring af deres repræsentation i arbejdsgruppen.

Ad 7. danZIG MarcXchange arbejdsgruppe

Tommy Schomacker gav en status for standarden ISO 25577 Information and documentation - MarcXchange. Den engelske version er godkendt, og den franske forventes færdig i begyndelsen af november. Den endelige standard vil så være færdiggjort efter nytår. Den danske implementation er blevet drøftet i arbejdsgruppen, hvor der var enighed om principperne. Et baggrundspapir udarbejdes med supplerende informationer om problemområder, som f.eks. udvikling af flerbindsværker, søgning, tegnsæt og dataudveksling.

Efter forskellige opklarende spørgsmål blev det konkluderet, at arbejdsgruppen udarbejder den endelige skitse til den danske guideline suppleret med et baggrundspapir til det næste danZIG møde. Det blev foreslået, at lade sig inspirere af den nye ABM standard. Arbejdsgruppen vil forsøge at koordinere udarbejdelse via mails, så et nyt møde ikke bliver nødvendigt.

Ad 8. SRU specifikationer

Leif Andresen redegjorde for, at der på sidste møde forelå et udkast til en grundlæggende specifikation af søgbarhed af Dublin Core data, men at der siden ikke var sket yderligere i sagen. Imidlertid er der nu - jf. pkt. 2 a - publiceret en Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på Internettet.

Leif Andresen orienterede om, at det på dette grundlag er relevant og er lagt op til, at vi i bibliotekssektoren laver profiler af dkabm på grundlag af specifikationssættet. Leif Andresen nævnte, at DC/AC specifikationen må erstattes af en sådan profil. Endvidere at DBC forventes at være villig til at stille en person til at deltage i de nødvendige forberedelser. Dokumentudkastet forelagt ved sidste danZIG-møde var meget kort. Derfor mente Leif, at en specifikation som også rummer søgning med SRU, og som specificerer den efterfølgende præsentation (f.eks.på skærmen) vil være en fornuftig overbygning på dkabm.

Leif Andresen vil samle de interesserede med henblik på et oplæg til næste danZIG-møde.

Ad 9. Webservice - temadrøftelse

Bilag C: Overblik over web services var udsendt til mødet.

Leif Andresen orienterede om baggrunden for at udarbejde et sådant skema. Der eksisterer efterhånden flere web services, og der er flere på vej. Der er imidlertid ingen samlet oversigt over det danske biblioteksvæsens web-service, og Leif Andresen havde derfor udarbejdet en beskrivelse af en sådan på Bibliotek og Mediers hjemmeside.Enighed om at det var en god ide at få udarbejdet en sådan enkel oversigt over webservices.

Skemaet opdateres manuelt. Lige nu formentlig ikke flere end der kan tælles på to hænder. Der blev stillet forslag om at angive, hvornår servicen sidst er opdateret. Efter forskellige redaktionelle kommentarer, blev det besluttet jævnligt at drøfte "Overblik over web-service" på danZIG møderne med henblik på i fællesskab at vedligeholde og opdatere oversigten. Leif Andresen ville snarest belejligt sætte den beskrevne service i søen.

Ad 10. National opsamling af brugerskabte data

Bilag B: National opsamling af brugerskabte data var udsendt til mødet. Leif Andresen orienterede om henvendelsen om "Sociale Services - en national service" som Styrelsen har modtaget fra firmaet INLEAD. Endvidere at Styrelsen har planlagt en workshop om emnet, som afholdes den 21. november med deltagelse af repræsentanter fra DBC, samt udvalgte folke- og forskningsbiblioteker. Andresen opfordrede Fujitsu og Axiell til at sende en repræsentant til workshoppen.

I den efterfølgende diskussion blev der rejst mange aspekter og gjort opmærksom på mange problemer ved dette forslag, der må gå forud for igangsættelse af et sådant projekt, bl.a. problemet med ejerskab af data, samt en understregning af det store organisatoriske arbejde. Men der var dog enighed om, at det er fornuftigt at arbejde videre med sagen, og at Leif løbende ville orientere om udviklingen på kommende danZIG møder.

Ad 11. Næste møde

Det 45. danZIG-møde blev aftalt til mandag den 25. februar 2008 hos Fujitsu kl.10.00. NCIP møde mandag den 10. december foreløbig aftalt til kl.10 i Bibliotek og Medier.

Ad 12. Evt.

Tak for husly til Gentofte.