Dagsorden for 46. danZIG-møde 

Tid: Torsdag den 13. november 2008 kl. 10.30 - 15.30

Sted: Styrelsen for Bibliotek og Medier

1. Indledning og godkendelse af dagsorden

Der er en række aktiviteter, som er afsluttet - henholdsvis godt på vej til afslutning. Derfor er mødets generelle tema at identificere de emner, hvor der er behov for at igangsætte afklaringsprocesser. Udgangspunktet er som tidligere ikke et principielt behov (der er mange åbne ender), men et verificeret behov og/eller trippende implementører.

2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.

a. DanBib, genbrug og WorldCat. Leif vil give en mundtlig orientering - og der henvises til DanBib: Ændring af datakilder fra 1. januar 2009

3. Opsamling på 45. danZIG-møde

Der henvises til referat: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig45-ref.htm  

4. danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe

Der skal drøftes behovet for en udvekslingsprotokol for EDItX, forholdet til NemHandel/OIOUBL, ISO20775 til hentning af  HoldingsHistorik samt afklare behovet for andre transaktioner.

Referencer:

Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries http://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/02/

OIOUBL:  www.oioubl.info/classes/da/index.html

5. danZIG NCIP arbejdsgruppe

Drøftelse af evt. opfølgende aktiviteter til de nu publicerede NCIP guidelines: 

- NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Danish libraries and other agencies

- URL: http://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/03/

- NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between bibliotek.dk and local library systems

- URL: http://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/04/

- NCIP Implementation Guidelines: Combined public-school libraries

- URL: http://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/05/

Drøftelse af NCIP version 2:

Status: se NISOs homepage: http://www.niso.org/standards/ballots/

6. danZIG MarcXchange arbejdsgruppe

Status for ISO 27755 MarcXchange

Status for danske guidelines.

7. danZIG ILL arbejdsgruppe

Status for udeståender.

Kommende mulig international udvikling: Request Transfer Message og Notification Message.

8. Holdings

Status for ISO 20775 - Schema for holdings information.

Drøftelse af kommende danske guidelines.

9. Z39.50 og SRU

Status og kommende udvikling.

10. Præsentation af http://biblstandard.dk/

11. Evaluering af Bibliotekssystemleverandørblog

Se: http://syslev.wordpress.com/

12.  Kommende initiativer

a. Styrelsen forbereder nogle mindre justeringer af specifikationen for folkebiblioteksstatistik. Denne præsenteres med henblik på at drøfte evt. andre justeringer.

b. Der er som resultat af en større analyse af forholdet mellem MARC21 og danMARC2 indført en række nye felter og delfelter i danMARC2. Oversigten over ændringerne i danMARC2 kan findes på denne adresse: www.kat-format.dk/danMARC2/version_november08.htm

Styrelsen for Bibliotek og Medier publicerer snarest den bagvedliggende rapport på sin hjemmeside www.bibliotekogmedier.dk. Denne rapport indeholder bl.a. en oversigt over, hvilke implikationer de nye felter og delfelter vil få for hhv. konverteringsvejledninger og Praksisregler for søgeveje.

13. Næste møde

14. Evt.