Summarisk referat fra 42. møde i danZIG

Grundet den forløbne tid er i stedet for et egentlig referat udarbejdet et opsamlingsnotat - delvist i lyset af hvad der siden er hændt.

Tid og sted:
1. februar 2006 kl. 10-15 i Styrelsen for Bibliotek og Medier

Deltagere:
Leif Andresen, Bibliotek og Medier (formand)
Ann Poulsen, Bibliotek og Medier (referent)
Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek A/S
Henrik Dahl, Dantek
Tommy Schomacker, DBC
Jacob Chr. Poulsen, DBC Medier
Hans Henrik Felby, Fujitsu
Peter Jensen, Gentofte Bibliotekerne
Adam Dickmeiss, Index Data
Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker
Hans Erik Büscher, Reindex (deltog fra 10-12.15)
Mogens Jensen, Sirsi
Erik Bertelsen, Statsbiblioteket

Afbud fra:
Poul Henrik Jørgensen, Portia


1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Introduktion af nyt medlem
Adam Dickmeiss har afløst Sebastian Hammer som repræsentant for Index Data.

3. Meddelelser og konferencerapporter m.v.
a) Orientering om MarcXchange
ISO/DIS 25577 er sendt fra ISO TC46/SC4 sekretariat til ISO med henblik på afstemning. Se: http://www.niso.org/international/SC4/n577.pdf

Tommy Schomacher oplyste, at MarcXchange udsendes til DIS afstemning omkring 1.3.2006. Leif Andresen tilføjede, at der knyttes et Maintenance Agency til den i Library of Congress sammenhæng.

Tommy og Niels Jensen havde i forbindelse med ibrugtagning i Danmark været i dialog omkring nogle tvivlsspørgsmål, og Tommy foreslog at nedsætte en lille gruppe til at udarbejde guidelines for brug af MarcXchange i forbindelse med flerbindsværker. Der var enighed om, at problematikken er den samme i Z39.50 og SRW-sammenhæng. Med Tommy som tovholder blev nedsat en gruppe med Niels Jensen, Hans Erik Büscher og Adam Dickmeiss som øvrige medlemmer. Gruppen udarbejder forslag til nogle kortfattede specifikationer.

b) Henvendelse fra Varde
Styrelsen for Bibliotek og Medier har fået en henvendelse fra Varde/Blåvandshuk omkring håndtering af udlån i et kombibibliotek, hvor skolebiblioteksdelen henholdsvis folkebiblioteksdelen har hvert sit biblioteksITsystem. Leif Andresen har svaret, at NCIP kan bruges. Det er Bibliotek og Mediers opgave at lave de nødvendige specifikationer. Emnet tages op igen under pkt. 7, hvor det kan overvejes at udvide kommissoriet.

4. Høring af udkast til Praksisregler for søgeveje
Der henvises til e-mail udsendt 23.12.2005. Se oplæg på Høring af ny udgave af praksisregler. Der var en omfattende debat, som er blevet brugt som input til opdateringen af praksisreglerne til 2. udgave.

5. Z39.50 Specifikationer
a) Dan-1 er opdateret med søgekoder til hjælpepostformat, jf. 40. danZIG-møde
Se: DAN-1 Attribute set

b) Opdatering af danZIG profile specification v 2002-06 r10
Draft: danZIG Profile Specification v2002-06 Revision 11, se bilag C.

De vigtigste tilføjelser var 7.1.11 Shipping og 7.3 Packaging of ILL as XML document.

c) Status for danZIG-profilen - beskrivelse af Z39.50 i danske biblioteker
Dette dokument danZIG-profilen - beskrivelse af Z39.50 i danske biblioteker  var udgangspunktet for danZIG's arbejde, men er ikke opdateret siden 30.3.1998. Det er efterhånden kun historisk, og teknisk profilindhold er med Annex 1 til specifikationen forlængst ikke længere aktuelt. Det foreslås derfor, at dokumentet "nedklassificeres" til historisk dokument, og at det erstattes af en introduktion på samme sted på hjemmesiden, som omtaler dette indledende dokument.

Forslaget taget til efterretning.

6. SRW specifikationer
Der foreligger et notat til diskussion om udkast til en dansk bibliografisk SRW profil og et dan2 indexsæt. Se nærmere bilag A. Notat lagde sig op ad Bath-profilen. Da udvikling af et bib index set gik i gang kort efter dette møde, er dette projekt blevet sat på stand by.

7. Rapport fra arbejdsgruppen om udlånstransaktioner
Resultatet af dette arbejde blev efterfølgende sendt til høring: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-ref_pkt7.htm

8. Materialeanskaffelsestransaktioner
a) Generelt om standardisering af materialeanskaffelsestransaktioner
Der var været nogle aktiviteter i danEDItEUR-regi. Disse foreslås henlagt til danZIG - bl.a. fordi alle aktive aktører er medlemmer her. Oversigt drøftes, jf. bilag D.

Der var tilslutning til at behandle materialeanskaffelsestransaktioner i danZIG-regi. Der blev efterfølgende nedsat en materialeanskaffelsesarbejdsgruppe.  Der henvises til redegørelse i forbindelse med pkt. 7 på 43. danZIG møde.

b) Rapport fra arbejdsgruppen om beholdningshistorik, jf. bilag E.
Det er tanken at tage det med i landerapport på TC46/SC4 møde den efterfølgende uge. Der er lavet udkast også til XML-schema, men der mangler afpudsninger. Der henvises til redegørelse i forbindelse med pkt. 7 på 43. danZIG møde.

c) Udveksling af beholdningsprofiloplysninger
Der henvises til redegørelse i forbindelse med pkt. 7 på 43. danZIG møde.

d) Web service med faktura godkendelse.
Status på arbejde med en web service med kontrol af modtagelse og pris ved opslag fra økonomisystem til bibliotekssystem. Jf. oplæg til danEDItEUR-møde 28.11.2005.
Se bilag http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-ref_pkt8d.pdf  

Det er et område, hvor biblioteksområdet er lidt foran, men der er sporet en positiv interesse hos KMD. Hvis det skal komme til at fungere, skal det fungere med denne leverandør. Det er et forsøg på at lave det hånd i hånd med IT- og Telestyrelsen.

e) EDItX som erstatning for danEDItEUR profilen
Jf. oplæg om EDItX til danEDItEUR-møde 28.11.2005.
Se bilag http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-ref_pkt8e.pdf

Der var lavet et migreringsforslag, som var i høring. Det blev godkendt og mellemregningerne indtil nu springes og der henvises til pkt. 8 på 43. møde.

9. Status for andre specifikationer/aktiviteter
a) Status for NCIP lånertjek som danZIG-specifikation
Intet nyt.

b) Status for dkabm metadata XML schema
På 41. danZIG møde blev der rapporteret om ABM-standarder. Denne var endnu ikke på plads. Fælles udvekslingsformat baseret på Dublin Core. Når den har nået et trin videre, gøres danZIG-gruppen bekendt med det på næste møde. ABM-standard arbejdsgruppen forventes erstattet med et løsere sektorstandardiserings kontaktorgan.

c) Erstatning for DEFkat Z39.50 vejviser
Der er lavet en tilføjelse til VIP-basen med en særlig udtræksfunktionen. Z39.50 URL'er er overført - og bibliotekerne for VIP-adgang til opdatering omkring marts ved ny VIP version. Der er lavet en frit tilgængelig udtræksmulighed.
Se: http://vip.dbc.dk/zlister.php

DEFkat funktionen med oversigt over Z39.50 URL mv. er faldet væk og lagt over i VIP-basen. Maskine-til-maskine løsning efterspørges.

10. Webservice
Drøftelse af web service, herunder igangværende bibliotek.dk web service udvikling.
Jf. bibliotek.dk 2006 udviklingsplan, projekterne 49 og 51. Se: Udviklingsplan 2006 for bibliotek.dk.

Drøftet.

11. SRW/SRU internationalt
a) SRU/CQL OASIS Proposal
Der blev på SRU-listen 23.12.2005 udsendt et SRU/CQL OASIS Proposal fra SRU Editorial Board. Efter en mail-høring blandt danZIG-medlemmer og en drøftelse i S24u4/u9 (Dansk Standard) er sendt en kommentar, jf. bilag. B.

Leif Andresen fortalte, at en kommentar er sendt på baggrund af høring og møde i Dansk Standard. Det ser ud til at komme på dagsordenen til  mødet 1-3 marts i Holland, se pkt. 11 b.

b) SRU Implementors Group Meeting and integration workshop 1-3.3.2006
Der afholdes det første "SIG meeting" på Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Holland 1. - 3.2006 og efterfølgende en workshop Integrating Services - Integrating Standards 3.3.2006.

Se: http://www.loc.gov/standards/sru/march06-meeting/

Mødet består af to dele: Implementers Forum og en workshop, hvor adskillige andre standarder er på dagsordenen. Fra Danmark deltager Adam Dickmeiss, Rikke Lose (DBC) og Leif Andresen.

12. Orientering om ændringer af biblioteksnumre
I september 2005 udgav Bibliotek og Medier publikationen Det nye Danmarks folkebibliotek. I den står bl.a. et afsnit om sammenlægninger, og der er meldt ud at i 2006 kan flere kommuner undtagelsesvist betragtes som ét bibliotek uden formalia om overenskomst eller forbund. Ét bibliotekssystem betyder én leder etc.

Der bliver en lavet en grundig beskrivelse, som lægges på Styrelses hjemmeside. Leif Andresen gjorde opmærksom på, at der gennemføres standard omkring biblioteksnumre, sådan at biblioteker med 5-numre blive skiftet til et nummer, der begynder med 8. Institutioner med DanBib-brugerkode 5 er ikke biblioteker og kan derfor ikke bestille.

13. Mødeplan. Fastlæggelse af 43. møde
Der udsendes e-mødekort.

14. Evt.

For henvisninger til bilag, se dagsorden http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig42-dagsorden.htm