Forberedelse af migration fra Z39.50

 Orientering ved Leif Andresen

 (chefkonsulent, Det Kongelige Bibliotek, email leif@kb.dk)

Identifier:  http://biblstandard.dk/danzig/z3950-migration_nov2014.htm

Nyeste version: 30. november 2014

Erstatter: http://biblstandard.dk/danzig/migration_aug2013.htm

 

 

Da arbejdet med danZIG-profilen startede tilbage i 1997 var der ingen diskussion om grundlaget: Z39.50. Navnet på arbejdsgruppen og dermed profilen ”danZIG” er taget fra den daværende ZIG; Z39.50 Implementers Group, som - om end uformelt - spillede en afgørende rolle i forbindelsen med udviklingen af Z39.50.

 

I Danmark har vi med beholdningsopslag og fjernlånsbestillinger bygget på brugen af Z39.50 siden årtusindeskiftet. Selvom ZIG møderne i praksis ophørte i forbindelse med at SRU*1) blev udviklet som en web-baseret søster til Z39.50, så har Z39.50 fungeret i biblioteksverden i bedste velgående i mange år, men stagnerende og uden ny udvikling. Den sidste formelle godkendelse af en Z39.50 relateret specifikation var i 2006 med en godkendelse af en ny udgave af XML schema for transport af ILL messages (dansk forslag – og formentlig kun brugt i Danmark).

 

Siden danZIG-mødet september 2010 har fremtiden for Z39.50 været drøftet på alle danZIG-møder*2). På mødet i juni 2011 blev orienteret om at California Digital Library på ZIG-listen lakonisk havde meddelt, at MELVYL catalog ikke længere supporterer Z39.50. Det gav anledning til nogle seriøse overvejelser om fremtiden for Z39.50, da MELVYL havde været en af Z39.50 pionererne. Men det hører med at også udenfor Danmark er Z39.50 fortsat i bred anvendelse og SRU har på ingen måed taget over. F.eks. er søgninger i Library of Congress database udenom deres egen brugergrænseflade i 2014 stadig 80 % Z39.50 og kun 20 % SRU.

 

Som nævnt ovenfor, så er Z39.50 stadig i fuldt brug på bibliotekerne, om end anvendelse til søgning i sig selv er af begrænset omfang. De primære anvendelser af Z39.50 i Danmark er:

  • Opslag i lokale systemer efter aktuelle beholdningsoplysninger
  • Fremsendelse af ILL-transaktioner
  • Søgning i DanBib med download til katalogiseringsgenbrug
  • Søgning i WorldCat (af folkebibliotekerne med henblik på bestillinger via Statsbiblioteket)

 

Der blev derfor over de efterfølgende danZIG møder og i to nedsatte danZIG arbejdsgrupper om søgning og ILL diskuteret, hvordan denne situation burde håndteres.

 

Der blev defineret tre spor: bibliografisk søgning, beholdningsopslag og transaktioner i lånesamarbejdet. Og overordnet var og er det hensigten at skille de tre opgaver fra hinanden. Først og fremmest blev det konstateret, at udveksling af fjernlånstransaktioner i fremtiden ikke skal ske med samme funktion som bibliografisk søgning.

Bibliografisk søgning

Det skal understreges, at Z39.50 fortsat dækker behovene for bibliografisk søgning. Som en kortsigtet handling er der tillige åbnet mulighed for at anvende SRU. Der blev i marts 2013 publiceret en dublering af danZIG-profilens søgeatttibutter i SRU regi med: Mapping til danZIG profilen fra Praksisregler for søgeveje*3).

 

For at kunne lave en sådan mapping, blev defineret et SRU Context Set med navnet DAN-2 SRU Context Set*4) med alle søgeattributter i danZIG-profilen, som ikke er dækket af Bath Profile Version 2.0*5).

 

Med udgangspunkt i at SRU aldrig for alvor er kommet udenfor bibliotekssektoren – som var en af intentionerne med initiativet – har der i danZIG været forskellige diskussioner om hvad der så vil være vejen frem.

 

Derfor bad Kulturstyrelsen ultimo 2012 Poul Henrik Jørgensen om at foretage et udredningsarbejde af mulighederne. Et udkast til rapport blev diskuteret i danZIG søgnings arbejdsgruppe og rapporten blev færdiggjort i dialog med undertegnede. Rapporten Remote Search Standards in Future Library Applications*6) er publiceret biblstandard.dk.

 

Det er mit håb af denne rapport kan danne baggrund for fortsatte diskussioner om hvordan vi kommer videre med at klargøre biblioteksverdenen til fremtiden på dette område. Rapporten er skrevet på engelsk, da emnet ikke er afgrænset til Danmark – og ikke mindst at fremtidige standarder for remote søgning i sagens natur må være internationalt baseret. Dansk enegang på remote søgning til biblioteksbrug er ikke fornuftigt.

 

En væsentlig pointe er at ikke blot er Z39.50 stagneret, men med udviklingen af formatmæssige sammensatte repositories i bibliotekerne (discovery systems – eller på dansk: databrønd) og med en fremtidig Semantic Web baseret registreringsmetode (Library of CongressBIBFRAME initiativ*7)), er det nok tvivlsomt om Z39.50 og SRU kan leve op til kravene. Det er i hvert fald sikkert, at både Z39.50 og SRU bygger på en record-baseret datamodel med opslag i indeks resulterende i poster i et søgesæt. Semantic Web (eller Linked Data) bygger på relationer og dermed ikke på poster. Det er dog ikke det samme som at SRU ikke kan anvendes – det kan blot ikke bruges til at eksekvere søgninger videre ud fra relationer til noget allerede fundet.

 

I forbindelse med Bibframe har Library of Congress i 2014 igangsat nogle forsøg med SRU for at tage fat på denne problematik.

 

Det skal understreges, at remote søgning anvendes i forskellige sammenhænge – og at der næppe vil blive tale om én fremtidig løsning. At gøre bibliotekernes data ”lækre” og dermed brugte af omverdenen er en ting og at sikre et effektivt samspil mellem bibliotekernes systemer er en anden ting. Disse to scenarier og andre scenarier vil efter al sandsynlighed fordre forskellige løsninger.

 

Der er i sagens natur ikke nogen deadline for diskussionerne. Spørgsmålet om hvordan remote søgning skal håndteres fremover vil blive diskuteret på kommende danZIG-møder – og formentlig også i andre sammenhænge.

 

Rapporten Remote Search Standards in Future Library Applications blev drøftet på et danZIG-møde august 2014*8). Rapportens forfatter anbefalede som overordnet strategi/retning at bruge OASIS OpenSearch*9) til simple søgninger med CQL*10) som basis-sprog og bruge OData*11) til søgning fremover (OASIS standard) og derfor bør man følge hvad der sker med OData. Han anførte desuden, at SOAP*12) ikke udvikler sig mere, hvorimod der sker udvikling på OData.  hvor Udvalget tog rapporten til efterretning og noterede, at en løbende opmærksomhed på den internationale udvikling af søgning i forhold til Linked Open Data er nødvendig.

 

Beholdningsopslag

For at kunne foretage opslag på beholdning var næste step en dansk profilering af ISO 20775:2009 Information and documentation -- Schema for holdings information*13). Dette blev der arbejdet med i 2013 og resultatet blev udgivelse af Danish ISO 20775 profile for holdings requests*14) i marts 2014.

 

I danZIG ILL arbejdsgruppen blev diskuteret om opslag og svar af beholdningsoplysninger i ISO 20775 skulle ske med SRU (hvor ISO 20775 er defineret som et SRU Record Schema isohold) eller en særlig web service til at håndtere disse opslag. Konklusionen blev at det var enklest at tage den eksisterende SRU model i anvendelse. Det skete med publicering af Look-up of holdings information*15) i august 2014.

 

Fjernlånstransaktioner

For fjernlånstransaktioner var situationen en anden. Nok vil en fjernlånsbestilling ofte ligge i forlængelse af en søgning; om end der mellem en brugers søgning i bibliotek.dk kan være en del funktioner i gang før der sendes en fjernlånsbestilling. Men alle de efterfølgende transaktioner har intet med søgning at gøre. Det har sine historiske forklaringer, at vi valgte Z39.50 som bæreprotokol: der var en profil at bygge videre på. Men det er på ingen måde oplagt at vælge en tilsvarende løsning i den næste generation. Og det er heller ikke en funktion, som SRU understøtter.

 

Det er baggrunden for at der blev taget nogle initiativer – nationalt og internationalt.

 

På dansk initiativ blev der afholdt et temamøde om behovet for en ny ILL-standard maj 2012 i forbindelse med mødet i ISO komiteen TC46/SC4 (teknisk interoperabilitet på biblioteksområdet). Her mødte en repræsentant for Ressource Sharing Initiative op – fordi dette initiativ var i gang med at udvikle en ny standard (kaldet Euston Protocol) alene for transaktioner – uden den fornævnte løbende systemsynkronisering. Det foeløbige udkast til Euston Protocol indgik i arbejde i den i næste afsnit omtalte gruppe.

 

Det blev besluttet, at Danmark skulle foreslå en New Work Item Proposal (NWIP) efter drøftelse i en international gruppe og etableret international editorgruppe: Leif Andresen (daværende Kulturstyrelsen, Danmark), Ed Davidson (OCLC, UK) og Clare MacKeigan (Releais, Canada). De sidstnævnte fra henholdsvis OCLC og Releais (leverandør af ILL-system) havde på den 10. nordiske ILL konference er indlæg om det nødvendige i at erstatte ISO 10160/10161 med noget mere moderne. Dette er bemærkelsesværdigt fordi netop Releais og OCLC har fået ISO 10160/10161 til at fungere, men netop med mange løbende problemer.

 

Der videre forløb gik set med standardøjne hurtigt: NWIP vedtaget i januar 2013, working group (WG14 med Leif Andresen som convener (d.v.s. formand)) nedsat februar 2013, en CD (committee draft) vedtaget maj og WG14 møde juni – og DIS (draft international standard) en måned senere med 5 måneders afstemningsperiode. Afpudsning tog et par måneder – hvorefter den lå fem måneder og ventede hos ISO i Geneve inden udgivelse af ISO 18626:2014 Information and documentation -- Interlibrary Loan Transaction*16) 15. juni 2014.

 

På nationalt plan er fulgt op i regi af danZIG ILL arbejdsgruppe med en profilering af ISO 18626 med den dagen efter publiceringen af ISO 18626 udgivne Danish ISO 18626 profile for ILL transactions*17), som sammen med ovennævnte profilering af ISO 20775 vil gøre det muligt at videreføre den danske integrerede håndtering af opslag på beholdningsoplysninger og interurbane lånebestillinger.

 

Implementeringen af ISO 18626 er gået i gang. Folkebibliotekernes fælles bibliotekssystem anvender både ISO 20775 og ISO 18626 og i sammenhæng hermed vilbibliotek.dk og DanBib understøtte de nye standarder. SirsiDynix er i gang med at forberede at Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) kan bruge de nye standarder – og dermed kommer SDUB til at indgå i det automatiske lånesamarbejde. For DDElibra*18) er ISO 18626 og ISO 20775 på planen.

 

Det nye med ISO 18626 bliver en mulighed for mere effektiv administration af igangværende fjernlånsbestillinger med mulighed for enkle statusopslag og endvidere mulighed for nye automatiseringer i lånesamarbejdet – i første række af statusopslag med efterfølgende automatiske funktioner (jævnfør annex til Danish ISO 18626 profile for ILL transactions).

 

 

 

Afslutning

Der er etableret basis for en glidende overgang mellem anvendelse af Z39.50 og SRU til søgning mellem bibliotekssystemer i Danmark – og lagt grunden for et fortsat arbejde med og diskussioner om søgning mellem bibliotekssystemer – og søgning i bibliotekssystemer fra andre domæner.

 

Det effektive og enkle i det nuværende lånesamarbejde i Danmark: et beholdningsopslag og herfra anvendelse af den unikke identifikation i det lokale system i en fjernlånsbestilling, vil blive videreført med en ny standard.

 

På internationalt plan fortsætter arbejdsgruppen ISO TC46/SC4/WG14 Interlibrary Loan Transactions og ikke mindst de tre editorer med at følge implementeringen af standarden og herunder at tage initiativ til en evt. revision på grundlag den første tids erfaringer med implementering. Editorerne forestår endvidere redaktionen af den informative web site om ISO 18626 ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions*19).

 

 

 

30. november 2014

 

Leif Andresen

 

 

Henvisninger

 

*1)

SRU. Search/Retrieval via URL

http://www.loc.gov/standards/sru/

 

*2)

danZIG-møder:

Referat af 48. danZIG-møde 1. september 2010 (punkt 6d)

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig47-ref.htm

 

Referat af 49. danZIG-møde 28. juni 2011 (punkt 6d)

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig49-ref.htm

Citat fra referatet:

Da MELVYL var en Z39.50 pioner, var det for Poul Henrik Jørgensen nærmest, som om en æra var slut. Leif Andresens bemærkede, at der ikke var mange andre end bibliotekerne, der havde benyttet Z39.50, men at der stadig ikke er et samlet alternativ for biblioteksverdenen.  SRU er ikke slået igennem som en erstatning for Z39.50, og han nævnte, at Index Data primært har solgt løsninger med SRU som en overbygning på Z39.50. Tommy Schomacker mente, at behovet for Z39.50 til søgning er svindende. Leif Andresen nævnte muligheden for, at der i stedet udvikles forskellige specifikke web services, der vil kunne bruges i samspillet mellem systemerne. Derfor skal det i løbet af de næste år overvejes at finde nye modeller for udveksling af beholdnings og fjernlåns oplysninger.

 

Referat af 50. danZIG-møde 19. januar 2012 (punkt 4)

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-ref.htm

 

Referat af 51. danZIG-møde 25. oktober 2012 (punkt 4)

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig51-ref.htm

 

*3)

Mapping til danZIG profilen fra Praksisregler for søgeveje http://biblstandard.dk/danzig/mapping.htm

 

*4)

DAN-2 SRU Context Set

http://biblstandard.dk/danzig/dan-2.htm

 

*5)

Bath Profile Version 2.0

http://www.loc.gov/standards/sru/resources/bath-profile.html

 

*6)

Remote Search Standards in Future Library Applications

Prepared by Poul Henrik Jørgensen, Portia

http://biblstandard.dk/danzig/Remote_Search_Standards_in_Future_Library_Applications.pdf

 

*7)

BIBFRAME

Bibliographic Framework Transition Initiative

http://www.loc.gov/marc/transition/

BIBFRAME Model Overview

http://bibframe.org/

 

*8)

Referat af 52. møde i danZIG (punkt 7.2)

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig52-ref.pdf

 

*9)

OASIS OpenSearch

http://www.opensearch.org/Home

 

*10)

CQL. The Contextual Query Language

http://www.loc.gov/standards/sru/cql/index.html

 

*11)

OASIS Open Data Protocol OData

http://www.odata.org/

 

*12)

SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition). (W3C Recommendation 27 April 2007)

http://www.w3.org/TR/soap12-part1/

 

*13)

ISO 20775:2009 Information and documentation -- Schema for holdings information

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39735

XML schema

http://www.loc.gov/standards/iso20775

 

*14)

Danish ISO 20775 profile for holdings requests

Creator: Tommy Schomacker

http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_20775_profile_for_holdings_requests.htm

 

*15)

Look-up of holdings information

Creator:  Leif Andresen

http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Look-up_of_holdings_information.htm

 

*16)

ISO 18626:2014 Information and documentation -- Interlibrary Loan Transaction

Creator: Leif Andresen

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=63064

 

*17)

Danish ISO 18626 profile for ILL transactions

http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_18626_profile_for_ILL_transactions.htm

 

*18)

Axiell på DDElibra Brugergruppemøde i Middelfart! - 24. november 2014

http://www.axiell.dk/news?_newslistportlet_WAR_CMSExtra_INSTANCE_7AMm_month=10&_newslistportlet_WAR_CMSExtra_INSTANCE_7AMm_year=2014

 

*19)

ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions

ISO TC46/SC4/WG14 Interlibrary Loan Transactions

http://biblstandard.dk/ill/

 

 

Kontakt

Contact

 

Preben Aagaard Nielsen

 

Kulturstyrelsen

Sekretær for danZIG

 

 

Email: prb@kulturstyrelsen.dk  

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Phone: +45 3373 3373