Specifikation af prisforespørgsel

Identifier:  http://biblstandard.dk/acq/doc/prisforesp.htm

Publiceret: 27. september 2010

Sidst opdateret: 27. september 2012

Udgivet af Kulturstyrelsen

 

Indledning

 

Baggrunden er som nok de fleste bekendt at priser i de nationalbibliografiske poster udgik efter at de faste bogpriser forsvandt helt med udgangen af 2010. Der er derfor behov for at biblioteker kan få oplyst en ”bedst mulig” pris til brug for disponering af budget.

 

danZIG-mødet 1.9.2010 var der tilslutning til dedikeret web service med et simpelt indhold. Overvejelser om en EDItX baseret model hensættes til senere.

 

Første version af denne specifikation og den tilhørende webservice har været til afprøvning og kommentar i en måned og er efterfølgende justeret udfra modtagne kommentarer.

 

Det har efterfølgende været nødvendigt at foretage en mindre revision, hvilket er udmøntet i version 1-1 fra september 2012. Se afsluttende afsnit Ændringer. Nærværende specifikation svarer til version 1-1. Den og den tilhørende WSDL er godkendt efter høring i danZIG materialeanskaffelsesgruppe og danZIG.

 

 

Prisforespørgsel web service

 

Med denne webservice kan et bibliotek forespørge en materialeleverandør på priser for en eller flere materialer. Forespørgslen rummer angivelse af kundeidentifikation og en liste af en eller flere materiale-identifikationer. Svaret fra materialeleverandøren er enten en fejlmeddelelse eller en liste af priser for de forespurgte materialer. Priserne er suppleret med en type, som angiver hvor sikre de er. Hvis typen er "NoPriceYet", er det op til biblioteket at gentage forespørgslen for det pågældende materiale på et senere tidspunkt.

 

Denne model overlader til biblioteket / den enkelte systemleverandør at bruge dette til at estimere belastning af budget.

 

Biblioteket forespørger en materialeleverandør. I det omfang at der ikke modtages færdigt svar med pristype NoPriceYet, er det biblioteket som på et senere tidspunkt gentager forespørgsel.

 

WSDL for webservice – version 1.0: http://biblstandard.dk/acq/serviceman/pricequery.wsdl

WSDL for webservice – version 1.1: http://biblstandard.dk/acq/serviceman/pricequery1-1.wsdl

 

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nedenstående beskrivelse af WSDL’en og selve WSDL-filen, er det WSDL som er den autoritative kilde.

 

Materialeleverandør henholdsvis bibliotek har ansvaret for at der leveres valide data som f.eks. valutakode og at der ikke sker unødvendige gentagelser af opslag.

 

 

Forespørgsel

 

Forespørgsel

Beskrivelse

Noter

PriceQuery

Prisoplysninger

Elementer:

Customer

Material

 

En forespørgsel indeholder følgende elementer:

Element

Beskrivelse

Noter

Customer

Identifikation af forespørgende bibliotek

Delelementer:

CustomerIDType CustomerID

Material

Identifikation af materiale, som der spørges om pris på. Kan gentages.

Delelementer:

MatIDType

MatID

 

Ovenfor definerede delelementer

Delelement

Tilhører element

Beskrivelse

Noter

CustomerIDType

Customer

Type af identifikator

Se Kunde identifikator nedenfor

CustomerID

Customer

Identifikator

ISIL eksempel: DK-737600 = Guldborgsund-bibliotekerne

MatIDType

Material

Type af identifikator

Se Materiale identifikator nedenfor

MatID

Material

Identifikator

 

 

Svar

 

Et svar indeholder følgende elementer:

Element

Beskrivelse

Noter

PriceQueryResponse

Prisoplysninger

Delelementer:

MaterialPrice, kan gentages

Error

 

materialPrice indeholder følgende elementer:

Element

Beskrivelse

Noter

Material

Identifikation af materiale der leveres pris på

Delelementer:

MatIDType

MatID

Price

Prisangivelse

Delelementer:

PriceType

Amount

Currency

ValidToDate

 

Delelementer for price:

Delelement

Tilhører element

Beskrivelse

Noter

PriceType

Price

 

Se pristype nedenfor

Amount

Price

Pris valuta angivet i Currency

Beløb anføres ekskl. moms

Currency

Price

Valutakode – tre tegn

ISO 4217 Codes for the representation of currencies and funds

ValidToDate

Price

Gyldighedsdato for angivet pris

 

 

Fejlkoder

 

Værdi

Error

Beskrivelse

Noter

ErrorInRequest

Fejl i forespørgsel

 

UnknownCustomerID

Ukendt kunde-id

 

UnsupportedCustomerIDType

Ukendt identifikationstype

 

ServiceUnavailable

Service ikke tilgængelig

 

 

Kunde identifikator

 

Værdi CustomerIDType

Beskrivelse

Noter

ISIL

Biblioteksnummer tildelt af Kulturstyrelsen for danske biblioteker

ISIL eksempel: DK-737600 = Guldborgsund-bibliotekerne

EAN

EAN-lokationsnummer

 

OtherID

Andet id aftalt imellem bibliotek og materialeleverandør

 

 

 

Materiale identifikator

 

Værdi MatID Type

Beskrivelse

Noter

FAUST

Faust-nummer tildelt af DBC

Reference: http://www.danbib.dk/index.php?doc=standarder#identifikatorer

ISBN10

International standard bog nummerering (DS/ISO 2108)

Jævnfør danMARC2 021 *a

ISBN13

International standard bog nummerering (DS/ISO 2108)

Jævnfør danMARC2 021 *e

ISSN

International standard serial number (ISO 3297)

Jævnfør danMARC2 022 *a

 

ISMN

International standard music number (ISO 10957)

Jævnfør danMARC2 028 *a

EAN

Producentens stregkode

 = EAN nummer

Jævnfør danMARC2 023 *a

 

 

 

Pristype

 

Værdi PriceType

Beskrivelse

Noter

LockedPrice

Faktisk pris

Prisen er udtryk for et bindende tilbud i henhold til den enkelte leverandørs standardbetingelser

ExpectedPrice

Forventet pris præcis

Ikke bindende pris, men den angivne pris forventes at være præcis

EstimatedPrice

Forventet pris overslag

Ikke bindende pris, kun et overslag

NetPricePublisher

Forlagets nettopris

Forlagets nettopris som oplyst af forlaget. Anvendes i henhold til SKI-aftalen

NoPriceYet *)

Pris kan ikke oplyses endnu

Spørg igen lidt senere

NoDelivery *)

Kan ikke leveres

Leverandøren afviser at modtage ordre på denne titel

UnknownMatID *)

Ukendt materialeID

Materiale ikke i leverandørens base

UnsupportedMatIDType *)

Ikke supporteret Materiale identifikator type

Leverandøren understøtter ikke den brugte type materialeidentifikation

 

For svar med Pricetype mærket med *) oplyses i sagens natur ikke en pris, d.v.s. at Price alene indeholder PriceType.

 

 

Support

 

Systemleverandører og materialeleverandører bedes oplyse i hvilket omfang at nærværende specifikation understøttes. Dette skal ske til nedenstående kontakt og vil blive offentliggjort på http://biblstandard.dk/acq/support_prisforesp.htm, hvor en template til afgivelse af oplysninger kan ses.

 

 

Ændringer

 

I udgaven af 1. november 2010 er i udgaven af 27. september 2012 sket følgende justeringer i beskrivelsen og WSDL’en.

- Der er lavet en version 1.1 af WSDL’en

- Der er defineret et separat namespace for prisforespøgslen, som ikke vil blive ændret for en evt. senere version 1.2 af WSDL’en

- I PriceQueryResponse tilføjet elementet Error med fire specifikke værdier

- I Pristyper tilføjet UnknownMatID og UnsupportedMatIDType

- Attributen soapAction="http://biblstandard.dk/acq/serviceman/pricequery/PriceQuery" er tilføjet til elementet SOAP:operation

- Beskrivelsen er ført ajour og gjort nutidig

 

Ændring 9. december 2010:

- Note ” Beløb anføres ekskl. moms” tilføjet til Amount.

 

 

Referencer

 

Web Services Description Language (WSDL) 1.1

http://www.w3.org/TR/wsdl

 

W3C’s introduction til WSDL

http://www.w3schools.com/wsdl/wsdl_intro.asp

 

Wikipedia om WSDL

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language

 

 

 

Kontakt

 

Leif Andresen

 

Chefkonsulent

Kulturstyrelsen

 

Chief Adviser

Danish Agency for Culture

 

Email: LEA@kulturstyrelsen.dk

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 Copenhagen V

Telefon direkte: 3373 3354

Telefon: 3373 3373

Telefax: 3373 3372