Referat af 45. møde i danZIG

Tirsdag 25.februar 2008 kl.10-15 på hos Fujitsu

Deltagere:
Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek
Hans Henrik Felby, Fujitsu
Henrik Dahl, Dantek
Niels Jensen, Gentofte Bibliotekerne
Erik Bertelsen, Statsbiblioteket
Tommy Schomacker, Dansk BiblioteksCenter
Poul Henrik Jørgensen, Portia
Hans Henrik Büscher, Reindex
Leif Andresen, Bibliotek og Medier
Ulla Kvist, Bibliotek og Medier (referent)

Afbud fra:
Peter Jensen, Gentofte Bibliotekerne
Adam Dickness, Index Data
Jakob Chr.Poulsen, Biblioteksmedier

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2. Meddelelser og konferencerapporter
a) European Digital Library
Bilag A: Meddelelser var udsendt inden mødet, og Leif Andresen indledte med at orientere om en konference om European Digital Library, som er et nyt fokusområde for EU kommissionen og nævnte, at der er danske initiativer på området i Kulturministeriets regi. Endvidere fremhævede Andresen et nyt projekt, udviklet af Herbert Van de Sompel, The OAI Object Re-Use & Exchange (ORE) Initiative, som var blevet præsenteret på konferencen.

Formålet med projektet er at finde en ny måde at pege på elektroniske ressourcer på nettet, en forenkling af link problematikken. Poul Henrik Jørgensen mente, at det ville blive uhyre interessant at følge projektet nærmere. Formentlig vil der komme et bud på en standard i løbet af april måned.

b)RFID standarder
Et sæt standarder om RFID er til afstemning for øjeblikket med svarfrist d. 20 marts 2008.
Heraf svarer 28560-3 RFID in libraries Fixed length encoding indholdsmæssigt til DS/INF 163, som Styrelsen for Bibliotek og Medier siden august 2005 har anbefalet, at bibliotekerne følger, når stregkoder erstattes med RFID tags. Erik Bertelsen påpegede det problematiske i at have flere kodningsstandarder at vælge imellem, og Henrik Dahl ville vide, om begge løsninger skal understøttes af alle bibliotekssystemer.

Leif Andresen understregede, at 28560-1 + 28560-3 er meget lig den danske standard DS/INF 163, samt at 28560-2 ikke ville blive markedsført. Tommy Schomacker påpegede, at flere standarder gav mulighed for at 'shoppe' løsninger, således at man ikke var bundet af en enstrenget løsningsmodel. Endvidere at standarderne rettede sig mod de devices, som skal læse RFIDtags og ikke de enkelte bibliotekssystemer. Leif Andresen henviste til, at der på adressen: http://www.bs.dk/standards/rfid/, løbende vil være muligt at orientere sig om den sidste nye udvikling.

c) Afstemning ISO DIS 20775 - Schema for holdings information.
Leif Andresen orienterede om afstemningen om schemaet og nævnte, at han havde modtaget mange gode kommentarer fra Flemming og Erik, samt at et historisk element var blevet indbygget i standarden. Erik Bertelsen påpegede det problematiske i, at standarden kun indeholder en metabeskrivelse, men ikke selve skemaet og understregede nødvendigheden af, at skemaet var en del af standarden.

Leif Andresen beskrev derefter den meget tunge bureaukratiske proces, der ligger bag arbejdet med ISO standarder og gav en begrundelse for, hvorfor det politisk set var bedre, at skemaet ikke var en del af standarden, men blev offentliggjort som en selvstændig publikation. Enighed om at det var uhensigtsmæssigt, at skemaet ikke var en del af standarden, men forståelse for nødvendigheden af at finde funktionelle pragmatiske løsningsmodeller uden om bureaukratiet i ISO.

Erik bemærkede, at schemaet ikke indeholder en transportprotokol/transportmodel og spurgte til, om der igangsat initiativer mht., hvordan schemaet kan bruges operationelt. Leif Andresen nævnte muligheden for at tildele schemaet en OID i z39.50, og at OCLC påtænkte initiativer på området, men at der endnu ikke forelå noget konkret. Henviste endvidere til referatet fra d.43. møde i DanZIG.

Leif Andresen gav derefter et kort historisk rids af udviklingen af schemaet og bemærkede, at udviklingen på det amerikanske marked blev interessant at følge. I løbet af sommeren skal en nærmere dokumentation foreligge, således at der kan udarbejdes en egentlig mapping/konverteringsmodel.

d) SRU standardisering.
Leif Andresen henviste til mail udsendt til udvalget d. 20. december 2007, og Poul Henrik Jørgensen forespurgte, hvorfor OASIS er valgt som forum for standardisering af SRU. Leif Andresen svarede, at det var lettest at finde en fælles referenceramme med OASIS og understregede det vigtige i at understøtte interoperabiliteten i forhold til Open Search. Tommy Schomacker tilføjede, at det ikke er meningen, at der skal udarbejdes en speciel SRU kun for bibliotekerne, men at det var påtænkt at brede den ud til et større forum.

Pkt.3: Opsamling på 44. møde

Der var ikke yderligere kommentarer til referatet, som tidligere er godkendt pr. mail, kun en forespørgsel til Flemming Pedersen om, hvorvidt han havde undersøgt spørgsmålet om, om GQ311001Q er et offentligt format. Flemming meddelte, at han endnu ikke havde svar på spørgsmålet, men ville vende tilbage, så snart der forelå noget nyt.

Pkt. 4 danZIG NCIP arbejdsgruppe.

DanZIG-45 Guidelines proposal var udsendt som bilag E til mødet. Leif Andresen orienterede om, at udkastet til guidelinen havde været drøftet i NCI arbejdsgruppen, og der var blevet udarbejdet et forslag til udkast til et sæt guidelines. Leif Andresen udbad sig kommentarer, først om strukturen og dernæst om indholdet.

Strukturmæssigt set påpegede Poul Henrik Jørgensen det uheldige i den sammenblanding, som han mente der var, mellem den generelle specifikation og de specielle specifikationer/scenarier. Det skal klart fremgå, hvad der er den generelle specifikation og dernæst, hvem der ansvarlig for de enkelte scenarier; f.eks. nævnte Poul Henrik, at det specielle scenarie udarbejdet af Dantek let kunne forveksles med den generelle specifikation, især fordi indledningen nærmest havde karakter af en generel indledning. En standard kan ikke være baseret på en forretningsgang i et bestemt firma.

Erik Berthelsen understregede, at formen i løbet af processen havde undergået flere forandringer, og at det på sigt var meningen, at strukturen efterhånden skulle nærme sig det Poul Henrik havde efterlyst. Henrik Dahl mente, det var vigtigt i praksis at beskrive forskellige anvendelsesområder, således at guidelinen hurtigere kan operationaliseres og implementeres ligeså nemt, som f.eks. Z39.50 blev det.

Der udspandt sig derefter en længere diskussion om strukturen, og konklusionen blev, at arbejdsgruppen arbejder videre med udkastet på det næste møde i arbejdsgruppen med en klarere skelnen mellem den generelle specifikation og de mere specifikke scenarier. Leif Andresen anmodede Erik Berthelsen og Henrik Dahl om at gennemskrive deres oprindelige oplæg inden mødet i arbejdsgruppen. Erik Berthelsen tilkendegav, at han hurtigt kan komme med et nyt udkast til et notat om brugeridentifikation, medens Henrik Dahl mente, at det ville være ret omfattende at skrive et nyt udkast. Således efterspurgte han en nærmere præcisering af opgaven.

Når arbejdsgruppen er færdig med udkastet til en guideline, sendes den i offentlig høring en måned uden forudgående behandling i DanZig.

Pkt. 5 danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe

Tommy Schomacker indledte med at undskylde, at der ikke var sket videre i sagen og uddelte derefter en kort status over materialeanskaffelsesstandarder, dateret februar 2008. Tommy Schomacker ville afvente afstemningen om ISO DIS 20 775, førend han gik videre med udarbejdelsen af guidelinen. Enighed om, at Tommy Schomacker afpudser teksten i forhold til Editeur, samt gennemskriver eksemplerne og derefter sender udkastet til høring i 1. kvartal.

Når det endelige afstemningsresultat i ISO DIS foreligger, og udkastet til guidelinen er klar, udarbejdes et dokument omhandlende beholdingshistorikken. Derefter vil der blive indkaldt til et nyt møde i arbejdsgruppen. Endvidere blev det oplyst at arbejdsgruppen er udvidet med Ole Hultén og Henrik Dahl. Derefter blev stillet en del spørgsmål til arbejdsgruppens prioritering af standarderne.

Leif Andresen konkluderede, at det er muligt på næste møde i arbejdsgruppen at tage andre transaktioner op eller evt. ændre på prioriteringerne.

Pkt. 6 danZIG MarcXchange arbejdsgruppe

Tommys Schomacker uddelte et bilag, dateret d. 25. februar 2008, om status på området samt en kort sammenfattet gennemgang af guidelines. Derefter blev der stillet flere opklarende spørgsmål bl.a. om tegnsætning. Henrik Dahl spurgte, om der var taget højde for, om de særlige tegn, der ikke findes i Unicode, kan repræsenteres.

Leif Andresen og Tommy Schomacker var enige om at det eneste problem var, om historisk Å kunne håndteres. Erik Berthelsen understregede, at tegnsættet i posterne skal være repræsenteret i den tegnkode som XML-koderen angiver, lige med undtagelse af historisk Å.

Leif Andresen konkluderede, at et notat skulle udarbejdes efter afklaring i gruppen og derefter sendes ud til høring. Erik Berthelsen så gerne, at notatet blev udbygget med eksempler, ligesom det skete i NCIP arbejdsgruppen, eksempler der kan afdække mangfoldigheden af tegn. Enighed om at Tommy Schomacker udarbejder et udkast til notat og sender det ud til arbejdsgruppen i første kvartal. Udkastet skal derefter diskuteres igen i danZIG, førend det sendes i høring.

Pkt.7 danZIG ILL arbejdsgruppe

Bilag C: danZIG-45 ILL og tomt indhold udsendt før mødet. Enighed om at godkende Tommy Schomackers forslag til udformningen af bilaget. Skal derefter oversættes til engelsk.

Pkt.8 Kommende initiativer - foreløbige drøftelser

Bilag B DanZIG-45 kommende initiativer var udsendt inden mødet. Leif Andresen orienterede om, at der på en række områder er flere nye initiativer under opsejling og efterspurgte udvalgets umiddelbare kommentarer til følgende initiativer:

a) National opsamling af brugerskabte data

Leif Andresen refererede fra en workshop om national opsamling af brugerskabte data afholdt af Bibliotek og Medier i november 2007. Styrelsenhar, efter interne drøftelser, valgt at fremlægge et forslag for koordinationsgruppen for netbiblioteker, hvilket har resulteret i udbydelse af et forprojekt, der kan danne baggrund for et muligt implementeringsprojekt. Erik Berthelsen rejste diskussionen om tilgængeligheden af data, hvem har adgang og under hvilke vilkår?

Leif Andresen understregede, at det var en vigtig diskussion men mente, at den måtte håndteres og løses i et andet forum end dette. Leif Andresen havde ikke internationalt kunne finde projekter af lignende karakter og efterlyste forslag til løsning af de rent tekniske problemstillinger, gerne krydret med gode eksempler og opfordrede til at sende mail, hvis en mulig inspirationskilde skulle dukke op.

b) NemSMS

Leif Andresen orienterede om NemSMS projektet. Erik Berthelsen spurgte til tidshorisonten for en sådan service. Leif Andresen svarede, at Økonomistyrelsen satsede på at have den i luften inden årets udgang. Flemming Pedersen efterspurgte oplysninger om prissætningen, som han fandt var utrolig vigtig, og Leif Andresen forklarede, at forretningsmodellen endnu er på tegnebordet.

Erik Berthelsen ville vide om, at det var overvejet at undersøge muligheden for at kunne forny sine lån via mobiltelefonen. Leif Andresen understregede, at bibliotekerne er meget længere fremme med inddragelsen af mobiltelefonen end Økonomistyrelsen overhovedet havde forestillet sig, og at forny sine lån vha. mobiltelefon er en meget 'future development'. Niels Jensen mente, at en sådan tjeneste kun ville fungere fornuftigt, hvis oplysningerne blev en del af cpr-registret. Leif Andresen afsluttede med at love løbende at holde udvalget orienteret om udviklingen i projektet.

c) Opsamlinger af hitlister over udlån

Leif Andresen orienterede om, at der på det sidste møde i biblioteksfagligt udvalg blev stillet forslag om at undersøge muligheden for på nationalt plan at udarbejde hitlister over mest udlånte bøger på folkebibliotekerne. Leif Andresen understregede, at projektet stadig var på overvejelsesstadiet og udbad sig derefter kommentarer til forslaget. Det var generel enighed om, at der måtte kunne findes mere enkle og simplere løsninger, end at udvikle det helt store forkromede projekt med automatisk indberetning.

Henrik Dahl foreslog, at projektet eventuelt kunne sendes i udbud som en web-service tilknyttet bibliotek.dk. Mange biblioteker har dog allerede sådanne lister liggende på hjemmesiden, og en anden løsningsmodel kunne være at samle links til et antal hitlister fra et udvalg af folkebiblioteker, idet det formentlig ikke vil være den store forskel fra det ene bibliotek til det andet. Leif Andresen konkluderede, at det kræver en nærmere undersøgelse af antallet af biblioteker, der publicerer hitlister og kvaliteten af listerne, førend en eventuel løsningsmodel kan findes.

d) Personlig deponering

Leif Andresen udbad sig en drøftelse af format og protokol for indsamling af udlånshistorik ét sted. I forbindelse med en logon- løsning til bibliotek.dk vil det være muligt at tilbyde lånerne at gemme sine egne udlån. Hans Henrik Felby ville vide, om dette var lovligt, og Leif Andresen svarede, at ifølge Datatilsynet var det lovligt, når det var en personlig initieret indsamling af data.

Hans Henrik Büscher forespurgte, om det så også vil kun bruges i lokalsystemerne. Leif Andresen forklarede, at hvis der bliver givet tilsagn, så kan det anvendes af alle. Dette er en mulighed for at kunne påvirke den endelige model.

Der udspandt sig derefter en diskussion om relevansen af et sådant projekt, hvem efterspørger sådan en løsning, hvem vil bruge den? Leif Andresen understregede, at det har været et klart udtrykt ønske i brugerundersøgelserne af bibliotek.dk, og Niels Jensen fremhævede, at der kommer mange gode ideer og inspiration fra bibliotek.dk's brugere og mente, at dette projekt kunne danne baggrund for mange andre initiativer, bl.a. ratings, anbefalinger osv.

Erik Berthelsen påpegede, at der var to vinkler i denne sag, lokalbibliotekerne og bibliotek.dk, og Hans Henrik Felby understregede, at det var svært fra leverandørens side at se den rent cost-benefit-mæssige effekt og gentog igen, at det var et rent bibliotek.dk initieret projekt. Henrik Dahl ville i stedet etablere projektet som en web-service, således at de enkelte biblioteker selv kan vælge, om de vil være ydere eller nydere og foreslog, at en sådan grænseflade kunne specificeres og udvikles i danZIG regi.

Niels Jensen omtalte projektet Andre der har lånt, som et eksempel på at en sådan service allerede er under udvikling. Denne web-service drives lige nu af Statsbiblioteket, men på sigt skal DBC overtage driften. Denne service er baseret på anonymiserede data. Der mangler dog stadig definitionsarbejde af, hvordan et effektueret lån i det lokale bibliotekssystem samles op på et fælles opsamlingssted. Leif Andresen efterlyste en status på projektet, og Tommy Schomacker vil udarbejde en kort status, som vedlægges referatet som en note.

Erik Berthelsen stillede som forslag, at en danZIG udredning om brugerskabte data på tværs af enkelte systemer på sigt blev udarbejdet. Enighed om at det var en god ide at behandle det i danZIG, og Leif Andresen konkluderede, at det sættes på som punkt på dagsordenen til næste møde. I forbindelse med mødet tages stilling til, om der er grundlag for at arbejde videre med sagen. Henrik Dahl foreslog, at der blev udarbejdet en samlet oversigt over de forskellige web-services, der eksisterer.

Leif Andresen henviste til referatet fra sidste møde i danZIG, hvor det netop blev vedtaget, at en sådan oversigt skulle udarbejdes og løbende opdateres.

Pkt.9 Aktuelle initiativer

a) KPIIndex
Bilag D: danZIG-45 KPIIndeks var udsendt inden mødet. Ulla Kvist orienterede kort om aftalen, og der var enighed om at udtrykke kritik af, at informationen om KPIIndex både var sent ude, og at den også var meget mangelfuld.

b) Eksport af bibliotek.dk værkvisning
Gentofte Bibliotekerne er udpeget til at teste i marts måned, og når testen er afsluttet, vil der blive publiceret en specifikation

c)Værktøj til konvertering fra danMARC2 til dkabm
Den af Index Data udarbejdede endelige version, hvor dk5 er oversat til tekst, vil efter en afpudsning være tilgængelig til offentlig brug på www.bs.dk/standards/abm.

10. Næste møde

Mødekort udsendes, og der satses på at afholde et møde umiddelbart efter sommerferien.

11. Evt.

Leif Andresen afsluttede med at takke Fujitsu for husly og medlemmerne for et godt møde.