Referat af 48. danZIG-møde

den 1. september 2010

Tilstede:
Mødet opdelt i tre sektioner:
Mødesektion generelt:
Niels Jensen, Gentofte Bibliotekerne
Flemming Pedersen, Axiell
Erik Berthelsen, Statsbiblioteket
Henrik Dahl, Dantek
Poul Henrik Jørgensen, Portia
Hans-Henrik Felby, Ex Libris Scandinavia
Tommy Schomacker, Dansk BiblioteksCenter
Pernille Saul, GuldborgsundBibliotekerne
Hans Erik Büscher, Reindex
Adam Dickness, Index Data
Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier
Ulla Kvist, Styrelsen for Bibliotek og Medier (referent)
Adam Dickness forlod mødet efter denne mødesektion.

Mødesektion Sikkerhed og login:
Lena Andersen, Kontorchef, Datatilsynet – deltog alene i denne sektion
Walther Starup-Jensen, IT-sikkerhedskonsulent, Datatilsynet. – deltog alene i denne sektion
Hans Erik Büscher forlod mødet efter denne mødesektion.

Møde sektion Materialeanskaffelse:
Nanna Agergaard, Dansk BiblioteksCenter
Jørgen Petersen, Ex Libris Scandinavia
Morten Hansen, Biblioteksmedier
Olaf Winslöw, Den danske Boghandlerforening

Afbud fra:
Ole Hulten, KnowledgeGate Information System

Mødesektion Generelt:

Ad. 1. Indledning og godkendelse af dagsorden
Leif Andresen bød velkommen til deltagerne og oplyste, at mødet var opdelt i tre sektioner, en generel sektion for selve danZIG, en sektion om sikkerhed hvor repræsentanter fra Datatilsynet deltager og endelig en sektion, hvor kredsen af deltagere udvides med medlemmer fra danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe.

Ad. 2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.
a.Orientering om nyt VIP projekt
Leif Andresen orienterede om, at styrelsen er i gang med at omlægge biblioteksregistret med en modernisering og en skarpere sammenhæng mellem VIP og registret for øje. Denne omlægning vil bl.a. få betydning for, hvilke biblioteker der skal indberette statistik fremover til Danmarks Statistik.  I første omgang vil det ingen betydning få for leverandørerne. Når der evt. bliver relevant vil leverandørerne få en henvendelse. Der blev stillet forslag om, at NCIP-adresser indgår i VIP som webservice.
Niels Jensen udtrykte et ønske om, at VIP-basen udvides med mulighed for at indtaste EAN for bibliotekets konto for erstatninger mv. Dette nummer kan medtages i webservice med biblioteksoplysninger
b. Kodelister danMARC2
Bilag til pkt. var udsendt den 12.8.2010: danZIG-møde 1-9-2010: Kodelister

Leif Andresen orienterede om arbejdet med at omlægge styrelsens danMARC2 lister fra dokumenter i HTML til kodede lister i XML, hvilket nu har resulteret i fire af listerne er lagt op på biblstandard.dk til kommentar fra udvalget.
Forskellige problemer med teksten blev påpeget og forslag blev stillet om at medtage andre oplysninger om landene, bl.a. landets betegnelser på engelsk, på landets sprog, om landet er et eksisterende land eller ej.
Leif Andresen var enig i vigtigheden af at få den største nytteværdi ud af listerne og vil lytte til ønskerne og inddrage dem, hvis det enkelt kan lade sig gøre. Men nævnte, at der også måtte ske en afvejning i forhold til ressourceforbruget.

c. danMARC2 tegnrepertoiret.
Tommy Schomacker orienterede om, at Bibliografisk Råd har besluttet at gennemføre en revision af danMARC2 tegnrepertoiret og på et møde den 4. juni 2010 har behandlet og godkendt følgende to dokumenter
• danMARC2 tegnrepertoiret (på dansk)
• danMARC2 character repertoire (på engelsk)
Som følge af den beslutning er danMARC2-dokumentationen ligeledes blevet ændret.
De relevante dokumenter kan ses på adressen: http://www.danbib.dk/index.php?doc=tegnsaet

d: Priser
Leif Andresen meddelte, at Bibliografisk Råd har besluttet, at priser fremover skal udelades i danMARC2 formatet. Begrundelsen for at ophøre med registreringen af priser er, at faste bogpriser er på vej ud. DBC har udarbejdet et forslag til en overgangsordning, som styrelsen har godkendt.
En varsling på 3 måneder er sendt ud og ændringen træder i kraft fra 1.1.2011. Oplysningen om, at en publikation er gratis vil ligeledes være omfattet af beslutningen.
Se i øvrigt: http://syslev.wordpress.com/2010/09/28/frie-bogpriser-pr-1-januar-2011-%e2%80%93-konsekvenser-i-dansk-bogfortegnelse/

Ad. 3. Opsamling på 47. danZIG-møde
Referat er godkendt via e-mail. Se link http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig47-ref.htm  
Der var ingen bemærkninger til referatet.

Ad. 4. Udkast til moderniseret kommissorium
Udsendt bilag: Oplæg om opdateret kommissorium for danZIG

Leif Andresen forklarede, at det længe havde været et ønske at få foretaget en opdatering, af kommissoriet for danZIG, bl.a. er måden at udpege biblioteksrepræsentanter ændret mange gange mv. Efter kommentarer  til detaljer og et forslag om også at inddrage relevante standarder udenfor biblioteksverdenen, konkluderede Leif, at kommissoriet rettes igennem og derefter publiceres.

Ad. 5. Opsamling NCIP
Bilag: Notat implementering af lånerstatus-udvidelse i bibliotek.dk udsendt den 27. august.

Leif Andresen efterlyste kommentarer til det udsendte notat. Der var forskellige kommentarer til detaljer og derefter blev der rejst tvivl om metoden for udarbejdelsen af listen over afhentningssteder var en skudsikker løsning nok, f.eks. kan materialetype betyde noget for afhentningsstedet. Leif Andresen noterede sig problematikken for ved test at være opmærksom derpå.

Der blev stillet flere andre forslag med henblik på ”future development”, f.eks. om interesseperioden for en låner vil kunne inddrages, linke til betalingsservice og kan lånere reservere flere udgaver mv. Dertil svarede Leif Andresen, at løsningen ikke er en 100 % løsning. Det vil være ressourcekrævende at tage de næste skridt, og der er klart tale om en første version. Løsningen bygger på en gældende standard og er derfor afhængig af denne standard. Den enkelte låners forhold kan aldrig blive del af VIP-basen.
Flemming Pedersen mente, at det ikke kunne være målet, at alt der tilbydes i lokalsystemerne også skal tilbydes på landsplan. Henrik Dahl stillede som forslag at definere en web-service, som biblioteket ville kunne respondere på og som ville kunne løse de stillede forslag. Iflg. Erik Bertelsen har Statsbiblioteket allerede implementeret en lignende web-service.
Leif Andresen foreslog, at en nærmere diskussion/analyse af nyudvikling af løsningen kan behandles på et møde med udgangspunkt i den løsning, som Statsbiblioteket har implementeret.
På et spørgsmål om tidshorisonten for implementering, kunne Leif Andresen svarer, at implementering ville ske i år, inden for de nærmeste tre måneder.

Ad. 6. Status øvrige danZIG interesseområder
a. ILL arbejdsgruppe.
Der har ingen aktivitet været siden sidste år.

b. ISO 20775 - Schema for holdings information.
Leif Andresen forespurgte om nogen af deltagerne var opmærksomme på om internationale leverandører havde taget ISO 20775 i anvendelse. På sidste møde blev der truffet en principbeslutning om at udarbejde en dansk vejledning til standarden, men Leif bemærkede, at dette forudsætter et konkret behov derfor. Når der foreligger et behov, vil der blive brugt ressourcer på opgaven. Når dette er sket, vil vejledningen blive sendt til høring i udvalget.
c. MarcXchange arbejdsgruppe
Tommy Schomacker orienterede om, at problemerne med tegnsættet er løst og at arbejdsgruppen i princippet snart vil kunne nedlægges. Der er ikke tale om at lægge sig fast på en bestemt løsning, men i stedet for at vælge mellem forskellige muligheder. Leif Andresen påpegede, at det var nødvendigt at revitalisere gruppen med henblik på snarest at udsende en opdateret guidelines til høring i udvalget.
d. Z39.50 internationalt og e. Z39.50 dansk: Profile Specification og DAN-1
Leif Andresen efterlyste viden om, hvad der er sket siden sidst med Z39.50. Tommy Schomacker forklarede, at der ikke var meget fokus på at understøtte den længere i nordisk sammenhæng. Adam Dickness støttede den opfattelse, idet Index Data f.eks. kun har leveret en løsning til én dansk kunde i det sidste år. Interessen går i retning af web-service.
Erik Bertelsen var enig i, at fokus er på vej væk og hvis Marc-formatet bliver erstattet, så vil Statsbiblioteket igangsætte en undersøgelse af relevansen. Hans Erik Büscher var slet ikke enig i at fokus var på vej væk, hans kunder bruger det meget, og han brugte billedet ”at det var ligesom vandet i hanerne, men regner bare med at det er der og at det fungerer”
Kunderne hos Ex Libris bruger primært Z39.50 til ILL, og Hans Henrik Felby mente klart, at det stort set var det eneste brug af Z39.50. Erik Bertelsen erindrede om, at Z39.50 stadig bruges til genbrugssøgninger. Henrik Dahl påpegede, at trenden går mod service-orienteret arkitektur og at det var et stadig større problem med det manglende kendskab til Z39.50. SRU anvender meget mere tidssvarende arkitekturer. Hans Erik Büscher understregede kraftigt det formålsløse i at lukke ned for Z39.50.
Leif Andresen konstaterede, at der hermed var dannet et rimeligt klart billede af tingenes tilstand: Z39.50 er i høj grad vandet i hanerne!

f. SRU
Adam Dickness orienterede om, at der ikke var sket den store udvikling siden sidste år. Der er blevet fjernet noget og tilføjet nyt  i SRU.2.0, bl.a. er facetteret søgning medtaget i SRU 2.0 og Adam Dickness havde ikke overblik over om der var nye installationer af den nye version. Men det var klart, at der havde været for mange og for hurtige versionsskift, hvilket betød, at det har været svært ”at komme ud over rampen”. Leif Andresen ville høre, om det var værd at overveje en migrering af søgeattibutterne i danZIG profilen til SRU. Han spurgte om det burde ske på grundlag af den i flere år henliggende bibliografiske context set i SRU-regi eller en rent dansk løsning.
Adam Dickness mente ikke, at der var nogen grund til andet end en rent dansk løsning.
Henrik Dahl understregede igen, at det var et naturligt step givet den udvikling, som finder sted i Danmark lige nu og påpegede, at Z39.50 er ikke kendt af andre end biblioteker.
Leif Andresen konkluderede, at det værd at tænke over og vil  tage punktet op igen på et senere møde.

Ad. 7. Any other business
Herunder evt. aftale om næste møde
Skubbet til sidste punkt på dagsordenen.

Mødesektion Sikkerhed og login:

Ad. 8. Hvordan opnås et ensartet og tilstrækkeligt sikkerhedsniveau på biblioteks-login?
Under punktet deltog Walther Starup-Jensen, IT-sikkerhedskonsulent og Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet. Datatilsynet ønskede at diskutere forskellige problemer om et ensartet og tilstrækkeligt sikkerhedsniveau på biblioteks-login med udvalgets medlemmer. Datatilsynet præsenterede et oplæg om problematikken og der var en række opklarende spørgsmål og diskussion. Leif Andresen konkluderede, at meningen ikke var at finde løsninger på problemerne på mødet, men at højne opmærksomheden hos leverandørerne og bibliotekerne m.h.t. sikkerheden i bibliotekernes login.

Mødesektion Materialeanskaffelse:

Leif Andresen bød derefter velkommen til de fire nye deltagere fra danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe.
Leif Andresen orienterede derefter om Bibliografisk Råds beslutning om, at pris udelades  på nye publikationer og om DBCs forslag til en overgangsordning, som styrelsen har godkendt.

Ad. 9. OIOXML til bibliotekssystem
Der var udsendt et bilag: Kopi af e-faktura til bibliotekssystem: Konceptbeskrivelse
OIOXML til bibliotekssystem til udvalget. Endvidere mail udsendt den 31. august 2010.

Leif Andresen foreslog kort at gennemgå konceptbeskrivelsen først og begynde med beskrivelsen af funktioner:
Under forudsætning af pkt. 13 falder på plads, så vil noget tilsvarende kunne foregå med OIUBL.
Niels Jensen mente, at det i princippet lød godt. Gentofte anvendte økonomisystemet Prisme og det gav forskellige problemer i forhold til OIOXML, idet oplysningerne blev overført fra kommunernes økonomisystem og kunne i den forbindelse være beriget med andre oplysninger.  Iflg. Leif Andresen var der behov for yderligere information, idet der  snart i mange år har været bestræbelser på at få etableret et fornuftigt samspil mellem kommunernes økonomisystemer og bibliotekssystemer og foreslog at der udarbejdes en beskrivelse som vil gøre det muligt for en materialeleverandør at udlevere de korrekte oplysninger.
Niels Jensen nævnte, at Gentofte drifter for andre kommuners bibliotekssystemer og at dette kan være en udmærket måde at gøre dette på.
Flemming Pedersen understregede at der var behov for et ekstra dataelement, når OIOXML fakturaen kommer fra kommunens økonomisystem og dette ekstra dataelement var forskelligt fra økonomisystem til økonomisystem. Henrik Dahl mente, at løsningen var at materialeleverandøren sendte en kopi til bibliotekssystemet, men Flemming Pedersen understregede, at der ikke var behov for to web-services, det er den samme OIOXML som modtages fra materialeleverandøren som fra økonomisystemet. Det er den samme operation lige meget, hvorfra OIOXML kommer.
Leif Andresen konkluderede, at et samspil med økonomisystemer for nærværende ikke muligt at standardisere. Der udspandt sig derefter en mere teknisk diskussion af de mulige udviklingstrin i dette forslag.
Leif Andresen samlede op på kommentarerne og understregede, at dette er step ét og at der selvfølgelig skal fortsat skal være opmærksomhed på yderligere effektiviserings fremmende indsatser. Dette forslag er hvad der er muligt at gøre nu, men der skal selvfølgelig følges op, hvis økonomisystemerne udvikles og begynder at benytte web-services.
Axiell havde udarbejdet et forslag til en særskilt web-service til transport, med kommentarer fra Henrik Dahl. Efter en mere teknisk diskussion konkluderede Leif Andresen, at han og Flemming Pedersen udarbejder en ny version med inddragelse af OIOUBL i dette forslag, som derefter indføjes i konceptet og sendes i mailhøring til danZIG og danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe. Han understregede vigtigheden af at få automatiseret denne fremsendelse mest muligt, at få lavet en web-service der kan løse det problem og få den anden ende til at svare på det. 
Leif Andresen udbad sig leverandører og biblioteker, der vil være med til at ”pushe” processen og stille op som test leverandør og test bibliotek.

Ad. 10. Prisforespørgsel
Følgende bilag: Koncept for prisforespørgsel er udsendt

Leif Andresen orienterede om – som nævnt tidligere - at priser udgår af de nationalbibliografiske poster, idet de faste bogpriser forsvinder helt med dette år. Der er derfor behov for, at biblioteker kan få oplyst en ”bedst mulig” pris til brug for disponering af budget og understregede nødvendigheden af at der hurtigst muligt bliver igangsat noget på dette område.
Debatten tog udgangspunkt i Tommy Schomackers udkast: Price request and response (word-fil). Tommy Schomacker orienterede om, at EDItEUR ikke var interesseret i den simple løsning, som Tommy først havde udtænkt og han havde derfor valgt at tage udgangspunkt i ship-notice som en forespørgsel om priserne, som om det var en levering.  Tommy har sat den danske tekst for requirements ind i udkastet, og har valgt at ændre ordre til price request – ellers er alt det samme som den almindelige ordre. Tilsvarende skal i givet fald udarbejdes for response skemaet.
Niels Jensen ville høre hvor tidligt man kan spørge leverandøren om en pris på et materiale? Morten Hansen svarede, at før 2011 var det ikke et problem, men efter 2011 er det tvivlsomt, hvor langt det enkelte forlag vil gå. Der er mange forlag her i landet, og det vil være svært for de små forlag.
Olaf Winslöw konstaterede, at når der ikke eksistere faste bogpriser efter 1. januar 2011, vil det indtil bogen foreligger, kun være muligt at få en foreløbig pris eller no price yet
Leif Andresen kunne klart se, at dette vil give problemer, men at dette var et forsøg på at etablere den bedst mulige situation for leverandørerne og bibliotekerne.
Leif Andresen konkluderede, at det bedste aktuelt ville være ikke at fortsætte Tommy Schomackers arbejde, men i stedet satse på en mere simpel løsning. Tommy Schomacker var enig i at det hele var  meget usikkert nu, og støttede derfor en så simpel løsning som muligt,  jo mere simpel jo større mulighed for at få svar. Der var enighed om at vælge den simple model.
Det behøver ikke at betyde, mente  Tommy Schomacker, at afvise EDITEUR løsningen helt. Tommy Schomacker vil tage kontakt med dem og forklare, at vi går videre med vores egen løsning, men forelægge dem ideerne i det oprindelige oplæg og dermed sige, at de er velkomne til at tage ideen op.
Leif Andresen foreslog derefter en SOAP baseret web-version som løsning med identifikation lig med biblioteksnummer, forespørgsel på faust og isbn-nummer samt de andre relevante standard ID-numre.
Det blev aftalt, at Leif Andresen skriver en specifikation og at Flemming Petersen ville levere en WSDL hertil. Begge dele sendes til høring i danZIG og danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe.

Ad. 11. EDItX guidelines
 Der var udsendt følgende bilag: Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries version 2.0
Leif Andresen orienterede om, at Tommy Schomacker har indskrevet de trufne beslutninger i guidelinen, men processen har været vanskeliggjort af at de gamle guidelines ikke har været ret præcise og Tommy Schomacker valgte derfor at sætte guidelinen op på samme måde som EDItEUR.
Spørgsmålet er så hvad der skal gøres her i landet, skal der slås ned på hvert enkelt element og udarbejde mere specifikke guidelines. På et spørgsmål fra Henrik Dahl om betydningen af Not in Danish profile, svarede Tommy Schomacker, at det både kan betyde, at man faktisk kan gøre hvad man vil og at der ikke er taget stilling..
Flemming Pedersen mente, at betydningen burde præciseres tydeligere i indledningen Henrik Dahl foreslog at anvende en anden formulering, f.eks. Optional in Danish profile, idet materialeleverandører forholder sig meget nøje til denne guideline.
Flemming Pedersen foreslog at kalde det for minimumskrav. Leif Andresen konkluderede, at en beskrivelse udarbejdes,, der gør det klart, at der er tale om minimumskrav og det er muligt for leverandører og biblioteker at aftale andre løsninger. Derefter blev forskellige konkrete rettelser diskuteret, f.eks. om ordet ”shall” skal udskiftes med ordet ”must”.
Der blev kommenteret en række andre forhold, som Tommy tager med i den videre redaktionelle proces.

Ad. 12. Web service til EDItX
 Bilag: Webservice til EDItX
Leif Andresen henviste til den udsendte redegørelse. Han fremhævede at et fuldt sæt web service til EDItX er nice to have, men er aktuelt ikke need to have. Det har aktuelt ikke vist sig muligt at komme videre og derfor henlægges spørgsmålet foreløbigt.
Redegørelsen blev taget til efterretning.

Ad. 13. OIOUBL
Leif Andresen henviste til Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder nr 354 af 26/03/2010. Det nye format skal erstatte OIOXML og vil være obligatorisk pr 1. maj 2011.
Der var nogle år tilbage nogle drøftelser med IT- og Telestyrelsen om OIOUBL.
Leif Andresen orienterede om en henvendelse fra Morten Hansen, Biblioteksmedier, som påpegede problemer med at håndtere samlefakturarer i OIOUBL. Han havde derfor kort før mødet sendt en henvendelse til IT- og Telestyrelsen om dette emne. Når der foreligger et svar, vil danZIG og danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe blive orienteret.

Information om OIOUBL, se: http://www.oioubl.info/classes/da/index.html

Ad. 14. Any other business (materialeanskaffelsesarbejdsgruppen)
Der blev rejst et spørgsmål om håndtering af ”kundebøger” – hvor biblioteket leverer materiale til indbinding eller hvor der er en leverandør til materiale og en anden til indbinding. Tommy Schomacker lovede at medtage en passus om dette forhold i næste gennemskrivning af EDItX guidelines.

Næste møder:
Det næste danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe møde indkaldes når der er en passende mængde punkter til en dagsorden. En doodle kan forventes senere på efteråret.

Det næste danZIG-møde indkaldes, når der er en passende mængde punkter til en dagsorden. En doodle kan forventes udsendt, inden frosten går af jorden i starten af 2011.

Leif Andresen takkede afslutningsvis for en engageret debat.