Referat af 47.møde i danZIG

Tid og sted
Den 27.august 2009 fra kl.10.30- 15.30 på DBC, Tempovej 7-11, Ballerup

Deltagere:
Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek
Hans Henrik Felby, Fujitsu
Niels Jensen, Gentofte Bibliotekerne
Erik Bertelsen, Statsbiblioteket
Tommy Schomacker, Dansk BiblioteksCenter
Poul Henrik Jørgensen, Portia
Adam Dickness, Index Data
Pernille Saul, GuldborgsundBibliotkerne
Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier
Ulla Kvist, Biblioteksstyrelsen(referent)

Afbud fra:
Hans Henrik Büscher, Reindex

Rikke Lose, DBC deltog under pkt.4

1. Indledning og godkendelse af dagsorden
Medlemmer af danZIG NCIP arbejdsgruppe var indbudt til at deltage med særlig henblik på punkt 4.
Leif Andresen bød velkommen til mødet og specielt til Pernille Saul, som er indtrådt som nyt medlem i udvalget i stedet for Peter Jensen.
Dagordenen blev derefter godkendt.

2. Meddelelser og konferencerapporter m.v.
• Opdateret udgave af Praksisregler for søgeveje
http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm
En ny opdateret udgave af praksisreglerne for søgeveje udkom i april 2009. Hvilket havde resulteret i flere henvendelser og forespørgsler, som snarest muligt vil blive besvaret.

• b. Ældre referater kan nu ses på:
Leif Andresen orienterede om, at det særskilte ny site, som omtalt på sidste møde, udenfor styrelsens CMS nu er oprettet og at alle danZIG møde dokumenter, bilag til danZIG-møder samt et arkiv for referater, dagsordener kan ses på adressen:
http://biblstandard.dk/danzig/doc/
• c. Konvertering fra MARC21 til danMARC2. Konverteringsbeskrivelse udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier
http://biblstandard.dk/kat/konv_marc21_to_danmarc2.htm Sidste opdatering: 27. april 2009
• d. Konvertering fra danMARC2 til MARC21. Konverteringsbeskrivelse udgivet af Styrelsen for Bibliotek og Medier
http://biblstandard.dk/kat/konv_danmarc2_to_marc21.htm Sidste opdatering: 15. april 2009
Leif Andresen orienterede om de to ovennævnte konverterings beskrivelser og at de  havde været længe undervejs, fordi de afventede en analyse af samspillet med MARC21. Denne er nu udkommet og de to konverteringsbeskrivelser er de officielle. 
• e. DKABM specifikationer
Leif Andresen forklarede, at en ny udgave er lige på trapperne indeholdende en opdatering af specifikationerne for DKABM, ny skemaer og konverteringsbeskrivelser. En liste med de nye sprogkoder vil blive publiceret særskilt som XML-fil.
• f. bilag over koder
Hensigten er så at supplere med lister over de andre bilag med landekoder, art af ophav mv. og lægge listerne op på styrelsens hjemmeside. Disse lister vil fremover blive betragtet som den egentlige masterudgaven og vil være frit tilgængelige
Erik Berthelsen efterspurgte en engelsk version. Leif Andresen forklarede, at der kun er planlagt en dansk version, men vil undersøge muligheden for en engelsk version.
3. Opsamling på 46. danZIG-møde
Der henvises til referat af møde i danZIG den 13. november 2008: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig46-ref.htm
Som har været udsendt elektronisk til godkendelse.
Ingen yderligere kommentarer.

4. danZIG NCIP arbejdsgruppe
• Oplæg til danZIG møde 27-8-2008 om Åbne biblioteker – også på afstand med forslag til nye NCIP Guidelines.
Bilag udsendt pr. e-mail 12-08-2009 med titlen: Åbne biblioteker – også på afstand
Leif Andresen skitserede kort baggrunden for notatet, diskussion var påbegyndt på systembloggen og havde været oppe på 3 møder i arbejdsgruppen og var derefter udmøntet i ovennævnte notat om åbne biblioteker. Undervejs var det blevet overvejet om en ny særlig specifikation skulle udarbejdes, men i stedet blev det besluttet at udarbejde nye udgaver af de to allerede eksisterende specifikation og forsyne dem med nye numre i stedet for.
Leif Andresen gennemgik derefter notatet og der fremkom forskellige mindre redaktionelle rettelser til notatet som Leif Andresen vil sørge for bliver indføjet i notatet med samt de deraf følgende rettelser i de nye udgaver af NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between general user interfaces and local library systems og  NCIP Implementation Guidelines: Cooperative libraries
De ændrede specifikationer vil derefter blive sendt i høring med en høringsfase på 1 måned. Hvis der ikke indløber væsentlige kommentarer og ændringer vil specifikationer derefter blive til danZIG publikationer. Udvalget holdes løbende orienteret.
• b. Mapning mellem danMARC2 og NCIP Bibliographic Description:
Rikke Lose havde udsendt et oplæg 27-7-2009 som blev kommenteret af Erik, Niels og Flemming. Det er aftalt, at Rikke sender nyt udkast inden danZIG-mødet.

Rikke Lose gennemgik kort udkastet til mapning mellem danMARC2 og NCIP Bibliographic Description og forklarede at det kun er beregnet til nogle små visningsformater til brug for præsentation af lånerstatus.
Det blev først foreslået, at det blev sammenskrevet med en lille indledning og derefter lagt op som en ressource på bibl.standard. Flemming foreslog at det i stedet kunne blive en appendiks til danZIG specifikation 03. Der var enighed om det ikke bare skulle være en appendiks men skulle indarbejdes som en del af selv specifikationen.
Endvidere enighed om at der defineres et scheme til Medie-type, jf. http://www.danbib.dk/docs/abm/types.xml.
Leif nævnte endvidere, at systemleverandørerne ikke er up-to-date på anmeldelse af support til de to eksisterende NCIP guidelines og han annoncerede en snarlig rykker.

5. danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppe
Bilag: E-mail udsendt af Leif Andresen 18-08-2009.
• a. Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries - 2. bølge
Tommy orienterede om et spørgeskema som EDItEUR havde udsendt til en række danske leverandører for at undersøge markedet og interessen hos leverandørerne for at gå over til EDItX. Tommy havde i besvarelsen af skemaet pointeret, at det var et stort ønske fra danske leverandører, at det blev udviklet en generisk web-service. Det foreløbige svar fra EDItEUR var, at der først skulle kunne dokumenteres et tilstrækkeligt stort behov fra kunderne, før det kunne komme på tale.
Efter en diskussion om hvilken strategi det ville den mest hensigtsmæssige at benytte overfor EDItEUR, var der enighed om ikke af afvente EDItEUR, men at levere dem en løsning på et sølvfad og selv udarbejde web-services, som de kan benytte.  Det blev aftalt, at Tommy har udspillet med at udarbejde et forslag/udkast til to forskellige web-services, en beregnet til leverandører og en til biblioteker. Udkastet sendes derefter til høring i materialeanskaffelsesgruppen.
• b. danZIG-specifikation for udveksling mellem materialevalgssystem og lokalt bibliotekssystem
Der var ikke indkommet bemærkninger til version 1.1 af disse guidelines udsendt af Tommy 21.8.2009. Da der i Leifs opsamling af 22.7.2009 var konstateret at publicering kunne ske umiddelbart, sker dette.
• c. Håndtering af fakturering
Leif Andresen orienterede om en henvendelse fra to biblioteker, hvori de efterlyser en fremskyndelse af projektet og derfor foreslår en mere pragmatisk løsning af problemet med håndtering af e-faktura mellem bibliotekssystemet og kommunens økonomisystem.
Materialearbejdsgruppen har derfor nedsat en lille undergruppe med deltagelse bl.a. af Axiell og Biblioteksmedier, men det formål at udarbejde en mindre ambitiøs model med henblik på hurtig iværksættelse. Henrik Dahl påpegede, at Editx har udarbejdet en library invoice som med fordel kunne inddrages i udvalgets arbejde.
Leif Andresen vil indkalde til det næste møde i materialearbejdsgruppen efter efterårsferien. Leif udsender mødekort snarest.

6. Z39.50 specifikationer
• DAN-1 er opdateret med attribut 51 (jf. 2a)
DAN-1 Attribute set
http://biblstandard.dk/danzig/dan-1.htm
Leif Andresen meddelte at DAN-1 nu er publiceret. Der var ingen yderligere kommentarer.
• b. danZIG Profile Specification 2007. Updates
Opdatering til danZIG Profile Specification 2007
http://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/01/index.htm
Status: udkast til drøftelse danZIG-møde 27. august 2009.
Leif Andresen uddelte opdatering af danZIG Profile på mødet, idet han beklagede, at der i den udsendte mail var en henvisning til hoveddokumentet og ikke til opdateringen. Enighed om det skabte en bedre oversigt over ændringerne med en samlet udgivelse af ændringerne i stedet for en opdatering af selve hoveddokumentet. Ellers var der ingen kommentarer til opdateringen.
 7. Status øvrige danZIG aktiviteter
• a. ILL arbejdsgruppe. Status for kommende mulig international udvikling: Request Transfer Message og Notification Message.
Leif Andresen orienterede om et møde i ILL arbejdsgruppen om, hvad der skal ske med ILL ISO standarderne. Leif er blevet forespurgt om at være projektleder for en arbejdsgruppe i ISO/TC46/SC4 regi og efter diskussion i ILL arbejdsgruppen var der enighed om, at svaret måtte være, at vi har noget, der fungerer nu, men selvfølgelig er interesseret, hvis der bliver igangsat udvikling internationalt, men ikke er interesseret i at være primært drivende for processen.
Leif Andresen orienterede derefter om et andet initiativ: Physical delivery of Library Materials udarbejdet af en NISO arbejdsgruppe. Se link:
http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=e8326f4b6682b07a4cca85967a6cbb0808bf7723
Et initiativ som klart er værd at holde øje med og følge udviklingen i.
• b. Status for ISO 20775 - Schema for holdings information.
Udkast til danske guidelines ikke lavet endnu.
På forespørgsel fra Erik Berthelsen om der overhovedet er brug for at lave danske vejledninger til sådanne standarder, svarede Leif Andresen, at den påtænkte vejledning er en overskuelig opgave og at det vil være praktisk, at det faktiske specifikationsarbejde, som Tommy og Leif har lavet i forbindelse med forberedelse af ISO 20775, bliver dokumenteret. Leif tilføjede, at Eriks spørgsmål klart er meget relevant at stille med henblik på andre standarder.
• c. MarcXchange arbejdsgruppe: Status for ISO 27755 MarcXchange: publiceret 2008-11-25. Status for danske guidelines.
Tommy orienterede om, at det sidste udkast er fra maj 2008 og at han havde modtage en henvendelse fra Axiell om, hvornår de kunne anvende standarden.
Herefter udspandt der sig en længere diskussion af teknisk karakter om tegnsæts problematikken, især blev problemerne med det historiske Å, lille og stort samt alfabetiseringstegnet endevendt.

Enighed om, at der bør gennemføres flere undersøgelser for at få klarlagt hele problematikken med det historiske aa, bl.a. vil Poul Henrik teste hvordan det historiske å blive præsenteret i Microsoft produkter. Tommy udsender værdier til brug for undersøgelserne.
Kommentarer skal være indsendt senest i løbet af 2 uger, derefter udsendes et forslag til guidelines til kommentar i danZIG med en 14 dages kommentar frist. Om nødvendigt kan der, hvis ønsket, indkaldes til et yderligere møde om sagen.

8. SRU
• a. The bib Context Set for CQL og CQL Profile for Bibliographic Searching.
Email 28-7-2009 videresendt fra Ray Denenberg med links:
http://www.loc.gov/standards/sru/resources/bib-context-set.html
http://www.loc.gov/standards/sru/resources/cql-bibliographic-profile.html
• b. SRU/CQL Standardization in OASIS
http://www.loc.gov/standards/sru/oasis.html
Begge underpunkter blev taget under ét.
Adam fortalte, at SRU er blevet releaset i 3 udgaver og at en draft er ude på version 2. Der er sket nogle organisatoriske ændringer med OASIS standarden. SRU har afskaffet nogle parametre. Adam gennemgik derefter nogle af de nye faciliteter i den nye version af SRU. Endvidere at Index Data stiller en SRU/SRW/Z39.50 service til rådighed på adressen: opencontent.indexdata.com.

Leif konkluderede, at det fortsat er en fornuftig beslutning løbende at holde øje med området. At folde praksisreglerne for søgeveje ud i forhold til bib Context Set er der ikke foreløbig grund til.

 9. Kommende mødeaktivitet
Møder i danZIG og arbejdsgrupper
Der blev aftalt, at næste danZIG møde skal holdes i første kvartal næste år. NCIP arbejdsgruppen behøver ikke at have en fast mødedato, der er aftalt om materialeanskaffelsesarbejdsgruppen under pkt. 5 og MarcXchange arbejdsgruppen må aftale om nødvendigt.

10. Evt.
Leif Andresen takkede for god ro og orden.