Forberedelse af migration fra Z39.50

 Orientering ved Leif Andresen

Identifier: http://biblstandard.dk/danzig/migration_aug2013.htm  

Last update: 14 August 2013

Erstatter: http://biblstandard.dk/danzig/migration_mar2013.htm

Erstattet af: http://biblstandard.dk/danzig/z3950-migration_nov2014.htm

 

 

Da arbejdet med danZIG-profilen startede tilbage i 1997 var der ingen diskussion om grundlaget: Z39.50. Navnet på arbejdsgruppen og dermed profilen ”danZIG” er taget fra den daværende ZIG; Z39.50 Implementers Group, som - om end uformelt - spillede en afgørende rolle i forbindelsen med udviklingen af Z39.50.

 

I Danmark har vi med beholdningsopslag og fjernlånsbestillinger bygget på brugen af Z39.50 siden årtusindeskiftet. Selvom ZIG møderne i praksis ophørte i forbindelse med at SRU*1) blev udviklet som en web-baseret søster til Z39.50, så har Z39.50 fungeret i biblioteksverden i bedste velgående i mange år, men stagnerende uden udvikling. Den sidste formelle godkendelse af en Z39.50 relateret specifikation var i 2006 med en godkendelse af en ny udgave af XML schema for transport af ILL messages (dansk forslag – og formentlig kun brugt i Danmark).

 

Siden danZIG-mødet 1.9.2010 har fremtiden for Z39.50 været drøftet på alle danZIG-møder*2). På mødet i juni 2011 blev orienteret om at California Digital LibraryZIG-listen lakonisk havde meddelt, at MELVYL catalog ikke længere supporterer Z39.50. Det gav anledning nogle seriøse overvejelser om fremtiden for Z39.50, da MELVYL havde været en af Z39.50 pionererne.

 

Som nævnt ovenfor, så er Z39.50 stadig i fuldt brug på bibliotekerne, om end anvendelse til søgning i sig selv er af begrænset omfang. De primære anvendelser af Z39.50 i Danmark er:

  • Opslag i lokale systemer efter aktuelle beholdningsoplysninger
  • Fremsendelse af ILL-transaktioner
  • Søgning i DanBib med download til katalogiseringsgenbrug
  • Søgning i WorldCat (af folkebibliotekerne med henblik på bestillinger via Statsbiblioteket)

 

Der har derfor over de efterfølgende danZIG møder og i to nedsatte danZIG arbejdsgrupper om søgning og ILL været diskuteret, hvordan denne situation burde håndteres.

 

Der er tre spor: bibliografisk søgning, beholdningsopslag og transaktioner i lånesamarbejdet. Og overordnet er det hensigten at skille de tre opgaver fra hinanden. Først og fremmest ved at konstatere, at udveksling af fjernlånstransaktioner i fremtiden ikke skal ske med samme funktion som bibliografisk søgning. Og at fremtiden vil vise om beholdningsopslag vil ske med samme metode som søgning.

 

Bibliografisk søgning

Det skal understreges, at Z39.50 fortsat dækker behovene for bibliografisk søgning. Som en kortsigtet handling er der tillige åbnet mulighed for at anvende SRU. Marts 2013 er nemlig publiceret en dublering af danZIG-profilens søgeatttibutter i SRU regi med: Mapping til danZIG profilen fra Praksisregler for søgeveje*3).

 

For at kunne lave en sådan mapping, er defineret et SRU Context Set med navnet DAN-2 SRU Context Set*4) med alle søgeattributter i danZIG-profilen, som ikke er dækket af Bath Profile Version 2.0*5).

 

Med udgangspunkt i at SRU aldrig for alvor er kommet udenfor bibliotekssektoren – som var en af intentionerne med initiativet – har der i danZIG været forskellige diskussioner om hvad der så vil være vejen frem.

 

Derfor bad Kulturstyrelsen ultimo 2012 Poul Henrik Jørgensen om at foretage et udredningsarbejde af mulighederne. Et udkast til rapport har været diskuteret i danZIG søgnings arbejdsgruppe og rapporten er færdiggjort i dialog med undertegnede. Rapporten Remote Search Standards in Future Library Applications*6) er publiceret biblstandard.dk.

 

En væsentlig pointe er at ikke blot er Z39.50 stagneret, men med udviklingen af formatmæssige sammensatte repositories i bibliotekerne (på dansk: databrønd) og med en fremtidig Semantic Web baseret registreringsmetode (Library of CongressBIBFRAME initiativ*7)), er det nok tvivlsomt om Z39.50 og SRU kan leve op til kravene.

 

I Bibframe har man adresseret problemet. Library of Congress har således annonceret, at de i løbet af foråret 2013 vil analysere de eksisterende og meget anvendte protokoller Z39.50, SRU og OAI set i relation til Bibframe datamodellen. Der er dog ikke set nogen udmelding endnu medio august 2013.

 

Det er mit håb af denne rapport kan danne baggrund for fortsatte diskussioner om hvordan vi kommer videre med at klargøre biblioteksverdenen til fremtiden på dette område. Rapporten er skrevet på engelsk, da emnet ikke er afgrænset til Danmark – og ikke mindst at fremtidige standarder for remote søgning i sagens natur må være internationalt baseret. Dansk enegang på remote søgning til biblioteksbrug er ikke fornuftigt.

 

Det skal understreges, at remote søgning anvendes i forskellige sammenhænge – og at der næppe vil blive tale om én fremtidig løsning. At gøre bibliotekernes data ”lækre” og dermed brugte af omverdenen er en ting og at sikre et effektivt samspil mellem bibliotekernes systemer er en anden ting. Disse to scenarier og andre scenarier vil efter al sandsynlighed fordre forskellige løsninger.

 

Der er ikke på forhånd sat en deadline for diskussionerne. Spørgsmålet om hvordan remote søgning skal håndteres fremover vil blive diskuteret på kommende danZIG-møder – og formentlig også i andre sammenhænge.

 

Beholdningsopslag

For at kunne foretage opslag på beholdning med SRU er næste step en dansk profilering af ISO 20775:2009 Information and documentation -- Schema for holdings information*8). Det er tidligere i danZIG-regi aftalt lavet en sådan, så snart ISO 20775 var på banen. Det er denne standard så nu, da den vil være nødvendig for at kunne overføre beholdningsoplysninger med SRU. Derfor er arbejdet med en dansk profilering af nu ISO 20775 igangsat.

 

ISO 20775 er defineret som et SRU Record Schema med navnet isohold, og kan dermed umiddeltaget tages i brug i forbindelse med SRU.

 

I den igangværende drøftelse af en dansk profilering af ISO 20775 i danZIG ILL arbejdsgruppen er det dog holdningen, at det vil være mere hensigtsmæssigt med en særlig web service til at håndtere disse opslag.

 

Det er planen at arbejdet med profilering af ISO 20775 skal ske parallelt med profilering af ISO 18626 med henblik på publicering af begge profiler i forbindelse med årsskiftet 2013/2014.

 

Fjernlånstransaktioner

For fjernlånstransaktioner er situationen en anden. Nok vil en fjernlånsbestilling ofte ligge i forlængelse af en søgning; om end der mellem en brugers søgning i bibliotek.dk kan være en del funktioner i gang før der sendes en fjernlånsbestilling. Men alle de efterfølgende transaktioner har intet med søgning at gøre. Det har sine historiske forklaringer, at vi valgte Z39.50 som bæreprotokol: der var en profil at bygge videre på. Men det er på ingen måde oplagt at vælge en tilsvarende løsning i den næste generation. Og det er heller ikke en funktion, som SRU understøtter.

 

Det er baggrunden for at der er taget nogle initiativer – nationalt og internationalt.

 

Der er på dansk forslag en ny standard for fjernlånstransaktioner under udvikling. Et udkast (”committee draft”) ISO/CD 18626 Interlibrary Loan Transactions var til afstemning i ISO indtil medio maj 2013 og blev vedtaget uden nej-stemmer. På et ISO møde i juni 2013 blev færdiggjort et næste step – en DIS (Draft International Standard) – til en 5 måneders afstemning, som afsluttes 6. december 2013. Så det er min ambition som convener for ISO TC46/SC4/WG14 Interlibrary Loan Transactions*9) at der er en vedtaget ISO 18626 standard inden udgangen af 2013.

 

På nationalt plan vil den forventede vedtagelse blive fulgt op i regi af danZIG ILL arbejdsgruppe med en forberedelse af en profilering af ISO 18626, som sammen med ovennævnte profilering af ISO 20775 vil gøre det muligt at videreføre den danske integrerede håndtering af opslag på beholdningsoplysninger og interurbane lånebestillinger.

 

Det effektive og enkle i den nuværende funktion: et beholdingsopslag og herfra anvendelse af den unikke identifikation i det lokale system i en fjernlånsbestilling, vil blive videreført med en ny standard. Det nye bliver en mulighed for mere effektiv administration af igangværende fjernlånsbestillinger med mulighed for enkle statusopslag.

 

 

14. august 2013

 

Leif Andresen

 

PS: Undertegnede flytter fra Kulturstyrelsen til Det Kongelige Bibliotek pr. 1.9.2013. Derfor forlader jeg også danZIG arbejdet. Dog fortsætter jeg som tovholder for danZIG ILL arbejdsgruppen indtil arbejdet med profiler for ISO 20775 og ISO 18626 er afsluttet.

 

Henvisninger

 

*1)

SRU. Search/Retrieval via URL

http://www.loc.gov/standards/sru/

 

*2)

danZIG-møder:

Referat af 51. danZIG-møde 25. oktober 2012 (punkt 4)

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-ref.htm

Referat af 50. danZIG-møde 19. januar 2012 (punkt 4)

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-ref.htm

Referat af 49. danZIG-møde 28. juni 2011 (punkt 6d)

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig49-ref.htm

Citat fra referatet:

Da MELVYL var en Z39.50 pioner, var det for Poul Henrik Jørgensen nærmest, som om en æra var slut. Leif Andresens bemærkede, at der ikke var mange andre end bibliotekerne, der havde benyttet Z39.50, men at der stadig ikke er et samlet alternativ for biblioteksverdenen.  SRU er ikke slået igennem som en erstatning for Z39.50, og han nævnte, at Index Data primært har solgt løsninger med SRU som en overbygning på Z39.50. Tommy Schomacker mente, at behovet for Z39.50 til søgning er svindende. Leif Andresen nævnte muligheden for, at der i stedet udvikles forskellige specifikke web services, der vil kunne bruges i samspillet mellem systemerne. Derfor skal det i løbet af de næste år overvejes at finde nye modeller for udveksling af beholdnings og fjernlåns oplysninger.

Referat af 48. danZIG-møde 1. september 2010 (punkt 6d)

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig47-ref.htm

 

*3)

Mapping til danZIG profilen fra Praksisregler for søgeveje http://biblstandard.dk/danzig/mapping.htm

 

*4)

DAN-2 SRU Context Set

http://biblstandard.dk/danzig/dan-2.htm

 

*5)

Bath Profile Version 2.0 http://www.loc.gov/standards/sru/resources/bath-profile.html

 

*6)

Remote Search Standards in Future Library Applications

http://biblstandard.dk/danzig/Remote_Search_Standards_in_Future_Library_Applications.pdf

 

*7)

BIBFRAME

Bibliographic Framework Transition Initiative

http://www.loc.gov/marc/transition/

BIBFRAME Model Overview

http://bibframe.org/

 

*8)

ISO 20775:2009 Information and documentation -- Schema for holdings information

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39735

XML schema

http://www.loc.gov/standards/iso20775

 

*9)

ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions

ISO TC46/SC4/WG14 Interlibrary Loan Transactions

http://biblstandard.dk/ill/

 

 

 

 

Kontakt

Contact

 

Preben Aagaard Nielsen

 

Kulturstyrelsen

Sekretær for danZIG

 

 

Email: prb@kulturstyrelsen.dk  

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Phone: +45 3373 3373