Konvertering fra MARC21 til danMARC2

Konverteringsbeskrivelse udgivet af

Styrelsen for Bibliotek og Medier

 

Identifier:   http://biblstandard.dk/kat/konv_marc21_to_danmarc2.htm

Sidste opdatering: 29. december 2011

 

 

 

 

Konvertering fra MARC21 til danMARC2

 

Konverteringsspecifikationen tager udgangspunkt i danMARC2 og MARC21 som formaterne foreligger 29/12 2011. Endvidere er tilføjelser til danMARC2 vedtaget ultimo 2011, men endnu ikke publiceret dags dato, medtaget.

 

Det "praktiske" grundlag for konverteringen, er daglige leverancer af poster fra Library of Congress.

Manglende udnyttelse af felter og delfelter med deraf følgende datatab er primært vurderet ud fra indholdet i disse LC-poster.

Derudover er MARC21-formatet gennemgået felt for felt med en vurdering af de enkelte felter og delfelter.

Det er så vidt muligt tilstræbt at undgå væsentlige datatab. Dog har konverteringen forsøgt at være "tro" mod de danske katalogiseringsregler og dM2-formatet, så data fra MARC21-posten er ikke medtaget for enhver pris, hvis det strider mod reglernes og formatets struktur.

 

Vær opmærksom på eventuel forskel i tegnsæt, da MARC21-poster ofte benytter ALA-tegnsæt (også benævnt MARC8) eller UNICODE i en UTF-8-enkodning (LC)

 

Vær opmærksom på, at MARC21 normalt udveksles i ISO2709 (eller evt. en XML-indpakning)

 

I de seneste opdateringer af MARC21 er det primære fokus flyttet fra deciderede kode- og feltforbedringer til udvidelser til brug for formatering af poster katalogiseret efter RDA-principper.

Disse udvidelser kan ikke umiddelbart udnyttes i danMARC2, og må derfor afvente en mere generel dansk beslutning om anvendelse af RDA.

 

Læsevejledning

Dokumentet er opdelt i 3 kolonner.

a) 1. kolonne indeholder MARC21-felt og -delfelter. Indikatorer er kun medtaget, hvis de har betydning for konverteringen. Hvis blanktegn og andre tegn har betydning for delfeltkonverteringen er de medtaget i 1. kolonne og "bogstaveret" i 3. kolonne

b) 2. kolonne indeholder de dM2-felt og -delfelter, der konverteres til

c) 3. kolonne indeholder forklarende tekst til begge de to første kolonner.

I 3. kolonne kan der være forklarende tekst til hele feltet, hele delfeltet eller dele af et delfelt i begge formater. Generelt er det i kolonnen valgt at gengive MARC21-delfeltet som delfelt a og dM2-delfeltet som *a. Hvis der er tvivl, er det direkte angivet, hvilket format delfeltet tilhører.

 

Under det enkelte felt/delfelt findes der i visse tilfælde tabeller, der viser konvertering af tekstindhold i delfelter. Det er primært kodeændringer, der nævnes i tabellerne.

Hvis der er tvivl om, hvilket dM2-delfelt, koden skal placeres i, fremgår det direkte af tabellen.

 

Felterne følger MARC21, selvom outputtet er en dM2-post. Delfelterne følger dM2.

 

En alfabetiseringsindikator indikerer, at et antal tegn skal springes over ved registerdannelse. I dM2 anvendes i stedet ¤ som markering af, hvor alfabetisering skal begynde.

 

For felterne 010-799 gælder følgende:

·         generelt fjernes alle ISBD-tegn (defineret i International Standard Bibliographic Description) (inkl. <blanktegn>) og <slutpunktum> og <slutkomma> efter endt delfeltkonvertering

·         specielle tegnproblemer nævnes under de enkelte felter og delfelter

·         taldelfelter konverteres kun, når det er nævnt specifikt under feltet

·         indikatorer nulstilles og udnyttes kun, når det er nævnt specifikt

·         5XX--noter i MARC21 er normalt ikke formateret, så sumdelfelt i de tilsvarende dM2-felter bruges bortset fra de nævnte undtagelser

·         Specifikke MARC21-noter, der placeres i dM2-felt 559, kan evt. maskingenere en indledende tekst i *a, der angiver den oprindelige notes mere specifikke indhold. De maskingenererede tekster af denne type er i tabellen gengivet med MARC21-formatets engelske formuleringer. De vil kunne oversættes til dansk i de fleste tilfælde, hvis det ønskes.

 

Når det nævnes, at ISBD-tegn fjernes med ”forsigtighed” menes der, at fjernelsen ikke er entydig men skal tage hensyn til nogle ISBD-tegns ”dobbeltrolle”. Punktum kan f.eks. optræde samtidigt som slutpunktum og punktum efter initialer og skal derfor kun fjernes, når det ikke samtidigt er forkortelsespunktum. Især parenteser og kommaer kan også have ”dobbeltroller”.

 

 


Leaderen/headeren:

  position 5     004 *r             dog kan kun værdierne n, c eller d udnyttes – ikke a og p (default indsættes)

NB!                004 *a             kan ikke umiddelbart dannes, men e bør sættes som default, hvis der ikke

findes felt 773 i MARC21-posten, eller der arbejdes med linkede felter/poster. Hvis 773 findes, sættes koden i 004 *a til i

  position 6     009 *a             med position 7 (level) for at fastslå ”type of record” til dm2’s felt 008

hvis level er m eller s og type er a eller t, er typen “books”

                                            hvis level er a eller p og type er a, er typen “continuing resources”

hvis type er c, d, i eller j, er typen “music”

hvis type er e eller f, er typen “maps”

hvis type er g, k, o eller r, er typen “visual materials”

hvis type er m, er typen “computer files”

hvis type er p, er typen “mixed materials”

hvis 007 ikke findes benyttes position 6 til at danne 009 *a

                      tabel:

                      a : a

           c : c

           d : d

           e : e

           f : f

           g : m

           i : r

           j : s

           k : g

           m : t

           o : v

           p : v

           r : u

           t : b

hvis 007 ikke findes benyttes position 6 til at ”tolke” 009 *g

                      tabel:

                      a : *gxx

           c : *gxx

           d : *gxx

           e : *gxx

           f : *gxx

           g : *gxy

           i : *gxc

           j : *gxc

           k : *gxy

           m : *gxy

           o : *gxy

           p : *gxy

           r : *gxy

           t : *gxx

                                           

  position 7     008 *t

tabel:

a : a      kun hvis MARC21-felt 773 findes i posten

           b : a

           c : s

           d : m

           i : p      integrating resource (websites, løsblade) - kategori som continuing resources

           m : m

           s : p

  position 8                           ingen placeringsmuligheder i dM2

  position 9     001 *e             ingen koder er defineret i dM2, så blank og a udnyttes uændret

  position 10                         indikatorantal hører til i ISO2709 – ikke i dM2

  position 11                         delfeltkodeantal hører til i ISO2709 – ikke i dM2

  position 12-16                     hører til i ISO2709 – ikke i dM2

 

 

 

 

  position 17   008 *v             kun de nævnte værdier udnyttes – default sættes til 4 for de øvrige værdier

tabel:

<blank> : 0

           1 : 1

           2 : 8

           3 : 8

           4 : 8     

           5 : 7

           7 : 4

           8 : 7

 

  position 18                         ingen placeringsmuligheder i dM2. Koden c (slutpunktuering udeladt) kan evt.

udnyttes til differentieret håndtering af slutpunktuering i forhold til koden i

(slutpunktuering medtaget)

  position 19                         ingen placeringsmuligheder i dM2

  position 20-23                     hører til i ISO2709 - ikke i dM2

 

001                 001 *a             <blanktegn> og <pipe> fjernes evt.

003                 evt. 001 *b      kræver dog et biblioteksnummer. En bibliotekskode kan normalt ikke bruges

005                 001 *c             første 14 tal kan udnyttes. Resten smides væk

006                 009 *b            006 kan gentages, det kan dM2’s 009 ikke. Delfelt *b gentages i stedet.

006 benytter værdierne i MARC21’s felt 008.

006 pos. 0      indikerer ”type of record” – se leaderens position 6

                      tabel:

                      a : a

t : b

m : t

e : e

f : f

p : v

c : c

d : d

i : r

j : s

s : (tomt) (serial) er ingen generel materialebetegnelse, derfor ingen udnyttelse

g : m

k : g

o : v

r : u

006 pos. 1-17  ”additional material characteristics” svarer til 008 for ”hovedmaterialet”. Et niveau der ikke kan udtrykkes direkte i dM2.

Koderne kan evt. fordeles på dM2-felterne 008 og 009 svarende til beskrivelse under M21-felterne 007 og 008

 

007                 009 *a + *g     007 kan gentages, det kan dM2’s 009 ikke. Delfelt *a og *g gentages i stedet.

Udnyttelse af 007 position 0-1 til dannelse af 009 (primært *g) betyder, at begge delfelter dannes i de fleste

tilfælde på én gang ud fra nedenstående tabel, da det er svært at danne *g alene.

NB!                                      Der er et væld af fysiske koder på de forskellige materialetyper i MARC21.

Kun de koder, der kan udtrykkes i dM2 er medtaget!

007 pos. 0-1                         “Category of material” + “specific material designation”. Øvrige positioner udnyttes ikke, bortset fra position 6

i kategorien ”sound recording”, der nødtørftigt kan bruges til at kode for CD (dimensions)

                                            position 4 kan under videorecording evt. benyttes til at kode DVD

tabel:              ? betyder alle værdier


ag : *ae*ged

ak : *ae*gef

ar : *ae*ges

as : *ae*get

ay : *ae*gep

a? : *ae*gxx

ca : *at*gxo

cb : *at*gxo

cc : *at*gxo

cd : *at*gxy

ce : *at*gxo

cf : *at*gxh

ch : *at*gxj

cj : *at*gtk

ck : *at*gxy

cm : *at*gxc

co : *at*gxc

cr : *at*gxe

cu : *at*gxy

cz : *at*gxy

c? : *at*gxy

d? : *ae*geg

fb : *ap*gxx

gc : *ag*gxo

gd : *ag*gkb

gf : *ag*gkb

go : *ag*gkb

gs : *ag*gxb

gt : *ag*gkt

gu : *ag*gxy

gz : *ag*gxy

ha : *aa*gxa

hb : *aa*gxa

hc : *aa*gif

hd : *aa*gis

he : *aa*gic

hf : *aa*gia

hg : *aa*gxa

hh : *aa*git

hj : *aa*git

hu : *aa*gxy

hz : *aa*gxy

ka : *ag*gxy

kc : *ag*ggc

kd : *ag*ggt

ke : *ag*ggm

kf : *ag*ghr

kg : *ag*ghf

kh : *ag*ghf

ki : *ag*ghf

kj : *ag*ggg

kk : *ag*ggp

kl : *ag*ght

 

 
kn : *ag*gxy

ko : *ag*gxy

kp : *ag*gho

kr : *ag*gxy

ks : *ag*gxy

ku : *ag*gxy

kv : *ag*ghf

kz : *ag*gxy

mc : *am*gxo

mf : *am*gnh

mo : *am*gmj

mr : *am*gmj

mu : *am*gxy

mz : *am*gxy

ou : *av*gxy

qu : *ac*gxx

sd : *as*gxk

se : *as*gxy

sg : *as*gxo

si : *as*gxy

sq : *as*gxy

ss : *as*gxh

st : *as*gxj

su : *as*gxy

sw : *as*gxy

sz : *as*gxy

tc : *ap*gxx

t? : *aa*gxx

vc : *am*gxo

vd : *am*gth

vf : *am*gnh

vr : *am*gmj

vu : *am*gxy

vz : *am*gxy

v...v : *am*gxd

zm : *av*gxy

zu : *av*gxy

zz : *av*gxy


 

007 pos. 4                            hvis pos. 0+1 er vd og pos. 4 er r (HD DVD) dannes 300 *eHD

                                            hvis pos. 0+1 er vd og pos. 4 er s (blu-ray) dannes 300 *eblu-ray

 

                      hvis leaderens pos. 6 er a, erstattes *at med *aa

                      hvis leaderens pos. 6 er i, erstattes *as med *ar

007 pos. 6                            hvis leaderens pos. 6 er c, d, i, j og 007 pos. 6 er g (dimensions: 4 3/4 in. or 12 cm.), erstattes *gxk med *gxc.

Valgt til at kode cd'er. Andre muligheder: pos. 3 (speed) eller pos. 13 (capture and storage technique)

 

008                 008                 position 0-17 og 35-39 gælder alle materialer. Pos. 18-34 afhænger af ”type of

record”. Kun de værdier, der umiddelbart kan placeres i dM2, er medtaget.

  pos. 0-5        001 *d            den 6-cifrede dato kan udnyttes, hvis man foranstiller 19 eller 20 – hvis man tør

  pos. 6-14      008 *u *a *z     publikationsår angives som i danMARC1’s 008 *a. Generelt sættes pos. 6 i *u,

                                            pos. 7-10 i *a og pos. 11-14 i *z med få undtagelser. Tallet x erstattes med ?

  pos. 6          008 *u            

                      tabel:

                      b : ?

           | : (tomt) <pipe>

           e : (tomt)

           s : (tomt)

           i : (tomt)

           k : (tomt)

           m : o      hvis flerbindsværket er uafsluttet (9999) og leaderens pos. 7 ikke er s

           m : c      hvis leaderens pos. 7 er s og kun 008 pos. 7-10 er brugt

           m : d      hvis leaderens pos. 7 er s og 008 pos. 7-14 er brugt

           p : (tomt) kun første årstal udnyttes og placeres i dM2’s *a

r : r

t : r

n : ?

           q : ?

           c : c      hvis leaderens pos. 7 er s, ellers o

           d : d      hvis leaderens pos. 7 er s, ellers tomt

           u : ?

  pos. 7-10      008 *a (*z)       hvis pos. 6 er r eller t, sættes årstallet i *z, i alle andre tilfælde i *a

  pos. 11-14    008 *z (*a)       hvis pos. 6 er r eller t, sættes årstallet i *a, ellers i *z, dog udelades 9999

  pos. 15-17    008 *b            op til 3 positioner, i modsætning til dM2’s 2 karakterer. Alle engelske,

amerikanske og canadiske delstater skal ændres til gb, us og ca

tabel:             


aa  : al

abc : ca

ae  : dz

af  : af

ag  : ar

ai  : am

aj  : az

aku : us

alu : us

am  : ai

an  : ad

ao  : ao

aq  : ag

aru : us

as  : as

at  : au

au  : at

aw  : aw

ay  : aq

azu : us

ba  : bh

bb  : bb

bcc : ca

bd  : bi

be  : be

bf  : bs

bg  : bd

bh  : bz

bi  : io

bl  : br

bm  : bm

bn  : ba

bo  : bo

bp  : sb

br  : mm

bs  : bw

bt  : bt

bu  : bg

bv  : bv

bw  : by

bx  : bn

cau : us

cb  : kh

cc  : cn

cd  : td

ce  : lk

cf  : cg

cg  : zr

ch  : tw

ci  : hr

cj  : ky

ck  : co

cl  : cl

cm  : cm

cn  : ca

cou : us

cq  : km

cr  : cr

ctu : us

cu  : cu

cv  : cv

cw  : ck

cx  : cf

cy  : cy

dcu : us

deu : us

dk  : dk

dm  : bj

dq  : dm

dr  : do

ea  : er

ec  : ec

eg  : gq

em  : tp

en  : gb

enk : gb

er  : ee

es  : sv

et  : et

fa  : fo

fg  : gf

fi  : fi

fj  : fj

fk  : fk

flu : us

fm  : fm

fp  : pf

fr  : fr

fs  : tf

ft  : dj

gau : us

gb  : ki

gd  : gd

gh  : gh

gi  : gi

gl  : gl

gm  : gm

go  : ga

gp  : gp

gr  : gr

gs  : ge

gt  : gt

gu  : gu

gv  : gn

gw  : de

gy  : gy

hiu : us

hm  : hm

ho  : hn

ht  : ht

hu  : hu

iau : us

ic  : is

idu : us

ie  : ie

ii  : in

ilu : us

inu : us

io  : id

iq  : iq

ir  : ir

is  : il

it  : it

iv  : iv

iy  : iy

ja  : jp

ji  : ji

jm  : jm

jo  : jo

ke  : ke

kg  : kg

kn  : kp

ko  : kr

ksu : us

ku  : kw

kyu : us

kz  : kz

lau : us

lb  : lr

le  : lb

lh  : li

li  : lt

lo  : ls

ls  : la

lu  : lu

lv  : lv

ly  : ly

mau : us

mbc : ca

mc  : mc

mdu : us

meu : us

mf  : mu

mg  : mg

miu : us

mj  : ms

mk  : om

ml  : ml

mm  : mt

mnu : us

mou : us

mp  : mn

mq  : mq

mr  : ma

msu : us

mtu : us

mu  : mr

mv  : md

mw  : mw

mx  : mx

my  : my

mz  : mz

na  : an

nbu : us

ncu : us

ndu : us

ne  : nl

nfc : ca

ng  : ne

nhu : us

nik : gb

nju : us

nkc : ca

nl  : nc

nmu : us

nn  : vu

no  : no

np  : np

nq  : ni

nr  : ng

nsc : ca

ntc : ca

nu  : nr

nuc : ca

nvu : us

nw  : mp

nx  : nf

nyu : us

nz  : nz

ohu : us

oku : us

onc : ca

oru : us

ot  : yt

pau : us

pc  : pn

pe  : pe

pf  : cn

pg  : gw

ph  : ph

pic : ca

pk  : pk

pl  : pl

pn  : pa

po  : pt

pp  : pg

pr  : pr

pw  : pw

py  : py

qa  : qa

quc : ca

re  : re

rh  : zw

riu : us

rm  : ro

ru  : ru

rw  : rw

sa  : za

scu : us

sdu : us

se  : sc

sf  : st

sg  : sn

sh  : es

si  : sg

sj  : sd

sl  : sl

sm  : sm

snc : ca

so  : so

sp  : es

sq  : sz

sr  : sr

ss  : eh

stk : gb

su  : sa

sw  : se

sx  : na

sy  : sy

sz  : ch

ta  : tj

tc  : tc

tg  : tg

th  : th

ti  : tn

tk  : tm

tl  : tk

tnu : us

to  : to

tr  : tt

ts  : ae

tu  : tr

tv  : tv

txu : us

tz  : tz

ua  : eg

uc  : um

ug  : ug

uik : gb

uk  : gb

un  : ua

up  : um

us  : us

utu : us

uv  : bf

uy  : uy

uz  : uz

vau : us

vb  : vg

vc  : va

ve  : ve

vi  : vi

vm  : vn

vtu : us

wau : us

wf  : wf

wiu : us

wj  : il

wlk : gb

ws  : ws

wvu : us

wyu : us

xa  : cx

xb  : au

xc  : mv

xd  : kn

xe  : mh

xf  : us

xh  : nu

xj  : sh

xk  : lc

xl  : pm

xm  : vc

xn  : mk

xo  : sk

xp  : xp

xr  : cz

xs  : gs

xv  : si

xx  : xx

xxc : ca

xxk : gb

xxu : us

yd  : yd

ye  : ye

ykc : ca

yu  : yu

za  : zm


 

  pos. 18         008 *c             hvis typen er “continuing resources”; koden u ændres til ?, ellers uændret

  pos. 20         005 *i              hvis typen er “music”, kun koderne a, b, c, e, h, i og j udnyttes

                      tabel:

                      a : a

                      b : b

                      c : e

                      e : k

                      h : d

                      i : k

                      j : i

  pos. 21         008 *h             hvis typen er “continuing resources”

                      tabel:

                      m : m

           n : n

           p : p

                      <blanktegn> : ?

  pos. 22         008 *x             hvis typen er “books”, "computer files", "music", "visual materials" . Overføres

                                            uændret til samme delfelt som danske talkoder

  pos. 21         005 *j              hvis typen er “music”, kun koderne d, e og f udnyttes

                      tabel:

                      d : a og b i hvert sit delfelt *j

           e : a

           f : b

  pos. 22         008 *m            hvis typen er “continuing resources”

                      tabel:

                      d : 1

           009 *g     hvis typen er “continuing resources”

           tabel:

           o : xe

           q : xy

  pos. 23         008 *m            hvis typen er “books”, "continuing resources", "music", "mixed materials"

                      tabel:

                      d : 1

           009 *g            hvis typen er “books”, ”computer files”, ”music”, ”mixed materials”

                      tabel:

           o : xe

           q : xy

 pos. 24    008 *h             hvis typen er “continuing resources”. Udnyttes kun for periodika

                      tabel:

           y : z

  pos. 24-27    008 *d            hvis typen er “books” el. “continuing resources”. De 4 pos. sættes i hvert sit *d

                      tabel:

                      a : (ignorer)abstracts, summaries har ingen kode i dM2

           b : a

           c : b

           d : e

           e : f

           f : (ignorer)handbooks har ingen kode i dM2

           g : n      legal articles er én af fire lovgivningskoder

           i : (ignorer)indexes har ingen kode i dM2

           j : k

           k : a      discographies har ingen selvstændig kode i dM2

           l : n      legislation er én af fire lovgivningskoder

           m : m

           n : w      surveys – nærmeste placering er reviews hvis koden skal udnyttes

           o : w

           p : j

           q : a      filmographies har ingen selvstændig kode i dM2

           r : g

           s : i

           t : p

           u : l      standards/specifications – dM2-koden dækker kun standarder

           v : (ignorer)legal cases and case notes er én af fire lovgivningskoder

           w : (ignorer)law reports and digests er én af fire lovgivningskoder

           z : r

           6 : 1      comics/graphic novels – dM2-koden dækker tegneserier

 

pos. 26           008 *q            hvis typen er ”computer files”. Kun koderne i tabellen udnyttes

                      tabel:

                      a : ae

           b : ba

           c : ab

           d : af

           f : ac

           g : bg

           h : ad

           i : cb

           j : cc

           m : ca

  pos. 28         008 *e             findes i begge MARC-formater, men koderne er uoversættelige

  pos. 29         008 *f             hvis typen er “books” el. “continuing resources”

                      tabel:

           1 : 1

  pos. 29         008 *m            hvis typen er "maps" eller "visual materials"

                      tabel:

                      d : 1

           009 *g            hvis typen er “maps” eller ”mixed materials”

                      tabel:

           o : xe

           q : xy

  pos. 24-29    005 *h             hvis typen er “music”, udnyttes alle 6 positioner enkeltvis med gentaget *h

                      tabel:

                      a : k

           b : j

           c : g

           d : e

           e : n

           f : o

           g : m

           h : l

           i : p

           k : r

           r : a

           s : x

  pos. 30         008 *g            hvis typen er “books”

tabel:

           1 : 1

  pos. 33         005 *l              hvis typen er “music”. Kun koderne a, b udnyttes – uændret

  pos. 33         008 *d           

                      tabel:

                      0 : *dy

           1 : *dx

  pos. 33         008 *d            hvis typen er ”books”

                      tabel:

                      i : *dh

  pos. 33         008 *i              hvis typen er ”continuing resources”. Alle koder udnyttes undtagen u - uændret

  pos. 33         008 *j              hvis typen er ”books”. Kun koderne d, e, f, i, j, m, p udnyttes - uændret

  pos. 34         008 *k             hvis typen er ”books”. Kun koder a, b, c udnyttes - uændret

  pos. 35-37    008 *l              3-bogstavskoderne udnyttes uændret

  pos. 38                              ingen placering i dM2

  pos. 39                              ingen placering i dM2  (hører sammen med MARC21-felt 040 delfelt a)

 

010                 036                 de 3 delfelter udnyttes uændret

 

013                                      ingen placering i dM2

 

015                 020

  *a                    *b                koden fra M21 *a flyttes uændret til dM2 *b

  *z                   *x

  *2                    *2                koden overføres uændret, hvis der ikke findes en godkendt dansk kode i dM2

016                 020                

  *a                   *b

  *z                   *x

                        *2LAC           hvis 1. indikators værdi er <blanktegn>

  *2                   *2                 hvis 1. indikators værdi er 7. Koden uændret, hvis ingen godkendt dansk i dM2

 

017                                      ingen placering i dM2

018                                      ingen placering i dM2

 

020                 021                 delfelt a splittes i *a/*e og *b. <kolon> <skråstreg> <parenteser> m.fl. fjernes

  *a                 *a *b               10-cifret ISBN forbliver i *a, parentetisk tilføjelse sættes i *b uden <parenteser>

  *a                 *e *b               13-cifret ISBN flyttes til *e, parentetisk tilføjelse sættes i *b uden <parenteser>

  *c                 *d

  *z                 *x *b               selve ISBN forbliver i *z, parentetisk tilføjelse placeres i *b uden <parenteser>

 

022                 022                 feltet udnyttes kun, hvis leaderens pos. 7 er s eller i, ellers evt. i 440 *z

  *a                   *a

  *l                    *l

  *m                  *z                 MARC21’s delfelt m har ikke eget delfelt i dM2

  *y                   *x

  *z                   *z                 MARC21's delfelt z matcher ikke helt dM2's *z men er dog udnyttet uændret

 

024                 023/024/025/028/538 indikatorerne udnyttes til at konvertere til dM2-felter

024 0?            024                

  *a                   *a

  *c                   *d

  *d                   *b

  *z                   *x

024 1?            023                 kun delfelt a udnyttes

024 2?            028                

  *a                   *a

  *c                   *d

  *d                   *b

  *z                   *x

024 3?            023                 kun delfelt a udnyttes

024 ??            025                 1. indikator med værdierne 4 og 7

  *a                   *a

  *c                   *d

  *d                   *b

  *z                   *x

  *2                   *2                 koden overføres uændret, hvis der ikke findes en godkendt dansk kode i dM2

  indi. 1=4         *2                 maskingenerering af koden SICI

024 8?            538                 ingen specifik placeringsmulighed I dM2. Kun delfelt a udnyttes

 

025                                      ingen placering i dM2

 

026                 029                 delfelterne a, b, c, d, e, 2, 5 udnyttes

  *a                   *a

  *b                   *b

  *c                   *c                 kun 4 første positioner udnyttes – eksempel søges, da begge hedder datering

  *d                   *d

  *e                   *a

  *2                   *r

  *5                   *s

 

027                 027

  *a                   *a

  *z                   *x

 

028                 538                 alle 1. indikators 6 indikatorværdier udnyttes

028 0?            538

  *a                   *g

  *b                   *f

028 1?            538

  *a                   *h

  *b                   *f

028 2?            538

  *a                   *c

  *b                   *f

 028 3-5?        538                 gælder for indikatorværdierne 3, 4 og 5

  *a                   *a

  *b                   *f

 

030                 030

  *a                   *a

  *z                   *x

 

031                                      ingen placering i dM2 på nuværende tidspunkt

032                                      ingen placering i dM2

033                                      ingen placering i dM2

 

034                                      alle bogstavdelfelter udnyttes uændret bortset fra delf. 0 og 3, der ikke er i dM2

 

035                 035                 kun OCLC-numre udnyttes ved genbrug fra WorldCat med foranstillet præfiks

  *a                   *a(OCoLC)

036                                      ingen placering i dM2

037                                      ingen placering i dM2

038                                      ingen placering i dM2

040                                      ingen placering i dM2

 

041                 041                 opsplitning på 3 tegn pr. dM2-delfelt, da koderne ofte står kompakt i MARC21

  *a                   *a

  *d                   *a

  *k                   *b

  *h *m *n          *c                 delfelterne placeres i hvert sit *c

  *b                   *d

  *e *f *g           *e                 delfelterne placeres i hvert sit *e. M21 delfelt e placeres evt. i dM2-delfelt *a,

  *j                    *u                 når posten er kodet som bog og ikke som node

 

042                                      ingen placering i dM2

 

043                 043                 alle delfelter overføres uændret undtagen delfelt 0, 6 og 8

  *a                   *a

  *b                   *b                 kan p.t. ikke gentages dM2

  *c                   *c

  *2                   *2                 koden overføres uændret, hvis der ikke findes en godkendt dansk kode i dM2

 

044                                      ingen placering i dM2

045                                      ingen placering i dM2

046                                      ingen placering i dM2

047                                      ingen placering i dM2. Suppl. til  008 pos. 18-19 for musik som ikke udnyttes

 

048                 048

  *b                   *a *b             delfelt b splittes op *a og *b med 2 bogstaver i *a og 2 tal i *b

  *a                   *c *b             delfelt a splittes op *c og *b med 2 bogstaver i *c og 2 tal i *b

  *2                   *2                 koden overføres uændret, hvis der ikke findes en godkendt dansk kode i dM2

 

050                 050

  *a                   *a

  *b                   *b

 

051                                      ingen placering i dM2

052                                      ingen placering i dM2

055                                      ingen placering i dM2

 

060                 060

  *a                   *a

  *b                   *b

 

061                                      ingen placering i dM2

066                                      ingen placering i dM2

 

070                 070

  *a                   *a

  *b                   *b

 

071                                      ingen placering i dM2

072                                      ingen placering i dM2

074                                      ingen placering i dM2

 

080                 080                 kun de nævnte delfelter og ingen indikatorer udnyttes

  *a                   *a

  *x                   *x

  *2                   *2                 koden overføres uændret, hvis der ikke findes en godkendt dansk kode i dM2

 

082                 082                 MARC21-delfelt a splittes i *a og *b. MARC21-delfelt b, m og q udnyttes ikke

  *a                   *a *b             delfelt a bevares i *a, alle <skråstreger> erstattes med *b

  *2                   *c

083                 082                 MARC21-delfelt a splittes i *a og *b. MARC21-delfelt b, m og q udnyttes ikke

  *a                   *a *b             delfelt a bevares i *a, alle <skråstreger> erstattes med *b

  *2                   *c

 

084                 085/087-089

084                 085                 hvis delfelt 2 indeholder koden bcmc

  *a                   *a

084                 088                 eller 087 eller 089

  *a                   lokalt definerede delfelter

 

085                                      ingen placering i dM2

086                                      ingen placering i dM2

088                                      ingen placering i dM2 (eller evt i felt 538 *a med maskingen. Report number:)

09X                09X                local call numbers. Kan evt. udnyttes uændret, hvis de benyttes

 

1XX                1XX/7XX        MARC21 har hovedordningselementer. Hvis opstillingselementer benyttes i

dM2, kan der konverteres til 1XX, ellers konverteres der til 7XX

100                 100/700          kun de nævnte delfelter udnyttes. ISBD-tegnene <punktum> <parenteser>

<komma> og <kolon> fjernes med "forsigtighed"

  *a                   *a *h             *a bevares i *a. <Komma> efter et lille bogstav erstattes med *h. <Punktum>

fjernes efter fornavne men ikke efter initialer

  *q                   *k                 <parenteser> <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *b                   *e                 <slutkomma> fjernes

  *c                   *f                 2. og efterfølgende *c erstattes med <blanktegn> Øvrige ISBD-tegn fjernes evt.

  *d                   *c                 <komma> fjernes, <punktum> efter tal fjernes

  *4                   *4                 koden overføres uændret uden hensyn til indhold i Bilag J i dM2

 

110                 110/710          kun de nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *s                 1. indikator med værdi 1 - statslig eller kommunal korporation

  *a                   *a                 1. indikator er <blanktegn>, 0 eller 2. <Slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *b                   *c                 alle ISBD-punktummer fjernes                    

  *n                   *i                  engelske ordenstal konverteres evt. til danske. <Parenteser> og <kolon>fjernes

  *d                   *k                 kun første forekomst. <parenteser> <kolon> og <slutpunktum> fjernes

  *c                   *j                  <parenteser> <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *4                   *4                 koden overføres uændret uden hensyn til indhold i Bilag J i dM2

 

111                 110/710          kongresser m.fl. placeres altid i 110/710 i dM2. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

  *a                   *s                 1. indikator med værdi 1 - statslig eller kommunal korporation

  *a                   *a                 1. indikator er <blanktegn>, 0 eller 2. <Slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *e                   *c

  *p                   *c

  *q                   *c

  *n                   *i                  engelske ordenstal konverteres evt. til danske. <Parenteser> og <kolon>fjernes

  *d                   *k                 kun første forekomst. <parenteser> <kolon> og <slutpunktum> fjernes

  *c                   *j                  <parenteser> <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *4                   *4                 koden overføres uændret uden hensyn til indhold i Bilag J i dM2


130                 240                 2. indikator er alfabetisering af 0-9 tegn. Konverteres evt. til <¤>. ISBD-tegn

fjernes

  *a                   *a                 indhold i <runde parenteser> placeres i *j og parenteserne fjernes

  *n                   *n                 efterfølgende delfelt n placeres i samme *n adskilt med <punktum>

  *p                   *s                 efterfølgende delfelt p placeres i samme *s adskilt med <punktum>

  *s                   *q

  *f                   *u

  *m                  *d                 kun hvis typen er "music"

  *l                    *r

  *r                    *h                 kun hvis typen er "music"

  *d                   *j                  kun hvis typen er "music"

  *d                   *w                hvis typen ikke er "music". Gentaget delfelt d i samme *w med <punktum>

  *g                   *j                  kun hvis typen er "music"

  *g                   *l                  hvis typen ikke er "music"

  *k                   *j                  kun hvis typen er "music"

  *k                   *o                 hvis typen ikke er "music". Gentaget delfelt k i samme *o med <punktum>

  *o                   *k                 kun hvis typen er "music"

  *h                   *m

 

210                 210                 udnyttes kun hvis 2. indikator har værdien <blanktegn>

  *a                   *a

  *b                   *b                 <runde parenteser> fjernes

 

222                 222                 2. indikator er alfabetisering af 0-9 tegn. Konverteres evt. til <¤>. Kun de

nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *a

  *b                   *b                 <runde parenteser> fjernes

 

240                 240                 hvis 1. indikator i felt 041 er forskellig fra 1. 2. indikator er alfabetisering af 0-9

tegn. Konverteres evt. til <¤>. ISBD-tegn fjernes

  *a                   *a                 indhold i <runde parenteser> placeres i *j og parenteserne fjernes

  *n                   *n

  *p                   *s

  *l                    *r

  *s                   *q

  *f                   *u

  *m                  *d                 kun hvis typen er "music"

  *r                    *h                 kun hvis typen er "music"

  *d                   *j                  kun hvis typen er "music"

  *d                   *w                hvis typen ikke er "music". Gentaget delfelt d i samme *w med <punktum>

  *k                   *j                  kun hvis typen er "music"

  *k                   *o                 hvis typen ikke er "music". Gentaget delfelt k i samme *o med <punktum>

  *g                   *j                  kun hvis typen er "music"

  *g                   *l                  hvis typen ikke er "music"

  *o                   *k                 kun hvis typen er "music"

  *h                   *m

240                 241                 hvis 1. indikator i felt 041 er 1. 2. indikator er alfabetisering af 0-9 tegn.

Konverteres evt. til <¤>. ISBD-tegn fjernes. Kun de nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *a

  *l                    *r

  *n                   *n

  *p                   *o

 

242                 242                 2. indikator er alfabetisering af 0-9 tegn. Konverteres evt. til <¤>. ISBD-tegn

fjernes efter delfeltkonverteringen. Kun de nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *a

  ;*b                  *a                 <blanktegn> <semikolon> delfelt b

  *n                   *n

  *p                   *o

  ;*b                  *c                 <semikolon> delfelt b (uden <blanktegn> foran)

   ;                    *a                 <blanktegn> <semikolon> <blanktegn> ved forekomst i MARC21-delfelt a

  ,*b                <blanktegn>   <komma> delfelt b

  :*b                  *c                 <kolon> delfelt b (med eller uden <blanktegn> foran)

   :                    *c                 <blanktegn> <kolon> <blanktegn>

  .*b                  *c                 <punktum> delfelt b

  =*b                 *c                 <lighedstegn> delfelt b

  *b                   *c                 delfelt b. Kan ikke skelne mellem rest af hovedtitel og undertitel, derfor altid *c

  ..                    ...                 <punktum> <punktum> ændres til 3 x <punktum>

  *c                   *e                

  ;                     *e                 <semikolon> <blanktegn> (med eller uden <blanktegn> foran) ved forekomst i

MARC21-delfelt c

  .                     *e                 <punktum> <blanktegn> (med ”forsigtighed” i forhold til initialer m.v.)

 

243                                      ingen placering i dM2 (eller evt. i 745 i én eller anden form)

 

245                 245                 2. indikator er alfabetisering af 0-9 tegn. Konverteres evt. til <¤>. ISBD-tegn

fjernes efter delfeltkonverteringen. Kun de nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *a                

   ;*b                 *a                 <blanktegn> <semikolon> delfelt b

  *n                   *n

  *p                   *o

  ;*b                  *c                 <semikolon> delfelt b (uden <blanktegn> foran)

   ;                    *a                 <blanktegn> <semikolon> <blanktegn> ved forekomst i MARC21-delfelt a

  ,*b                <blanktegn>   <komma> delfelt b

  :*b                  *c                 <kolon> delfelt b (med eller uden <blanktegn> foran)

   :                    *c                 <blanktegn> <kolon> <blanktegn>

  .*b                  *c                 <punktum> delfelt b

  =*b                 *p                 <lighedstegn> delfelt b

  *b                   *c                 delfelt b. Kan ikke skelne mellem rest af hovedtitel og undertitel, derfor altid *c

  ..                    ...                 <punktum> <punktum> ændres til 3 x <punktum>

  *h                   *m                <skarpe parenteser> og øvrige ISBD-tegn fjernes

  *c                   *e                

  ;                     *e                 <semikolon> <blanktegn> (med eller uden <blanktegn> foran) ved forekomst i

MARC21-delfelt c

  .                     *e                 <punktum> <blanktegn> (med ”forsigtighed” i forhold til initialer m.v.)

 

246                 745                 2. indikator forsøges oversat til dM2-delfelt 745 *i.  MARC21-delfelter f og g

udnyttes ikke

  *A                  *a                 i eget felt 745, hvis indholdet er forskelligt fra MARC21-delfelt  *a           

  *i                    *i

246 ?0              *iPortion of title     Dog ikke indikatorerne 00 i British Library-poster (konverteringsfejl??)

246 ?1              *iParallel title

246 ?2              *iDistinctive title

246 ?3              *iOther title

246 ?4              *iCover title

246 ?5              *iAdded title page title

246 ?6              *iCaption title

246 ?7              *iRunning title

246 ?8              *iSpine title

  *a                   *a                

  *b                    :                  delfelt b (med eller uden foranstillede tegn) til <blanktegn><kolon><blanktegn>

  *n                   *n

  *p                   *o

 

247                 526                 MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. dM2-felt 526 er valgt

fremfor 860 for periodika for at undgå væsentlige datatab. Kun de nævnte

delfelter udnyttes

                        *iTidligere titel      indsættes før dM2-delfelt *t

  *a                   *t

  *b                   *b

  *f                   *b                 alle delfelter undtagen MARC21-delfelt a placeres i dM2-delfelt *b for at undgå

  *g                   *b                 datatab

  *h                   *b

  *n                   *b

  *p                   *b

  *x                   *z

 

 

250                 250                

  *a                   *a                 engelske ordenstal ændres evt. til danske (eks. 1st til 1.)

   /*b                 *c                 <blanktegn> <skråstreg> delfelt b

  ,*b                ,                     <komma> delfelt b til <komma> <blanktegn>

   =*b                *p                 <blanktegn> <lighedstegn> delfelt b

 

254                 257

  *a                   *a

 

255                 256                 delfelt f og g udnyttes ikke

  *a                   *a

  ;*b                  *c                 <semikolon> delfelt b

  *c                   *d                 dM2-delfelt *d kan dog ikke gentages

  *d                   *g                 <runde parenteser> fjernes

  *e                   *e                 <runde parenteser> fjernes

 

256                 259                 <runde parenteser> fjernes efter konvertering af data

  *a                   *a

   (                    *b                 <blanktegn> <venstreparentes>

  ) and              *a                 <højreparentes> <blanktegn> 'and'

 

257                                      ingen placering i dM2

 

260                 260                 <skarpe parenteser>, der går over flere delfelter, fjernes

  *a                   *a

  *b                   *b

  *c                   *c

  *e                   *r                  <rund venstreparentes> fjernes

  *f                   *t                  <runde parenteser> fjernes

  *g                   *j                  <runde parenteser> fjernes

 

263                                      ingen placering i dM2

264                                      ingen entydig placering i dM2 (dubleret felt 260 til RDA-work)

270                                      ingen entydig placering i dM2 (burde kunne placeres i 260)

 

300                 300

  *a                     *n               hvis dM2-posten er blevet kodet med andet end felt 009 *aa*gxx, undtagen

hvis der forekommer p. eller v. i MARC21 delfelt a, så bevares *a. Sidetal i

<runde parenteser> kan evt. flyttes fra *n til *a og <parenteserne> fjernes

  *a                   *a                 bogligt materiale kodet med dM2-felt 009 *aa*gxx. p(age) konverteres evt. til s. 

  *b                   *b

  *c                   *c

  *e                   *d                 + fjernes

  *f *g               <blanktegn> delfeltkoderne *f og *g erstattes af <blanktegn>

                        (*e                er evt. dannet ud fra 007 pos. 4)

 

306                                      ingen placering i dM2

307                                      ingen placering i dM2

 

310                 500                 indholdet af felt 310 placeres i dM2-felt 500 efter indholdet af felt 321, adskilt

med <komma>

  *a *b               *a                 indholdet af delfelt b placeres i *a og sættes i <runde parenteser>. Hvis felt 321

findes i MARC21-posten placeres indholdet af delfelterne i samme *a

 

321                 500                 placeres før indholdet af felt 310

   *a*b                *a                indholdet af delfelt b placeres i *a og sættes i <runde parenteser>. <komma> i

slutningen af delfelt a fjernes

 

336                                      ingen placering i dM2

337                                      ingen placering i dM2

338                                      ingen placering i dM2

340                                      ingen placering i dM2 (evt. dM2-felt 300 *b)

342                                      ingen placering i dM2

343                                      ingen placering i dM2

344                                      ingen placering i dM2

345                                      ingen placering i dM2

346                                      ingen placering i dM2

347                                      ingen placering i dM2

351                                      ingen placering i dM2

352                                      ingen placering i dM2 (evt. i en passende note)

 

355                 518                 alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <komma> da ingen ISBD-tegn

 

357                                      ingen placering i dM2 (evt. i 518)

 

362                 255

  *a                   *a

  *z                   *z

 

363                                      ingen placering i dM2

377                                      ingen placering i dM2

380                                       ingen placering i dM2

381                                      ingen placering i dM2

382                                      ingen placering i dM2

383                                      ingen placering i dM2

384                                      ingen placering i dM2

 

440                 440                 2. indikator er alfabetisering af 0-9 tegn. Konverteres evt. til <¤>. ISBD-tegn

fjernes efter delfeltkonverteringen. Forekommer kun i gamle poster

  *a                   *a

   =*a                *p                 <blanktegn> <lighedstegn> delfelt a (delfelt a burde ikke kunne gentages)

  *n                   *n

  *p                   *o

  ?*a                 *o                 delfelt a foranstillet alt andet end en indikator (delfelt a må ikke gentages (!))

  *v                   *v

  *x                   *z

 

490                 440                 M21-feltet udnyttes sammen med felt 830 til dM2-felterne 440 og 840, dog

uden at dublere unødigt. Delfelt l udnyttes ikke

  *a                   *a

   =*a                *p                 <blanktegn> <lighedstegn> delfelt a

  ?*a                 *o                 delfelt a foranstillet alt andet end en indikator

  *v                   *v

  *x                   *z                 dM2-delfelt *z kan dog ikke gentages

  *3                  

 

500                 559/509         

500                 559                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>

  *3 *a               *a                

500                 509                 hvis leaderens pos. 6 er c og noten indledes *aFor

  *a                   *a

 

501                 534                

  *a                   *a

 

502                 506                 M21 formateret i enten et samlet delfelt a eller formateret i delfelterne b-g

  *a                   *a

  *b                   *a

  *c*d*g                                i samme delfelt *a som M21 delfelt b adskilt med <komma>

 

504                 532                 delfelt b udnyttes ikke

  *a                   *a

 

505                 530/534          for usikkert at danne 248-felter, da indholdet ofte er indholdsbeskrivelser

505                 530                 1. indikator med værdi 0, 1 eller 8

  *a                   *a

   --*r                 *d                 både uden foranstående tegn og med <blanktegn> <bindestreg> <bindestreg>

  *t                    *t                  alle foranstillede ISBD-tegn fjernes

   --*g                *b                 både med og uden foranstillet <blanktegn> <bindestreg> <bindestreg>

   /*r                  *e                 <blanktegn> <skråstreg> delfelt r

  *u                   *b

505                 534                 1. indikator med værdi 2      

  *a                   *a

   --*r                 *d                 både uden foranstående tegn og med <blanktegn> <bindestreg> <bindestreg>

  *t                    *t                  alle foranstillede ISBD-tegn fjernes

   --*g                *b                 både med og uden foranstillet <blanktegn> <bindestreg> <bindestreg>

   /*r                  *e                 <blanktegn> <skråstreg> delfelt r

  *u                   *b

 

506                 518                

*3*a*b*c*d*e*u  *a                 alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn> da der er ISBD-

                                            tegn. Hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>

  *u                   *u

 

507                 512                 ingen helt specifik placeringsmulighed i dM2

  *a *b               *a                 indholdet af delfelt b placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

508                 512                 ingen helt specifik placeringsmulighed i dM2

  *a                   *a

 

510                 529

 *3 *a *b *c        *a                 evt. maskingenerering af *i, som indsættes før *a:

                                            Når 1. indikator har værdi 0: "Indexed by: "

                                            Når 1. indikator har værdi 1: "Indexed in its entirety by: "

Når 1. indikator har værdi 2: "Indexed selectively by: "

Når 1. indikator har værdi 3: "References: "

Når 1. indikator har værdi 4: "References: "

hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af delfelt b og c placeres i *a adskilt med <blanktegn>

  *x                   *z

 

511                 512/513

511                 512                 ingen helt specifik placeringsmulighed i dM2

  *a                   *j                  hvis leaderens pos. 6 er forskellig fra j

511                 513                 hvis leaderens pos. 6 er j

  *a                   *a

 

513                 512                 ingen helt specifik placeringsmulighed i dM2

  *a *b               *a                 indholdet af delfelt b placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

514                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *a-*k,*m,*u,*z  *a                 indholdet af alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>. Det

kan overvejes, om MARC21 delfelt z (display note) skal udelades

 

515                 512                 ingen helt specifik placeringsmulighed i dM2

  *a                   *a

 

516                 259

  *a                   *a

 

518                 512                 ingen helt specifik placeringsmulighed i dM2

  *3 *a               *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>

  *d                   *a                 M21 formateret i enten et samlet delfelt a eller formateret i delfelterne d, o, p

  *o*p                                   i samme delfelt *a som M21 delfelt d adskilt med <komma>

 

520                 504                 kun de nævnte delfelter udnyttes

  *3 *a *b           *a                 evt. maskingenerering i *a:

                                            Når 1. indikator har værdi <blanktegn>: "Summary: "

                                            Når 1. indikator har værdi 0: "Subject: "

                                            Når 1. indikator har værdi 1: "Review: "

Når 1. indikator har værdi 2: "Scope and content: "

Når 1. indikator har værdi 3: "Abstract: "

Når 1. indikator har værdi 4: "Content advice: "

hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af delfelt b placeres i *a adskilt med <blanktegn>

  *u                   *u

 

521                 517

  *3 *a *b *a       *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af delfelt b placeres i *a adskilt med <blanktegn>. Efterfølgende

delfelt a'er placeres i samme delfelt adskilt med <semikolon>

 

522                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *a                   *a                 evt. maskingenerering i *a  "Geographic coverage: "

 

524                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *a                   *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>. Evt.

maskingenerering i *a "Cite as: "

 

525                 512                 ingen helt specifik placeringsmulighed i dM2

  *a                   *a

 

526                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

 *a-*d *i *x *z     *a                 evt. maskingenerering i *a "Reading program: ". Indholdet af alle

bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>. Det kan overvejes, om

MARC21 delfelt x, z (nonpublic, public note) skal udelades

 

530                 523                

  *3 *a *b *c *d  *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af delfelt b, c og d placeres i *a adskilt med <blanktegn>

  *u                   *u

 

533                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *3 *a-*f *m *n  *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

534                 520                 ISBD-tegn fjernes i de delfelter, der ikke konverteres til *b

  *p                   *i

  : *t                  *t                  <kolon> (med eller uden >blanktegn>) delfelt t til *t

  . *t                  *t                  <punktum> (med eller uden >blanktegn>) delfelt t til *t

  : *k                 *t                  <kolon> (med eller uden >blanktegn>) delfelt k til *t

  . *k                 *t                  <punktum> (med eller uden >blanktegn>) delfelt k til *t

  : *a                 *d                 <kolon> (med eller uden >blanktegn>) delfelt a til *d

  *b                   *b

  *m                  *b

  *c                   *b

  *e                   *b

  *f                   *b

  *l                    *b

  *n                   *b

  *o                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

 

535                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *3*a*b*c*d*g   *a                 evt. maskingenerering i *a:

                                            Når 1. indikator har værdi 1: "Holder of originals: "

                                            Når 1. indikator har værdi 2: "Holder of duplicates: "

hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

536                 512                 ingen helt specifik placeringsmulighed i dM2

  *a-*h               *a                 indholdet af alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

538                 501

  *i                    *i

  *3*a                *a                 hvis 007 pos. 0-1 er forskellig fra cr. Hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet

forrest i *a efterfulgt af <kolon>. Indholdet af alle bogstavdelfelter placeres i *a

adskilt med <blanktegn>

  *3*a                *b                 hvis 007 pos. 0-1 er cr (electronic resource remote). Hvis delfelt 3 findes,

placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>. Indholdet af alle

bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>

    *u                 *u

 

 

540                 518                

  *3*a*b*c*d      *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af de øvrige bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>

    *u                 *u

 

541                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *3*a-*f*h*n*o   *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a med <kolon> som sidste

tegn. Indholdet af alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

542                                      ingen placeringsmulighed i dM2

 

544                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *3 *a-*e *n       *a                 evt. maskingenerering i *a:

                                            Når 1. indikator har værdi 0: "Holder of other associated materials: "

                                            Når 1. indikator har værdi 1: "Holder of other related materials: "

hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a evt. efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

545                 512                 ingen helt specifik placeringsmulighed i dM2

  *a *b               *a                 indholdet af delfelt b placeres i *a adskilt med <blanktegn>

  *u                   *u

 

546                 508                

  *3 *a *b           *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af delfelt b placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

547                 525

  *a                   *a

   

550                 512                 ingen helt specifik placeringsmulighed i dM2

  *a                   *a

 

552                                      ingen placeringsmulighed i dM2

 

555                 532

 *3*a*b*c*d*u    *a                 evt. maskingenerering i *a:

                                            1. indikator med værdi <blanktegn>: "Indexes: "

1. indikator med værdi 0: "Finding aids: "

hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>

  *u                   *u

 

556                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *a *z               *a                 evt. maskingenerering i *a:

                                            1. indikator med værdi <blanktegn>: "Documentation: "

indholdet af delfelt z placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

561                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *3 *a               *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>

  *u                   *u

 

562                 565                

  *3*a*b*c*d*e   *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>    

 

563                 563

  *3 *a *u           *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af delfelt u placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

565                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *3*a*b*c*d*e   *a                 evt. maskingenerering i *a:

                                            1. indikator med værdi <blanktegn>: "File size: "

                                            1. indikator med værdi 0: "Case file characteristics: "

hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af alle bogstavdelfelter placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

567                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *a                   *a                 evt. maskingenerering i *a:

1. indikator med værdi <blanktegn>: "Methodology: "

 

580                 525/526          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier

580                 525                 hvis leaderens position 7 er i eller s

  *a                   *a

580                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *a                   *a

 

581                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *3 *a *z           *a                 evt. maskingenerering i *a:

                                            1. indikator med værdi <blanktegn>: "Publications: "

hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af delfelt z placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

583                                      konverteres ikke, da indholdet kun er relevant lokalt

 

584                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *3 *a *b           *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>.

Indholdet af delfelt b placeres i *a adskilt med <blanktegn>

 

585                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *3 *a               *a                 hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>

 

586                 559                 ingen specifik placeringsmulighed i dM2

  *3 *a               *a                 evt maskingenerering i *a:

                                            1. indikator med værdi <blanktegn>: "Awards: "

                      hvis delfelt 3 findes, placeres indholdet forrest i *a efterfulgt af <kolon>

 

588                 539

   *a                  *a

 

600                 600                 kun de nævnte delfelter udnyttes. ISBD-tegnene <punktum> <runde

parenteser> <komma> <kolon> fjernes med "forsigtighed"

  *a                   *a *h             delfelt a bevares i *a. <Komma> efter et lille bogstav erstattes med *h.

<Punktum> fjernes efter fornavne men ikke efter initialer

  *q                   *k                 <parenteser> <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *b                   *e                 <slutkomma> fjernes

  *c                   *f                 2. og efterfølgende delfelt c erstattes med <blanktegn>. Øvrige ISBD-tegn

fjernes evt.

  *d                   *c                 <komma> fjernes <punktum> efter tal fjernes

  *t                    *t

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

   *2                  *2                 betegnelsen i *2 skal anmeldes til Sekretariatet for Bibliografisk råd

  indi. 2=2         *2                 maskingenerering af koden MeSH

  indi. 2=3         *2                 maskingenerering af koden NAL

  indi. 2=5         *2                 maskingenerering af koden CSH

  indi. 2=6         *2                 maskingenerering af koden RVM

 

610                 610                 kun de nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *s                 1. indikator med værdien 1 - statslig eller kommunal korporation

  *a                   *a                 1. indikator er <blanktegn>, 0 eller 2. <Slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *b                   *c                 alle ISBD-punktummer fjernes                    

  *n                   *i                  engelske ordenstal konverteres evt. til danske.<Parenteser> og <kolon>

fjernes. Efterfølgende delfelt n placeres i samme *i adskilt med <komma>

  *d                   *k                 kun første forekomst. <parenteser> <kolon> og <slutpunktum> fjernes

  *c                   *j                  <parenteser> <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *t                    *t

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

  *2                   *2                 betegnelsen i *2 skal anmeldes til Sekretariatet for Bibliografisk råd

  indi. 2=2         *2                 maskingenerering af koden MeSH

  indi. 2=3         *2                 maskingenerering af koden NAL

  indi. 2=5         *2                 maskingenerering af koden CSH

  indi. 2=6         *2                 maskingenerering af koden RVM

 

611                 610                 kongresser m.v.  som emne placeres altid i 610 i dM2. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

  *a                   *s                 1. indikator med værdien 1 - statslig eller kommunal korporation

  *a                   *a                 1. indikator er <blanktegn>, 0 eller 2. <Slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *e                   *c

  *p                   *c

  *q                   *c

  *n                   *i                  engelske ordenstal konverteres evt. til danske.<Parenteser> og <kolon> fjernes

  *d                   *k                 kun første forekomst. <parenteser> <kolon> og <slutpunktum> fjernes

  *c                   *j                  <parenteser> <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *j                    *b

  *t                    *t

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

  *2                   *2                 betegnelsen i *2 skal anmeldes til Sekretariatet for Bibliografisk råd

  indi. 2=2         *2                 maskingenerering af koden MeSH

  indi. 2=3         *2                 maskingenerering af koden NAL

  indi. 2=5         *2                 maskingenerering af koden CSH

  indi. 2=6         *2                 maskingenerering af koden RVM


630                 645                 kun de nævnte delfelter udnyttes. 1. indikator er alfabetisering af 0-9 tegn.

Konverteres evt. til <¤>. ISBD-tegn fjernes, primært <slutpunktum> i de enkelte

delfelter

  *a *p               *c                 Indholdet af delfelt p placeres i *c adskilt med <blanktegn>

  *t                    *a

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

  *2                   *2

  indi. 2=2         *2                 maskingenerering af koden MeSH

  indi. 2=3         *2                 maskingenerering af koden NAL

  indi. 2=5         *2                 maskingenerering af koden CSH

  indi. 2=6         *2                 maskingenerering af koden RVM

 

648                 634

  *a                   *c *d             hvis der er 9 karakterer, splittes delfelt a op i dm2-delfelter *c og *d og

<bindestreg> udelades

  *a                   *c                 hvis der er 4 karakterer, placeres indholdet i *c

  *v                   *v                

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

  *2                   *2                 betegnelsen i *2 skal anmeldes til Sekretariatet for Bibliografisk råd

  indi. 2=2         *2                 maskingenerering af koden MeSH

  indi. 2=3         *2                 maskingenerering af koden NAL

  indi. 2=5         *2                 maskingenerering af koden CSH

  indi. 2=6         *2                 maskingenerering af koden RVM

 

650 ?0,1         650                 2. indikator med værdi 0 eller 1. Alle bogstavdelfelter udnyttes uændret.

ISBD-tegn fjernes

  *a                   *a

  *b                   *b

  *c                   *c

  *d                   *d

  *e                   *e

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

650 ?2            660                 2. indikator med værdi 2. Alle bogstavdelfelter udnyttes uændret. ISBD-tegn

fjernes

  *a                   *a

  *b                   *b

  *c                   *c

  *d                   *d

  *e                   *e

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

650 ?3            670                 2. indikator med værdi 3. Alle bogstavdelfelter udnyttes uændret. ISBD-tegn

fjernes

  *a                   *a

  *b                   *b

  *c                   *c

  *d                   *d

  *e                   *e

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

650 ?4,5,6,7    650                 2. indikator med værdi 4, 5, 6 eller 7. Alle bogstavdelfelter udnyttes uændret.

ISBD-tegn fjernes

  *a                   *a

  *b                   *b

  *c                   *c

  *d                   *d

  *e                   *e

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

  *2                   *2                 koden overføres uændret, hvis der ikke findes en godkendt dansk kode i dM2

  indi. 2=5         *2                 maskingenerering af koden CSH

  indi. 2=6         *2                 maskingenerering af koden RVM

650 ?7            662                 hvis delfelt 2 indeholder koden agrovoc

  *a                   *a

  *b                   *a

 

651 ?0,1         651                 2. indikator med værdi 0 eller 1. Alle bogstavdelfelter udnyttes uændret.

ISBD-tegn fjernes

  *a                   *a

  *e                   *e

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

651 ?2            660                 2. indikator med værdi 2. Alle bogstavdelfelter udnyttes uændret. ISBD-tegn

fjernes

  *a                   *a

  *b                 *b

  *c                   *c

  *d                   *d

  *e                   *e

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

651 ?3            670                 2. indikator med værdi 3. Alle bogstavdelfelter udnyttes uændret. ISBD-tegn

fjernes

  *a                   *a

  *b                   *b

  *c                   *c

  *d                   *d

  *e                   *e

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                 *z

651 ?4,5,6,7    651                 2. indikator med værdi 4, 5, 6 eller 7. Alle bogstavdelfelter udnyttes uændret.

ISBD-tegn fjernes

  *a                   *a

  *e                   *e

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                  *z

  *2                   *2                 koden overføres uændret, hvis der ikke findes en godkendt dansk kode i dM2

  indi. 2=5         *2                 maskingenerering af koden CSH

  indi. 2=6         *2                 maskingenerering af koden RVM

651 ?7            662                 hvis delfelt 2 indeholder koden agrovoc

  *a                   *a

  *b                   *a

 

653                 631                 7 værdier i 2. indikator udnyttes ikke

  *a                   *a

 

654                 630                 kun de nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *a

  *b                   *a

  *v                   *u                

  *y                   *u

  *z                   *u

  *2                   *2                 betegnelsen i *2 skal anmeldes til Sekretariatet for Bibliografisk råd

 

655 ?0,1         650                 2. indikator med værdi 0 eller 1. Kun de nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *a

  *b                   *a

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

655 ?2            660                 2. indikator med værdi 2. Alle bogstavdelfelter udnyttes uændret. ISBD-tegn

fjernes

  *a                   *a

  *b                   *b

  *c                   *c

  *d                   *d

  *e                   *e

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

655 ?3            670                 2. indikator med værdi 3. Alle bogstavdelfelter udnyttes uændret. ISBD-tegn

fjernes

  *a                   *a

  *b                   *b

  *c                   *c

  *d                   *d

  *e                   *e

  *v                   *v

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

655 ?4,5,6,7    650                 2. indikator med værdi 4, 5, 6 eller 7. Kun de nævnte delfelter udnyttes.

  *a                   *a

  *b                   *a

  *v                   *v                

  *x                   *x

  *y                   *y

  *z                   *z

  *2                   *2                 koden overføres uændret, hvis der ikke findes en godkendt dansk kode i dM2

  indi. 2=5         *2                 maskingenerering af koden CSH

  indi. 2=6         *2                 maskingenerering af koden RVM

655 ?7            662                 hvis delfelt 2 indeholder koden agrovoc

  *a                   *a

  *b                   *a

 

656                                      konverteres ikke, da indholdet er meget specielt

657                                      konverteres ikke, da indholdet er meget specielt

658                                      konverteres ikke, da indholdet er meget specielt

 

700                 700                 dækker også analytiske indførsler, når 2. indikator har værdi 2. dM2-felt 770

benyttes ikke, da konverteringen vil være for usikker. Kun de nævnte delfelter

udnyttes. ISBD-tegnene <punktum> <runde parenteser> <komma> <kolon>

fjernes med "forsigtighed"

  *a                   *a *h             delfelt a bevares i *a. <Komma> efter et lille bogstav erstattes med *h.

<Punktum> fjernes efter fornavne men ikke efter initialer

  *q                   *k                 <parenteser> <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *b                   *e                 <slutkomma> fjernes

  *c                   *f                 2. og efterf. delfelt c erstattes med <blanktegn>. Øvrige ISBD-tegn fjernes evt.

  *d                   *c                 <komma> fjernes <punktum> efter tal fjernes

  *e                   *b                 <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *i                    *b                 <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes. Placeres først i feltet

  *t                    *t                  <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *4                   *4                 koden overføres uændret uden hensyn til indhold i Bilag J i dM2

 

710                 710                 dækker også analytiske indførsler, når 2. indikator har værdi 2. dM2-felt 780

benyttes ikke, da konv. vil være for usikker. Kun de nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *s                 1. indikator med værdi 1 - statslig eller kommunal korporation

  *a                   *a                 1. indikator er <blanktegn>, 0 eller 2. <Slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *b                   *c                 alle ISBD-punktummer fjernes                    

  *n                   *i                  engelske ordenstal konverteres evt. til danske. <Parenteser> og <kolon>

fjernes. Efterfølgende delfelt n placeres i samme *i adskilt med <komma>

  *d                   *k                 kun første forekomst. <parenteser> <kolon> og <slutpunktum> fjernes

  *c                   *j                  <parenteser> <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes 

  *e                   *b                 <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *i                    *b                 <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes. Placeres først i feltet

  *t                    *t                  <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *4                   *4                 koden overføres uændret uden hensyn til indhold i Bilag J i dM2

 

711                 710                 kongresser m.v. placeres altid i 710 i dM2.  Dækker også analytiske indførsler,

når 2. indikator har værdi 2. dM2-felt 780 benyttes ikke, da konverteringen vil

være for usikker. Kun de nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *s                 1. indikator ved værdi 1 - statslig eller kommunal korporation

  *a                   *a                 1. indikator er <blanktegn>, 0 eller 2. <Slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *e                   *c

  *p                   *c

  *q                   *c

  *n                   *i                  engelske ordenstal konverteres evt. til danske. <Parenteser> og <kolon>

fjernes. Efterfølgende delfelt n placeres i samme *i adskilt med <komma>

  *d                   *k                 kun første forekomst. <parenteser> <kolon> og <slutpunktum> fjernes

  *c                   *j                  <parenteser> <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes 

  *i                    *b                 <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes. Placeres først i feltet

  *t                    *t                  <slutkomma> og <slutpunktum> fjernes

  *4                   *4                 koden overføres uændret uden hensyn til indhold i Bilag J i dM2

 

720                 720                 dækker flere typer ophav. Forsøges udskilt via 1. indikator

720 0              720                 1. indikator med værdi <blanktegn> (not specified)

  *a                   *o                

  *4                   *4                 koden overføres uændret uden hensyn til indhold i Bilag J i dM2

720 1              720                 1. indikator med værdi 1 (personal)

  *a                   *a *h             delfelt a bevares i *a. <Komma> efter et lille bogstav erstattes med *h.

<Punktum> efter initialer/fornavne fjernes

  *4                   *4                 koden overføres uændret uden hensyn til indhold i Bilag J i dM2

720 2              720                 1. indikator med værdi 2 (other)

  *a                   *k

  *4                   *4                 koden overføres uændret uden hensyn til indhold i Bilag J i dM2

 

730                 740                 1. indikator er alfabetisering af 0-9 tegn. Konverteres evt. til <¤>. ISBD-tegn

fjernes. Dækker også analytiske indførsler, når 2. indikator har værdi 2. dM2-

felt 795 benyttes ikke, da konverteringen vil være for usikker.

  *a                   *a                 indhold i <runde parenteser> placeres i *j og parenteserne fjernes

  *n                   *n                

  *p                   *s

  *l                    *r

  *s                   *q

  *f                   *u

  *m                  *d                 kun hvis typen er "music"

  *r                    *h                 kun hvis typen er "music"

  *d                   *j                  kun hvis typen er "music"

  *d                 *w                 hvis typen ikke er "music". Gentaget delfelt d i samme *w med <punktum>

  *k                   *j                  kun hvis typen er "music"

  *k                   *o                 hvis typen ikke er "music". Gentaget delfelt k i samme *o med <punktum>

  *g                   *j                  kun hvis typen er "music"

  *o                   *k                 kun hvis typen er "music"

  *t                    *a                 hvis M21 felt 730 delfelt a ikke findes

  *t                    *s                 hvis M21 felt 730 delfelt a findes

  *h                   *m

 

740                 745                 1. indikator er alfabetisering af 0-9 tegn. Konverteres evt. til <¤>. ISBD fjernes.

Dækker også analytiske indførsler, når 2. indikator har værdi 2. dM2-felt 795

benyttes ikke, da konverteringen vil være for usikker. Kun de nævnte delfelter udnyttes

  *a                   *a

  *n                   *n

  *p                   *o

 

751                                      Ingen placeringsmulighed i dM2

752                                      Ingen placeringsmulighed i dM2

753                                      Ingen placeringsmulighed i dM2

754                                      Ingen placeringsmulighed i dM2

 

760                 526/873          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

760                 873                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet

  *i                    *i

  *t                    *t

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

760                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres "*iEr underserie af"

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                   *z

 

762                 526/874          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

762                 874                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet

  *i                    *i

  *t                    *t

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                 *z

762                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres "*iHar underserie"

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                   *z

 

765                 526/867          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

765                 867                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet

  *i                    *i

  *t                    *t

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

765                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres "*iAnden udgave af"

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

 

767                 526/868          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kat. Kun de nævnte delfelter udnyttes

767                 868                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet

  *i                    *i

  *t                    *t                  dM2-delfelt t bør ved oversættelser kun indeholde teksten efter 2. <punktum>

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

767                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres "*iOgså i anden udgave"

  *t                    *t                  dM2-delfelt t bør ved oversættelser kun indeholde teksten efter 2. <punktum>

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

 

770                 526/871          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

770                 871                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet

  *i                   *i

  *t                    *t

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

770                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres "*iHar supplement"

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                  *b

  *g                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

 

772                 526/870          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

772                 870                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet

  *i                    *i

  *t                    *t

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

 

772                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres "*iSupplement til"

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

 

773                 557/558          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Hvis delfelt 7 findes i

posten, benyttes position 3 til fordeling, ellers kan feltet evt. forsøges fordelt på

dM2-felt 557 og 558 ud fra forekomsten af delfelt a

773                 557                 hvis delfelt 7 indeholder koden s i position 3, ellers evt. hvis feltet ikke

indeholder delfelt a. Kun de nævnte delfelter udnyttes

  *t                    *a

  *p                   *b

 *d                    *h *i *j           splittes på 3 delfelter ved at <blanktegn> <kolon> <blanktegn> ændres til *i

og <komma> <blanktegn> før årstal ændres til *j

  *g                   *v *k             splittes på *v og *k ved at <komma> <blanktegn> p. ændres til *ks.

  *n                   *l

  *x                   *z

  *w                016 *a             hvis id-numrene er indenfor samme system

773                 558                 hvis delfelt 7 indeholder en anden kode end s i position 3, ellers evt. hvis feltet

indeholder delfelt a. Kun de nævnte delfelter udnyttes

  *t                    *a

  *a                   *e

  *g                   *g

  *b                   *w

  *d                   *h *i *j           splittes på 3 delfelter ved at <blanktegn> <kolon> <blanktegn> ændres til *i

og <komma> <blanktegn> før årstal ændres til *j

  *k                   *s *v             hvis der findes et <semikolon>, der kan bruges til opsplitning

  *n                   *l

  *z                   *z

  *w                016 *a             hvis id-numrene er indenfor samme system

 

774                 526                 MARC21-feltet indeholder relationer til enkelte (selvstændige) dele, der

tilsammen udgør værket. Evt. tilhørende felt 856 medtages i dM2-delfelt *u

ud fra nummeratoren i MARC21-delfelt 8. Kun de nævnte delfelter udnyttes

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres "*iConstituent unit"

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

856 *u               *u                

 

775                 526/868          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

775                 868                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet

  *i                    *i

  *t                    *t                  dM2-delfelt t bør ved oversættelser kun indeholde teksten efter 2. <punktum>

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

775                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres "*iOgså i anden udgave"

  *t                    *t                  dM2-delfelt t bør ved oversættelser kun indholde teksten efter 2. <punktum>

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

 

776                 526/865          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

776                 865                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet

  *i                    *i                  kan ikke udelades i dM2. Hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres:

2. indikator med værdi <blanktegn>: "*iAvailable in another form"

2. indikator med anden værdi end <blanktegn>: "*iAdditional physical form"

  *t                    *t

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

776                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  kan ikke udelades i dM2. Hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres:

2. indikator med værdi <blanktegn>: "*iAvailable in another form"

2. indikator med anden værdi end <blanktegn>: "*iAdditional physical form"

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

 

 

777                 526/863          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kat. Kun de nævnte delfelter udnyttes

777                 863 00            hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet. Kun 2. indikators

værdi 0 i dM2 (Udgivet sammen med:) kan benyttes

  *i                    *i                 

  *t                    *t

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

777                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres "*iUdgivet sammen med"

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                  *z

 

780                 526/860          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

780                 860                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet. 2. indikators

værdi udnyttes i forhold til de tilsvarende i dM2

  *i                    *i                 

780 ?0            860 00

780 ?1            860 01

780 ?2            860 00

780 ?3            860 01

780 ?4            860 04            MARC21-delfelt t kan ikke gentages i modsætning til dM2. Noten 580 udbygger

780 ?5            860 06

780 ?6            860 07

780 ?7            860 03

  *t                    *t

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

780                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres ved hjælp af 2. indikator:

780 ?0              *iFortsættelse af

780 ?1              *iDelvis fortsættelse af

780 ?2              *iFortsættelse af

780 ?3              *iDelvis fortsættelse af

780 ?4              *iSammenlægning af (..og)  MARC21-delfelt t kan ikke gentages som i dM2.  Se 580 i stedet

780 ?5              *iHeri indgået

780 ?6              *iHeri delvis indgået

780 ?7              *iUdskilt fra

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                  *z

  *z                   *r

 

785                 526/861          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

785                 861                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet. 2. indikators

værdi udnyttes i forhold til de tilsvarende i dM2

  *i                    *i                 

785 ?0            861 00

785 ?1            861 01

785 ?2            861 00

785 ?3            861 01

785 ?4            861 06

785 ?5            861 07

785 ?6            861 05            MARC21-delfelt t kan ikke gentages i modsætning til dM2. Noten 580 udbygger

785 ?7            861 04            MARC21-delfelt t kan ikke gentages i modsætning til dM2. Noten 580 udbygger

785 ?8            861 02

  *t                    *t

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

785                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres ved hjælp af 2. indikator:

785 ?0              *iFortsættes som

785 ?1              *iFortsættes delvis som

785 ?2              *iFortsættes som

785 ?3              *iFortsættes delvis som

785 ?4              *iIndgået i

785 ?5              *iDelvis indgået i

785 ?6              *iOpdelt i (...og)     MARC21-delfelt t kan ikke gentages i modsætning til dM2. Se 580 i stedet

785 ?7              *iSammenlagt med (...til)   MARC21-delfelt t kan ikke gentages i modsætning til dM2. Se 580

785 ?8              *iFortsættes under tidligere titel

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

 

786                 526                 Er valgt frem for dM2-felt 520, da det er en relation (baseret på)

  *i                    *i                  hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres "*iData source"

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *v                   *b

  *o                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

 

787                 526/879          MARC21-feltet dækker alle bibliografiske kategorier. Kun de nævnte delfelter

udnyttes

787                 879                 hvis leaderens position 7 er i eller s, og delfelt t findes i feltet

  *i                    *i                  kan ikke udelades i dM2. Hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres:

2. indikator med værdi <blanktegn>: "*iRelated item"

2. indikator med anden værdi end <blanktegn>: "*iNonspecific relationship"

  *t                    *t

  *c                   *c                 <runde parenteser> fjernes, hvis de forekommer

  *g                   *g

  *x                   *z

787                 526                 hvis leaderens position 7 er andet end i eller s

  *i                    *i                  kan ikke udelades i dM2. Hvis delfelt i ikke findes i posten, maskingenereres:

2. indikator med værdi <blanktegn>: "*iRelated item"

2. indikator med anden end <blanktegn>: "*iNonspecific relationship"

  *t                    *t

  *a                   *d

  *c                   *b

  *g                   *b

  *x                   *z

  *z                   *r

 

800                                      Ingen placeringsmulighed i dM2. Serietitlen er via 490 placeret i dM2-felt 440

810                                      Ingen placeringsmulighed i dM2. Serietitlen er via 490 placeret i dM2-felt 440

811                                      Ingen placeringsmulighed i dM2. Serietitlen er via 490 placeret i dM2-felt 440

 

830                 840                 2. indikator er alfabetisering af 0-9 tegn. Konverteres evt. til <¤>. ISBD-tegn

fjernes, bl.a. <semikolon> og <anførelsestegn>. Sammenholdes evt. med

indholdet i M21-felt 490 for at undgå dublering i forhold til dM2-felt 440

  *a                   *a

  *n                   *n

  *p                   *o                

  *v                   *v

  *x                   *z                 <slutpunktum> fjernes

 

841-855                                diverse beholdningsoplysninger - udnyttes ikke

 

856                 856                 alle bogstavdelfelter samt delfelt 2 og 3 udnyttes uændret. Delfelt 8 kan evt.

udnyttes til at flytte URL'en på en relation fra felt 856 op i relationsfeltets *u

alle delf.         alle delf.

 

880, 886                               felterne kan p.t. ikke udnyttes i dM2. Det kunne overvejes at gøre plads til

dem, eller det enkelte bibliotek(ssystem) kunne definere lokalfelter til dem.

 

880                                      ifølge de danske katalogiseringsregler kan originalalfabetet vælges til den

primære registrering, men reelt er det formatets tegnsætdefinition og systemernes

kunnen, der bestemmer, om feltets data kan/skal bevares i posten

 

882                                      ingen placeringsmulighed i dM2

 

886                 flere               hvis felt 886 indeholder et dM2-felt ifølge delfelt 2 (under forudsætning af, at

der fastsættes en kode for dM2 i MARC21), placeres det bevarede

dM2-felt med indhold i dM2-posten. Ellers udnyttes felt 886 ikke

 

887                 887                 I DanBib bevares den originale DC-post intakt udover konverteringen til dM2

  *a                   *a

  *2                   *2                 koden overføres uændret, hvis der ikke findes en godkendt dansk kode i dM2


Afslutning

 

Tidligere version af 27. april 2008 kan ses her:

http://biblstandard.dk/kat/docs/konv_marc21_to_danmarc2_20080427.htm

 

 

Kontakt / Contact

 

Preben Aagaard Nielsen

 

Kulturstyrelsen

Danish Agency for Culture

Mail: prb@kulturstyrelsen.dk

 

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 Copenhagen V

Direct +45 33 73 33 40

Phone: +45 3373 3373

Telefax: +45 3373 3372